Elektrické automobily nastupujú

BMW i3: Elektromobil do mestskej prevádzky

Bo­lo to na za­čiat­ku le­ta, keď sme nav­ští­vi­li za­stú­pe­nie spo­loč­nos­ti BMW v ra­kús­kom Sal­zbur­gu. Priš­li sme sa po­zrieť, ako to vy­ze­rá s nas­tu­pu­jú­cou érou elek­tro­mo­bi­lov, kon­krét­ne sme vy­skú­ša­li auto­mo­bil BMW i3. Ten sa už ko­mer­čne pre­dá­va v niek­to­rých štá­toch a pre­daj na Slo­ven­sku štar­tu­je. V auto­mo­bi­le sme jaz­di­li v hus­tej mes­tskej pre­máv­ke, ale bo­li sme aj mi­mo mes­ta, do­kon­ca aj na di­aľ­ni­ci. Má­me tak dos­ta­tok skú­se­nos­tí na usú­de­nie, ako vy­ze­rá je­den z naj­lep­ších elek­tro­mo­bi­lov v sú­čas­nos­ti.

qr_bmwi3.png

Pre­dov­šet­kým si tre­ba uve­do­miť, že BMW i3 je auto konštruo­va­né hlav­ne do mes­ta. V štan­dar­dnej do­dáv­ke je to čis­to elek­tro­mo­bil, no je to asi pr­vé auto, ku kto­ré­mu si ako dopl­nok mô­že­te ob­jed­nať spa­ľo­va­cí mo­tor. Ten predl­žu­je do­jaz­do­vú vzdia­le­nosť BMW i3 asi na 300 km. Ran­ge Exten­der, ako sa ten­to mo­tor na­zý­va, je pri­tom ti­chý spa­ľo­va­cí mo­tor, kto­rý fun­gu­je ako ďal­ší na­bí­jač ba­té­rie. Auto tak stá­le po­há­ňa elek­tric­ký mo­tor.

BMW-i3-Panel.jpg

Men­ší pa­nel v zor­nom po­li vo­di­ča nah­rá­dza tra­dič­né „bu­dí­ky". Zob­ra­zu­je sa aj stav vy­bí­ja­nia/na­bí­ja­nia ba­té­rie a ak­tuál­na od­had­nu­tá do­jaz­do­vú vzdia­le­nosť (129 km).

Štan­dard­ný elek­tric­ký mo­tor má vý­kon 125 kW s to­či­vým mo­men­tom 250 Nm. Ako sme si vy­skú­ša­li, auto s elek­tric­kým mo­to­rom je veľ­mi dy­na­mic­ké, hlav­ne do rých­los­ti 60 km/h BMW i3 zrý­chľu­je nao­zaj ne­ča­ka­ne, v pod­sta­te ako vý­kon­ný špor­to­vý auto­mo­bil.

BMW-i3-Nabíjanie.jpg

Na dis­ple­ji rých­lo­na­bí­jač­ky vi­dí­te úda­je o tom, koľ­ko bu­de do­bí­ja­nie tr­vať a koľ­ko ener­gie ste do­bi­li

Po­čas tes­tu sme zrý­chle­nie z 0 na 60 km/h na­me­ra­li za me­nej ako 4 se­kun­dy, z 0 na 100 km/h je to pod­ľa vý­rob­cu za 7,2 se­kun­dy. Po­hon za­is­ťu­je lí­tio­vo-ióno­vá ba­té­ria, na kto­rú vý­rob­ca dá­va zá­ru­ku 8 ro­kov ale­bo 160 000 km. Ba­té­ria je umies­tne­ná v za­dnej čas­ti pod ba­to­ži­no­vým pries­to­rom. So štan­dar­dnou na­bí­ja­cou sta­ni­cou s maximál­nym prú­do­vým od­be­rom 16 A sa ba­té­ria na 80 % svo­jej ka­pa­ci­ty na­bi­je za 6 až 8 ho­dín. My sme ma­li k dis­po­zí­cii na­bí­ja­ciu sta­ni­cu s od­be­rom 165 A, kom­plet­né na­bi­tie vte­dy bo­lo ho­to­vé za 4 ho­di­ny, na­bi­tie na 80 % ka­pa­ci­ty tr­va­lo me­nej ako 2 ho­di­ny. Pl­né na­bi­tie ba­té­rie sto­jí oko­lo 5 eur, pla­tí sa kre­dit­nou kar­tou pria­mo v na­bí­ja­cej sta­ni­ci.

BMW-i3-Statistiky.jpg

re­ži­me ECO PRO a ECO PRO+ si mô­že­te zob­ra­ziť na veľ­kom dis­ple­ji de­tail­né in­for­má­cie o spô­so­be va­šej jaz­dy

V re­ži­me elek­tro­mo­bi­lu je pre­vá­dza mož­ná v troch re­ži­moch - kom­fort, ECO PRO a ECO PRO+. Pod­ľa úda­jov vý­rob­cu je do­jazd na ba­té­rie v re­ži­me kom­fort 160 km. Pri­ro­dze­ne, zá­vi­sí to od pou­ži­tia ďal­ších spot­re­bi­čov, hlav­ne kli­ma­ti­zá­cie, resp. kú­re­nia, ale aj od po­ča­sia, štý­lu jaz­dy a ďal­ších fak­to­rov. Pri na­šom tes­te sme od­had­li do­jazd v re­ži­me kom­fort na zhru­ba 120 km, auto sme pri­tom ni­ja­ko ne­šet­ri­li a vy­uží­va­li sme aj kli­ma­ti­zá­ciu (tá však nie je extra vý­kon­ná).

Ak pou­ži­je­te re­žim ECO, do­jazd sa zvý­ši asi o 20 km, v re­ži­me ECO PRO+ s ob­me­dze­ním maximál­nej rých­los­ti na 90 km/h a veľ­mi ob­me­dze­ným vý­ko­nom kli­ma­ti­zá­cie sa dá do­jazd zvý­šiť o 40 km v po­rov­na­ní so zá­klad­ným re­ži­mom. Maximál­na udá­va­ná rých­losť je 150 km/h, pri na­šom tes­te sme jaz­di­li maximál­ne rých­los­ťou 135 km/h. Pri br­zde­ní sa časť ener­gie re­ku­pe­ru­je a spät­ne do­bí­ja ba­té­riu. Pri re­ži­moch ECO PRO a ECO PRO+ si mô­že­te ne­chať na veľ­kom dis­ple­ji zob­ra­ziť prie­beh va­šej jaz­dy z hľa­dis­ka eko­no­mi­ky pre­vádz­ky, a to ako šta­tis­ti­ku ale­bo ako okam­ži­tý náh­ľad.

BMW-i3-Nabíjacka.jpg

Na dis­ple­ji rých­lo­na­bí­jač­ky vi­dí­te úda­je o tom, koľ­ko bu­de do­bí­ja­nie tr­vať a koľ­ko ener­gie ste do­bi­li

S BMW i3 sme jaz­di­li prak­tic­ky ce­lý deň, pau­zu na obed sme vy­uži­li na na­bí­ja­nie v rých­lo­na­bí­ja­cej sta­ni­ci. BMW prip­ra­vu­je aj bez­kon­takt­ný in­dukč­ný sys­tém do­bí­ja­nia elek­tro­mo­bi­lov, kto­rý umož­ňu­je hneď po za­par­ko­va­ní spus­tiť na­bí­ja­nie. Rov­na­ko exis­tu­jú plá­ny na vy­bu­do­va­nie prís­treš­ku na par­ko­va­nie, kto­rý bu­de vy­uží­vať sl­neč­nú ener­giu na na­bí­ja­nie ba­té­rie. Plá­nu­je sa aj ap­li­ká­cia pre smar­tfó­ny, kto­rá bu­de pre­po­je­ná s auto­mo­bi­lom a pou­ží­va­teľ bu­de mať po­mo­cou nej okam­ži­tý náh­ľad na stav na­bí­ja­nia ba­té­rie aj na di­aľ­ku.

BMW-i3-Vnutro.jpg

Tak­to to vy­ze­rá vnút­ri BMW i3

Oča­ká­va­me, že nás­tup elek­tro­mo­bi­lov bu­de v naj­bliž­ších dvoch ro­koch ra­zant­ný. V Bra­tis­la­ve a v Ko­ši­ciach už exis­tu­jú napr. na par­ko­vis­kách vo veľ­kých ná­kup­ných cen­trách na­bí­ja­cie sta­ni­ce pre elek­tro­mo­bi­ly. Dú­fa­me, že infra­štruk­tú­ra pre elek­tro­mo­bi­ly sa roz­ší­ri aj v iných veľ­kých mes­tách na Slo­ven­sku. Pre­vádz­ka elek­tro­mo­bi­lu je 4 až 5-krát lac­nej­šia, ako je to pri bež­ných auto­mo­bi­loch. Pri­tom ide o au­tá s nu­lo­vý­mi emi­sia­mi, nao­zaj veľ­mi dy­na­mic­ké a ti­ché. Bu­dúc­nosť dop­ra­vy pat­rí elek­tro­mo­bi­lom v ove­ľa väč­šej mie­re ako do­te­raz. Orien­tač­ná ce­na auto­mo­bi­lu je v zá­klad­nej vý­ba­ve 34 900 EUR, auto sa do pria­me­ho pre­da­ja na Slo­ven­sku prip­ra­vu­je, ak­tuál­ne sa dá ob­je­dať z Ne­mec­ka cez zá­kaz­níc­ky servis.

On­drej Mac­ko, Sal­zburg

Zdroj: PCR 8/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter