Vývoj technológií zajtrajška

Virtuálna realita sa blíži - 2. časť

Strana 2/2

Po­hyb

Ak sa cel­kom po­no­rí­te do vir­tuál­nej reali­ty z hľa­dis­ka zra­ko­vej a zvu­ko­vej strán­ky, pri­čom si do pros­tre­dia pri­ne­sie­te aj vlas­tnú po­lo­hu rúk či ce­lé­ho te­la, zos­tá­va otáz­ka, či mož­no v tom­to pros­tre­dí aj fy­zic­ky krá­čať. V zá­kla­de her­né me­cha­niz­my rea­gu­jú po­hy­bom pos­ta­vy vte­dy, keď stla­čí­te tla­čid­lo na po­hyb. V reali­te te­da sto­jí­te ale­bo se­dí­te na mies­te, voľ­ne otá­ča­te hla­vou ale­bo ru­ka­mi a na ov­lá­da­nie po­hy­bu v rám­ci vir­tuál­nej reali­ty pou­ží­va­te klá­ves­ni­cu, joys­tick ale­bo po­hy­bo­vé ges­tá. No čo tak skú­siť nao­zaj­stnú chô­dzu ale­bo beh?

Prá­ve na ten­to účel slú­žia po­hy­bo­vé plo­ši­ny. Ide o za­ria­de­nia, kto­ré umož­ňu­jú sta­tic­kú chô­dzu na mies­te po­dob­ne ako nap­rík­lad bež­ec­ký pás v po­sil­ňov­ni. Exis­tu­je množ­stvo pro­jek­tov, kto­ré sa prob­le­ma­ti­kou všes­me­ro­vej chô­dze na mies­te za­obe­ra­jú. Z hľa­dis­ka kon­cep­tu, ce­no­vej dos­tup­nos­ti a jed­no­du­chos­ti pô­so­bia naj­lep­šie tie, kto­ré pou­ží­va­jú ne­mo­to­ro­vé rie­še­nia. Si­mu­lá­cia po­hy­bu sa tak net­vo­rí tým, že sa pod­la­ha pod va­mi hý­be, ale tak, že va­še cho­did­lá sa šmý­ka­jú na mies­te. V sú­čas­nos­ti je vo vý­vo­ji naj­ďa­lej plo­ši­na Om­ni od spo­loč­nos­ti Vir­tuix.

Plo­ši­na Vir­tuix Om­ni je tvo­re­ná kru­ho­vou zá­klad­ňou so šmyk­ľa­vým povr­chom, nad kto­rou je umies­tne­ná sta­tic­ká ob­ruč na pos­ta­ve­nie hrá­ča. Ob­ruč sa na jed­nej stra­ne od­sú­va, čo umož­ňu­je po­hodl­né nas­tú­pe­nie. Vnút­ri ob­ru­če sú pop­ru­hy, kto­ré sa umiestnia oko­lo pá­sa a ste­hien. Pop­ru­hy ma­jú z hľa­dis­ka vo­do­rov­né­ho po­hy­bu pl­nú voľ­nosť, a te­da člo­vek vnút­ri ob­ru­če mô­že uro­biť otoč­ku o 360° bez nut­nos­ti náv­ra­tu.

Šmyk­ľa­vá pod­la­ha plo­ši­ny nie je úpl­ne rov­ná a má tvar plyt­ké­ho ta­nie­ra. Pri vy­kro­če­ní ale­bo be­hu te­da no­hy vždy sa­mos­tat­ne skĺza­va­jú nas­päť do stre­du. Na pou­ži­tie plo­ši­ny si tre­ba obuť špe­ciál­ne navr­hnu­té to­pán­ky so šmyk­ľa­vou pod­ráž­kou a drob­ný­mi vý­stup­ka­mi. Plo­ši­na má to­tiž na svo­jich ok­ra­joch dráž­ky, do kto­rých vý­stup­ky vždy za­pad­nú a cho­di­lo tak pri šmyk­nu­tí sme­rom do­za­du neskĺza­va na­bok. Plo­ši­na umož­ňu­je chô­dzu a beh všet­ký­mi smer­mi. Vzhľa­dom na to, že ob­ruč je sta­tic­ká, skok a skr­če­nie sa dá vy­ko­nať len čias­toč­ne (až po­kiaľ do­vo­lí pop­ruh).

To, ako po­hyb vy­ze­rá, si mô­že­te po­zrieť na vi­deu. Z hľa­dis­ka pod­po­ry hier sa plo­ši­na sprá­va ako kla­sic­ká klá­ves­ni­ca ale­bo ov­lá­dač, a tak ju mož­no pou­žiť na po­hyb prak­tic­ky vo všet­kých hrách. Ci­teľ­ný pre­jav jej pou­ži­tia je fakt, že sa pri hra­ní nao­zaj una­ví­te. Vzdia­le­nosť ubeh­nu­tú v hre to­tiž ubeh­ne­te aj v sku­toč­nos­ti. Keď­že plo­ši­na me­ria prej­de­nú vzdia­le­nosť a spá­le­né ka­ló­rie, mož­no ju pou­žiť aj ako cvi­čeb­ný nás­troj. Ran­ný beh po plá­ňach v hre Sky­rim či Fallout je cel­kom iný zá­ži­tok než beh na oby­čaj­nom pá­se, pri kto­rom sa po­ze­rá­te do ste­ny ale­bo na TV. Štart pre­da­ja Vir­tuix Om­ni sa oča­ká­va už v sep­tem­bri. Plo­ši­na má sta­no­ve­nú ce­nu na 500 do­lá­rov (367 eur), k čo­mu však tre­ba eš­te pri­rá­tať ce­nu špe­ciál­nych to­pá­nok (36 eur). Už dnes sa však v rám­ci kam­pa­ne na server­i Kic­kstar­ter, kde bo­la plo­ši­na pre­dá­va­ná v pred­sti­hu za niž­šiu ce­nu, pre­da­lo viac ako 3000 ku­sov (vy­zbie­ra­lo sa 1,1 mi­lió­na do­lá­rov).

Virtuix Omni.jpg

Plo­ši­na Vir­tuix Om­ni ide do pre­da­ja už v sep­tem­bri

Az­da naj­vý­raz­nej­ší kon­ku­rent Om­ni je plo­ši­na Cy­be­rith Vir­tua­li­zer. Ide o pro­jekt no­vo­za­lo­že­nej ra­kús­kej spo­loč­nos­ti Cy­be­rith, kto­rá pod­ľa pred­ve­de­né­ho sta­vu vo vý­vo­ji príl­iš ne­zaos­tá­va. V naj­bliž­ších dňoch by ma­la pred­sta­viť tre­tiu ver­ziu pro­to­ty­pu a spus­tiť fi­nan­čnú kam­paň na server­i Kic­kstar­ter. Mož­nos­ti plo­ši­ny sú zná­me z množ­stva vi­deí aj z rôz­nych her­ných vý­stav, na kto­rých sa pro­to­ty­py pre­zen­tu­jú od mi­nu­lé­ho ro­ka.

Na roz­diel od Vir­tuix Om­ni je náš­ľap­ná plo­ši­na Cy­be­rith Vir­tua­li­zer sku­toč­ne plo­chá. Je pri­tom cel­kom hlad­ká a ne­vy­ža­du­je špe­ciál­ne to­pán­ky. Na pou­ži­tie sta­čia oby­čaj­né po­nož­ky, kto­ré pri­ro­dze­ne preš­my­ku­jú. To je zjav­ná vý­ho­da, i keď po­hyb pô­so­bí tro­chu me­nej pri­ro­dze­ne. Az­da naj­väč­šia pred­nosť za­ria­de­nia je však ver­ti­kál­ne po­hyb­li­vá ob­ruč. Člo­vek v nej to­tiž mô­že vy­sko­čiť, pok­ľak­núť a do­kon­ca si v nej sad­núť. Ak nap­rík­lad hrá­te hru, kto­rá umož­ňu­je nas­tú­piť do au­ta, plo­ši­na pok­les­ne a pop­ru­hy oko­lo pá­sa a ste­hien vás udr­žia po­hodl­ne v se­de.

Vzhľa­dom na tro­ji­cu po­hyb­li­vých pi­lie­rov sú vý­rob­né nák­la­dy ce­lej konštruk­cie zrej­me vy­ššie ako u kon­ku­ren­cie v po­do­be Om­ni. Bu­dú­ca dos­tup­nosť ani ce­na Cy­be­rith Vir­tua­li­ze­re­ra za­tiaľ nie je zná­ma a prav­de­po­dob­ne sa to doz­vie­me v rám­ci chys­ta­nej kam­pa­ne na Kic­kstar­te­ri. Ko­lu­jú zves­ti o tom, že ce­na nep­rek­ro­čí 1000 eur. Tá­to hra­ni­ca je však dvoj­ná­sob­ná op­ro­ti ce­ne pro­duk­tu kon­ku­ren­cie a len ťaž­ko by sa s ňou Vir­tua­li­zer vý­raz­ne pre­sa­dil. Do ka­riet mu mô­že hrať to, že nap­rík­lad dop­ra­va Vir­tuix Om­ni z USA do Euró­py ce­nu ta­kis­to zdvih­ne.

Ľud­ská chô­dza ale­bo beh ne­mu­sí byť je­di­ný po­hyb, po akom pou­ží­va­te­lia vir­tuál­nej reali­ty za­tú­žia. Pre­čo sa nap­rík­lad ob­me­dzo­vať na člo­ve­ka, keď vo vir­tuál­nom sve­te mô­že­te lie­tať ako vták. Ten­to za­ují­ma­vý kon­cept roz­vi­nul in­šti­tút vý­sku­mu di­zaj­nu na švaj­čiarskej Uni­ver­zi­te ume­nia v Züri­chu. Funkč­ný pro­to­typ si­mu­lá­to­ra naz­va­né­ho Bird­ly po­zos­tá­va z vy­pol­ste­ro­va­nej a tro­chu ko­mic­kej dre­ve­nej konštruk­cie, na­po­je­nej na hyd­raulic­ký sys­tém. Jej sú­čas­ťou je aj vet­rák, a po­kiaľ si na konštruk­ciu ľah­ne­te, fú­ka vám rov­no na hla­vu tak, ako­by vás ofu­ko­val vie­tor za le­tu (v rám­ci mož­nos­tí).

Na­sa­de­ná náh­lav­ná súp­ra­va Ocu­lus Rift za­bez­pe­čí vi­zuál­ny zá­ži­tok a vám ne­zos­tá­va už nič iné než má­vať kríd­la­mi. Sys­tém za­tiaľ slú­ži len na pres­kú­ma­nie ce­lé­ho kon­cep­tu a nep­rip­ra­vu­je sa do pre­da­ja. Ce­lý pro­ces vy­ze­rá tro­chu ne­mo­tor­ne a smieš­ne (vi­deo na vir­tuál­nom DVD RE­VUE), na tom však vô­bec ne­zá­le­ží. Na všet­kých tých­to po­ku­soch to­tiž dob­re vi­dieť to, aké ob­rov­ské dve­re vir­tuál­na reali­ta ot­vá­ra a že fan­tá­zii sa sku­toč­ne me­dze nek­la­dú. Asi ne­jed­né­mu na­pad­lo, že po­za­du ne­bu­dú ani sys­té­my ur­če­né na sex. Ich vý­ro­ba je to­tiž ob­vyk­le tri­viál­na. Nás­troj toh­to ty­pu pod me­nom VR Ten­ga moh­li vi­dieť nap­rík­lad náv­štev­ní­ci mi­nu­lo­roč­nej vý­sta­vy Ocu­lus Ga­me Jam v Ja­pon­sku, pri­čom po­zos­tá­val z vhod­ne tva­ro­va­nej sexuál­nej po­môc­ky zná­mej pod me­nom fles­hlight a bež­ne dos­tup­né­ho mo­to­ric­ké­ho ra­me­na vy­ko­ná­va­jú­ce­ho cha­rak­te­ris­tic­ký po­hyb.

Cyberith Virtualizer.jpg

Na plo­ši­ne Cy­be­rith Vir­tua­li­zer ne­mu­sí­te len krá­čať a be­hať, mô­že­te vir­tuál­ne aj nas­tú­piť do au­ta

Spät­ná do­ty­ko­vá väz­ba

V člán­ku sme si za­tiaľ uká­za­li množ­stvo sú­čas­ných pro­jek­tov vir­tuál­nej reali­ty, kto­ré vás mô­žu opan­tať z vi­zuál­nej, slu­cho­vej i po­hy­bo­vej strán­ky. Mno­hé z nich sa pri­tom blí­žia ku ko­mer­čné­mu na­sa­de­niu a zdá sa, že vek vir­tuál­nej reali­ty sa sku­toč­ne za­čí­na. Je­den zo zá­klad­ných pi­lie­rov pl­no­hod­not­né­ho sys­té­mu vir­tuál­nej reali­ty sme však eš­te nes­po­me­nu­li. Štvr­tý a pos­led­ný veľ­ký pi­lier je to­tiž spät­ná do­ty­ko­vá väz­ba. Ne­má­me pri­tom na mys­li to, že vo fy­zic­kej ru­ke dr­ží­me ne­ja­ký druh ov­lá­da­ča, kto­rý sa tva­ro­vo po­ná­ša na zbraň či iný ob­jekt z hry. Ide o do­tý­ka­nie sa pred­me­tov, kto­ré pria­mo pred na­mi vo fy­zic­kom sve­te neexis­tu­jú.

Pred­stav­te si nap­rík­lad, že v pros­tre­dí vir­tuál­nej reali­ty prí­de­te k sto­lu a ce­lý ho po­su­nie­te ale­bo nap­rík­lad chy­tí­te hr­nček. V sú­čas­nom sta­ve va­ša ru­ky len nap­ráz­dno za­hma­ta­jú vo vzdu­chu, a ho­ci vi­dí­te, že s pred­me­tom ma­ni­pu­lu­je­te, ne­cí­ti­te to. Pred­stav­te si ale, že pri chy­te­ní hr­nče­ka va­ša ru­ka str­nie pres­ne na je­ho ste­nách a sku­toč­ne ho cí­ti­te. Prek­va­pe­ne si dá­te do­le náh­lav­nú súp­ra­vu a vi­dí­te, ako va­še prs­ty „nap­ráz­dno" opi­su­jú ne­vi­di­teľ­ný ob­rys ob­jek­tu. Na­sa­de­ná ru­ka­vi­ca to­tiž vy­vo­lá­va proti­tlak, kto­rý vám za­brá­ni v zov­re­tí päs­te nap­ráz­dno. Po­dob­ne ru­ka­vi­ca za­rea­gu­je v mo­men­te, keď si vo vir­tuál­nej reali­te po­lo­ží­te do dla­ne nap­rík­lad ka­mie­nok. Drob­ný tlak na da­né mies­to dla­ne bu­de vy­vo­lá­vať po­cit, že ob­jekt na nej sku­toč­ne je.

Prís­tro­je za­lo­že­né na ta­kej­to hma­to­vej spät­nej väz­be sa ozna­ču­jú aj ako hap­tic­ké sys­té­my, pri­čom ich pou­ži­tie nie je žiad­na no­vin­ka. Na­ra­ziť sa na ne dá naj­mä v pros­tre­dí me­di­cí­ny, kde mô­žu slú­žiť nap­rík­lad pri ná­roč­nej re­ha­bi­li­tá­cii pa­cien­tov po mŕtvi­ci. Je­den z ta­kých­to pro­duk­tov je nap­rík­lad Cy­berGrasp od spo­loč­nos­ti Cy­berGlo­ve Sys­tems, kde má ru­ka­vi­ca na se­be von­kaj­šiu me­cha­nic­kú kos­tru. Tie­to exos­ke­le­to­no­vé rie­še­nia pri­po­mí­na­jú­ce ru­ku ter­mi­ná­to­ra sú však dnes eš­te mi­mo ce­no­vej hla­di­ny dos­tup­nej pre hrá­čov. Her­né hap­tic­ké sys­té­my sa v mi­nu­los­ti tak­mer vý­hrad­ne za­me­ria­va­li na jed­no­du­ché tra­se­nie. Sta­čí si len spo­me­núť na re­la­tív­ne oby­čaj­né vib­rač­né joys­tic­ky ale­bo her­né vo­lan­ty. Ide sí­ce o za­ují­ma­vú reak­ciu, ale v rám­ci vir­tuál­nej reali­ty je tak­mer ne­vyu­ži­teľ­ná.

Vo­dy sa však za­čí­na­jú aj v rám­ci toh­to pi­lie­ra vir­tuál­nej reali­ty hý­bať správ­nym sme­rom a mô­že­me na­ra­ziť na nie­koľ­ko pro­jek­tov zá­klad­ných hap­tic­kých ru­ka­víc ur­če­ných pre hrá­čov. Tie­to pro­jek­ty sú však sku­toč­ne len v ra­nom štá­diu vý­vo­ja a žiad­ny z nich v sú­čas­nos­ti ne­vy­ze­rá na to, že by mo­hol uro­biť di­eru do sve­ta. Mier­ny pok­rok vi­dieť pri po­hy­bo­vých ov­lá­da­čoch, kde sa od jed­no­du­ché­ho tra­se­nia po­sú­va­me k zá­klad­né­mu tla­ku.

Je­den z má­la re­la­tív­ne fun­kčných pro­duk­tov, kto­rý sa prav­de­po­dob­ne dos­ta­ne aj do pre­da­ja, je Reac­ti­ve Grip. Ide o bez­drô­to­vý ov­lá­dač vir­tuál­nej reali­ty po­dob­ný sys­té­mu STEM od spo­loč­nos­ti Sixen­se, kto­ré­mu sme sa už ve­no­va­li. Reac­ti­ve Grip do­kon­ca mu­sí pou­ží­vať aj je­ho po­lo­ho­va­cí mo­dul, pre­to­že vlast­ný ne­má. Ru­ko­vať s hma­to­vou spät­nou väz­bou po­zos­tá­va zo štvo­ri­ce prúž­kov, kto­ré sa hý­bu vo ver­ti­kál­nom sme­re.

Ak sa poh­nú všet­ky sme­rom do­le, pou­ží­va­teľ má po­cit, že dr­ža­ný ob­jekt sa tro­chu po­su­nul (dob­re to si­mu­lu­je nap­rík­lad reak­ciu pri vir­tuál­nom bod­nu­tí me­čom). Po­hy­bom dvoch opo­zič­ných prúž­kov do proti­sme­ru sa dá si­mu­lo­vať nap­rík­lad spät­ný ráz piš­to­le po vý­stre­le ale­bo tlak rúč­ky me­ča pri na­ra­ze­ní če­pe­le na pre­káž­ku. Je ťaž­ké po­ve­dať, či ta­ký­to špe­cia­li­zo­va­ný sys­tém do­ká­že za­ujať (fi­nan­co­va­nie cez Kic­kstar­ter do­pad­lo neús­peš­ne a pro­jekt vy­zbie­ral len po­lo­vi­cu cie­ľo­vej su­my), skôr by sa ho­di­lo je­ho pria­me za­bu­do­va­nie do iných pro­duk­tov, ako je nap­rík­lad STEM od Sixen­se.

Pou­ži­tie vir­tuál­nej reali­ty v blíz­kej bu­dúc­nos­ti

Doz­rel už ko­neč­ne čas na vir­tuál­nu reali­tu? Pod­ľa neu­ve­ri­teľ­né­ho množ­stva veľ­mi za­ují­ma­vých sys­té­mov, pre kto­ré dos­lo­va ot­vo­ril dve­re Ocu­lus Rift, to vy­ze­rá, že sku­toč­ne áno. Tie­to sys­té­my pri­tom ne­mu­sia byť a ani ne­bu­dú hneď do­ko­na­lé. Dô­le­ži­té však je, aby sa pr­výk­rát ús­peš­ne od­ra­zi­li zo štar­to­va­cej čia­ry a roz­beh­li sa do pre­te­kov. Po sil­nom roz­kvit­nu­tí biz­ni­su a po in­ves­to­va­ní veľ­kých súm do roz­vo­ja sa ľah­ko mô­že stať, že o pár de­sať­ro­čí si bez vir­tuál­nej reali­ty ani ne­bu­de­me ve­dieť pred­sta­viť ži­vot. Ko­niec kon­cov, keď v ro­ku 1990 Tim Ber­ners-Lee vy­tvo­ril na pra­co­vis­ku Európ­skej or­ga­ni­zá­cie pre nuk­leár­ny vý­skum (CERN) pr­vý webo­vý server, pr­vý inter­ne­to­vý pre­hlia­dač a pr­vú webo­vú strán­ku na sve­te, zrej­me sa mu ani len nes­ní­va­lo o tom, čo bu­de world wide web pre spo­loč­nosť v ro­ku 2014 zna­me­nať.

OculusRift.jpg

Tak­to by vo fi­ná­le mo­hol vy­ze­rať Ocu­lus Rift

Zra­ko­vý vnem je pr­vý a naj­sil­nej­ší pi­lier vir­tuál­nej reali­ty. Úspech Ocu­lus Rift a iných náh­lav­ných súp­rav je te­da al­fa a ome­ga ce­lé­ho od­vet­via. Rift sa však na ne­dos­ta­tok zá­uj­mu sťa­žo­vať ne­mô­že. Z pr­vé­ho vý­vo­jo­vé­ho pro­to­ty­pu sa pre­da­lo viac ako 60 000 ku­sov a dru­hý vý­vo­jo­vý mo­del s HD dis­ple­jom, kto­rý sa za­čal zá­ujem­com roz­po­sie­lať v prie­be­hu jú­la, si už pre­dob­jed­na­lo viac než 45 000 ľu­dí. Na pro­dukt, kto­rý je eš­te len vo vý­vo­jo­vom štá­diu a nie je ur­če­ný pre kon­co­vé­ho pou­ží­va­te­ľa, sú to úc­ty­hod­né čís­la. Je nes­por­né, že baš­tou sys­té­mov vir­tuál­nej reali­ty bu­de v naj­bliž­šom ča­se naj­mä her­ný prie­my­sel. Sku­toč­né pre­ne­se­nie sa dov­nút­ra hry je nie­čo, čo zrej­me ni­ko­ho ne­ne­chá chlad­ným.

Už dnes však dob­re vi­dieť, že po­ten­ciál tech­no­ló­gie sia­ha ďa­le­ko za to­to od­vet­vie. Ocu­lus Rift má so svo­jou kon­co­vou ce­nou, kto­rá by sa vo fi­ná­le ma­la po­hy­bo­vať oko­lo 250 eur, ot­vo­re­né dve­re tak­mer vša­de. Ne­mu­sí byť pri­tom pou­ži­tý na zob­ra­zo­va­nie to­ho di­gi­tál­ne­ho sve­ta, ale aj to­ho sku­toč­né­ho. Na jar toh­to ro­ka za­ča­la tes­to­vať Ocu­lus Rift nap­rík­lad nór­ska ar­má­da, kto­rá zva­žu­je je­ho na­sa­de­nie v tan­koch. Vo­dič ta­ké­ho­to vo­zid­la má veľ­mi ob­me­dze­ný vý­hľad, ale s pou­ži­tím nie­koľ­kých exter­ných ka­mier in­teg­ro­va­ných do pláš­ťa mu Rift do­ká­že spros­tred­ko­vať 360° vý­hľad v reál­nom ča­se.

Ka­me­ry svoj ob­raz spá­ja­jú do 360° pa­no­ra­ma­tic­ké­ho vi­dea, pri­čom ho po­ten­ciál­ne mô­žu obo­ha­tiť o noč­né vi­de­nie a v spo­lup­rá­ci s po­čí­ta­čom aj o in­for­má­cie o sta­ve vo­zid­la, gra­fic­kú na­vi­gá­ciu GPS a po­dob­né in­for­mač­né me­cha­niz­my, na aké sme zvyk­nu­tí skôr v hrách. Ho­ci špe­ciál­ne oku­lia­re na ar­mád­ne pou­ži­tie exis­tu­jú, ich ce­na sa po­hy­bu­je oko­lo 35 000 do­lá­rov. Sto­ti­no­vá ce­na Rif­tu je te­da lá­ka­vá. V po­dob­nom du­chu mô­že­me vi­dieť pou­ží­vať Ocu­lus Rift aj pri ria­de­ní ma­lých dro­nov, te­da lie­ta­diel a vr­tuľ­ní­kov ob­slu­ho­va­ných pl­noauto­ma­tic­kým sys­té­mom ale­bo pi­lo­tom zo ze­me.

Veľ­ký po­ten­ciál má v blíz­kej bu­dúc­nos­ti vir­tuál­na reali­ta aj v rám­ci di­gi­tál­nej tu­ris­ti­ky a re­laxu. Pred­stav­te si nap­rík­lad, že pros­tred­níc­tvom náh­lav­nej súp­ra­vy nav­ští­vi­te kon­cert. Oku­lia­re si skrát­ka aj so slú­chad­la­mi na­sa­dí­te a náh­le sto­jí­te v da­ve nad­še­ných fa­nú­ši­kov nas­ní­ma­ných všes­me­ro­vou ka­me­rou. Ako­koľ­vek sa pri­tom mô­že­te otá­čať a mať po­cit, že pria­mo me­dzi ni­mi sto­jí­te. Kým na jed­nej stra­ne si mô­že­te po­ve­dať, že ta­ký­to zá­ži­tok v žiad­nom prí­pa­de ne­nah­ra­dí reál­nu náv­šte­vu kon­cer­tu, tak­mer ur­či­te bu­de­te súh­la­siť s tým, že ide ob­rov­ský skok od oby­čaj­né­ho po­ze­ra­nia DVD či Blu-ray zá­zna­mu na kla­sic­kej TV.

Dos­tup­ný­mi mies­ta­mi sa pri­tom vir­tuál­na reali­ta ne­kon­čí a dos­tať vás mô­že aj tam, kde reál­ne ne­mô­že­te byť. Mô­že­te sa tak pre­chá­dzať po cu­dzích pla­né­tach, po ús­tí sop­ky chrlia­cej lá­vu, prí­pad­ne lie­tať ako vták. O nič men­šie nie sú mož­nos­ti ani v rám­ci vzde­lá­va­nia. Pred­sa len jed­na vec je po­ze­rať vi­deo o sta­ro­ve­kom Egyp­te a dru­há vec je vir­tuál­ne byť v sta­ro­ve­kom Egyp­te. Vý­uč­ba tak mô­že mať ra­zom cel­kom iný cha­rak­ter. V ne­pos­led­nom ra­de má vir­tuál­na reali­ta čo po­ve­dať aj v rám­ci so­ciál­nej inter­ak­cie. Sta­čí si len uve­do­miť, o koľ­ko by sa moh­la zlep­šiť nap­rík­lad vi­deo­ko­mu­ni­ká­cia pros­tred­níc­tvom Sky­pu, ke­by ste sa po na­sa­de­ní náh­lav­nej súp­ra­vy ocit­li s do­tyč­nou oso­bou v jed­nej mies­tnos­ti. So zlep­šu­jú­cou sa dos­tup­nos­ťou čo­raz lac­nej­ších 3D ske­ne­rov a ka­mier sku­toč­ne nej­de o nič ne­reál­ne. Po­ten­ciál ma­jú tie­to sys­té­my aj v zdra­vot­níc­tve a v rám­ci te­ra­pií, pri­čom už dnes sa mô­že­me stret­núť s ich pou­ži­tím na pre­ko­ná­va­nie rôz­nych fó­bií. Mož­nos­ti sú sku­toč­ne nes­mier­ne. Uvi­dí­me te­da, kam nás vir­tuál­na reali­ta vša­de za­ve­die.

Zdroj: PCR 8/2014


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter