Zoner Photo Studio 16

Posielajte papierové pohľadnice po celom svete

Tak a je to tu - na sve­te je fy­zic­ký pro­dukt od spo­loč­nos­ti Zo­ner. V rám­ci ap­li­ká­cie Zo­ner Pho­to Stu­dio pre An­droid to­tiž te­raz má­te k dis­po­zí­cii no­vú služ­bu na po­sie­la­nie pa­pie­ro­vých poh­ľad­níc.

Ce­lá my­šlien­ka vy­chá­dza z to­ho, že zoh­nať hlav­ne v za­hra­ni­čí poh­ľad­ni­cu je po­mer­ne jed­no­du­ché, o nie­čo ťaž­šie je to však so znám­kou správ­nej hod­no­ty a úpl­ne naj­ťaž­šie je to s poš­tou aj jej ot­vá­ra­cí­mi ho­di­na­mi, čo je na dru­hej stra­ne naj­vyš­šia zá­ru­ka to­ho, že poh­ľad­ni­ca sku­toč­ne dôj­de ad­re­sá­to­vi. Poh­ľad­ni­ce v ZPS pre An­droid to­to všet­ko zreali­zu­jú v mo­bil­nom te­le­fó­ne s tým­to ope­rač­ným sys­té­mom.

Te­da vy sa­mi si od­fo­tí­te a up­ra­ví­te v prog­ra­me ZPS to, čo chce­te mať na čel­nej stra­ne poh­ľad­ni­ce. Nás­led­ne vy­pl­ní­te text poh­ľad­ni­ce na ru­bo­vej stra­ne, na­pí­še­te ad­re­su, a keď bu­de­te so všet­kým ho­to­ví, poh­ľad­ni­cu z mo­bil­né­ho te­le­fó­nu od­oš­le­te. Eš­te pri­po­meň­me, že rov­na­kú poh­ľad­ni­cu mô­že­te pos­lať na via­ce­ro adries.

Pohladnica1.jpg

Ak si nain­šta­lu­je­te Zo­ner Pho­to Stu­dio pre An­droid, po ak­tua­li­zá­cii dos­ta­ne­te in­for­má­ciu o no­vej fun­kcii

Otáz­ka znie, čo to sto­jí a ako sa to vlas­tne fy­zic­ky reali­zu­je. Keď sa na prog­ram po­ze­rá­me z hľa­dis­ka slo­ven­ské­ho pou­ží­va­te­ľa, pos­la­nie poh­ľad­ni­ce sto­jí 2,20 eura a pla­tí sa cez Goog­le Wallet. Ten­to pla­tob­ný sys­tém mu­sí­te mať te­da za­re­gis­tro­va­ný a pri­ra­de­nú k ne­mu kre­dit­nú kar­tu. Za­dá­te svo­je hes­lo pre kon­to Goog­le a nás­led­ne sle­du­je­te pro­ces od­osie­la­nia fo­tog­ra­fie. Poh­ľad­ni­ca sa fy­zic­ky tla­čí v Br­ne, kde je síd­lo spo­loč­nos­ti Zo­ner.

Tla­čí sa la­se­ro­vou tech­no­ló­giou na pa­pier s gra­má­žou 350 g/cmKon­šta­tu­je­me, že kva­li­ta tla­če je vy­ni­ka­jú­ca. Z Br­na sa po­tom poh­ľad­ni­ca reál­ne po­sie­la poš­tou, te­da na poh­ľad­ni­ci bu­de čes­ká znám­ka a služ­ba je reali­zo­va­ná cez Čes­kú poš­tu. Prá­ve pre­to je pos­la­nie poh­ľad­ni­ce na ad­re­su v ČR lac­nej­šie, sto­jí 1,50 eura. Su­ma 2,20 eura za­tiaľ pla­tí pre ce­lý zvy­šok sve­ta vrá­ta­ne Slo­ven­ska. Pri na­šej reál­nej skúš­ke tr­va­lo za­sla­nie poh­ľad­ni­ce na Slo­ven­sko dva pra­cov­né dni. Kon­šta­tu­je­me, že je to dob­rá služ­ba, veľ­mi po­hodl­ná na pou­ži­tie, ale drah­šia ako reál­ne pos­la­nie poh­ľad­ni­ce (hlav­ne zo Slo­ven­ska na Slo­ven­sko - ce­na znám­ky na poh­ľad­ni­cu je 0,45 eura a poh­ľad­ni­ca sto­jí zhru­ba 0,20 eura). Pri za­hra­nič­ných do­vo­len­kách z exotic­kých des­ti­ná­cií sa však op­la­tí.

Pohladnica2.jpg

Tak­to si vy­tvo­rí­te text poh­ľad­ni­ce a pri­dá­te ad­re­sy na za­sla­nie

Pohladnica3.jpg

Čel­nú stra­nu poh­ľad­ni­ce si vy­be­rie­te napr. zo Zo­ne­ra­my ale­bo fo­tiek reali­zo­va­ných smar­tfó­nom

Zdroj: PCR 8/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter