Ako na to prakticky

Budujeme vlastný e-shop InPage, 4. časť

Po­čas prá­ce na strán­kach e-sho­pu sa ne­raz vy­skyt­ne pot­re­ba ob­no­viť dá­ta zo zá­lo­hy. Kaž­dá strán­ka sa zá­lo­hu­je raz den­ne, ak na nej bo­la vy­ko­na­ná ne­ja­ká zme­na. Po­zor, nej­de o kla­sic­kú zá­lo­hu, ako ju chá­pe­me pri iných ap­li­ká­ciách. Je tu mož­nosť vrá­tiť sa len k den­ným zá­lo­hám. No v prí­pa­de vy­ma­za­nia je aj ten­to pos­tup účin­ný. Klik­nu­tím na strán­ku sa zob­ra­zia jej pa­ra­met­re a ta­kis­to sa v ľa­vom me­nu zob­ra­zia iko­ny na úp­ra­vu pa­ra­met­rov.

Ikony.png

Ze­le­ná iko­na na prís­tup k den­ným zá­lo­hám strán­ky

Klik­nu­tím na ze­le­nú iko­nu so šíp­ka­mi sa zob­ra­zí zoz­nam zá­loh. Udr­žu­je sa po do­bu 30 dní. Tak­to si mô­že­te ob­no­vo­vať strán­ky zo zá­lo­hy. Ten­to pos­tup od­po­rú­ča­me brať len ako pos­led­nú zá­chra­nu prá­ve pre spo­mí­na­ný sys­tém zá­loh. Nap­rík­lad zme­ny vy­ko­na­né pred ho­di­nou zá­lo­ho­va­né ne­bu­dú. Strán­ku, kto­rú už ne­pot­re­bu­je­te, od­po­rú­ča­me deak­ti­vo­vať na­mies­to je úpl­né­ho vy­ma­za­nia. V čas­ti Nas­ta­ve­nia pre jed­not­li­vé strán­ky je po­lož­ka Nas­ta­viť ak­tív­ne. Tá je štan­dar­dne zvo­le­ná. Pre­to ju sta­čí len od­škr­tnúť a strán­ka sa ne­bu­de zob­ra­zo­vať na e-sho­pe. V prí­pa­de pot­re­by však stá­le zos­tá­va ulo­že­ná bez zme­ny na do­da­toč­nú ak­ti­vá­ciu.

Tá­to mož­nosť má aj iné vy­uži­tie. Je to nap­rík­lad vhod­né pri plá­no­va­ných ak­ciách ale­bo špe­ciál­nych pro­duk­toch. Strán­ku prip­ra­ví­te vop­red a nes­kôr ak­ti­vu­je­te.

Vkla­da­nie ob­ráz­kov

Pri vkla­da­ní ob­ráz­kov v roz­hra­ní ad­mi­nis­trá­cie sa ulo­žia v šty­roch veľ­kos­tiach. Zme­na roz­me­rov pre­bie­ha auto­ma­tic­ky a pou­ží­va­teľ má mož­nosť si po­tom jed­no­duch­šie vy­brať správ­ny roz­mer. Po­zor si tre­ba dať na li­mit ob­ráz­ka. Ten je sta­no­ve­ný na 4 MB. Ne­vý­hod­né je, že po­kiaľ vy­be­rie­te ob­rá­zok väč­ší ako ten­to li­mit, nep­ri­dá sa do ga­lé­rie, no ani sa ne­zob­ra­zí chy­bo­vé hlá­se­nie. To sa zob­ra­zí len pri stla­če­ní tla­čid­la Pri­dať ob­rá­zok a chý­ba­jú­cej ces­te k ne­mu.

Edi­tor textov

Poď­me sa po­zrieť na zme­ny v edi­to­re textov. Na vý­ber je nie­koľ­ko ver­zií. Naj­nov­šia s ozna­če­ním 4.0 bu­de zá­ro­veň aj va­ša pred­vo­le­ná. Pos­ky­tu­je naj­preh­ľad­nej­šie mož­nos­ti ov­lá­da­nia, ho­ci sa niek­to­ré voľ­by z hlav­né­ho pa­ne­la pre­su­nu­li do štruk­tú­ry sa­mos­tat­ných me­nu. Dob­rý edi­tor textov je zá­klad. Nie vždy sú to­tiž pou­ží­va­te­lia spo­koj­ní s je­ho mož­nos­ťa­mi a voľ­ba­mi. Na­ko­niec tak vo­lia bež­ný edi­tor v po­čí­ta­či a po­tom tex­ty ko­pí­ru­jú ale­bo im­por­tu­jú. Tu žiad­na ok­ľu­ka nie je pot­reb­ná a od­po­rú­ča­me vy­uží­vať vsta­va­ný edi­tor.

Za­ují­ma­vá fun­kcia je zob­ra­zo­va­nie blo­kov. Má­te za­kaž­dým is­to­tu, že od­se­ky bu­dú na vý­sled­nej strán­ke zob­ra­ze­né tak, ako ich vi­dí­te tu. Pod­stat­né je, že už pri edi­tá­cii ich ro­zoz­ná­te. No­vý blok má vlas­tné čiar­ko­va­né oh­ra­ni­če­nie. Fun­kcia sa ak­ti­vu­je z me­nu Zob­ra­ziť – Zob­ra­ziť blo­ky. Do textu sa da­jú vkla­dať ob­ráz­ky aj vi­deo. Už pri tom­to vkla­da­ní ob­ráz­kov vy­uži­je­te vý­ho­du v uve­de­ných šty­roch roz­me­roch, kto­ré sú prip­ra­ve­né auto­ma­tic­ky.

Editor.png

No­vý edi­tor na spra­co­va­nie textov

Ta­kis­to sa dá dob­re pra­co­vať s ta­buľ­ka­mi, štýl­mi pís­ma a vop­red prip­ra­ve­né sú aj zá­klad­né štý­ly nad­pi­sov. Z pok­ro­či­lých edi­to­rov na po­čí­ta­či sa tu udo­mác­ni­la aj fun­kcia na vlo­že­nie zlo­mu stra­ny ale­bo ne­de­li­teľ­nej me­dze­ry. S tým sú­vi­sí aj mož­nosť zob­ra­zo­vať skry­té zna­ky z po­nu­ky Zob­ra­ziť. Pop­ri tvor­be WYSIWYG, te­da bez ta­gov HTML, sa dá zob­ra­ziť čias­tko­vý zdro­jo­vý kód váš­ho textu. Zob­ra­zu­je sa v náh­ľa­do­vom ok­ne. Ak te­da má­te text vo for­me kó­du HTML z inej strán­ky, po­koj­ne ho mô­že­te cez to­to ok­no vlo­žiť do edi­to­ra. Up­lat­nia sa tak for­má­to­va­cie a iné znač­ky kó­du HTML.

 In­for­má­cie o úč­te

Všet­ky in­for­má­cie o úč­te sú na jed­nom mies­te. K dis­po­zí­cii je aj mož­nosť sprá­vy cez FTP. Vy­uži­je­te to nap­rík­lad pri pot­re­be nah­rá­vať rôz­ne sú­bo­ry k e-sho­pu pria­mo na váš server. Net­re­ba mať iné úlo­žis­ko. V čas­ti In­for­má­cie o FTP je pot­reb­né v sek­cii Zá­mok FTP nas­ta­viť pre­pí­nač do sta­vu od­om­knu­té. Vďa­ka to­mu sa bu­de­te môcť prih­lá­siť na FTP cez správ­cu sú­bo­rov a vi­dieť tak ad­re­sá­ro­vú štruk­tú­ru va­šich dát. Rov­na­ko je tu aj prís­tup ku kon­fi­gu­rač­ným úda­jom na nas­ta­ve­nie e-mai­lo­vé­ho klien­ta. Niek­to­ré e-sho­py vy­uží­va­jú mož­nos­ti in­for­mo­va­nia svo­jich zá­kaz­ní­kov a pou­ží­va­te­ľov aj pros­tred­níc­tvom ge­ne­ro­va­ných správ RSS. Tu pos­ta­čí nas­ta­viť v sek­cii Nas­ta­ve­nia – RSS ka­nál ver­ziu RSS (ATOM 1.0 ale­bo RSS 2.0) a za­škr­tnúť po­líč­ko ak­tív­ne. Ka­nál bu­de dis­tri­buo­vať in­for­má­cie o no­vin­kách pri­da­ných do e-sho­pu a všet­ky ak­tív­ne a vi­di­teľ­né člán­ky.

Pl­no­hod­not­ný e-mail

Keď­že e-shop je naj­mä o pod­po­re zá­kaz­ní­kom, dos­tá­va­te so Zo­ner In­Pa­ge aj e-mai­lo­vú služ­bu Z-Mail. Poz­re­li sme sa na ten­to poš­to­vý sys­tém a z na­šich skú­se­nos­tí nie je ne­vyh­nut­né kon­fi­gu­ro­vať vlas­tné­ho klien­ta poš­ty. Od­po­rú­ča­me vy­uží­vať roz­hra­nie a mož­nos­ti tej­to služ­by. Jed­no­du­cho sa na ňu prep­ne­te z ad­mi­nis­trač­né­ho roz­hra­nia, má­te však k dis­po­zí­cii aj vlas­tnú ad­re­su. V na­šom prí­pa­de ide o ad­re­su web­mail.va­se­da­ta.eu. Je tu pod­po­ra správ vo for­má­te HTML a ta­kis­to ne­chý­ba mož­nosť de­fi­no­vať potvr­de­nie o pre­čí­ta­ní sprá­vy.

ZMail.png

Mož­nos­ti e-mai­lo­vé­ho klien­ta Z-Mail

Veľ­kosť príl­ohy je de­fi­no­va­ná na nad­štan­dar­dných 50 MB. V rám­ci sys­té­mu je k dis­po­zí­cii ka­len­dár pre kaž­dú e-mai­lo­vú ad­re­su sa­mos­tat­ne. Ne­chý­ba ta­kis­to ad­re­sár s mož­nos­ťou hro­mad­né­ho im­por­tu kon­tak­tov. Sú­čas­ťou je anti­spa­mo­vý fil­ter s nie­koľ­ký­mi stup­ňa­mi nas­ta­ve­nia a auto­ma­tic­kým od­stra­ňo­va­ním správ po 30 dňoch od ich pri­ja­tia. Z-Mail má mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia ja­zy­ka a vzhľa­du. Z mno­hých des­kto­po­vých šab­lón sa dá bez prob­lé­mu vy­brať. Za­ují­ma­vá je aj mož­nosť vý­be­ru mo­bil­nej šab­ló­ny.

Schrán­ku elek­tro­nic­kej poš­ty mô­že­te dosť dob­re spra­vo­vať aj bez to­ho, aby bo­lo tre­ba v mo­bil­nom te­le­fó­ne čo­koľ­vek nas­ta­vo­vať. Sta­čí sa do nej prih­lá­siť cez webo­vý pre­hlia­dač. Pod­rob­nej­šia de­fi­ní­cia vlas­tnos­tí ob­sa­hu­je nas­ta­ve­nie poč­tu zob­ra­zo­va­ných správ na jed­nej strán­ke a veľ­kos­tí zá­hla­ví. Z bez­peč­nos­tných dô­vo­dov je vy­pnu­té pred­vo­le­né zob­ra­zo­va­nie ver­zie HTML, tu sa dá do­da­toč­ne ak­ti­vo­vať. Pris­pô­so­biť mož­no ta­ké de­tai­ly, ako je veľ­kosť no­vé­ho ok­na na pí­sa­nie správ, ta­kis­to sa dá nas­ta­viť, či sa ma­jú no­vé sprá­vy vy­tvá­rať v pô­vod­nom ale­bo no­vom ok­ne. Auto­ma­tic­ké je aj vy­hľa­dá­va­nie adries z te­la sprá­vy a pri­dá­va­nie do ad­re­sá­ra.

Zdroj: PCR 8/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­te­boo­ko­vé no­vin­ky: Pra­cov­né nás­tro­je
Letná dovolenka je pre mnohých čas, keď si síce vychutnajú voľno, no musia sčasti aj pracovať. V letných notebookových novinkách máme tri kúsky, ktoré budú dobrými pomocníkmi v kancelárii alebo na cestách. čítať »
 
No­vin­ky me­dzi rep­ro­duk­tor­mi
Priaznivci prenosných reproduktorov si opäť prídu na svoje. Máme tu lacnejšie aj drahšie modely a takisto jednu perličku v podobe klasickej zostavy 2.1. čítať »
 
Psy­chowal­kman MindPla­ce Ka­si­na
Psychowalkan je zariadenie, ktoré vám umožní sústrediť sa na konkrétnu činnosť alebo na druhej strane vám pomôže pri relaxe. Je to teda audiovizuálne stimulačné zariadenie, ktoré pomáha dosiahnuť vami stanovený cieľ. čítať »
 
Head-up dis­plej do kaž­dé­ho au­ta
Head-up displej je už vo výbave niektorých moderných automobilov, patrí však skôr k luxusnému vybaveniu. Hlavne z vozidiel značky BMW mMáme skúsenosti, že projekcia údajov na čelné sklo je veľmi názorná a pritom vodič nemusí spúšťať oči z cesty. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Letný výber prináša dve aplikácie. Obe sú špičkou vo svojej oblasti. Máme tu top nástroj na webové stránky, ktorý mnohí poznáte a často žiadate jeho zaradenie do nášho výberu. A rovnako sme si istí, že využijete aj komplexný nástroj na prácu s fotografiami. čítať »
 
Zá­kon o krát­ko­do­bom náj­me by­tov
Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Tento zákon významným spôsobom zlepšuje postavenie prenajímateľa v porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v ustanoveniach paragrafov 685 až 716 Občianskeho zákonníka. čítať »
 
Te­le­ví­zia do vrec­ka
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter