Reportáž

Stanú sa tablety súčasťou vyučovacieho procesu?

Pro­jekt Ško­la na do­tyk otes­to­val vy­uži­tie tab­le­tov po­čas vy­učo­va­nia. Viac ako 300 mo­bil­ných za­ria­de­ní pu­to­va­lo do 10 tried po ce­lom Slo­ven­sku. V pro­jek­te sa od feb­ruára do jú­na toh­to ro­ka zú­čas­tni­lo prib­liž­ne 100 pe­da­gó­gov a tak­mer 1000 žia­kov. Reak­cie zú­čas­tne­ných sú jas­né - mo­der­né vy­učo­va­nie 21. sto­ro­čia vy­ža­du­je no­vé tech­no­ló­gie a me­to­di­ky.

Po­dob­ne ako ke­dy­si kníh­tlač aj tab­le­ty a di­gi­tál­ne tech­no­ló­gie dnes tran­sfor­mu­jú spô­sob mys­le­nia. Pod­ľa Já­na Ma­cha­ja z ne­zis­ko­vej or­ga­ni­zá­cie EDU­LAB sú všet­ky tech­no­ló­gie iba for­mou a tre­ba, aby sme tú­to for­mu do­ká­za­li vy­užiť, a to aj v rám­ci vzde­lá­va­nia. Tá­to ná­roč­ná úlo­ha pri­pad­la tak­mer stov­ke pe­da­gó­gov, kto­rí sa v rám­ci pi­lot­nej pre­vádz­ky pro­jek­tu Ško­la na do­tyk po­kú­si­li mo­der­ni­zo­vať vy­učo­va­cí pro­ces.

Tab­le­ty, mo­ni­tor a Sam­sung School

Par­tne­rom pro­jek­tu je ok­rem EDU­LA­Bu aj spo­loč­nosť Sam­sung. Tá ve­no­va­la do škôl tab­le­ty a 65-pal­co­vé do­ty­ko­vé di­gi­tál­ne ta­bu­le. Tab­le­ty aj ta­bu­le pre­po­ji­la vy­učo­va­cím sof­tvé­rom Sam­sung School, kto­rý umož­ňu­je uči­te­ľom zís­kať kon­tro­lu nad všet­ký­mi za­ria­de­nia­mi a eli­mi­no­vať jed­nu z čas­tých pri­po­mie­nok, že de­ti sa na tab­le­toch ne­bu­dú učiť, ale hrať sa a sur­fo­vať na inter­ne­te po­čas vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su. Ako vy­plý­va z reak­cií uči­te­ľov, tá­to pri­po­mien­ka sa uká­za­la neo­pod­stat­ne­nou.

appka.JPG

Mo­bil­nú ap­li­ká­ciu Ško­la na do­tyk si mô­že­te stiah­nuť z ob­cho­du Play. Ide o osož­nú kri­žo­vat­ku, kto­rá od­ka­zu­je na uži­toč­né škol­ské ap­li­ká­cie.

Sam­sung School to­tiž dá­va uči­te­ľom moc­ný nás­troj. V rám­ci pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia uči­te­lia vi­dia všet­ky tab­le­ty v trie­de a pres­ne ve­dia, čo ro­bí kaž­dý žiak. Ta­kis­to do­ká­žu na di­aľ­ku vy­pnúť ob­ra­zov­ky ale­bo zdie­ľať svo­ju vlas­tnú, čo čas­to vy­uží­va­li pri vý­kla­doch. Ak ne­ja­ký žiak usi­lov­ne pra­cu­je, cez sys­tém mu poš­lú do tab­le­tu poch­va­lu. Sam­sung School ta­kis­to umož­ňu­je efek­tív­ne tes­to­vať žia­kov. Uči­te­lia si pí­som­ky v di­gi­tál­nej for­me vop­red prip­ra­via, žia­ci ich vy­pl­nia a po od­os­la­ní sú hneď ozná­mko­va­ní. Keď­že tab­le­ty Sam­sun­gu pod­po­ru­jú aj pí­sa­nie do­ty­ko­vým pe­rom, stá­va sa z nich mo­der­ný poz­nám­ko­vý blok. Zá­ro­veň je to však via­cú­če­lo­vé za­ria­de­nie, kto­ré vďa­ka bo­ha­té­mu por­tfó­liu mo­bil­ných ap­li­ká­cií do­ká­žu žia­ci vy­užiť aj na exkur­ziách. „Tab­let je úžas­ná súp­ra­va nás­tro­jov v kom­pak­tnom vy­ho­to­ve­ní," tvr­dia pe­da­gó­go­via. Za­tiaľ čo v mi­nu­los­ti si mu­se­li žia­ci so se­bou no­siť via­ce­ro po­mô­cok, te­raz im sta­čí de­sia­ta a tab­let. Po­mo­cou fo­toa­pa­rá­tu vy­tvo­ria do­ku­men­tá­ciu, kto­rú obo­ha­tia o úda­je z via­ce­rých ap­li­ká­cií. Tab­let v te­ré­ne nah­ra­dí kom­pas, pra­vít­ko aj kni­hu ve­do­mos­tí.

school.jpg

Vďa­ka sys­té­mu Sam­sung School sa tab­let v rám­ci vy­učo­va­nia pou­ží­va nao­zaj iba na vzde­lá­va­cie úče­ly

S tý­mi­to poz­nat­ka­mi sa po­čas kon­fe­ren­cie Ško­la na do­tyk LI­VE po­de­li­li uči­te­lia, kto­rí vďa­ka tab­le­tom zmo­der­ni­zo­va­li svo­je vy­učo­va­nie. Tí­to pe­da­gó­go­via nev­ní­ma­jú no­vé tech­no­ló­gie ako nie­čo ne­ga­tív­ne. Prá­ve nao­pak - na di­gi­tál­nom vzde­lá­va­ní vy­zdvih­li po­zi­tív­ny vplyv na mo­ti­vá­ciu a krea­ti­vi­tu žia­kov. Chvá­li­li aj prak­tic­ké a rôz­no­ro­dé vy­uži­tie tab­le­tov a mož­nosť lep­šie pris­pô­so­biť vy­učo­va­cí pro­ces in­di­vi­duál­ne­mu tem­pu žia­kov. Tab­le­ty údaj­ne v žia­koch zvý­ši­li po­cit zod­po­ved­nos­ti, sa­mos­tat­nos­ti aj tvo­ri­vos­ti a po­čas pi­lot­nej pre­vádz­ky sa žiad­ne za­ria­de­nie ne­poš­ko­di­lo ani nes­tra­ti­lo. A to aj na­priek to­mu, že v niek­to­rých ško­lách si žia­ci bra­li tab­le­ty do­mov.

„Tab­le­to­vé vy­učo­va­nie" vy­ža­du­je iný prís­tup

Uči­te­lia zá­ro­veň do­dá­va­jú, že vy­učo­va­nie po­mo­cou tab­le­tov vy­ža­du­je úpl­ne iný prís­tup. Z poh­ľa­du pe­da­gó­ga sa me­ní spô­sob príp­ra­vy, kto­rá je ča­so­vo ná­roč­nej­šia a vy­ža­du­je zod­po­ved­nosť. V opač­nom prí­pa­de sa pl­ný po­ten­ciál mo­der­né­ho vy­učo­va­nia ne­vyu­ži­je a z tab­le­tu sa sta­ne iba dra­há hrač­ka. No ak má uči­teľ zá­ujem a vie, ako uro­biť z tab­le­tu uži­toč­ný vy­učo­va­cí nás­troj, z no­vých tech­no­ló­gií pro­fi­tu­jú aj žia­ci. Prá­ve ne­vyu­ži­tie po­ten­ciá­lu a ne­ga­tív­ne reak­cie ro­di­čov sú hlav­né ri­zi­ká, kto­ré pe­da­gó­go­via vní­ma­jú v sú­vis­los­ti s in­teg­rá­ciou tab­le­tov do vy­učo­va­nia.

tuul.JPG

Vy­učo­va­nie po­mo­cou tab­le­tov vy­ža­du­je od pe­da­gó­gov od­liš­ný prís­tup. Po­môc­kou mô­žu byť ma­te­riá­ly os­tat­ných uči­te­ľov na strán­ke tuul.sk.

Je dis­ku­ta­bil­né, či je slo­ven­ské škol­stvo v glo­bál­nej mie­re prip­ra­ve­né na mo­der­ni­zá­ciu ta­kých­to roz­me­rov. Ho­ci si mys­lí­me, že tab­le­ty ako škol­ská po­môc­ka ma­jú prí­nos pri vy­učo­va­ní, nie sme úpl­ne pres­ved­če­ní, či tú­to zme­nu zvlád­nu aj všet­ci uči­te­lia. Nie všet­ci to­tiž ma­jú po­zi­tív­ny vzťah k in­for­mač­ným tech­no­ló­giám. EDU­LAB však chce vy­uču­jú­cich vzde­lá­vať aj v tom­to sme­re a ko­mu­ni­tu uči­te­ľov mo­ti­vu­je k to­mu, aby zdie­ľa­li ma­te­riá­ly a poz­nat­ky z vy­učo­va­nia. Na ten­to účel vznik­la strán­ka

Ver­dikt PC RE­VUE

web.JPG

Ak vás za­ují­ma, čo už do­ká­za­li žia­ci a uči­te­lia vy­tvo­riť po­mo­cou tab­le­tov, nav­štív­te webo­vú strán­ku www.sko­la­na­do­tyk.sk/ma­te­ria­ly.html

Kon­fe­ren­cia Ško­la na do­tyk LI­VE nás prek­va­pi­la po­zi­tív­nym oh­la­som na vy­učo­va­nie po­mo­cou tab­le­tov. Zo stra­ny žia­kov sme po­dob­né reak­cie oča­ká­va­li. Pred­sa len škol­ské kni­hy a te­ma­tic­ké plá­ny sta­ré nie­koľ­ko ro­kov až de­sať­ro­čí už v dneš­nej do­be nes­ta­čia. Žia­ci sa v ško­lách čas­to nu­dia, nie sú mo­ti­vo­va­ní k sa­mov­zde­lá­va­niu. Tab­le­ty ma­jú po­ten­ciál, aby žia­kov za­uja­li a os­lo­vi­li ich. Aby sa tak sta­lo, je pot­reb­ná kva­lit­ná príp­ra­va zo stra­ny pe­da­gó­gov. Prá­ve vy­uču­jú­ci bo­li prí­jem­ným prek­va­pe­ním kon­fe­ren­cie - pre­zen­to­va­li skú­se­nos­ti z praxe a aj vďa­ka ich vô­li zlep­šo­vať sa bo­lo zrej­mé, že tab­le­ty im po­moh­li stať sa lep­ší­mi pe­da­góg­mi. Je prav­de­po­dob­né, že tab­le­ty sa v prie­be­hu pár ro­kov dos­ta­nú do škôl vo väč­šom množ­stve. Úlo­hou škol­stva však os­tá­va, aby na tú­to „re­vo­lú­ciu" prip­ra­vi­lo aj tých uči­te­ľov, kto­rí ne­ma­jú k IT vrúc­ny vzťah. V opač­nom prí­pa­de ne­má tá­to mo­der­ni­zá­cia zmy­sel.

Zdroj: PCR 7/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter