Testovali sme

Disky SSD naplno nastupujú

Spo­loč­nos­ti Sam­sung sa za nie­koľ­ko pos­led­ných ro­kov po­da­ri­lo vy­bu­do­vať neot­ra­si­teľ­nú po­zí­ciu me­dzi vý­rob­ca­mi dis­kov SSD, kto­rí po­nú­ka­jú nie­len ce­no­vo pri­ja­teľ­né a spo­ľah­li­vé dis­ky, ale za­me­ria­va­jú sa aj na klien­te­lu po­ža­du­jú­cu maximál­ny vý­kon. V tes­te sme pro­ti se­be pos­ta­vi­li dvo­ji­cu nov­ších dis­kov SAM­SUNG 840 EVO a star­ší top mo­del SAM­SUNG 840 PRO, kto­ré sa od­li­šu­jú nie­len ce­nou a dos­tup­nou ka­pa­ci­tou, ale naj­mä ty­pom pou­ži­tých pa­mä­tí.

Samsung_840_PRO&EVO.jpg

Za­tiaľ čo SAM­SUNG 840 PRO vy­uží­va 21 nm či­py MLC, mo­de­ly EVO sa spo­lie­ha­jú na nov­šie 19 nm pa­mä­te TLC. Hlav­ný roz­diel spo­čí­va naj­mä v ce­ne a ka­pa­ci­te, ale aj v do­sa­ho­va­nej rých­los­ti a ži­vot­nos­ti pa­mä­ťo­vých či­pov. Dnes naj­čas­tej­šie pou­ží­va­né pa­mä­te MLC do­ká­žu v jed­nej bun­ke ucho­vá­vať 4 sta­vy, čo­mu zod­po­ve­dá uži­toč­ná ka­pa­ci­ta dvoch bi­tov. Pa­mä­te TLC ucho­vá­va­jú až 6 sta­vov, čo na jed­nej stra­ne umož­ňu­je vy­užiť až 3 bi­ty na bun­ku, ale zlo­ži­tej­šie ucho­vá­va­nie sta­vov sa od­zr­kad­ľu­je aj na niž­šej rých­los­ti a ži­vot­nos­ti pa­mä­ťo­vých či­pov. Tie­to ne­dos­tat­ky mož­no as­poň čias­toč­ne mi­ni­ma­li­zo­vať pou­ži­tím prep­ra­co­va­né­ho ra­di­ča, kto­rý op­ti­ma­li­zu­je vstup­no-vý­stup­né ope­rá­cie. V re­dak­čnom tes­te sme sa za­me­ra­li na po­rov­na­nie vý­kon­nos­ti a pre­vádz­ko­vých pa­ra­met­rov tro­ji­ce v sú­čas­nos­ti naj­zau­jí­ma­vej­ších dis­kov SSD z pro­duk­cie spo­loč­nos­ti Sam­sung.

SAM­SUNG 840 EVO lap­top 250 GB

Evo­lú­cia v po­do­be dis­kov 840 EVO pri­ná­ša nie­koľ­ko vý­hod a zá­ro­veň kom­pro­mi­sov. Naj­väč­ší kom­pro­mis je maximál­ny po­čet pre­pi­sov a cel­ko­vá rých­losť dis­ku, kto­rá pri 250 GB mo­de­li do­sa­hu­je len úro­veň nie­koľ­ko ro­kov sta­ré­ho high-en­du. Hlav­ný prob­lém je níz­ky po­čet pou­ži­tých pa­mä­ťo­vých či­pov, čo vid­no aj na mi­ni­mál­nych roz­me­roch ploš­né­ho spo­ja. Men­ší po­čet pa­mä­ťo­vých či­pov pou­ží­va pri ope­rá­ciách men­ší po­čet pa­ra­lel­ných ka­ná­lov, čo sa ne­priaz­ni­vo pre­ja­vu­je na cel­ko­vom vý­ko­ne.

Samsung_840_EVO.jpg

Samsung_840_EVO250_inside.jpg

Ka­tas­tro­fu s dra­ma­tic­ký­mi pre­pad­mi vý­ko­nu as­poň čias­toč­ne za­chra­ňu­je vý­kon­ný ra­dič MDX s tro­ji­cou pro­ce­so­rov tak­to­va­ných na 400 MHz, ale po za­pl­ne­ní dis­ku a vzni­ku vnú­tor­nej frag­men­tá­cie kle­sá vý­kon naj­vý­raz­nej­šie spo­me­dzi tes­to­va­ných mo­de­lov. Pri za­pl­ne­ní na 75 % mô­že­te ne­zried­ka oča­ká­vať až 50-per­cent­ný pok­les vý­ko­nu, a to aj bez pred­chá­dza­jú­ce­ho ag­re­sív­ne­ho zá­pi­su. Za zvá­že­nie sto­jí aj po­čet maximál­nych pre­pi­sov, kto­rý pri 19 nm pa­mä­tiach TLC kle­sol niek­de na hra­ni­cu 2000 pre­pi­sov, čo ne­mu­sí pos­ta­čo­vať ná­roč­nej­ším pou­ži­tiam. Bež­ní pou­ží­va­te­lia však mô­žu zos­tať po­koj­ní, pre­to­že aj pri kaž­do­den­nom zá­pi­se 50 GB dát by disk mal vy­dr­žať prib­liž­ne 15 ro­kov.

Ce­na: 165 EUR

SAM­SUNG 840 EVO lap­top 500 GB

Mo­del s vy­ššou ka­pa­ci­tou už pou­ží­va na­mies­to dvoch až 8 či­pov, čo sa priaz­ni­vo pre­ja­vi­lo aj na do­sa­ho­va­nom vý­ko­ne a ži­vot­nos­ti. Na­me­ra­né rých­los­ti kon­ku­ru­jú a ne­zried­ka prek­ra­ču­jú aj SAM­SUNG 840 PRO 256GB. Vy­so­ký vý­kon je na­priek pa­mä­tiam TLC do­sa­ho­va­ný naj­mä vďa­ka rých­lej­šie­mu ra­di­ču a no­vej tech­no­ló­gii Tur­boWri­te, kto­rá vy­uží­va časť bu­niek TLC na zá­pis 1 bi­tu in­for­má­cie v re­ži­me SLC.

Tá­to časť dis­ku tak v pod­sta­te fun­gu­je ako vy­rov­ná­va­cia pa­mäť, kto­rá efek­tív­ne zvy­šu­je okam­ži­tú rých­losť zá­pi­su men­ších ob­je­mov dát. Veľ­kosť pa­mä­te Tur­boWri­te stú­pa s dos­tup­nou ka­pa­ci­tou, kde 250 GB mo­del dis­po­nu­je pa­mä­ťou s veľ­kos­ťou 3 GB a väč­šie mo­de­ly ma­jú tú­to ka­pa­ci­tu ná­sob­ne zväč­še­nú. Ne­vý­hod­né je, že pri rých­lych zá­pi­soch a za­pl­ne­ní tej­to vy­rov­ná­va­cej pa­mä­te do­chá­dza k vý­raz­nej­ším pok­le­som do­sa­ho­va­ných rých­los­tí. Sú­čas­ťou všet­kých dis­kov Sam­sun­gu je aj do­dá­va­ný in­for­mač­ný sof­tvér Ma­gi­cian, kto­rý zob­ra­zu­je množ­stvo uži­toč­ných in­for­má­cií a umož­ňu­je jed­no­du­chú mig­rá­ciu ope­rač­né­ho sys­té­mu zo sta­ré­ho dis­ku.

Samsung_840_EVO500_inside.jpg

Ce­na: 284 EUR

SAM­SUNG 840 PRO 256 GB

Samsung_840_PRO256.jpg

Na­priek svoj­mu ve­ku do­sa­hu­je sé­ria SAM­SUNG 840 PRO aj dnes vy­ni­ka­jú­ci vý­kon na hra­ni­ci sú­čas­né­ho high-en­du. Vy­so­ko­vý­kon­ná sé­ria PRO je ur­če­ná naj­mä pre pok­ro­či­lých a ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov, kto­rí po­ža­du­jú maximál­ny vý­kon aj na­priek mier­ne vy­ššej ce­ne. Tes­to­va­ný disk je vy­ba­ve­ný 21 nm pa­mä­ťou MLC s ka­pa­ci­tou 256 GB. V kom­bi­ná­cii s ús­por­ným ra­di­čom tvo­rí vhod­né­ho kan­di­dá­ta aj na prí­pad­ný up­gra­de no­te­boo­ku, kde sa hľa­dí na kaž­dý spot­re­bo­va­ný watt. Na ploš­nom spo­ji je ok­rem ra­di­ča a vy­rov­ná­va­cej pa­mä­te umies­tne­ných 8 či­pov NAND, kto­ré za­ru­čia op­ti­mál­ny vý­kon aj v prí­pa­de za­pl­ne­nia a ná­roč­nej­šie­ho pou­ží­va­nia.

Spo­me­dzi tro­ji­ce tes­to­va­ných dis­kov vy­ka­zo­val SAM­SUNG 840 PRO naj­men­ší pok­les rých­los­ti po za­pl­ne­ní a vďa­ka väč­šie­mu ploš­né­mu spo­ju do­sa­ho­val aj naj­niž­šie pre­vádz­ko­vé tep­lo­ty. Ko­vo­vé te­lo sa aj po­čas dl­ho­do­bej zá­ťa­že za­hria­lo len na pri­ja­teľ­nú tep­lo­tu, kto­rá nep­red­sta­vu­je prob­lém ani pre no­te­boo­ky bez ak­tív­ne­ho chla­de­nia.

Ce­na: 219 EUR

74.jpg

Ver­dikt PC RE­VUE

SAM­SUNG 840 EVO pri­ná­ša prí­jem­nú evo­lú­ciu v po­do­be priaz­ni­vej ce­ny a drob­ných zlep­še­ní na stra­ne ra­di­ča, ale mo­de­ly s ka­pa­ci­tou 250 a me­nej GB ne­pos­ky­tu­jú veľ­mi vy­so­ký vý­kon, kto­rý na­ďa­lej zos­tá­va do­mé­nou sé­rie 840 PRO.

Všet­ky dis­ky na test za­po­ži­ča­la spo­loč­nosť Sam­sung Slo­ven­sko, uve­de­né ce­ny sú od­po­rú­ča­né.

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter