On-line aj na dovolenke

Internet v dovolenkových destináciách

Inter­net sa stal na­ším kaž­do­den­ným spo­loč­ní­kom, kto­ré­ho sa nech­ce­me vzdať ani na do­vo­len­ke. Spo­lie­hať sa na dos­tup­nosť sie­tí Wi-Fi sa vždy neop­la­tí - mô­žu byť spop­lat­ne­né, nes­ta­bil­né, ne­za­bez­pe­če­né ale­bo po­ma­lé. Net­re­ba za­bú­dať ani na ri­zi­ko zneu­ži­tia ve­rej­ných sie­tí Wi-Fi.

Video:

Pre­be­rá­me via­ce­ré mož­nos­ti, ako os­tať pri­po­je­ný na inter­net aj na za­hra­nič­nej do­vo­len­ke, a to aj vte­dy, ak nech­ce­te ale­bo ne­mô­že­te vy­uží­vať ho­te­lo­vé Wi-Fi.

Video:

Ro­zo­be­rá­me, či sa vám op­la­tí zhá­ňať lo­kál­nu SIM kar­tu, keď ces­tu­je­te do za­hra­ni­čia, a čo vám to pri­ne­sie.

qr_internet_dovolenka.png

Ná­roč­nej­ším pou­ží­va­te­ľom ne­pos­ta­čí ani roa­min­go­vá po­nu­ka na­šich ope­rá­to­rov. O nej pí­še­me na inom mies­te v tom­to vy­da­ní. Ho­ci je o nie­čo lep­šia ako v mi­nu­los­ti, po­čet dát v ba­lí­ku je li­mi­tu­jú­ci fak­tor. 100 MB vám pos­ta­čí na ob­čas­nú kon­tro­lu e-mai­lov, ale po inter­ne­te si s tou­to vý­ba­vou veľ­mi ne­po­sur­fu­je­te. Pre­to sa v tom­to člán­ku za­me­ria­me na tre­tiu mož­nosť. Kú­pu pred­pla­te­nej SIM kar­ty.

Ak sa chys­tá­te na do­vo­len­ku a vie­te, že bu­de­te pot­re­bo­vať inter­net, je vhod­né vop­red tú­to otáz­ku vy­rie­šiť. Ne­má zmy­sel ku­po­vať si za­hra­nič­nú SIM kar­tu vop­red - ope­rá­to­ri vám ju poš­tou ne­poš­lú. Je však dob­ré poz­nať, aké sú va­še mož­nos­ti. Kto­rý ope­rá­tor čo po­nú­ka, aké má pok­ry­tie a kde si pred­pla­te­nú SIM kar­tu mô­že­te za­kú­piť. Je vý­bor­né, že ope­rá­to­ri v do­vo­len­ko­vých kra­ji­nách si uve­do­mu­jú, že tu­ris­ti chcú pou­ží­vať inter­net, a pre­to zjed­no­du­šu­jú prís­tup k pot­reb­ným in­for­má­ciám. Prak­tic­ky všet­ci ope­rá­to­ri ma­jú an­glic­kú ver­ziu inter­ne­to­vých strá­nok, kto­rá je ve­no­va­ná prá­ve tu­ris­tom a ob­sa­hu­je všet­ko, čo pot­re­bu­je­te ve­dieť. My sme po­nu­ku ope­rá­to­rov v Chor­vát­sku, Gréc­ku, Tu­rec­ku a Špa­nielsku pres­kú­ma­li za vás. Dô­le­ži­té in­for­má­cie náj­de­te v člán­ku, a ak sa chys­tá­te na do­vo­len­ku do niek­to­rej z tých­to kra­jín, uľah­čí­me vám roz­ho­do­va­nie, ako byť on-li­ne.

internet dovolenka.jpg

Struč­ný preh­ľad po­nu­ky za­hra­nič­ných ope­rá­to­rov

Chor­vát­sko

V Chor­vát­sku fun­gu­jú tra­ja mo­bil­ní ope­rá­to­ri: T-Mo­bi­le, Vip­net a Te­le2. Pre do­vo­len­ká­rov bu­de za­ují­ma­vý T-Mo­bi­le a Te­le2, pre­to­že oba­ja po­nú­ka­jú špe­ciál­ny do­vo­len­ko­vý ba­lí­ček.

T-Mo­bi­le pre­dá­va ba­lí­ček All In­clu­si­ve Ho­li­day Pac­ka­ge, kto­rý ob­sa­hu­je 30 mi­nút od­chá­dza­jú­cich ho­vo­rov a 300 SMS správ do európ­skych kra­jín. Sú­čas­ťou ba­lí­ka je aj pred­pla­te­ných 300 MB dát v mo­bil­nej 4G sie­ti a prís­tup k viac ako ti­síc­ke hot­spo­tov v rám­ci ce­lé­ho Chor­vát­ska. Ba­lí­ček ob­sa­hu­je SIM, resp. mic­ro SIM kar­tu a vo­do­tes­né vrec­ko. Ba­lík sa pre­dá­va za 50 chor­vát­skych kun (asi 6,60 EUR) a spo­me­nu­té be­ne­fi­ty sú ak­tív­ne po do­bu 7 dní. Nás­led­ne mož­no ak­ti­vo­vať ďal­ší týž­deň za pop­la­tok 40 kun.

Do­daj­me, že T-Mo­bi­le po­nú­ka aj inter­ne­to­vé ba­líč­ky s pred­pla­te­ný­mi dá­ta­mi. Za­ují­ma­vé sú naj­mä ba­lí­ky Inter­net L a Inter­net XL, kto­ré ob­sa­hu­jú 1, resp. 2 GB pred­pla­te­ných dát a bez­plat­né vy­uží­va­nie vy­šších pre­no­so­vých rých­los­tí v 4G sie­ti. Za 1 GB dát za­pla­tí­te v pre­poč­te 6,6 EUR a za 2 GB ne­ce­lých 10 EUR. Dá­ta sú ak­tív­ne, kým ich nep­re­čer­pá­te, resp. maximál­ne 30 dní od ak­ti­vá­cie služ­by. T-Mo­bi­le pre­dá­va do­vo­len­ko­vý ba­lík a pred­pla­te­né inter­ne­to­vé ba­líč­ky v T-Cen­trách, na pum­pách, poš­tách aj v no­vi­no­vých stán­koch. S kú­pou ba­lí­ka by ste tak ne­ma­li mať prob­lé­my.

chorvatsko.jpg

Chor­vát­sko je prip­ra­ve­né na tu­ris­tov, kto­rí chcú byť na do­vo­len­ke on-li­ne. Pred­pla­te­né SIM kar­ty kú­pi­te tak­mer na kaž­dom kro­ku.

Vip­net pre­dá­va inter­ne­to­vé SIM kar­ty, kto­ré pos­ky­tu­jú neob­me­dze­ný inter­net po do­bu 10 dní. Ce­na tej­to SIM kar­ty je 13 EUR a pou­ží­va­te­lia mô­žu pre­niesť 1 GB dát den­ne. Nás­led­ne sa im po zvy­šok dňa inter­net spo­ma­lí. Po­dob­ne ako v prí­pa­de T-Mo­bi­le aj tú­to SIM kar­tu si kú­pi­te v no­vi­no­vých stán­koch, su­per­mar­ke­toch, na poš­te atď.

Pos­led­ný chor­vát­sky ope­rá­tor, Te­le2, má na pr­vý poh­ľad naj­lá­ka­vej­šiu po­nu­ku. Za 50 kun po­nú­ka SIM kar­tu s 3 GB pred­pla­te­ných dát. K to­mu vám pri­ba­lí 1000 voľ­ných mi­nút na te­le­fo­no­va­nie v rám­ci Chor­vát­ska a kre­dit 15 kun. Ten sa dá vy­užiť aj na me­dzi­ná­rod­né ho­vo­ry, ale iba do pev­ných sie­tí. Ba­lík Cheapest Surf & Call od Te­le2 kú­pi­te na ob­vyk­lých pre­daj­ných mies­tach. Pri vý­be­re ope­rá­to­ra však ok­rem ce­ny od­po­rú­ča­me brať do úva­hy aj pok­ry­tie, resp. to, či pot­re­bu­je­te 4G inter­net ale­bo nie. V rám­ci veľ­kých miest by však ma­li mať dob­ré pok­ry­tie všet­ci tra­ja ope­rá­to­ri.

Gréc­ko

V Gréc­ku ope­ru­jú tra­ja ope­rá­to­ri: Cos­mo­te, Vo­da­fo­ne a WIND. Ani je­den z nich ne­má pris­pô­so­be­nú po­nu­ku pre tu­ris­tov tak, ako to po­nú­ka­jú napr. chor­vát­ski ope­rá­to­ri. V prí­pa­de zá­uj­mu si te­da bu­de­te mu­sieť za­kú­piť jed­nu z kla­sic­kých pred­pla­te­ných SIM ka­riet. Tie však bež­ným pot­re­bám tu­ris­tov vy­ho­vu­jú.

Cos­mo­te pre­dá­va SIM kar­tu s kre­di­tom 10 EUR. Za tú­to su­mu si mô­že­te kú­piť inter­ne­to­vé pri­po­je­nie na 5 dní. V tom ča­se mô­že­te pre­niesť maximál­ne 2 GB dát. Al­ter­na­tív­ne si mô­že­te prip­la­tiť 8 EUR a za 18 EUR si za­kú­piť 15-dňo­vý prís­tup do inter­ne­tu. Ob­jem dát však os­tá­va to­tož­ný. Z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka - ak plá­nu­je­te pre­ná­šať väč­šie sú­bo­ry, bu­de vý­hod­nej­šie dvak­rát za­kú­piť 5-dňo­vý ba­lík. Do­daj­me, že ce­na SIM kar­ty je 15 EUR. Ope­rá­tor má niek­to­ré čas­ti Gréc­ka pok­ry­té aj 4G sie­ťou. Rých­lej­ší inter­net však pos­ky­tu­je iba v drah­šom pred­pla­te­nom ba­lí­ku v ce­ne 89 EUR. V ba­le­ní je aj USB mo­dem.

grecko.jpg

V Gréc­ku za­pla­tí­te za mo­bil­ný inter­net viac. Ope­rá­to­ri po­nú­ka­jú aj ba­lí­ky s USB mo­de­mom.

Vo­da­fo­ne po­nú­ka mo­bil­ný inter­net v ba­lí­ku s náz­vom Vo­da­fo­ne Kar­toIn­ter­net. Sto­jí 20 EUR, ob­sa­hu­je SIM kar­tu a pos­kyt­ne vám inter­ne­to­vé pri­po­je­nie po­čas 15 dní. K dis­po­zí­cii má­te 2 GB dát.

WIND pre­dá­va pred­pla­te­né kar­ty s 3 GB pred­pla­te­ných dát. Kar­ta WIND Mo­bi­le Broad­band Con­nec­tion Pack wit­hout USB sto­jí 14,90 EUR a pou­ží­va­teľ mô­že vy­uží­vať dá­ta do ich vy­čer­pa­nia, resp. po­čas do­by 30 dní. WIND po­nú­ka via­ce­ro pred­pla­te­ných ka­riet, niek­to­ré ob­sa­hu­jú aj voľ­né mi­nú­ty a SMS sprá­vy. Pre­to bu­de zá­le­žať na va­šich pot­re­bách.

Po­nu­ky gréc­kych ope­rá­to­rov sa te­da nav­zá­jom veľ­mi neod­li­šu­jú. Ma­lé roz­die­ly sú v pod­sta­te len v ob­je­me pred­pla­te­ných dát. Ho­ci niek­to­rí ope­rá­to­ri po­nú­ka­jú 4G inter­net, ten vám v rám­ci naj­lac­nej­šie­ho va­rian­tu pred­pla­te­nej dá­to­vej SIM kar­ty ne­pos­kyt­nú.

Do­daj­me, že jed­not­kou na gréc­kom tr­hu je Cos­mo­te. Z hľa­dis­ka rých­los­ti inter­ne­tu však za­os­tá­va za svo­ji­mi kon­ku­ren­tmi. Ope­rá­to­ri neš­pe­ci­fi­ku­jú, kde si mô­že­te pred­pla­te­né SIM kar­ty za­kú­piť. Ur­či­te pria­mo v po­boč­kách u kon­krét­ne­ho ope­rá­to­ra a az­da na ne nat­ra­fí­te aj v su­per­mar­ke­toch.

Tu­rec­ko

Si­tuácia v Tu­rec­ku je kom­pli­ko­va­nej­šia ako v os­tat­ných kra­ji­nách. Res­pek­tí­ve bo­la kom­pli­ko­va­nej­šia v mi­nu­los­ti. Aj v tom­to prí­pa­de pla­tí, že v kra­ji­ne sú tra­ja ope­rá­to­ri - Tur­kcell, Vo­da­fo­ne a Avea. No na roz­diel od os­tat­ných kra­jín tu­rec­ký ope­rá­tor bu­de vy­ža­do­vať re­gis­trá­ciu čís­la IMEI váš­ho te­le­fó­nu. Je to pre­to, že do kra­ji­ny sa im­por­tu­je množ­stvo te­le­fó­nov zo za­hra­ni­čia a Tu­rec­ko ich blo­ku­je. Ak ne­bu­de va­še za­ria­de­nie za­re­gis­tro­va­né, po nie­koľ­kých dňoch mô­že byť za­blo­ko­va­né ope­rá­to­rom. Či­že aj v prí­pa­de, že ste v Tu­rec­ku iba na krát­kej do­vo­len­ke, je vhod­né te­le­fón, tab­let ale­bo USB mo­dem za­re­gis­tro­vať. Bliž­šie in­for­má­cie vám ur­či­te pos­kyt­nú v ob­cho­de, kde si bu­de­te ku­po­vať SIM kar­tu.

turecko.jpg

V Tu­rec­ku je si­tuácia kom­pli­ko­va­nej­šia. Ak chce­te pou­ží­vať tu­rec­kú SIM kar­tu, mu­sí­te si za­re­gis­tro­vať svo­je za­ria­de­nie u ope­rá­to­ra.

Tu­rec­kí ope­rá­to­ri vcel­ku pô­so­bia doj­mom, že o tu­ris­tov ne­ma­jú veľ­ký zá­ujem. Na webo­vých strán­kach in­for­mu­jú iba o mož­nos­ti vy­uží­vať roa­ming pri náv­šte­ve Tu­rec­ka. Tur­kcell ako je­di­ný po­nú­ka tu­ris­tic­kú SIM kar­tu Tur­kcell Tou­rist Wel­co­me Pack, ale za 1 MB dát si úč­tu­je pop­la­tok 1,72 EUR. Pri­tom v po­nu­ke má aj pred­pla­te­né ba­lí­ky - 500 MB dát po­nú­ka za to­tož­ný pop­la­tok (1,72 EUR) a v po­nu­ke je aj týž­den­ný inter­net s 1 GB dát za 4,12 EUR. Ten­to ba­lík a os­tat­né dá­to­vé služ­by však vy­ža­du­jú re­gis­trá­ciu u ope­rá­to­ra. So zís­ka­ním mo­bil­né­ho inter­ne­tu mô­žu byť pre­to prob­lé­my.

Po­dob­ne je to aj v prí­pa­de os­tat­ných ope­rá­to­rov. Ich po­nu­ka nie je pris­pô­so­be­ná pot­re­bám tu­ris­tov. No napr. Avea pre­dá­va dá­to­vé ba­líč­ky s ob­je­mom dát 2 GB za ce­nu 8,58 EUR. Tie­to ba­lí­ky sú ur­če­né pre USB mo­de­my, ale­ma­li by bez prob­lé­mov fun­go­vať aj v tab­le­te ale­bo v te­le­fó­ne.

Vo­da­fo­ne má v po­nu­ke 500 MB (5,50 EUR) a 1 GB (7,55 EUR) dá­to­vý ba­lík, kto­rý je však po­dob­ne ako v prí­pa­de ope­rá­to­ra Tur­kcell via­za­ný na va­še te­le­fón­ne čís­lo u ope­rá­to­ra. Ak te­da bu­de­te chcieť mo­bil­ný inter­net na do­vo­len­ke v Tu­rec­ku, prav­de­po­dob­ne vás ča­ká vy­ba­vo­va­nie.

Špa­nielsko

V Špa­nielsku bu­de­te mať na vý­ber zo šty­roch ope­rá­to­rov. Vo­da­fo­ne má po­nu­ku špe­ciál­ne pre tu­ris­tov a pre­dá­va SIM kar­tu so 60 mi­nú­ta­mi na te­le­fo­no­va­nie (vrá­ta­ne me­dzi­ná­rod­ných ho­vo­rov) a 900 MB pred­pla­te­ných dát za 20 EUR.

Mo­vis­tar po­nú­ka kla­sic­ké SIM kar­ty za 10 EUR. Na kar­te je dos­tup­ný kre­dit v to­tož­nej vý­ške, kto­rý mož­no napr. vy­užiť na za­kú­pe­nie mo­bil­né­ho inter­ne­tu. Ope­rá­tor po­nú­ka 250 MB dát v den­nom ba­lí­ku za ce­nu 2,50 EUR, tak­že pri kú­pe no­vej SIM kar­ty má­te dos­ta­tok kre­di­tu na 4 dni inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia.

spanielsko.jpg

Špa­nielsko má po­mer­ne dra­hý mo­bil­ný inter­net. Mno­hí ope­rá­to­ri po­nú­ka­jú den­né pred­pla­te­né ta­ri­fy.

Po­dob­nú po­nu­ku pred­pla­te­né­ho inter­ne­tu má aj Oran­ge. Za deň však u toh­to ope­rá­to­ra za­pla­tí­te 3,62 EUR. Ta­kis­to má­te k dis­po­zí­cii 250 MB dát.

Dob­rú po­nu­ku má aj Yoigo. SIM kar­tu za­kú­pi­te s kre­di­tom 20 EUR a za deň sur­fo­va­nia po inter­ne­te maximál­ne za­pla­tí­te 1,45 EUR. Al­ter­na­tív­ne si mož­no pred­pla­tiť niek­to­rý z me­sač­ných pau­šá­lov a služ­bu zru­šiť. Na do­vo­len­ke by vám mal sta­čiť ba­lík BO­NO 1 GB s prís­tu­pom do 4G sie­te.

Ver­dikt PC RE­VUE

verdikt.jpg

Pred­pla­te­ná SIM kar­ta vám mô­že vy­ho­vo­vať viac ako roa­ming. Naj­mä ak pot­re­bu­je­te pre­niesť ve­ľa dát. V ta­kom prí­pa­de po­mo­cou pred­pla­te­nej SIM kar­ty ušet­rí­te.

Ak chce­te byť po­čas do­vo­len­ky on-li­ne, má­te k dis­po­zí­cii nie­koľ­ko mož­nos­tí. Mô­že­te vy­užiť po­nu­ky roa­min­go­vých ba­lí­kov na­šich ope­rá­to­rov. Dru­há voľ­ba je kú­pa SIM kar­ty pria­mo od ope­rá­to­ra v kra­ji­ne, kde bu­de­te do­vo­len­ko­vať. V na­šom člán­ku sme sa za­me­ra­li na pred­pla­te­né SIM kar­ty, resp. služ­by, kto­ré po­nú­ka­jú väč­ší ob­jem dát. Ak pred­pok­la­dá­me, že bu­de­te po­čas do­vo­len­ky bež­ne pou­ží­vať inter­net (pre­hlia­da­nie strá­nok, kon­tro­la e-mai­lov, ho­vo­ry Sky­pe, po­sie­la­nie fo­tiek, sle­do­va­nie vi­deí z YouTu­be, zdie­ľa­nie s os­tat­ný­mi za­ria­de­nia­mi), po­tom na týž­dňo­vej do­vo­len­ke mô­že­te bez prob­lé­mov mi­núť 1 GB dát a po­koj­ne aj viac.

Naj­lep­šia si­tuácia z hľa­dis­ka do­vo­len­ko­vých des­ti­ná­cií je v Chor­vát­sku, kde pred­pla­te­né SIM kar­ty kú­pi­te dos­lo­va na kaž­dom kro­ku. Za pop­la­tok do 10 EUR by ste si ta­kým­to spô­so­bom ma­li vy­rie­šiť prob­le­ma­ti­ku pri­po­je­nia do inter­ne­tu po­čas ce­lej do­vo­len­ky.

V Gréc­ku tiež po­čí­ta­jú s tým, že si do­vo­len­ká­ri kú­pia pred­pla­te­nú SIM kar­tu. V tom­to prí­pa­de si prip­rav­te 15 až 20 EUR. V Tu­rec­ku je si­tuácia kom­pli­ko­va­nej­šia a mož­no vás ča­ka­jú prí­ho­dy pri vy­ba­vo­va­ní. Prav­de­po­dob­ne si bu­de­te mu­sieť za­re­gis­tro­vať va­še za­ria­de­nie, ale za inter­net by ste ne­ma­li za­pla­tiť viac ako 10 EUR.

V Špa­nielsku po­nú­ka tu­ris­tic­kú kar­tu iba Vo­da­fo­ne. Za­pla­tí­te za ňu 20 EUR. Inter­net si však za­ob­sta­rá­te aj u iných ope­rá­to­rov. Mno­hí z nich ma­jú den­nú ta­ri­fu, tak­že za inter­net na týž­dňo­vej do­vo­len­ke za­pla­tí­te ta­kis­to oko­lo 20 EUR. V po­rov­na­ní s Vo­da­fo­nom však bu­de­te mať k dis­po­zí­cii väč­ší ob­jem dát.

Zdroj: PCR 7/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter