Inteligentné náramky

Hýbte sa čo najviac a vychutnajte si život

Mo­ni­to­ro­va­nie spô­so­bu ži­vo­ta je ak­tuál­ne veľ­mi po­pu­lár­na čin­nosť. Ľudia chcú ve­dieť, čo sa s ich te­lom de­ja, akí sú ak­tív­ni, a chcú aj in­špi­rá­ciu k čo­raz lep­ším vý­ko­nom. V na­šom preh­ľa­de sa po­zrie­me na tri in­te­li­gen­tné ná­ram­ky, kto­ré sú dos­tup­né na Slo­ven­sku. Bu­de to pod­ľa abe­ce­dy Gar­min Ví­vo­fit, ďa­lej Sam­sung Gear Fit a na­ko­niec So­ny Smar­tBand.

Video:

Uka­zu­je­me, čo do­ká­žu in­te­li­gen­tné ná­ram­ky

Gar­min Ví­vo­fit

Ví­vo­fit je mo­der­ný prí­ras­tok do ro­di­ny mo­ni­to­ro­va­cích za­ria­de­ní od fir­my, kto­rá je u nás zná­ma hlav­ne na­vi­gač­ný­mi prís­troj­mi. Je­ho hlav­ná vý­ho­da je vý­drž na ba­té­riu, kto­rá pred­sta­vu­je až neu­ve­ri­teľ­ný 1 rok pre­vádz­ky. Iný­mi slo­va­mi, ne­mu­sí­te sa sta­rať o do­bí­ja­nie, za­ria­de­nie len pou­ží­va­te. Ba­té­ria je vy­me­ni­teľ­ná, pou­ží­va sa typ CR 1632.

Garmin-VivofitCele.jpg  

Ta­ké­to sú fa­reb­né vy­ho­to­ve­nia re­mien­kov k ná­ram­ku Gar­min Ví­vo­fit

Ví­vo­fit sle­du­je va­šu ak­ti­vi­tu po­čas ce­lé­ho dňa, po­čí­ta sa s tým, že ho má­te na zá­päs­tí neus­tá­le. Pre­to je aj od­ol­ný pro­ti pra­chu a vo­de. Za­zna­me­ná­va po­čet kro­kov, spá­le­ných ka­ló­rií a prej­de­nú vzdia­le­nosť. Od­po­čí­ta­va ta­kis­to, koľ­ko eš­te os­tá­va k do­siah­nu­tiu váš­ho osob­né­ho cie­ľa. Ví­vo­fit mo­ni­to­ru­je aj spá­nok a vý­sled­ky si mô­že­te po­zrieť na smar­tfó­ne či tab­le­te s An­droi­dom mi­ni­mál­ne 4.3 ale­bo iOS, prí­pad­ne na po­čí­ta­či s Mic­ro­soft Win­dows ale­bo OS X. Ak má­te aj hrud­ný sní­mač sr­dco­vej frek­ven­cie, mo­ni­to­ru­je aj váš tep. Po­kiaľ sa dl­hší čas ne­hý­be­te, na Ví­vo­fit sa za­čne zob­ra­zo­vať čer­ve­ný pá­sik, kto­rý sig­na­li­zu­je, že by ste sa ma­li hý­bať. Sta­čí sa po­tom krát­ko prejsť a upo­zor­ne­nie zmiz­ne. Ví­vo­fit sa tak sta­rá aj o ľu­dí so se­da­vým za­mes­tna­ním.

VivofitCierny.jpg  

Ov­lá­da­nie za­bez­pe­ču­je je­di­né tla­čid­lo a na dis­ple­ji v prí­pa­de dl­hé­ho se­de­nia vi­dí­te aj va­rov­ný čer­ve­ný pá­sik

Na to, aby ten­to ná­ra­mok mo­hol fun­go­vať až rok na ba­té­riu, bo­li pot­reb­né is­té ob­me­dzenia. Pre­dov­šet­kým dis­plej nie je pod­svie­te­ný a v no­ci to­ho na ňom bez svet­la ve­ľa neu­vi­dí­te. Za­ria­de­nie sa v štan­dar­dnej pre­vádz­ke syn­chro­ni­zu­je so smar­tfó­nom len na po­vel. Ov­lá­da sa len je­di­ným tla­čid­lom a rých­lo sa s ním nau­čí­te pra­co­vať. Nie je to nič zlo­ži­té.

ViVoFitApp.jpg

ViVoFitAppTep.jpg  

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia je vy­rie­še­ná preh­ľad­ne - ak má­te mo­ni­tor sr­dco­vé­ho te­pu, mô­že­te vi­dieť v gra­fe aj ten

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia pre An­droid a iOS je zho­to­ve­ná dob­re, sú tu via­ce­ré gra­fy a preh­ľa­dy. Viac in­for­má­cií na jed­nej plo­che je v prí­pa­de des­kto­po­vej ap­li­ká­cie. Na bez­peč­né no­se­nie je ne­vyh­nut­né, aby ste po­riad­ne za­tla­či­li za­pí­na­ciu spo­nu. V do­dáv­ke sú dva ná­ram­ky, krát­ky a dl­hý, a aj pri­jí­mač ANT+ v po­do­be kľú­ča USB, kto­rý je ne­vyh­nut­ný na pre­vádz­ku des­kto­po­vej ap­li­ká­cie.

GarminConnect.png  

Tak­to vy­ze­rá des­kto­po­vá ap­li­ká­cia pre Ví­vo­fit, kde vi­dí­te na­raz via­ce­ro in­for­má­cií

Ce­na: sa­mot­ný 119,90 EUR, s pul­zo­met­rom 149,90 EUR
Za­po­ži­čal: Gar­min

Sam­sung Gear Fit

In­te­li­gent­ný ná­ra­mok Gear Fit je pro­dukt, kto­rý si už ob­ľú­bi­lo ve­ľa ľu­dí. Veľ­mi dob­re vy­ze­rá, má kva­lit­ný a dob­re či­ta­teľ­ný dis­plej Su­per OLED. Kom­bi­nu­je št­ýl a fun­kcie fit­nes, je­ho za­ují­ma­vos­ťou je prá­ve preh­nu­tý dis­plej a Gear Fit mô­že­te pou­žiť aj ako ele­gan­tné ho­din­ky. Uh­lo­prieč­ka dis­ple­ja je 1,84 pal­ca a je­ho roz­lí­še­nie je 432 × 128 bo­dov. Ope­rač­ným sys­té­mom je Ti­zen.

Gear Fit Group.jpg

Gear Fit orange.jpg  

In­te­li­gen­tné ho­din­ky Sam­sung Gear Fit ma­jú ele­gant­ný di­zajn a vy­ni­ka­jú hlav­ne za­ob­le­ným dis­ple­jom OLED

Ak­tív­ni pou­ží­va­te­lia si Gear Fit vy­chut­na­jú, dá im dob­rú pred­sta­vu o ich cvi­če­ní, chô­dzi, be­hu ale­bo tu­ris­ti­ke. Sú­čas­ťou tých­to ho­di­niek je aj me­rač te­pu sr­dca. Na je­ho me­ra­nie net­re­ba nič prik­la­dať, sta­čí len za­dať po­vel na me­ra­nie, me­ria sa po­mo­cou ze­le­né­ho lú­ča. Tie­to ho­din­ky na roz­diel od Sam­sung Gear 2/ Gear Neo neu­mož­ňu­jú te­le­fo­no­vať, ale vi­dí­te na dis­ple­ji pri­chá­dza­jú­ce sprá­vy, ozná­me­nia o pri­ja­tých SMS ale­bo pri­chá­dza­jú­cich či zmeš­ka­ných ho­vo­roch. Na pri­chá­dza­jú­ce vo­la­nia mô­že­te od­po­ve­dať vop­red prip­ra­ve­ný­mi SMS. K dis­po­zí­cii má­te stop­ky, ča­so­vač a, sa­moz­rej­me, zob­ra­zo­va­nie ča­su. Na dis­ple­ji sa vám zob­ra­zu­jú aj in­for­má­cie z plá­no­va­ča a pri­ja­té e-mai­lo­vé sprá­vy. Za prej­de­né kro­ky dos­ta­ne­te aj me­dai­lu :-).

GearFitManager.png  

Na spo­je­nie s niek­to­rým z 19 za­ria­de­ní Ga­laxy sa pou­ží­va ap­li­ká­cia Gear Fit Ma­na­ger. Spo­je­nie sa reali­zu­je cez Blue­tooth a po­mo­cou nej nas­ta­vu­je­te aj de­tail­né mož­nos­ti napr. pri no­ti­fi­ká­cii.

Gear Fit sa dá pou­ží­vať čias­toč­ne aj sa­mos­tat­ne, na úpl­né vy­uži­tie je však ne­vyh­nut­né je­ho pri­po­je­nie k mo­bil­né­mu te­le­fó­nu. Spo­jiť ho mož­no len so za­ria­de­nia­mi znač­ky Sam­sung, pod­po­ro­va­ných je 18 za­ria­de­ní Ga­laxy. Ná­ra­mok dob­re se­dí na zá­päs­tí a in­for­má­cie na dis­ple­ji Su­per AMO­LED sa čí­ta­jú po­hodl­ne. Ná­ram­ky Gear Fit sú vy­me­ni­teľ­né, k dis­po­zí­cii sú pás­ky v čier­nej, oran­žo­vej ale­bo si­vej far­be. Sam­sung Gear Fit tak mož­no kom­bi­no­vať s ob­le­če­ním pod­ľa ná­la­dy ale­bo pod­ľa ty­pu ak­ti­vi­ty. Ná­ra­mok od­olá­va vo­de a pra­hu (IP67) a na pri­po­je­nie vy­uží­va Blue­tooth 4.0 LE. Hmot­nosť ná­ram­ku je 27 gra­mov, ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 210 mAh vy­dr­ža­la pri na­šom tes­te na 3 dni pre­vádz­ky. Na na­bí­ja­nie Gear Fit tre­ba pou­žiť do­ko­va­ciu sta­ni­cu, kto­rá je špe­ci­fic­ká a pri­pá­ja sa k exter­né­mu na­pá­ja­niu cez port USB.

Bicyklovanie.png  

Tak­to sa zob­ra­zia in­for­má­cie pri bi­cyk­lo­va­ní

Ce­na: 189 EUR
Za­po­ži­čal: Sam­sung

So­ny Smar­tBand SWR10

Ten­to ná­ra­mok ne­má vlast­ný dis­plej a je­ho hmot­nosť je len 28 gra­mov. Tvo­rí ho vlast­ný me­chan­izmus ná­ram­ku, kto­rý sa dá vy­brať z re­mien­ka. V do­dáv­ke je dvo­ji­ca ná­ram­kov (krát­ky a dl­hý), za­pí­na­cia spo­na je ko­vo­vá s lo­gom vý­rob­cu. Ná­ra­mok má na­bí­ja­teľ­nú ba­té­riu a na­bí­ja sa pria­mo po­mo­cou por­tu USB. Aj v tom­to prí­pa­de sú re­mien­ky vy­me­ni­teľ­né, na vý­ber je ve­ľa fa­rieb, exis­tu­jú aj príl­eži­tos­tné re­mien­ky napr. v sú­vis­los­ti s Majstrov­stva­mi sve­ta vo fut­ba­le v Bra­zí­lii.

SmartBandFarby.jpg  

So­ny Smar­tBand bu­de dos­tup­ný s re­mien­ka­mi vo via­ce­rých far­bách

Pou­ží­vať sa naj­lep­šie dá s naj­nov­ší­mi za­ria­de­nia­mi od fir­my So­ny - smar­tfó­nom Xpe­ria Z1 a Z2, a to po­mo­cou ap­li­ká­cie Li­fe­Log (aj v slo­ven­či­ne). Vo všeo­bec­nos­ti však mô­že­te pou­žiť smar­tfón ale­bo tab­let s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.4 a pod­po­rou Blue­tooth 4.0 low ener­gy. Ko­mu­ni­ká­cia sa reali­zu­je cez Blue­tooth, na jed­no­du­ché pr­vot­né pri­po­je­nie pos­lú­ži NFC. Tá pod­ľa náš­ho ná­zo­ru naj­lep­šie zob­ra­zu­je ak­ti­vi­tu pou­ží­va­te­ľa, a to po­mo­cou gra­fic­ké­ho roz­hra­nia. Zoh­ľad­ňu­je napr. aj po­ča­sie v za­zna­me­ná­va­nej chví­li (napr. dážď). Tu vi­dí­te spot­re­bo­va­né ka­ló­rie, po­čet kro­kov, in­for­má­cie o spán­ku, ale aj po­čet fo­tog­ra­fií zho­to­ve­ných cez smar­tfón, pre­ze­ra­né webo­vé strán­ky, po­čú­va­né pes­nič­ky a sle­do­va­né vi­deá. Všet­ky tie­to in­for­má­cie si mô­že­te pre­zrieť na­vy­še v ča­so­vej osi. Zis­tí­te, čo ste ro­bi­li na Fa­ce­boo­ku, ako vy­ze­ra­jú fo­tog­ra­fie reali­zo­va­né v da­nom ča­se a pod. Ok­rem iné­ho vi­dí­te aj ma­pu to­ho, ako ste sa po­čas dňa po­hy­bo­va­li, ako ste si po­čí­na­li pri chô­dzi, be­hu ale­bo bi­cyk­lo­va­ní.

LifeLog1.jpg

LifeLog2.jpg

Ap­li­ká­cia Li­fe­Log umož­ňu­je veľ­mi dob­re gra­fic­ky zob­ra­ziť zis­te­né dá­ta, po­mo­cou ikon vi­dí­te, čo ste ro­bi­li v kon­krét­nej ho­di­ne. Dá sa zob­ra­ziť aj ma­pa váš­ho po­hy­bu.

Nas­ta­viť si mô­že­te aj fy­zic­ké cie­le (napr. po­čet kro­kov), kto­ré chce­te po­čas dňa reali­zo­vať, a ná­ra­mok vám ich po­mô­že do­siah­nuť. Ak sa chce­te zo­bu­diť v ča­se, keď ste v eta­pe sla­bé­ho spán­ku, Smar­tBand sa o to pos­ta­rá jem­ným vib­ro­va­ním. Člo­vek sa až zľak­ne, čo všet­ko sa dá o ňom zis­tiť len z to­ho, ako pou­ží­va svoj smar­tfón. Pod­stat­né je, že tie­to in­for­má­cie sú ulo­že­né z veľ­kej čas­ti v smar­tfó­ne, a nie v clou­de. Ur­či­te si však tre­ba svoj te­le­fón dob­re za­bez­pe­čiť pro­ti neop­ráv­ne­né­mu prís­tu­pu. Smar­tBand je od­ol­ný pro­ti pra­chu a vl­hkos­ti (IP 58), ale mu­sí byť dob­re umies­tne­ný v re­mien­ku.

Mô­že­te sa s ním spr­cho­vať aj plá­vať. Konštruo­va­ný je tak, že ho bu­de­te mať na ru­ke 24 ho­dín. Na povr­chu Smar­tBand je len jed­no tla­čid­lo, kto­rým za­dá­va­te napr. zá­lož­ky k dô­le­ži­tým uda­los­tiam po­čas dňa (vý­bor­né napr. v žur­na­lis­tic­kej praxi na nah­ra­tie roz­ho­vo­ru do smar­tfó­nu) ale­bo oh­ra­ni­ču­je­te do­bu spán­ku. Po­mo­cou tro­ji­ce LED na bo­ku zá­klad­nej čas­ti Smar­dBand ozna­mu­je svoj stav, ich svit pre­ni­ká aj cez re­mie­nok. Vý­hod­né je, že vib­rá­ciou iden­ti­fi­ku­je pri­chá­dza­jú­ce ho­vo­ry a SMS. Na to, aby ste ve­de­li iden­ti­fi­ko­vať ozná­me­nie, mu­sí­te chy­tiť do ru­ky smar­tfón. Smar­tBand sa dá tro­chu kom­pli­ko­va­ne pou­ží­vať aj na pria­me ov­lá­da­nie preh­rá­va­nia mul­ti­mé­dií.

Všet­ky za­zna­me­ná­va­né in­for­má­cie si Smar­tBand ucho­vá­va v se­be, aj keď ne­má na­po­je­nie na smar­tfón, do pa­mä­te sa zmes­tí váš ži­vot v tr­va­ní asi 5 dní. Po spo­je­ní so smar­tfó­nom sa všet­ky in­for­má­cie doň pre­ne­sú. Na roz­diel od iných ná­ram­kov po­mo­cou Smar­tBand si za­tiaľ nez­me­ria­te tep sr­dca. Vý­drž prá­ce na ba­té­riu je asi 5 dní.

Spanok.jpg  

Smar­tBand dob­re mo­ni­to­ru­je kva­li­tu spán­ku, mu­sí­te ho však mať aj v spán­ku na ru­ke

SmartBandZ2.jpg  

A tak­to je to kom­plet­né - Smar­tBand na zá­päs­tí a smar­tfón v ru­ke

V cel­ko­vom hod­no­te­ní je to uni­kát­ne za­ria­de­nie, nie­čo me­dzi mo­ni­to­rom čin­nos­ti a sní­ma­čom oko­li­té­ho pros­tre­dia. Oce­ňu­je­me gra­fic­kú rep­re­zen­tá­ciu vý­sled­kov v Li­fe­Log a že­la­li by sme si, aby vlas­tnos­ti Smar­tBand bo­li in­teg­ro­va­né do in­te­li­gen­tných ho­dín od fir­my So­ny, resp. aby bol v tom­to ná­ram­ku in­teg­ro­va­ný aj dis­plej s níz­kou spot­re­bou.

SmartBand-Vyberanie.jpg  

Tak­to sa vy­be­rá hlav­ná časť Smar­tBand z re­mien­ka

Ce­na: 99 EUR
Za­po­ži­čal: So­ny Slo­va­kia

Ver­dikt PC RE­VUE

Je jas­né, že in­te­li­gen­tné ho­din­ky sa stá­va­jú po­pu­lár­nym za­ria­de­ním. Pri­ná­ša­jú mo­ni­to­ro­va­nie spô­so­bu ži­vo­ta, v niek­to­rých prí­pa­doch je to aj predĺže­ná ru­ka smar­tfó­nu. Naj­ele­gan­tnej­ší a zá­ro­veň naj­drah­ší ná­ra­mok je Sam­sung Gear Fit. Má zá­ro­veň aj naj­viac fun­kcií. Tie fun­gu­jú však len so za­ria­de­nia­mi Sam­sun­gu a ich ne­vý­ho­dou je na­pá­ja­nie cez do­ko­va­ciu sta­ni­cu. So­ny Smar­tBand sú za­ují­ma­vé hlav­ne gra­fic­kým spra­co­va­ním ap­li­ká­cie Li­fe­log a aj ce­nou. Li­fe­log mô­že­te pou­ží­vať aj na iných an­droi­do­vých za­ria­de­niach, ich ne­vý­ho­dou je, že ne­ma­jú dis­plej. Gar­min Ví­vo­fit je nie­čo úpl­ne iné. Je­ho hlav­né vý­ho­dy sú pres­nosť na­me­ra­ných úda­jov, až roč­ná vý­drž ba­té­rie a uni­ver­zál­nosť pou­ži­tia so za­ria­de­nia­mi s An­droi­dom i iOS. Na dru­hej stra­ne by sme si pria­li kva­lit­nej­ší re­mie­nok a tla­čid­lo na pod­svie­te­nie dis­ple­ja.

Zdroj: PCR 7/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter