Technologické novinky v tretej najvyššej budove sveta

GIGABYTE na Computex 2014

Spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE sa ten­to rok se­pa­ro­va­la od zvyš­ku vý­sta­vy do exklu­zív­nych pries­to­rov na 36. pos­cho­dí bu­do­vy Tai­pei 101, naj­vyš­šej bu­do­vy na Taiwane. K pre­zen­tá­ciám ich pro­duk­tov tak pri­bu­dol aj úžas­ný vý­hľad na ob­rov­skú met­ro­po­lu Tai­pei.

Video:


Pred­sta­vu­je­me no­vin­ky spo­loč­nos­ti Gi­ga­by­te, pred­sta­ve­né na vý­sta­ve Com­pu­tex 2014. Ide hlav­ne o zá­klad­né dos­ky a her­né no­te­boo­ky.

Naj­kľú­čo­vej­šie no­vin­ky GI­GA­BY­TE bo­li úz­ko pre­po­je­né s no­vin­ka­mi fir­my In­tel - ani nie tak s čer­stvo ozná­me­ný­mi 14 nm pro­ce­sor­mi Broadwell alias Co­re M, ale skôr s opač­nou čas­ťou spek­tra, no­vý­mi high-end pro­ce­sor­mi s kó­do­vým ozna­če­ním De­vil's Ca­nyon, kto­rý­mi In­tel cie­li na fa­nú­ši­kov pre­tak­to­va­nia. GI­GA­BY­TE sa v tom­to od­bo­re cí­ti ako do­ma a na Com­pu­texe sa to roz­hod­li pod­lo­žiť nie­koľ­ký­mi sve­to­vý­mi re­kor­dmi. 

rekord-gb-kingston.jpg

Overcloc­ker­ský tím GI­GA­BY­TE pod ve­de­ním Hi­Cookie­ho pre­lo­mil re­kord v do­siah­nu­tej frek­ven­cii DDR3. A po­tom zno­vu. Dvak­rát.

Pred­sta­vi­li zá­klad­nú dos­ku GI­GA­BY­TE Z97X-SOC For­ce LN2, kto­rá je pos­ta­ve­ná špe­ciál­ne na do­siah­nu­tie čo naj­vyš­ších frek­ven­cií pa­mä­te a na pou­ži­tie s chla­de­ním te­ku­tým du­sí­kom. Za­šli do­kon­ca tak ďa­le­ko, že dos­ka ne­má ani di­er­ky na in­šta­lá­ciu bež­ných chla­di­čov, tak­že slo­ty na mo­du­ly RAM mô­žu byť čo naj­bliž­šie pri pro­ce­so­re, aby ko­mu­ni­ká­cia s RAM bo­la čo naj­rý­chlej­šia. Z to­ho is­té­ho dô­vo­du tu náj­de­te len dva slo­ty.

To, že tie­to špe­ciál­ne úp­ra­vy sa neus­ku­toč­ni­li zby­toč­ne, sa potvr­di­lo už po­čas tla­čo­vej kon­fe­ren­cie, kde tím overcloc­ke­rov oko­lo zná­me­ho tak­to­va­ča Hi­Cookie do­sia­hol sve­to­vý re­kord vo frek­ven­cii DDR3 - rov­ných 4,5 GHz s pou­ži­tím pa­mä­tí Kin­gston HyperX Pre­da­tor. Nes­kôr ten­to re­kord eš­te párkrát pre­ko­na­li na rôz­nych sú­ťa­žiach a fi­nál­na hod­no­ta či­ní 2282,8 MHz, te­da 4,56 GHz s rov­na­kým mo­de­lom pa­mä­tí.

Dos­ka LN2 po­čas Com­pu­texu do­siah­la v sú­ťa­ži HyperX OC Ta­keo­ver naj­vyš­šiu frek­ven­ciu čer­stvo uve­de­né­ho od­om­knu­té­ho Pen­tia G3258 (vý­roč­ný mo­del), kto­ré sa po­da­ri­lo s du­sí­ko­vým chla­de­ním vy­tiah­nuť na rov­ných 6 GHz pri na­pä­tí 1,73 V. Veľ­mi pek­ný vý­sle­dok pre pro­ce­sor za 60 eur. Dos­ka LN2 pri­nies­la tí­mu GI­GA­BY­TE aj ví­ťaz­stvo v pre­tak­to­va­cej sú­ťa­ži In­tel OC Challen­ge. Vy­ro­be­ných bu­de za­tiaľ len 100 ku­sov, ale ke­by bol po tom­to mo­de­li väč­ší do­pyt, vy­ro­bí sa aj viac.

Com­pu­tex bol pre GI­GA­BY­TE uda­losť, kde sa sna­žil sve­tu pred­sta­viť svo­je no­vé de­le­nie zá­klad­ných do­siek na tri zá­klad­né ka­te­gó­rie. Pr­vá je zá­klad­ná Ultra Du­rab­le - od­ol­né dos­ky od­stup­ňo­va­né od naj­zák­lad­nej­ších po extrém­ne vy­ba­ve­né, od Mi­ni ITX po pl­né ATX, za­me­ra­né na bež­ných pou­ží­va­te­ľov a vy­uži­tie v pra­cov­ných sta­ni­ciach. Roz­poz­ná­te ich pod­ľa žl­té­ho di­zaj­nu chla­di­čov a pr­vkov na dos­ke. Všet­ky mo­de­ly z tej­to ka­te­gó­rie, aj tie naj­lac­nej­šie, ma­jú UD vý­ba­vu, te­da od­ol­né elek­tro­nic­ké kom­po­nen­ty a vy­so­kok­va­lit­ný ploš­ný spoj. Dru­hú ka­te­gó­riu tvo­ria pre­tak­to­va­cie dos­ky s ty­pic­kým oran­žo­vo-čier­nym di­zaj­nom a ozna­če­ním OC. S či­po­vou súp­ra­vou Z97 exis­tu­jú len tri, ok­rem spo­mí­na­nej LN2 sú to mo­de­ly Z97X-SOC a vy­ššie vy­ba­ve­ný Z97X-SOC For­ce.

gaming-dosky.jpg

Por­tfó­lio zá­klad­ných do­siek GI­GA­BY­TE: od G1 Ga­ming po mi­ni ITX mo­del Z97N Ga­ming 5

Pre hrá­čov je ur­če­ná tre­tia ka­te­gó­ria, od­lí­še­ná čer­ve­no-čier­nym di­zaj­nom. Opäť tu náj­de­te dos­ky od naj­men­ších ITX po ATX. Väč­ši­na her­ných do­siek ne­sie prív­las­tok G1 ale­bo Ga­ming a dnes ta­ké po­pu­lár­ne čí­sel­né od­stup­ňo­va­nie od 3 do 5, ako aj nie­koľ­ko špe­ciál­nych vy­šších mo­de­lov s prív­las­tka­mi G+nie­čo. Aby ná­ho­dou si­tuácia ne­bo­la preh­ľad­ná, exis­tu­jú aj no­vé mo­de­ly Sni­per, kto­ré sa tiež za­ra­ďu­jú me­dzi her­né dos­ky, no sú mier­ne od­lí­še­né di­zaj­nom a ma­jú špe­ci­fic­ké kom­bi­ná­cie vý­ba­vy.

Nap­rík­lad G1.Sni­per Z97 je ce­no­vo orien­to­va­ný mo­del, ale na­priek to­mu ob­sa­hu­je nie­koľ­ko naj­žia­da­nej­ších hráč­skych pr­vkov, ako je naj­lep­šie in­teg­ro­va­né audio Crea­ti­ve Sound Co­re3D či špe­ciál­na her­ná sie­ťov­ka Killer. Na na­še otáz­ky o preh­na­nej frag­men­tá­cii po­nu­ky her­ných do­siek sme dos­ta­li za­ují­ma­vú od­po­veď: Sni­per a po­dob­né náz­vy vraj nie sú po­pu­lár­ne v niek­to­rých kra­ji­nách, kde evo­ku­jú zlé aso­ciá­cie, ide hlav­ne o kra­ji­ny s tr­va­lou hroz­bou kon­flik­tov či te­ro­riz­mu.

V niek­to­rých zá­pad­ných kra­ji­nách sa, nao­pak, veľ­mi dob­re uchy­ti­li a už vy­na­lo­že­né vý­dav­ky na mar­ke­ting tak po­má­ha­jú pre­dá­vať aj sú­čas­né mo­de­ly. V GI­GA­BY­TE mu­sia uva­žo­vať glo­bál­ne, a pre­to pred­sta­vi­li rôz­ne zna­če­né aj od­stup­ňo­va­né sé­rie mo­de­lov, vďa­ka čo­mu mô­žu rôz­nym tr­hom po­núk­nuť ši­ro­ký vý­ber. V mno­hých kra­ji­nách sa však bu­dú pre­dá­vať úpl­ne všet­ky mo­de­ly, a ak hrá­či troš­ku za­bo­ju­jú s me­nej preh­ľad­nou po­nu­kou, bu­dú si môcť vy­brať z veľ­ké­ho množ­stva kom­bi­ná­cií vý­ba­vy a ce­ny.

aorus-x3.jpg

Her­ná znač­ka Aorus pat­rí pod GI­GA­BY­TE a uvied­la dva nád­her­né ultra­ten­ké her­né no­te­boo­ky

V GI­GA­BY­TE ne­le­ni­li ani z hľa­dis­ka vý­ro­by za­ují­ma­vých gra­fic­kých ka­riet. Na Com­pu­texe pred­sta­vi­li ko­neč­ne na­ži­vo chla­dia­ci sys­tém Win­dfor­ce 600 Watt Edi­tion, čo je sys­tém chla­de­nia vzdu­chom po­mo­cou troch špe­ciál­ne tva­ro­va­ných ven­ti­lá­to­rov, kto­rý by mal byť na­priek ti­chej pre­vádz­ke schop­ný od­viesť až 600 W pro­du­ko­va­né­ho tep­la. S tým­to vý­ko­nom si mô­že trúf­nuť po­ti­chu chla­diť aj naj­vý­kon­nej­šie kar­ty s vy­so­kým pre­tak­to­va­ním.

Eš­te vý­kon­nej­ší je WATER­FOR­CE All-In-One Exter­nal Liquid Coo­ling Sys­tem, kto­rý ob­sa­hu­je tro­ji­cu ka­riet Ge­For­ce GTX 780 Ti, za­po­je­ných na ok­ruh te­ku­té­ho chla­de­nia s exter­nou jed­not­kou vy­ba­ve­nou dis­ple­jom a ov­lá­da­cím roz­hra­ním, tak­že hrá­či mô­žu mať neus­tá­le pod kon­tro­lou nie­len tep­lo­ty, ale i si­lu chla­de­nia aj pum­po­va­nia. S ta­kým­to extrém­nym chla­de­ním si mô­že­te do­vo­liť za­po­je­nie gra­fík 3-SLI bez obáv o pre­hrie­va­nie či extrém­ny hluk.

m2ssd.jpg

Port M.2 na pri­po­je­nie SSD do zber­ni­ce PCI Express náj­de­te na väč­ši­ne ozná­me­ných do­siek

Za­ují­ma­vé no­vin­ky pri­nie­sol GI­GA­BY­TE aj do svo­jej po­nu­ky no­te­boo­kov, kto­ré sa za­tiaľ u nás zhá­ňa­jú ťaž­šie, no vraj je v plá­ne ich uviesť aj na náš trh vo väč­šej mie­re. A bo­li by sme ra­di, za­uja­la nás nap­rík­lad her­ná sé­ria P s nie­koľ­ký­mi mo­del­mi do­sa­hu­jú­ci­mi hrúb­ku len 20,9 mm pri veľ­mi dob­rej vý­ba­ve vrá­ta­ne vý­kon­né­ho CPU a gra­fic­kých ka­riet Ge­For­ce GTX870M a GTX860M.

Do­kon­ca sme vi­de­li kon­cept mo­de­lu so 4K dis­ple­jom pri za­cho­va­ní spo­mí­na­nej hrúb­ky a vý­ko­nu. Sľub­ne pô­so­bí aj no­vá her­ná znač­ka AORUS, kto­rá pat­rí pod GI­GA­BY­TE, no má vlas­tnú dis­tri­bú­ciu a ma­la by sa do kon­ca ro­ka ob­ja­viť aj u nás. Na Com­pu­texe pred­vied­li dva mo­de­ly her­ných pe­ri­fé­rií - pod­svie­te­nú me­cha­nic­kú klá­ves­ni­cu Thun­der K7 s od­ní­ma­teľ­nou čí­sel­nou čas­ťou, kto­rú mož­no mag­ne­tic­ky pri­chy­tiť na ľu­bo­voľ­nú stra­nu, a myš Tun­der M7 s ôs­mi­mi tla­čid­la­mi na pa­lec a 8200 CPI la­se­ro­vým sní­ma­čom.

Eš­te sľub­nej­šie však vy­ze­ra­li dva no­vé no­te­boo­ky, z čo­ho men­ší AORUS X3 sa pri 13,3-pal­co­vej ob­ra­zov­ke mô­že poch­vá­liť roz­lí­še­ním 2560 × 1440 (ver­zia X3+ má 13,9 pal­ca a až 3200 × 1800 pixelov!) a väč­ší AORUS X7 má na­priek hrúb­ke len 22,9 mm v se­be dve vý­kon­né gra­fi­ky v SLI a vý­stup roz­ší­ri­teľ­ný o tri mo­ni­to­ry na prí­pad­né vy­uži­tie tech­no­ló­gie NVI­DIA Surround.

Pe­ter Hu­cík, Tai­pei
Nák­la­dy na ces­tu hra­di­la spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE.

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter