SoC-iálny duel Intel verzus AMD

Testujeme AM1 proti Bay Trail-D

53532A_Kabini_Die_angled_reflection.jpg Ar­chi­tek­tú­ra Ja­guar, zná­ma z pro­ce­so­rov v kon­zo­lách Xbox One a PlayS­ta­tion 4 aj z no­te­boo­ko­vých pro­ce­so­rov, sa ko­neč­ne uká­za­la v po­do­be či­pov AM1 pre sto­lo­vé po­čí­ta­če. Pro­ti nim sto­jí In­tel s pro­ce­sor­mi vy­vi­nu­tý­mi krí­že­ním Ato­mov a pr­vých Co­re s ozna­če­ním Bay Trail-D. Ten­to sú­boj sa od­oh­rá na naj­niž­ších ce­no­vých hla­di­nách. Cie­ľom bu­de ús­po­ra na spot­re­be, mi­ni­mum stra­to­vé­ho tep­la a hlu­ku z chla­de­nia a hlav­ne čo naj­men­šie roz­me­ry.

Za­čať mu­sí­me tým naj­dô­le­ži­tej­ším, ce­na­mi. Na tes­ty sme zís­ka­li naj­vý­kon­nej­ší z no­vých pro­ce­so­rov AMD AM1 - At­hlon 5350. Je­ho ce­na len zľah­ka prek­ra­ču­je 50 eur. Dos­ka ASUS AM1I.A, s kto­rou sme tes­to­va­li, sto­jí 30 eur, tak­že ce­na ce­lej plat­for­my je tak­mer pres­ne 80 eur. Pro­ti to­mu sto­jí In­tel Ce­le­ron J1900, in­teg­ro­va­ný pria­mo v dos­ke GI­GA­BY­TE GA-J1900N-D3V, kto­rej cel­ko­vá ce­na vrá­ta­ne CPU či­ní 75 eur. Do skom­ple­ti­zo­va­nia fun­kčné­ho po­čí­ta­ča už mno­ho kom­po­nen­tov net­re­ba, gra­fi­ka je in­teg­ro­va­ná v pro­ce­so­re, tak­že už len RAM, disk, zdroj, skrin­ku a ho­to­vo. Na jas­nej­šiu pred­sta­vu: 4 GB mod­ul RAM kú­pi­te za 35 eur, disk 500 GB za 40 eur, skrin­ka mi­ni ITX s roz­mer­mi 30 × 20 × 10 cm vrá­ta­ne 200 W zdro­ja je na tr­hu od 40 eur. Ide te­da o nao­zaj dos­tup­né po­čí­ta­če s ce­na­mi zhru­ba od 200 eur. A to eš­te s krás­ny­mi ma­lý­mi roz­mer­mi. Pred­sta­ví­me vám jed­not­li­vých účas­tní­kov sú­bo­ja.

AMD AM1

Ide o úpl­ne no­vú plat­for­mu, te­da no­vý druh pro­ce­so­rov, k to­mu no­vé dos­ky s do­siaľ ne­vi­de­nou pä­ti­cou, naz­va­nou FS1b. V tom­to je pod­stat­ný roz­diel a hlav­ná pa­pie­ro­vá vý­ho­da AMD op­ro­ti In­te­lu - mož­nosť up­gra­do­vať AM1 CPU, par­don APU, za bu­dú­ce mo­de­ly. In­tel a je­ho kvá­zi-ato­my naz­va­né Ce­le­ron sú na dos­kách pri­ni­to­va­né na­pev­no, tak­že up­gra­de sa rov­ná kom­plet­nej vý­me­ne vnú­tor­nos­tí po­čí­ta­ča. No­vé APU sú vlas­tne sto­lo­vé ver­zie pro­ce­so­rov zná­mych z no­te­boo­kov, kde sa tej­to ro­di­ne ho­vo­ri­lo Ka­bi­ni a to­to me­no sa ako­si pre­nie­slo aj na ich sto­lo­vých brat­ran­cov, tak­že im tak bu­de­me ho­vo­riť aj my. Tie­to APU sú kom­plet­né SoC, te­da Sys­tem-on-Chip. Rie­še­nie všet­ko v jed­nom zna­me­ná, že na dos­ke ne­náj­de­te žiad­ny north či southbrid­ge, žiad­nu reál­nu či­po­vú súp­ra­vu, len audio­ko­dek a pár vo­li­teľ­ných či­pov, kto­ré sa mô­že vý­rob­ca roz­hod­núť im­ple­men­to­vať, aby pri­dal extra ko­nek­ti­vi­tu.

Ja­guar bez dĺžňa

Vnút­ri ide o im­ple­men­tá­ciu ar­chi­tek­tú­ry Ja­guar, pa­tria­cej do sku­pi­ny Cat, te­da ar­chi­tek­túr s mač­ko­vi­tý­mi náz­va­mi, ide o nás­led­ní­ka Bob­cat. Ur­če­ná je špe­ciál­ne na vý­ro­bu čo naj­efek­tív­nej­ších či­pov s níz­kou spot­re­bou a čo naj­men­šou plo­chou pri vý­ro­be. Vo vý­sled­ku sa šty­ri jad­rá Ja­guar zmes­tia na jed­no jad­ro ar­chi­tek­tú­ry Steam­roller, kto­rú náj­de­te v naj­vý­kon­nej­ších 8 jad­rách AMD. Keď­že ide o APU, čo je pod­ľa AMD ak­ce­le­ro­va­ná vý­poč­to­vá jed­not­ka, náj­de­te v či­pe aj gra­fic­ké jad­ro Ra­deon R3 s ar­chi­tek­tú­rou GCN.

Pod­po­ru­je Di­rectX 11.2 a vnút­ri je vy­zbro­je­né 128 stream pro­ce­sor­mi. Mô­že to znieť skve­le v po­rov­na­ní so 4 či 6 exekuč­ný­mi jed­not­ka­mi v gra­fi­kách v in­te­lov­ských pro­ce­so­roch, len­že ne­za­bú­daj­te na od­liš­ný prís­tup k návr­hu tých­to jed­no­tiek. Pria­me po­rov­na­nie nie je mož­né. Os­tat­ne ani 128 nie je tak ve­ľa, keď si to­to čís­lo po­rov­ná­te s 2816 stream pro­ce­sor­mi v Ra­deo­ne R9 290X. GPU má aj pod­po­ru naj­nov­ších vý­stu­pov vrá­ta­ne Dis­play­Port 1.2, čo mu umož­ňu­je pria­me pri­po­je­nie na 4K/UHD dis­ple­je. Ne­chý­ba mu ani jed­not­ka UVD na ak­ce­le­rá­ciu de­kó­do­va­nia vi­dea, kto­rá v naj­nov­šej ver­zii pod­po­ru­je aj 4K roz­lí­še­nia. Čip do­kon­ca za­hŕňa aj po­mer­ne veľ­kú jed­not­ku VCE ver­zie 2 (Vi­deo Co­dec En­gi­ne), čo je ob­do­ba in­te­lov­ské­ho Quick Sync, no s vy­ššou kva­li­tou vý­stup­né­ho vi­dea, len za­tiaľ s men­šou pod­po­rou v en­kó­do­va­cích prog­ra­moch.

Ak po­rov­ná­me Ja­guar s „dos­pe­lou" ar­chi­tek­tú­rou Steam­roller, náj­de­me mno­ho po­dob­nos­tí, nap­rík­lad rov­na­ký 28 nm vý­rob­ný pro­ces, pod­po­ru všet­kých naj­nov­ších inštruk­cií vrá­ta­ne všet­kých ver­zií SSE, AVX a AES-NI. Ja­guar je rov­na­ko ako ar­chi­tek­tú­ry veľ­kých pro­ce­so­rov Out-of-Or­der, v čom má navrch op­ro­ti väč­ši­ne ar­chi­tek­túr v pro­ce­so­roch Atom s vý­nim­kou naj­nov­šej Sil­ver­mont. Pos­led­ný vý­raz­nej­ší spo­loč­ný znak so Steam­rolle­rom je fakt, že Ja­guar ta­kis­to do­ká­že spra­co­vať dve ce­lo­čí­sel­né ope­rá­cie za cyk­lus na jed­nom jad­re.

A už sa dos­tá­va­me k roz­die­lom - Ja­guar má v kaž­dom jad­re jed­not­ku na de­sa­tin­né vý­poč­ty, za­tiaľ čo v Steam­roller bo­li zdie­ľa­né vždy dvo­ma jad­ra­mi. Ja­guar má pa­mäť L2 ca­che 2 MB zdie­ľa­nú pre všet­ky jad­rá. Sa­moz­rej­me, hlav­ný roz­diel je sna­ha maximál­ne zní­žiť spot­re­bu ener­gie, čo zna­me­ná hoj­né vy­uži­tie tech­no­ló­gie „ener­ge­tic­kých brán", kto­rý­mi mož­no od­pá­jať čas­ti pro­ce­so­ra. Vý­voj op­ro­ti pred­chod­co­vi Bob­cat mô­že­me ro­zob­rať po­koj­ne na jed­nu stra­nu, ale rad­šej ho len zhr­nie­me jed­nou ve­tou: Ja­guar pri­ná­ša pod­po­ru vy­šších frek­ven­cií a zá­ro­veň pod­stat­né zro­bus­tne­nie ja­dier so sna­hou zvý­šiť vý­kon na takt, kto­rý by mal stúp­nuť mi­ni­mál­ne o 15 %.

Mo­de­ly AM1

S prí­cho­dom AM1 sa na trh vra­cia me­no, kto­ré sme už dlh­šie ne­po­ču­li - Sem­pron. Dva lac­nej­šie mo­de­ly po­ne­sú prá­ve to­to ozna­če­nie, drah­šie dva bu­dú At­hlo­ny. V ta­buľ­ke si mô­že­te po­zrieť pa­ra­met­re všet­kých šty­roch uve­de­ných mo­de­lov, lí­šia sa hlav­ne si­lou gra­fi­ky, poč­tom ja­dier a pod­po­rou RAM. My sme tes­to­va­li naj­vý­kon­nej­ší mo­del v kom­bi­ná­cii s RAM DDR3-1600 znač­ky AMD.

Kabini vs Baytrail - nahlad 01-1.jpg

In­tel Bay Trail-D

O plat­for­me Bay Trail sme už na­pí­sa­li mno­ho teo­re­tic­ké­ho aj prak­tic­ké­ho textu. Ide o dob­re zná­me či­py s ar­chi­tek­tú­rou Sil­ver­mont, kto­ré sú sí­ce nas­le­dov­ník­mi pro­ce­so­rov Atom, no ar­chi­tek­tú­rou vy­chá­dza­jú z mo­der­nej­ších In­tel Co­re Quad, na­zý­va­ných aj Con­roe. Pro­ce­so­ry v rám­ci tej­to plat­for­my tiež pri­ná­ša­jú späť k ži­vo­tu jed­no sta­ré zná­me po­me­no­va­nie - Ce­le­ron. Na tr­hu náj­de­te aj dvoj-, aj štvor­jad­ro­vé ver­zie Ce­le­ro­nov, ako aj nie­koľ­ko sil­nej­ších CPU Pen­tium s tou­to ar­chi­tek­tú­rou. Sú­čas­ťou je aj in­teg­ro­va­né gra­fic­ké jad­ro, to je však mo­der­nej­šie, za vzor mu slú­ži gra­fi­ka z Ivy Brid­ge, pod­po­ru­je te­da vše­mož­né ak­ce­le­rač­né fun­kcie, Quick Sync aj OpenCL.

Vý­ko­no­vo sú te­da Bay Trail niek­de úpl­ne in­de (te­da vy­ššie) než dov­te­daj­šie Ato­my a mo­men­tál­ne do­bí­ja­jú svet tab­le­tov a lac­nej­ších no­te­boo­kov. Ver­zia pre sto­lo­vé po­čí­ta­če má v náz­ve -D ako des­ktop a v tes­to­va­nom mo­de­li sa pre­zen­tu­je maximál­nou kon­fi­gu­rá­ciou so štyr­mi pl­no­hod­not­ný­mi jad­ra­mi. Ide ta­kis­to o SoC, te­da rie­še­nie „všet­ko v jed­nom či­pe", kto­ré je na­pev­no in­teg­ro­va­né v dos­ke. Na roz­diel od AM1 pod­po­ru­je rie­še­nie In­te­lu pri­po­je­nie pa­mä­tí cez dvoj­ka­ná­lo­vé za­po­je­nie. Ne­vý­ho­dou je ok­rem ne­mož­nos­ti up­gra­du aj men­šia pod­po­ra naj­nov­ších tech­no­ló­gií. Chý­ba nap­rík­lad pod­po­ra akých­koľ­vek inštruk­cií SSE od ver­zie 4 vy­ššie, te­da aj AVX ale­bo AES-NI. SoC In­te­lu po­nú­ka aj hor­šiu ko­nek­ti­vi­tu, čo ro­zo­be­rie­me nes­kôr. Pro­ti ne­vý­ho­dám však sta­via dve veľ­ké vý­ho­dy - je lac­nej­šie a má pod­stat­ne niž­šiu spot­re­bu s TDP len 10 W, inak po­ve­da­né, až dvaa­polkrát niž­šie TDP, než má AM1 APU.

Zá­klad­né dos­ky

Po­mer­ne veľ­kú úlo­hu v roz­hod­nu­tí pre niek­to­rú z plat­fo­riem bu­de hrať aj kva­li­ta a vý­ba­va do­siek. V na­šom prí­pa­de sú­pe­ria ASUS s dos­kou AM1 a GI­GA­BI­TE s dos­kou In­te­lu s in­teg­ro­va­ným GPU. Ce­ny už sme spo­mí­na­li, mier­ne drah­šia je pa­pie­ro­vo lep­šia dos­ka ASUS. Poz­ri­me sa na ne bliž­šie.

GI­GA­BY­TE GA-J1900N-DV3

Dos­ka so za­bu­do­va­ným In­tel Ce­le­ron s pa­sív­nym chla­di­čom navr­chu sa sna­ží vy­užiť sil­nú strán­ku toh­to SoC a po­núk­nuť čo naj­niž­šiu spot­re­bu. Do­kon­ca ju mô­že­te osa­diť len no­te­boo­ko­vý­mi pa­mä­ťa­mi SO-DI­MM. To mô­že vy­ze­rať ako ne­vý­ho­da, no nie je to tak, SO-DI­MM nie sú drah­šie než bež­né DDR3, roz­diel v ce­ne 8 GB ki­tov je 2 eurá (58 vs. 56). SoC In­te­lu po­nú­ka v rám­ci ko­nek­ti­vi­ty je­den USB 3.0, dve USB 2.0, dve SA­TA 3 Gb/s a šty­ri lin­ky PCIE 2.0.

j1900doska.jpg

V po­dob­nom du­chu sa ne­sú aj slab­šie gra­fic­ké vý­stu­py , kto­ré sú len do roz­lí­še­nia 2560 × 1600, tak­že žiad­ny pri­ro­dze­ný 4K vý­stup z ne­ho ne­dos­ta­ne­te. To­to je ob­me­dzenie či­pu, nie dos­ky. Na tej náj­de­te vý­stup D-Sub do spo­mí­na­né­ho roz­lí­še­nia a DVI do full HD, ďa­lej prí­dav­ný čip Re­ne­sas, vďa­ka kto­ré­mu tu sú 4 vý­stu­py USB 3.0, bež­ný slot PCI, slot Mi­ni PCI Express, dva ko­nek­to­ry na ven­ti­lá­to­ry, dve gi­ga­bi­to­vé sie­ťov­ky a dva sé­rio­vé por­ty, kto­ré náj­du up­lat­ne­nie v pro­fe­sio­nál­nej sfé­re, nap­rík­lad keď skla­dá­te PC ako zá­klad pok­lad­ne pre ob­cho­dy.

ASUS AM1I-A

AM1 je no­vá plat­for­ma, vy­zna­ču­je sa pre­to ak­tuál­nej­šou vý­ba­vou. Na dos­ke náj­de­te dva ko­nek­to­ry SA­TA 6 Gb/s, rých­le SSD tak ne­bu­dú br­zde­né zber­ni­cou. Dos­ka pra­cu­je s tra­dič­ný­mi DDR3, maximál­na pod­po­ro­va­ná rých­losť zá­vi­sí od pou­ži­té­ho SoC (poz­ri ta­buľ­ku mo­de­lov). Ko­nek­ti­vi­ta USB je tiež vý­bor­ná, dva por­ty USB 3.0 dopl­ňu­jú šty­ri USB 2.0, s ov­lá­dač­mi od ASU­Su do­kon­ca zís­ka­te pod­po­ru UASP na zrý­chle­nie pre­no­sov po USB.

am1doska.jpg

Aj tá­to dos­ka má dva ko­nek­to­ry na pri­po­je­nie ven­ti­lá­to­rov ov­lá­da­teľ­ných z BIOS-u. Veľ­mi dob­ré sú mož­nos­ti vi­deo­výs­tu­pov - náj­de­te tu tro­ji­cu HDMI, Dis­play­Port a D-Sub, cez di­gi­tál­ne (te­da pr­vé dva me­no­va­né) vý­stu­py mož­no za­sie­lať aj 4K sig­nál. Na dos­ku sa dá pri­po­jiť aj kar­ta PCI Express, náj­de­te tu krát­ky ko­nek­tor PCIe 2.0 ×4 s ot­vo­re­ným kon­com, mô­že­te sem te­da po­koj­ne pri­po­jiť aj dlh­šiu kar­tu. Na AM1 je na roz­diel od Bay Trail-D mož­né aj mier­ne pre­tak­to­va­nie, zá­zra­ky však ne­ča­kaj­te.

Kam s ni­mi?

Je zjav­né, že plat­for­ma AMD AM1 sa viac ho­dí ako zá­klad tra­dič­né­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho PC, za­tiaľ čo In­tel Ce­le­ron J1900 je vhod­nej­ší do špe­ciál­nych po­čí­ta­čov. S TDP len 10 W a pa­sív­nym chla­de­ním si vie­me J1900 pred­sta­viť ako ideál­ne mul­ti­me­diál­ne cen­trum k te­le­ví­zo­ru, for­mát do­siek mi­ni ITX má len 17 × 17 cm, tak­že ich mož­no vtes­nať do nao­zaj ma­lých skri­niek. Prí­pad­ne by sme J1900 od­po­ru­či­li do za­ria­de­nia NAS ale­bo ako stá­le spus­te­ný po­čí­tač, zdie­ľa­jú­ci pre do­mác­nosť ale­bo men­šiu fir­mu dá­ta. Ta­kou­to níz­kou spot­re­bou sa na úč­toch za elek­tri­nu ni­ja­ko vý­raz­ne nep­re­ja­ví, len asi tak ako 4 na­bí­jač­ky mo­bi­lov či no­te­boo­kov, kto­ré neod­pá­ja­te zo zá­suv­ky. AM1 sa však sna­ží byť zá­kla­dom pre ma­lič­ký všeo­bec­ne vy­uži­teľ­ný po­čí­tač pre zá­ujem­cov, kto­rí sa na ňom nech­cú hrať ani ro­biť vý­ko­no­vo ná­roč­nú prá­cu ty­pu edi­tá­cie mul­ti­mé­dií či ren­de­rin­gu.

Di­le­ma HTPC

Ke­by sme už skla­da­li z tých­to plat­fo­riem HTPC, te­da obý­vač­ko­vý po­čí­tač s pri­már­nou úlo­hou preh­rá­vať vi­deo a sur­fo­vať na inter­ne­te, roz­ho­do­va­li by sme sa pod­ľa schop­nos­ti preh­rať ná­roč­ný vy­so­kok­va­lit­ný ob­sah a pod­ľa ko­nek­ti­vi­ty. S po­te­še­ním kon­šta­tu­je­me, že pri pou­ži­tí vhod­né­ho preh­rá­va­ča, nap­rík­lad MPC-HC, do­ká­žu obe plat­for­my preh­rať 4K vi­deo ply­nu­le a bez preh­na­nej zá­ťa­že pro­ce­so­ra. Tak­že pop­ri tom mož­no ne­chať PC ro­biť aj inú úlo­hu. No ak to­to 4K chce­te pos­lať vý­stu­pom na 4K mo­ni­tor, bu­de­te pot­re­bo­vať AM1, prí­pad­ne ak ne­vyh­nut­ne chce­te In­tel, tak pro­ce­sor Haswell, pre­to­že Ivy Brid­ge ani Bay Trail 4K vý­stu­py ne­pod­po­ru­jú. Pri preh­rá­va­ní 4K ob­sa­hu z YouTu­be.com si už tak dob­re ne­po­čí­na­li, oba pro­ce­so­ry ma­li prob­lém s vi­dea­mi s vy­šším roz­lí­še­ním než 1440p. Preh­rá­va­nie po­mo­cou Ado­be Flash je však vcel­ku ná­roč­nej­šie.

Vy­ze­rá to te­da, že AM1 je jed­noz­nač­ný tip na HTPC? Len­že je tu jed­no ALE - Ce­le­ron je ab­so­lút­ne ti­chý a má pod­stat­ne niž­šiu spot­re­bu, čo sa pri vý­ro­be aj pou­ží­va­ní HTPC po­čí­ta. My sme aj pri zá­ťa­ži 100 % na­me­ra­li na Ce­le­ro­ne bez ak­tív­ne­ho chla­de­nia len 50 °C (pri pou­ži­tí mi­mo skrin­ky). Mož­no len pre úpl­ný po­cit bez­pe­čia by sme HTPC vy­ba­vi­li niek­to­rým su­per­ti­chým níz­koo­táč­ko­vým ven­ti­lá­to­rom. Ten ur­či­te nep­reh­lu­ší va­še fil­my. Na dru­hej stra­ne ani pro­ce­so­ry AM1 ne­ma­jú vo vý­ba­ve hluč­ný chla­dič, ide o je­den z naj­tich­ších mo­de­lov, s aký­mi sme ma­li česť.

A ko­neč­ne: vý­kon

V na­šich gra­foch a v ta­buľ­ke si mô­že­te po­rov­nať vý­kon jed­not­li­vých pro­ce­so­rov. Na po­rov­na­nie uve­die­me vý­kon prí­buz­ných vy­ššie pos­ta­ve­ných pro­ce­so­rov. AMD A10-6800K je o ge­ne­rá­ciu star­šie (te­da Ri­chland, ak­tuál­nej­šie sú Ka­ve­ri, napr. A10-7850K) pl­no­hod­not­né des­kto­po­vé APU, kto­ré do­sia­hlo zhru­ba dvoj­ná­sob­ný vý­sle­dok skó­re CPU v tes­te 3D­Mar­ku, v cel­ko­vom skó­re do­kon­ca na 5500 bo­dov.

Kabini vs Baytrail - nahlad 01-2.jpg

Je te­da zjav­ne sil­nej­šie z pro­ce­so­ro­vej aj gra­fic­kej strán­ky. V Ren­de­rin­gu má dvaa­pol­ná­sob­ne viac bo­dov, pre­kó­do­va­nie vi­dea zvlád­lo v AutoMKV za ne­ce­lých 6 mi­nút, Me­diaEs­pres­so za mi­nú­tu. Má aj po­mer­ne sluš­ný her­ný vý­kon, mno­ho hier, aj tých stred­ne ná­roč­ných, s ním do­siah­ne pou­ži­teľ­né FPS. To všet­ko dos­ta­ne­te zhru­ba za 130 eur (ce­na za sa­mot­ný pro­ce­sor). Az­da sa nám do rúk čos­ko­ro dos­ta­nú aj Ce­le­ro­ny za­lo­že­né na ar­chi­tek­tú­re Haswell, aby sme po­rov­na­li aj tie. Za­tiaľ mô­že­me nap­rík­lad vy­tiah­nuť na­še star­šie me­ra­nia pro­ce­so­ra Ivy Brid­ge Co­re i5-3470 za ce­nu 170 eur, kto­rý je eš­te sil­nej­ší, jas­ne pre­ko­ná A10-6800K v tes­toch vý­ko­nu CPU, no za­os­tá­va vo vý­ko­ne GPU, te­da aj her­nom.

Kabini vs Baytrail - nahlad 01-3.jpg

To­to všet­ko sú me­ra­teľ­né roz­die­ly, kto­ré však ma­jú len ma­lý vý­znam pre cie­ľo­vú sku­pi­nu zá­kaz­ní­kov hľa­da­jú­cich ce­no­vo dos­tup­né PC s ma­lý­mi roz­mer­mi a spot­re­bou. So spo­mí­na­ný­mi drah­ší­mi mo­del­mi by sa zos­ta­va mi­ni ITX so spot­re­bou pod 30 W skla­da­la ťaž­ko a roz­hod­ne by bo­lo ná­roč­nej­šie chla­diť ju tak po­ti­chu ako AM1 či Bay Trail-D. Z hľa­dis­ka zá­klad­né­ho pou­ží­va­nia aj ná­ro­kov na mul­ti­me­diál­ny vý­kon sú obe tie­to plat­for­my dos­ta­toč­né, tak­že po­kiaľ skla­dá­te no­vé HTPC, NAS ale­bo do­má­ci server, po­koj­ne siah­ni­te po tých­to no­vých plat­for­mách. V PC na bež­né pou­ži­tie sú tiež pou­ži­teľ­né, len nie veľ­mi na hry (pri­čom, sa­moz­rej­me, ne­ná­roč­né in­die ti­tu­ly či hry ako Hearthsto­ne po­be­žia dob­re) a sys­tém vám bu­de pri­pa­dať o nie­čo po­mal­ší vo svo­jich reak­ciách. Tr­pez­li­vosť sa však vy­pla­tí v po­do­be ušet­re­ných nák­la­dov na ener­gie.

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter