Špecialita na televízore

Šport na obrazovke Samsung UE55HU7500

Bo­lo to po­čas fut­ba­lo­vých majstrov­stiev sve­ta v Bra­zí­lii, keď sme tes­to­va­li no­vin­ku - UHD te­le­ví­zor Sam­sung UE5­5HU7500. Ide o 55-pal­co­vý 4K te­le­ví­zor s plo­chou (te­da nie za­kri­ve­nou) ob­ra­zov­kou. Ten má po­dob­né vlas­tnos­ti ako te­le­ví­zor HU8500, de­tail­ne opi­so­va­ný v jú­no­vom vy­da­ní PC RE­VUE.

V tom­to prí­pa­de sme te­da pod­rob­ne otes­to­va­li úpl­ne no­vý fut­ba­lo­vý re­žim, kto­rý nás vcel­ku prek­va­pil. Na je­ho úpl­né vy­uži­tie je ne­vyh­nut­né k te­le­ví­zo­ru pri­po­jiť exter­ný disk, ideál­ne cez roz­hra­nie USB 3.0.

UE55HU7500-3.jpg

UE55HU7500-2.jpg

Od tej­to chví­le, keď za­pne­te fut­ba­lo­vý re­žim napr. po­mo­cou tla­čid­la Tools na di­aľ­ko­vom ov­lá­da­či, auto­ma­tic­ky sa spus­tí aj nah­rá­va­nie ob­ra­zu a zvu­ku. Nah­rá­va sa nep­retr­ži­te a vy má­te k dis­po­zí­cii ďal­šie voľ­by. Eš­te pri­po­meň­me, že v tom­to re­ži­me sa zvý­ši kon­trast ob­ra­zu a zme­ní sa rep­re­zen­tá­cia zvu­ku tak, aby ste sa viac cí­ti­li ako na šta­dió­ne. Po­ču­je­te tak viac zvuk pub­li­ka ako ko­men­tá­to­ra a to­to po­da­nie ob­ra­zu a zvu­ku je dos­tup­né aj bez pev­né­ho dis­ku. Ak si chce­te eš­te viac vy­chut­nať kva­li­tu zvu­ku, pou­ži­te rep­ro­duk­to­ro­vý pás pod te­le­ví­zor Sam­sung HW-H750. Ten je vy­ba­ve­ný aj elek­trón­ko­vým zo­sil­ňo­va­čom a subwoofe­rom a pos­ky­tu­je veľ­mi za­ují­ma­vý zvuk.

HW-H750_Sound_Bar.jpg

Rep­ro­duk­to­ro­vý pás HW-H750 ob­sa­hu­je aj bez­drô­to­vý subwoofer a pos­ky­tu­je za­ují­ma­vý zvuk

Pr­vá zo špe­ciál­nych fun­kcií je zoom, kto­rý zís­ka­te po stla­če­ní čer­ve­né­ho tla­čid­la. Nás­led­ne ob­raz za­sta­ne, plo­cha ob­ra­zov­ky sa roz­de­lí na 9 čas­tí a kur­zo­ro­vý­mi tla­čid­la­mi si vy­be­rie­te, čo vás za­ují­ma. Ozna­če­ná plo­cha sa po­tom zob­ra­zí vo zväč­še­nom poh­ľa­de. Ot­vo­re­ne po­ve­da­né, tá­to fun­kcia je z ce­lé­ho fut­ba­lo­vé­ho re­ži­mu asi naj­me­nej pou­ži­teľ­ná. Pre­dov­šet­kým pre­to, že dosť ťaž­ko sa vy­be­rá ten správ­ny oka­mih a ne­má­te mož­nosť de­tail­ne sa po­sú­vať po sním­kach. My sme fun­kciu tes­to­va­li na ka­ná­li STV HD vy­sie­la­nom cez DVB-T.

Aj keď te­le­ví­zor HU7500 pou­ží­va inter­po­lá­ciu HD sig­ná­lu na 4K, po zväč­še­ní je ob­raz po­mer­ne má­lo kva­lit­ný. Exis­tu­jú však si­tuácie, keď si nao­zaj chce­te po­zrieť zväč­še­ný ob­raz, a vte­dy sa to ho­dí. Po tom, ako si po­zrie­te zväč­še­ný zá­znam, sa mô­že­te vrá­tiť k vy­sie­la­niu, a to tak, že nič nes­tra­tí­te. Op­ro­ti ži­vé­mu vy­sie­la­niu ste po­su­nu­tí o čas, kto­rý ste strá­vi­li pri pre­ze­ra­ní zväč­še­ných zá­be­rov, ale nep­rí­de­te ani o se­kun­du zá­pa­su. A ak chce­te, okam­ži­te sa mô­že­te prep­núť na ži­vé vy­sie­la­nie, ale vte­dy o časť zá­pa­su prí­de­te. Po­kiaľ sa me­dzi­tým sta­ne nie­čo za­ují­ma­vé, za­zna­me­ná to pre vás fun­kcia, kto­rú opí­še­me vzá­pä­tí.

Zoom1.jpg

Zoom2.jpg

Tak­to sa reali­zu­je zoom - pot­la­čí­te čer­ve­né tla­čid­lo na DO, ob­raz za­sta­ne a vy­be­rá­te si, čo chce­te zväč­šiť

Naj­lep­šia fun­kcia je hlav­ný ná­met, kto­rý mô­že byť auto­ma­tic­ký ale­bo ma­nuál­ny. Z reali­zo­va­nej nah­ráv­ky sa pri­tom vy­be­rá za­ují­ma­vá scé­na a tá je dos­tup­ná na prez­re­tie veľ­mi rých­lo. Nah­rá­va sa pri­tom zhru­ba 10 se­kúnd pred roz­ho­du­jú­cou scé­nou a 10 se­kúnd po nej. Otáz­ka znie, ako te­le­ví­zor roz­poz­ná roz­ho­du­jú­cu scé­nu. My­šlien­ka je jed­no­du­chá - ana­ly­zu­je sa ob­raz a zvuk (oko­lie i mo­de­rá­tor), a po­kiaľ sys­tém usú­di, že je to za­ují­ma­vá si­tuácia, nah­rá ju. Prak­tic­ky to fun­gu­je veľ­mi dob­re a auto­ma­tic­ky bo­li za­zna­me­na­né všet­ky stre­le­né gó­ly.

K to­mu aj niek­to­ré šan­ce, nie­koľ­ko scén sme reali­zo­va­li ma­nuál­ne. Ho­vo­rí­me sí­ce o fut­ba­lo­vom re­ži­me, ale pod­ľa na­šich in­for­má­cií to fun­gu­je dob­re aj na ho­kej, me­nej už na bas­ket­bal a te­nis. Opäť pla­tí, čo sme uvied­li skôr - pri pre­ze­ra­ní za­ují­ma­vých scén sa mô­že­te ply­nu­lo vrá­tiť do zá­pa­su a nes­tra­tí­te z ne­ho žiad­nu časť. Ak to chce­te, mô­že­te sa na jed­no stla­če­nie tla­čid­la dos­tať do pria­me­ho pre­no­su. Na­vy­še mô­že­te eš­te uro­biť to, že sle­du­je­te pok­ra­ču­jú­ci zá­znam a sú­čas­ne v ma­lom ok­ne vi­dí­te ži­vé vy­sie­la­nie.

HlavnyNamet.jpg

PrehravacHlavnychNametov.jpg

Hlav­ný ná­met je fun­kcia na za­zna­me­na­nie za­ují­ma­vých si­tuá­cií, kto­ré si nes­kôr mô­že­te v po­ko­ji vy­chut­nať

K fut­ba­lo­vé­mu re­ži­mu pris­tu­pu­je eš­te ďal­šia fun­kcia, a to so­ciál­ne služ­by. Pria­mo po­čas zá­pa­su si mô­že­te v čias­toč­ne pries­vit­nom for­má­te spus­tiť napr. Fa­ce­book (ale­bo Sky­pe či Twit­ter). O zá­pa­se mô­že­te te­da pria­mo dis­ku­to­vať so svo­ji­mi zná­my­mi. Je to cel­kom za­ují­ma­vé, a ak má­te na te­le­ví­zor na­po­je­ný aj smar­tfón či klá­ves­ni­cu USB, za­dá­va­nie textu je jed­no­du­ché. Pos­led­ná fun­kcia umož­ní na dis­ple­ji na­raz ved­ľa se­ba zob­ra­ziť dva ka­ná­ly, je­den špor­to­vý a dru­hý napr. s ro­man­tic­kým fil­mom. Pre po­koj v ro­di­ne to mô­že byť ce­lom za­ují­ma­vá fun­kcia, po­mo­cou slú­chadiel má­te k dis­po­zí­cii aj zvuk z dru­hé­ho ka­ná­la. Fut­ba­lo­vý re­žim tak po­va­žu­je­me za vy­ni­ka­jú­cu fun­kciu, kto­rú pou­ži­je­te aj pri iných špor­toch. Ten­to te­le­ví­zor bol na­vy­še vy­ro­be­ný na Slo­ven­sku.

Ce­ny: te­le­ví­zor Sam­sung UE5­5HU7500 - 2549 EUR, sound bar HW-H750 - 799 EUR
Za­po­ži­čal: Sam­sung Slo­ven­sko

Zdroj: PCR 7/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter