Druh: Haswell, poddruh: Devil’s Canyon

Intel Core i7-4790K

Pro­ce­so­ry Haswell bo­li aj sú veľ­mi po­pu­lár­ne pre svoj vý­bor­ný vý­kon a šet­re­nie ener­giou. Fa­nú­ši­ko­via high-end či­pov a ich pre­tak­to­va­nia však ne­bo­li nad­še­ní, pre­to­že ani od­om­knu­té či­py Co­re i7-4770K ne­dá­va­li pries­tor na zá­zrač­né pre­tak­to­va­nie. Po­kiaľ ste ma­li dob­rý kus, dos­ta­li ste sa so vzdu­cho­vým chla­de­ním na 4,5 GHz, ak nie, maximom bo­lo 4,3 GHz ne­zá­vis­le od to­ho, akú zá­klad­nú dos­ku ste pou­ži­li.

Dô­vo­dom bol nie cel­kom kva­lit­ný te­pel­ne vo­di­vý ma­te­riál me­dzi či­pom a je­ho kry­tom, kto­rý spô­so­bo­val príl­iš­né za­hrie­va­nie pro­ce­so­ra. In­tel sa to roz­ho­dol vy­rie­šiť a vy­dať no­vé pro­ce­so­ry s väč­ším pries­to­rom na pre­tak­to­va­nie. No­vé Co­re i7-4790K s kó­do­vým ozna­če­ním De­vil's Ca­nyon by už tým­to prob­lé­mom ne­mal tr­pieť, na pro­ce­sor je to­tiž ap­li­ko­va­ný ter­mál­ny po­ly­mér no­vej ge­ne­rá­cie, kto­rý pod­ľa na­šich tes­tov dosť pod­stat­ne zlep­šu­je te­pel­né sprá­va­nie pro­ce­so­ra - v pl­nej zá­ťa­ži sme na­me­ra­li o 5 až 8 °C me­nej než pri 4770K.

Vnút­ri je to inak sta­rý dob­rý Haswell bez ar­chi­tek­to­nic­kých zmien, len s mier­ne zlep­še­ný­mi ob­vod­mi na do­dáv­ku ener­gie, čo by ta­kis­to ma­lo po­môcť tak­to­va­niu. Inak je to kla­sic­ký high-end Haswell so 4 reál­ny­mi/8 vir­tuál­ny­mi jad­ra­mi, 8 MB L3 ca­che, ra­di­čom PCIE 3.0 so 16 lin­ka­mi, skrát­ka to is­té ako 4770K, len s roz­die­lom vy­šších pra­cov­ných frek­ven­cií a z to­ho ply­nú­ce­ho ľah­ké­ho zvý­še­nia TDP z 84 na 88 W.

4790K pra­cu­je v zá­kla­de na 4 GHz, pri ľah­šej zá­ťa­ži vy­stre­lí frek­ven­cie vďa­ka Tur­bu na 4,4 GHz, tak­že v oboch sta­voch vid­no zvý­še­nie o 500 MHz op­ro­ti do­te­raz naj­rý­chlej­šie­mu mo­de­lu, čo pri za­cho­va­ní rov­na­kej uvá­dza­cej ce­ny mô­že­me je­di­ne poch­vá­liť. Za­ují­ma­vé je, pod­ľa In­te­lu by ma­li no­vé pro­ce­so­ry „di­ab­lov ka­ňon" pra­co­vať len na 9-ko­vej sé­rii či­po­vých súp­rav, ale pod­ľa vý­rob­cov do­siek bu­dú dos­tup­né up­da­ty pre BIOS, kto­ré umož­nia pou­žiť ich aj na os­mič­ko­vej sé­rii, tak­že pred up­gra­dom od­po­rú­ča­me dob­re naš­tu­do­vať zoz­na­my kom­pa­ti­bil­ných pro­ce­so­rov.

Vý­ko­no­vo je na tom no­vý pro­ce­sor pres­ne tak, ako by sme ča­ka­li - o pred­po­ve­da­teľ­nú hod­no­tu ply­nú­cu zo zvý­še­nia frek­ven­cií ve­die pred 4770K. V tes­toch zá­vis­lých od in­teg­ro­va­nej gra­fic­kej kar­ty bo­li ná­ras­ty naj­men­šie, tak­mer ne­ba­da­teľ­né v hrách, 5 % v 3D­Mar­ku Van­ta­ge. Nao­pak, v čis­to pro­ce­so­ro­vých tes­toch sa po­hy­bo­val nás­kok no­vé­ho CPU me­dzi 10 až 18 %, sa­moz­rej­me, s vý­nim­kou kon­ver­zie vi­dea po­mo­cou In­tel Quick Sync, kde do­siah­li oba pro­ce­so­ry rov­na­ký čas. Da­ňou za vy­šší vý­kon je spot­re­ba, kto­rá do­sa­hu­je pod­stat­ne vy­ššie čís­la, v zá­ťa­ži sme ju na­me­ra­li o 40 až 60 W vy­ššiu v zá­vis­los­ti od mo­men­tál­nej frek­ven­cie Tur­ba (vy­ššia = viac na­pä­tia a spot­re­by).

A ako je to so sláv­nym pre­tak­to­va­ním? Po vy­da­ní toh­to pro­ce­so­ra po­čas Com­pu­texu sme čí­ta­li sprá­vy o do­sa­ho­va­ní 6,4 GHz pri chla­de­ní te­ku­tým du­sí­kom a 5,5 GHz pri vzduš­nom chla­de­ní. My sme však do­siah­li sta­bil­né maximum v hod­no­te 4,7 GHz, s Tur­bom do­sa­hu­jú­cim na 4,8 GHz. S väč­šou od­va­hou pri dví­ha­ní na­pä­tí by sme sa mož­no dos­ta­li aj troš­ku vy­ššie. Nad­šen­ci pre­tak­to­va­nia si zrej­me uži­jú s tým­to CPU viac zá­ba­vy ako s do­te­raj­ší­mi mo­del­mi Haswell.

Zdroj: PCR 7/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter