Testovali sme

Profesionálny monitor pre obchodníkov

Pro­fe­sio­nál­ne mo­ni­to­ry sa vy­uží­va­jú na zob­ra­zo­va­nie rek­la­my ale­bo in­for­má­cií v ob­cho­doch, na le­tis­kách, sta­ni­ciach, bur­zách, vý­rob­ných pod­ni­koch. Vy­uži­tie náj­du aj vo vy­učo­va­com pro­ce­se. My sme v re­dak­cii otes­to­va­li 46-pal­co­vý mo­del Sam­sung PE46C. Nek­lád­li sme dô­raz iba na za­ria­de­nie. Vy­skú­ša­li sme si aj to, ako sa pra­cu­je so sof­tvé­rom, kto­rý ma­na­žu­je zob­ra­zo­va­ný ob­sah.

Sam­sung PE46C sa ofi­ciál­ne ozna­ču­je ako LFD dis­plej. Je to skrat­ka pre Lar­ge For­mat Dis­play, te­da veľ­ko­for­má­to­vý dis­plej, kto­rý je ur­če­ný na ko­mer­čné vy­uži­tie. Tes­to­va­ný mo­del má full HD roz­lí­še­nie, LED pod­svie­te­nie, jas 700 ni­tov a dy­na­mic­ký kon­trast 10-ti­síc k jed­nej. Ob­ra­zov­ka zob­ra­zí 16,7 mi­lió­na fa­rieb s po­zo­ro­va­cí­mi uh­la­mi 178° a la­ten­ciou 8 ms. Uh­lo­prieč­ku 46 pal­cov sme už spo­me­nu­li.

PE46.jpg

46-pal­co­vý mo­ni­tor Sam­sung PE46C je po­mer­ne ten­ký, čo uľah­ču­je je­ho in­šta­lá­ciu na rôz­nych mies­tach

Viac-me­nej štan­dar­dné pa­ra­met­re dopĺňa tech­no­ló­gia Sam­sung Smart Sig­na­ge Plat­form, kto­rá obo­ha­cu­je dis­plej o vý­poč­to­vý vý­kon dvoj­jad­ro­vé­ho pro­ce­so­ra, vi­deop­ro­ce­sor a mul­ti­me­diál­ny preh­rá­vač s 8 GB inter­ným úlo­žis­kom. Dô­le­ži­té je naj­mä pre­po­je­nie so sof­tvé­rom Ma­gi­cIn­fo Li­te, kto­rý sa sta­rá o to, aby sa na dis­ple­ji zob­ra­zo­va­li in­for­má­cie, kto­ré pot­re­bu­je­te.

Oce­ní­te ho v prí­pa­de, ak nech­ce­te mať mo­ni­tor tr­va­lo pre­po­je­ný s po­čí­ta­čom ale­bo iným zdro­jom. Tým sa pro­fe­sio­nál­ne dis­ple­je od­li­šu­jú od bež­ných veľ­kých mo­ni­to­rov. Z hľa­dis­ka in­šta­lá­cie mo­ni­to­rov v rôz­nych pod­mien­kach a pros­tre­diach tre­ba spo­me­núť ma­lú hrúb­ku, iba 35,1 mm. Uži­toč­né je aj vy­uži­tie tech­no­ló­gie In­tel Open Plug­gab­le Spe­ci­fi­ca­tion – vi­deo aj na­pá­ja­nie mož­no dis­tri­buo­vať po­mo­cou jed­né­ho káb­la. Ho­ci sme sa po­čas tes­to­va­nia za­me­ra­li na prá­cu so sof­tvé­rom Ma­gi­cIn­fo Li­te, dis­plej sa dá pri­po­jiť k iné­mu za­ria­de­niu pros­tred­níc­tvom por­tov D-Sub, DVI-D, Dis­play­Port, HDMI a kom­po­nen­to­vé­ho por­tu.

reklama.jpg

Mo­der­ná rek­la­ma ale­bo zob­ra­zo­va­nie dô­le­ži­tých in­for­má­cií? To sú dva hlav­né spô­so­by vy­uži­tia pro­fe­sio­nál­nych mo­ni­to­rov.

Vý­ho­da plat­for­my Ma­gi­cIn­fo Li­te je už spo­me­nu­tá schop­nosť preh­rá­vať mul­ti­me­diál­ny ob­sah, kto­rý je ulo­že­ný pria­mo v mo­ni­to­re. Ok­rem to­ho, že to uľah­ču­je in­šta­lá­ciu dis­ple­ja na rôz­nych mies­tach v pre­daj­ni, mož­no po­mo­cou sof­tvé­ru spra­vo­vať aj via­ce­ro ob­ra­zo­viek sú­bež­ne. Zob­ra­zo­va­ný ob­sah sa dá ma­na­žo­vať na pri­po­je­nom po­čí­ta­či. Ten s dis­ple­jom pre­po­jí­te nap­rík­lad po­mo­cou eter­ne­to­vé­ho káb­la. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie sof­tvé­ru, kto­rý beží v roz­hra­ní inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča, mô­že pô­so­biť na pr­vý poh­ľad chaotic­ky. Po pár mi­nú­tach prá­ce s ním sme však zis­ti­li, že ov­lá­da­nie je vlas­tne in­tui­tív­ne.

Ma­gi­cIn­fo Li­te in­for­mu­je o pri­po­je­ných dis­ple­joch a umož­ňu­je pri­dať no­vý mul­ti­me­diál­ny ob­sah, vy­tvo­riť playlist a nas­ta­viť, ke­dy sa má aký ob­sah zob­ra­zo­vať. Ta­kis­to mož­no de­fi­no­vať aj text, kto­rý bu­de dopĺňať zob­ra­zo­va­né fo­tog­ra­fie ale­bo vi­deo. V rám­ci sek­cie ob­sa­hu (Con­tent) mô­že­te nah­rá­vať no­vé mul­ti­me­diál­ne sú­bo­ry, kto­ré sú ulo­že­né pria­mo v po­čí­ta­či. V praxi to zna­me­ná, že si v edi­to­re vi­dea zos­tri­há­te rek­lam­né vi­deo, prí­pad­ne si vo Pho­tos­ho­pe vy­tvo­rí­te ob­ra­zo­vý le­ták a ten v prie­be­hu nie­koľ­kých se­kúnd poš­le­te pria­mo do mo­ni­to­ra.

magicinfo.jpg

Sof­tvér Ma­gi­cIn­fo na pr­vý poh­ľad prek­va­pí množ­stvom tla­či­diel a mož­nos­tí. Prá­ca s prog­ra­mom je však jed­no­du­chá a in­tui­tív­na.  

V sek­cii Playlist mô­že­te vy­tvo­riť pre­zen­tá­cie, kto­ré po­zos­tá­va­jú z via­ce­rých ob­ráz­kov a/ale­bo vi­deí, ale aj zo sú­bo­rov ppt/pptx a pdf. Preh­rá­vať sa mô­žu v pres­ne ur­če­nom po­ra­dí, prí­pad­ne ná­hod­ne. Pos­led­ná sek­cia Sche­du­le umož­ňu­je pri­ra­diť čas a dá­tum, keď sa má kon­krét­ny ob­sah ale­bo playlist preh­rá­vať. Mô­že­te si za­de­fi­no­vať aj opa­ko­va­nie s pe­rio­di­ci­tou jed­né­ho dňa, týž­dňa ale­bo me­sia­ca. Je vý­bor­né, že Ma­gi­cIn­fo Li­te umož­ňu­je pri­ra­diť via­ce­ro nah­rá­vok na kon­krét­ne dni. Vďa­ka to­mu si mô­že­te vy­tvo­riť ča­so­vý rozvrh, kto­rý bu­de pr­dpo­lud­ním in­for­mo­vať o po­nu­ke ra­ňa­jok, v ča­se obe­da sa auto­ma­tic­ky prep­ne na ak­tuál­ne obe­do­vé me­nu a vo ve­čer­ných ho­di­nách upo­zor­ní na Hap­py Hour pre vy­bra­né ná­po­je. Mož­nos­tí je ve­ľa, zá­le­ží iba na va­šej ši­kov­nos­ti. Mul­ti­me­diál­ny ob­sah mô­že dopl­ňo­vať aj zob­ra­zo­va­ný text, kto­rý mô­že svie­tiť na dis­ple­ji neus­tá­le, prí­pad­ne v ča­se de­fi­no­va­nom pou­ží­va­te­ľom.

Ta­kým­to spô­so­bom mož­no spra­vo­vať aj via­ce­ro mo­ni­to­rov. Vý­ho­da rie­še­nia Ma­gi­cIn­fo Li­te op­ro­ti kon­ku­ren­cii spo­čí­va v tom, že pou­ží­va­nie sof­tvé­ru s me­nej ako 25 mo­ni­tor­mi je bez­plat­né. Niek­to­ré kon­ku­ren­čné rie­še­nia pri­tom spop­lat­ňu­jú li­cen­ciu na sof­tvér za kaž­dý mo­ni­tor. V prí­pa­de pro­fe­sio­nál­nych mo­ni­to­rov Sam­sun­gu za­pla­tí­te iba za za­ria­de­nie a sof­tvér dos­ta­ne­te za­dar­mo. Z poh­ľa­du bež­ných slo­ven­ských ob­cho­dov, resp. iné­ho vy­uži­tia ne­bu­de li­mit 25 dis­ple­jov v rám­ci bez­plat­nej li­cen­cie ob­me­dzu­jú­ci.

Ver­dikt PC RE­VUE

Spô­sob pre­zen­tá­cie rek­la­my a in­for­má­cií v ob­cho­doch a bu­do­vách sa v pos­led­ných ro­koch me­ní. Veľ­ko­for­má­to­vé pro­fe­sio­nál­ne dis­ple­je sú čo­raz ob­ľú­be­nej­šia for­ma, pre­to­že do­ká­žu zob­ra­ziť dy­na­mic­ký a mul­ti­me­diál­ny ob­sah. Sam­sung PE46C je na ta­ké­to vy­uži­tie ideál­ny pre svo­ju ma­lú hrúb­ku a LED tech­no­ló­giu, kto­rá umož­ňu­je efek­tív­nu pre­vádz­ku mo­ni­to­ra 24 ho­dín den­ne a 7 dní v týž­dni. Dis­plej je vy­ba­ve­ný aj dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom, vi­deop­ro­ce­so­rom, inter­ným úlo­žis­kom a sys­té­mom Ma­gi­cIn­fo Li­te, kto­rý je bez­plat­nou sú­čas­ťou kaž­dé­ho mo­ni­to­ra. Vďa­ka to­mu­to sys­té­mu mož­no spra­vo­vať ob­sah, kto­rý sa zob­ra­zu­je až na 25 pro­fe­sio­nál­nych mo­ni­to­roch za­dar­mo.

Za­po­ži­čal: Sam­sung Slo­va­kia
Ce­na: Sam­sung PE46C – 2571 EUR

Zdroj: PCR 7/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter