Digitalizácia s ABBYY FineReader 12 Professional, 4. časť

Úprava snímok

Prá­ca so sú­bor­mi, kto­ré ste nas­ke­no­va­li, sa us­ku­toč­ní auto­ma­tic­ky. Sú však prí­pa­dy, keď ne­bo­la pou­ži­tá sním­ka vhod­nej kva­li­ty. Ne­mu­se­la byť va­ša, a tak neexis­tu­je mož­nosť ju nas­ke­no­vať opä­tov­ne a zlep­šiť pre­cíz­nosť roz­poz­ná­va­nia. Je tu však sa­mos­tat­ný sú­bor fun­kcií, kto­ré po­mô­žu s op­ti­ma­li­zá­ciou ob­ráz­ka.

Na hlav­nej liš­te je tla­čid­lo Up­ra­viť sním­ku, kto­ré prep­ne prog­ram do re­ži­mu aké­ho­si gra­fic­ké­ho edi­to­ra. Zob­ra­zí sa pos­tran­ná lišta s fun­kcia­mi na zlep­še­nie kva­li­ty ob­ráz­kov. Vy­skú­šať sa dá hneď pr­vá fun­kcia, a to pred­bež­né spra­co­va­nie. Ko­rek­cia nev­hod­nej pred­lo­hy sa vy­ko­ná auto­ma­tic­ky a pos­tup je po­dob­ný ako pri auto­ma­tic­kom zlep­še­ní a pou­ži­tí edi­to­ra na úp­ra­vu ob­ráz­kov.

Je­den z hlav­ných prob­lé­mov pri ske­no­va­ní ale­bo pred­lo­hách z mo­bil­né­ho te­le­fó­nu bu­de úp­ra­va sko­se­nia. Bež­né tex­ty to­tiž len má­lo­ke­dy od­fo­tí­te pres­ne a z kol­mé­ho poh­ľa­du. Ko­li­nea­ri­ta či­že sko­se­nie sa dá nap­ra­viť aj tu. Na roz­diel od gra­fic­kých prog­ra­mov Fi­ne­Rea­der 12 ne­pot­re­bu­je vo­dia­ce liš­ty a ob­rá­zok op­ra­ví sám. Ta­kis­to sa da­jú vy­rov­nať riad­ky textu. To­to bý­va dosť zá­ker­ná vlas­tnosť, kto­rá vzni­ká pri pokr­če­ných pred­lo­hách ale­bo ne­rov­ných lis­toch pa­pie­ra. Vznik­nu­té ob­lú­ky sa da­jú ko­ri­go­vať a ok­rem lep­šie­ho roz­poz­na­nia do­siah­ne­te aj pres­nej­šie for­má­to­va­nie.

Prog­ram je prip­ra­ve­ný aj na roz­ma­za­nie pri po­hy­be a re­duk­ciu šu­mu. To sú ideál­ne vlas­tnos­ti, ak ste na­rý­chlo od­fo­ti­li tex­ty v tma­vom pros­tre­dí bež­ným te­le­fó­nom a nes­kôr ste zis­ti­li, že ob­rá­zok je roz­ma­za­ný. Pri spra­co­va­ní sa da­jú tex­ty ozna­čiť sa­mos­tat­ne, rov­na­ko aj ta­buľ­ky a ob­ráz­ky. Pos­led­né ob­jek­ty sú ozna­čo­va­né, aby ne­bo­li za­hr­nu­té do úp­rav. Bež­ne tak mô­že ísť o ne­ja­ké lo­go, kto­ré má v se­be texto­vú in­for­má­ciu, no nie je vhod­né, aby al­go­rit­mus OCR ten­to ob­rá­zok tran­sfor­mo­val. Fun­kcia Vy­bie­liť po­za­die pria­mo sú­vi­sí s frag­men­tmi do­ku­men­tu, kto­ré by moh­li byť ana­ly­zo­va­né a nie je to vy­ža­do­va­né. Ide však naj­mä o vy­tvo­re­nie pod­kla­du, z kto­ré­ho fun­kcia OCR lep­šie roz­poz­ná text. Pria­mo pri tých­to úp­ra­vách mô­že­te ro­biť aj zme­ny v orien­tá­cii. Prog­ram však ro­bí tie­to úp­ra­vy auto­ma­tic­ky, a aj keď nah­rá­te ob­rá­zok na roz­poz­na­nie „do­le hla­vou" ale­bo oto­če­ný o 90°, sám zis­tí je­ho správ­nu orien­tá­ciu.

UpravaObrazkov.png

Nás­tro­je na úp­ra­vu nek­va­lit­ných pred­lôh pred ich roz­poz­na­ním al­go­rit­mom OCR

Ne­me­nej za­ují­ma­vá je fun­kcia Roz­de­liť. Ideál­na je, ak pot­re­bu­je­te od­de­liť je­den do­ku­ment na viac strán. Po­koj­ne tak mô­že­te ske­no­vať ale­bo fo­tiť pred­lo­hy a neh­ľa­dieť na strán­ko­va­nie. Vo vý­sled­nej for­me mô­že­te ho­ri­zon­tál­ne a ver­ti­kál­ne od­de­liť do­ku­ment na toľ­ko čas­tí, na koľ­ko bu­de tre­ba. Na vý­ber sú ďal­šie fun­kcie, ako mož­nosť gu­mo­va­nia v ob­ráz­ku, in­ver­zie fa­rieb, od­stra­ňo­va­nie fa­reb­ných zna­čiek a ďal­šie. Sú spra­co­va­né inak a to­to nie je náh­ra­da za gra­fic­ký edi­tor. No sú orien­to­va­né pres­ne na do­cie­le­nie kva­lit­nej pred­lo­hy na bu­dú­ce roz­poz­na­nie al­go­rit­mom OCR. Net­re­ba tak pou­žiť exter­ný prog­ram.

Link: www.ab­byy.sk

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter