Právnik radí

Práve zmeny pre pracujúcich na dohodu

Od pr­vé­ho jú­la 2014 sa opä­tov­ne me­ní Zá­kon­ník prá­ce. Dô­vo­dom je chaos, kto­rý vzni­kol za­ve­de­ním zdra­vot­ných a so­ciál­nych od­vo­dov z do­hôd no­ve­lou od 1. ja­nuá­ra 2013. Od toh­to dá­tu­mu sú všet­ci za­mes­tnan­ci pra­cu­jú­ci na do­ho­du po­va­žo­va­ní za za­mes­tnan­cov na úče­ly ne­mo­cen­ské­ho pois­te­nia, dô­chod­ko­vé­ho pois­te­nia, pois­te­nia v ne­za­mes­tna­nos­ti a zdra­vot­né­ho pois­te­nia. Vý­nim­ka sa tý­ka štu­den­tov a po­be­ra­te­ľov dô­chod­kov: sta­rob­ných, in­va­lid­ných, in­va­lid­ných vý­slu­ho­vých dô­chod­kov.

Če­reš­nič­kou ne­do­mys­le­nej no­ve­ly bo­la mož­nosť nep­la­tiť od­vo­dy v prí­pa­de, ak bo­la do­ho­da uzav­re­tá na neur­či­tý čas. V ta­kom prí­pa­de sa to­tiž od­vo­dy pla­tia až pri jej ukon­če­ní. Mi­nis­ter­stvo prá­ce, so­ciál­nych ve­cí a ro­di­ny SR, kto­ré tú­to mož­nosť vy­tvo­ri­lo, sa ju te­raz roz­hod­lo za­tr­hnúť. Na­mies­to „kul­túr­ne­ho spô­so­bu", kto­rý by spo­čí­val v úp­ra­ve pla­te­nia od­vo­dov (nap­rík­lad vždy k 31. de­cem­bru da­né­ho ro­ka) sa však na­ši zá­ko­no­dar­co­via roz­hod­li pre „prá­vo na hul­vá­ta". Do­ho­dy sa od na­do­bud­nu­tia účin­nos­ti no­ve­ly bu­dú dať uza­vrieť len na ur­či­tú do­bu. Na­vy­še ce­lá no­ve­la zá­kon­ní­ka je pri­po­je­ná k návr­hu zá­ko­na o nie­čom úpl­ne inom - no­ve­le zá­ko­na o sta­rob­nom dô­chod­ko­vom spo­re­ní.

Od 1. jú­la 2014 mož­no do­ho­du o vy­ko­na­ní prá­ce, do­ho­du o bri­gád­nic­kej prá­ci štu­den­tov a do­ho­du o pra­cov­nej čin­nos­ti uza­vrieť naj­viac na 12 me­sia­cov. Pre do­ho­dy o bri­gád­nic­kej prá­ci štu­den­tov a do­ho­dy o pra­cov­nej čin­nos­ti sa za­vá­dza no­vé us­ta­no­ve­nie, kto­ré up­ra­vu­je splat­nosť a vy­plá­ca­nie od­me­ny. Pod­ľa § 228 ods. 3 a § 228 ods. 4 Zá­kon­ní­ka prá­ce „od­me­na za vy­ko­na­nú prá­cu je splat­ná a mu­sí byť vy­pla­te­ná naj­nes­kôr do kon­ca ka­len­dár­ne­ho me­sia­ca, kto­rý nas­le­du­je po me­sia­ci, v kto­rom sa prá­ca vy­ko­na­la".

Zá­ko­no­dar­ca za­sia­hol aj do exis­tu­jú­cich do­hôd o prá­cach vy­ko­ná­va­ných mi­mo pra­cov­né­ho po­me­ru. Do­ho­da o vy­ko­na­ní prá­ce, do­ho­da o bri­gád­nic­kej prá­ci štu­den­tov a do­ho­da o pra­cov­nej čin­nos­ti, kto­ré bo­li uzat­vo­re­né pred 1. jú­lom 2014, sa zo zá­ko­na skon­čia naj­nes­kôr 30. jú­na 2015.

No­vý práv­ny stav zna­me­ná, že s do­ho­da­mi uzav­re­tý­mi do 30. 6. 2014 net­re­ba nič ro­biť až do 31. 12. 2015 a v ten­to deň auto­ma­tic­ky za­nik­nú. No­vé do­ho­dy bu­de môcť za­mes­tná­va­teľ uza­vrieť naj­viac na je­den rok. To však nez­na­me­ná, že ak bu­de na oboch stra­nách zá­ujem, ne­bu­de môcť za­mes­tna­nec pok­ra­čo­vať v prá­ci pre za­mes­tná­va­te­ľa. V ta­kom prí­pa­de však bu­de tre­ba uza­vrieť no­vú do­ho­du.

Hu­mor­né je to, akú by­rok­ra­ciu si tá­to ope­rá­cia vy­žia­da. Na ilus­trá­ciu: naj­nes­kôr do jed­né­ho dňa od ukon­če­nia do­ho­dy tre­ba do­ho­dá­ra od­hlá­siť zo So­ciál­nej pois­ťov­ne, pos­lať tam aj evi­denč­ný list dô­chod­ko­vé­ho za­bez­pe­če­nia (ak bol dô­chod­ko­vo pois­te­ný), a ak bol do­ho­dár aj zdra­vot­ne pois­te­ný, aj tu ho tre­ba od­hlá­siť. Pri uzav­re­tí no­vej do­ho­dy tre­ba do­ho­dá­ra, po­cho­pi­teľ­ne, prih­lá­siť do So­ciál­nej pois­ťov­ne (naj­nes­kôr deň vop­red), prí­pad­ne aj do zdra­vot­nej pois­ťov­ne. Ak do­ho­dár uzat­vo­ril no­vú do­ho­du, tie­to dve dáv­ky by­rok­ra­cie bu­de za­mes­tná­va­teľ spra­vid­la ro­biť na­raz. Autor toh­to skve­lé­ho návr­hu zá­ko­na kom­pli­ku­jú­ce­ho ži­vot za­mes­tná­va­te­ľom by mo­hol za trest prih­la­so­vať a od­hla­so­vať do­ho­dá­rov, až kým nep­rí­de na lep­šie rie­še­nie.

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter