Tvorba webových stránok, práca s hudbou

Softvérový výber PC REVUE

Vy­po­ču­li sme va­še pri­po­mien­ky a žia­dos­ti, a tak pri­ná­ša­me na Vir­tual DVD sve­to­vú špič­ku v ob­las­ti tvor­by webo­vých strá­nok bez prog­ra­mo­va­nia. Za­dar­mo náj­de­te ver­ziu Ho­me 10, kto­rá pat­rí me­dzi naj­nov­šie z ra­du nás­tro­jov Web­Si­te X5. Tá­to ver­zia je vhod­ná na tvor­bu bež­ných strá­nok, naj­mä však na vy­skú­ša­nie kon­cep­tu prog­ra­mu a je­ho prá­ce s ním.

V sú­čas­nos­ti už má­me roz­beh­nu­tú spo­lup­rá­cu s vý­rob­com a v augus­to­vom vy­da­ní náj­de­te vy­ššiu ver­ziu tej­to ap­li­ká­cie. Sle­duj­te te­da vy­da­nie aj ďal­šie­ho čís­la. Či­ta­te­lia, kto­rí už Web­Si­teX5 v mi­nu­los­ti vy­skú­ša­li, ve­dia, že tú­to príl­eži­tosť nes­mú pre­meš­kať.

Web­Si­te X5 Pro­fes­sio­nal 10

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Web­Si­te X5 je špič­ko­vý prog­ram, kto­rý ide s do­bou a vý­rob­ca už nie­koľ­ko ro­kov prip­ra­vu­je v pra­vi­del­ných inter­va­loch no­vé ver­zie. Na webo­vé strán­ky s naj­nov­ší­mi štan­dar­dmi ste tak prip­ra­ve­ní, a to aj bez pot­re­by prog­ra­mo­va­nia. Opäť je dos­tup­ný v nie­koľ­kých ver­ziách a kaž­dý pou­ží­va­teľ si vy­be­rie edí­ciu, kto­rá sa mu ho­dí. Keď­že aj na­ši či­ta­te­lia ten­to prog­ram veľ­mi dob­re poz­na­jú, za­ují­ma­li sme sa, čo no­vé pri­nies­la de­siat­ka. Dob­rá sprá­va je, že roz­hra­nie si za­cho­va­lo pô­vod­ný spô­sob prá­ce. Pre­chod na no­vú ver­ziu zba­dá­te len v zlep­še­niach, net­re­ba sa učiť nič no­vé.

WebSiteX5.png

Prá­ca na inter­ne­to­vom ob­cho­de a nas­ta­ve­nie de­tai­lov pla­tieb a vzhľa­du

Na za­čia­tok si mu­sí­te vy­brať no­vý pro­jekt a vy­tvo­riť zá­klad­né iden­ti­fi­ká­to­ry pre strán­ku. Te­da za­dať jej www ad­re­su, opis a kľú­čo­vé slo­vá. K dis­po­zí­cii sú aj voľ­by pre exper­tov. Tý­ka­jú sa hlav­ne nas­ta­ve­nia strán­ky na op­ti­ma­li­zá­ciu SEO a špe­ciál­nych zna­čiek pre in­dexova­cie ro­bo­ty. Šab­ló­ny sú trie­de­né pod­ľa ty­pu (ar­chi­tek­tú­ra, po­čí­ta­če, služ­by atď.) a pod­ľa to­ho, či sa v nich up­lat­ňu­je ho­ri­zon­tál­ne ale­bo ver­ti­kál­ne me­nu. V kaž­dej šab­ló­ne sa da­jú up­ra­viť aj far­by. No­vá ver­zia nie je li­mi­to­va­ná len na nie­koľ­ko pred­vo­le­ných, ale umož­ňu­je na po­suv­ní­ku vy­be­rať rôz­ne far­by, tak­že má­te viac mož­nos­tí pri de­fi­no­va­ní vý­sled­né­ho vzhľa­du.

S tým sú­vi­sí aj úp­ra­va hla­vič­ky a pät­ky. Vy­me­niť sa dá prí­pad­ne ce­lá gra­fic­ká šab­ló­na tých­to čas­tí. Pri­dať mož­no skript, flas­ho­vú ani­má­ciu ale­bo vlast­ný text. Hneď do­dá­va­me, že všet­ky zme­ny sú sú­čas­ťou spo­mí­na­né­ho pro­jek­tu, čím je umož­ne­ná spät­ná úp­ra­va váš­ho webu. Pár klik­nu­tia­mi zme­ní­te ce­lý vzhľad a orien­tá­ciu me­nu bez to­ho, aby bo­lo tre­ba zlo­ži­to web na­no­vo spra­cú­vať. Tex­ty ale­bo ob­ráz­ky pri­da­né do zá­hla­via mô­žu mať špe­ciál­ne efek­ty, ako nap­rík­lad zr­kad­le­nie, tie­ňo­va­nie, sko­se­nie, oto­če­nie, vlast­ný stu­peň prie­hľad­nos­ti a iné. Far­ba, rez pís­ma a po­za­die pís­ma sú ve­ci, kto­ré už po­va­žu­je­me pri ta­kom­to prog­ra­me za sa­moz­rej­mos­ti.

Spra­vo­va­nie strá­nok sa us­ku­toč­ňu­je sys­té­mom štruk­tú­ro­va­nia do vir­tuál­nej ta­buľ­ky a pri­dá­va­nia no­vých vlas­tnos­tí. Te­da ak chce­te tri stĺpce, pri­dá­te do vi­zuá­lu strán­ky no­vý stĺpec a doň po­tom me­tó­dou Drag&Drop nap­rík­lad texto­vé po­le. Sa­moz­rej­me, vo vý­sled­ku bu­de strán­ka za­lo­me­ná pod­ľa štan­dar­dov HTML a CSS, žiad­ne ta­buľ­ko­vé sek­cie. Kaž­dý z ta­kých­to pr­vkov má vlas­tné nas­ta­ve­nia. Pri dvoj­kli­ku na texto­vé po­le sa ak­ti­vu­je edi­tor textov s pod­po­rou for­má­to­va­cích zna­kov.

Vy­ni­ka­jú­ca je pod­po­ra tzv. ka­riet, kto­rá bo­la pri­da­ná v tej­to ver­zii, a tak si na strán­ke vy­tvo­rí­te pre­pí­na­teľ­né seg­men­ty textu. Pri ob­ráz­ku sa za­se nas­ta­vu­jú pa­ra­met­re ako od­kaz, al­ter­na­tív­ny text, ná­zov a iné. Do­kon­ca pria­mo tu mož­no de­fi­no­vať re­žim zob­ra­ze­nia a vy­brať z nie­koľ­kých efek­tov my­ši. Je tu aj ochra­na pro­ti ko­pí­ro­va­niu ob­ráz­ka, aby sa ne­dal sko­pí­ro­vať pria­mo z pre­hlia­da­ča. Me­dzi pok­ro­či­lé mož­nos­ti pa­tria for­mu­lá­re na od­osie­la­nie dát na e-mail ale­bo pria­mo do da­ta­bá­zy. Sta­čí vy­pl­niť prih­la­so­va­cie úda­je a jej ad­re­su.

Od ver­zie 10 je k dis­po­zí­cii mož­nosť tvor­by strá­nok kom­pa­ti­bil­ných s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi. Sú­čas­ťou je 1500 šab­lón, pri­čom v tej­to ver­zii sa da­jú aj vy­tvá­rať a uk­la­dať ako vlas­tné do zbier­ky me­dzi os­tat­né. Za­bu­do­va­ný je aj inter­ne­to­vý pre­hlia­dač na jad­re Chro­mium, kto­ré zá­ro­veň od­te­raz nah­rá­dza Inter­net Explo­rer. Ta­kis­to vša­de, kde je to mož­né, zos­tá­va mož­nosť na pri­da­nie vlas­tných kó­dov a úp­ra­vy strá­nok pre pok­ro­či­lých.

Na jed­not­li­vé pr­vky strán­ky sa da­jú umies­tňo­vať kot­vy, čím sa zjed­no­du­ší tvor­ba po­hy­bu na strán­ke cez od­ka­zy. V rám­ci gra­fi­ky sú dos­tup­né rôz­ne ob­jek­ty pre so­ciál­ne sie­te ale­bo šíp­ky či di­ag­ra­my. To je ob­siah­nu­té v zá­klad­nom ba­lí­ku a da­jú sa vy­uží­vať na strán­kach. Sa­moz­rej­me, je tu pria­ma im­ple­men­tá­cia na vkla­da­nie wid­ge­tov so­ciál­nych sie­tí. Zlep­še­nia sa doč­ka­li aj ma­py. Tie sa da­li vkla­dať na strán­ku už aj v mi­nu­los­ti, no tu je väč­šia slo­bo­da v nas­ta­ve­ní pa­ra­met­rov a mož­nos­ti pri­dať aj zob­ra­ze­nie Street­View.

Web­Si­te X5 je sku­toč­ne prog­ram, kto­rý nes­kla­me ani pri pok­ro­či­lých mož­nos­tiach. Dô­ka­zom to­ho je aj mož­nosť pra­co­vať na vlas­tnom e-sho­pe. V tej­to ver­zii je za­se zlep­še­ný. Vý­rob­ca sa za­me­ral naj­mä na plat­by, mož­nos­ti pri­dá­va­nia zľa­vo­vých ku­pó­nov a de­fi­no­va­nie cen­ní­ka. Nie je to úpl­ne pro­fe­sio­nál­ny e-shop, no na to, čo bež­ne pou­ží­va­teľ pot­re­bu­je, je tu mož­nos­tí až-až. K dob­ru tre­ba pri­po­čí­tať aj to, že ce­lý čas navr­hu­je­te web vrá­ta­ne e-sho­po­vej čas­ti z jed­né­ho pros­tre­dia. Ďal­šia špe­cia­li­ta je pri­dá­va­nie vlas­tnej da­ta­bá­zy pou­ží­va­te­ľov, kto­rí bu­dú mať prís­tup na strán­ku. Tak ako pri re­dak­čných sys­té­moch on-li­ne aj tu ich mô­že­te vy­tvo­riť vop­red. Buď ich re­gis­tru­je­te pria­mo cez prog­ram a nás­led­ne sa pri­da­jú do da­ta­bá­zy, ale­bo bu­dú mať pou­ží­va­te­lia kla­sic­kú mož­nosť re­gis­trá­cie cez webo­vý for­mu­lár.

Web­Si­te X5 Pro­fes­sio­nal 10 je ab­so­lút­ne špič­ko­vý prog­ram na tvor­bu webu. Ak sa v prob­le­ma­ti­ke strá­nok veľ­mi ne­vyz­ná­te a chce­te sku­toč­ne kom­plex­ný prog­ram, to­to je správ­na voľ­ba. Po­mô­že s rek­lam­ný­mi ba­ner­mi, nas­ta­ve­ním RSS, blo­go­vou strán­kou, de­tail­ným pris­pô­so­be­ním me­nu, ná­kup­ným ko­ší­kom, ako aj ana­lý­zou webu. Je to no­vin­ka a vďa­ka nej zis­tí­te, čo tre­ba na webe op­ti­ma­li­zo­vať, aby bol ľah­šie vy­hľa­dá­va­teľ­ný.

Pá­či­lo sa nám:

  • Maximál­na jed­no­du­chosť, nad­štan­dar­dná vý­ba­va, tvor­ba e-sho­pu a blo­gu, de­tail­né mož­nos­ti kaž­dej fun­kcie

Link: www.web­si­tex5.com
Ce­na: ver­zia Ho­me 10 je pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE za­dar­mo, ver­zia PRO - 199 EUR

As­ham­poo Mu­sic Stu­dio 4

Prá­ca s hu­dob­ný­mi sú­bor­mi je ak­tuál­na tak­mer u kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa. Či už ide o extra­ho­va­nie dát z audio CD, ale­bo or­ga­ni­zo­va­nie vlas­tnej zbier­ky hu­dob­ných sú­bo­rov. Prog­ram Mu­sic Stu­dio pri­ná­ša­me na Vir­tual DVD opäť v nov­šej ver­zii. Vý­rob­ca pop­ra­co­val na roz­hra­ní, kto­ré si však stá­le po­ne­chá­va at­ri­bú­ty ľah­ko ov­lá­da­teľ­né­ho pros­tre­dia pre za­čia­toč­ní­kov. Me­dzi zá­klad­né fun­kcie sa ra­dí už spo­me­nu­tá extrak­cia, inak zná­my úkon po­dob­ne ako gra­bo­va­nie z audio CD.

MusicStudio.png

Mu­sic Stu­dio je po­moc­ník pri prá­ci s hud­bou a pre tých, kto­rí nap­rík­lad pot­re­bu­jú stri­hať roz­ho­vo­ry

Ak má­te do­ma ta­ké­to CD a chce­te si po­hodl­nej­šie preh­rá­vať hud­bu, prí­pad­ne ne­má­te na všet­kých po­čí­ta­čoch op­tic­kú me­cha­ni­ku, s tou­to fun­kciou si pre­ve­die­te do niek­to­ré­ho z audio­for­má­tov. Pod­po­ro­va­né sú MP3, FLAC, WMA, OGG a WAV. Ta­kis­to sa da­jú vy­tvá­rať hu­dob­né CD ale­bo zmie­ša­né dis­ky s for­mát­mi MP3 a WMA. Prog­ram je in­tui­tív­ny a v prí­pa­de za­pl­ne­nia dis­ku zob­ra­zí upo­zor­ne­nie. Net­re­ba sa te­da orien­to­vať vo veľ­kos­ti sú­bo­rov a pre­ze­rať ča­sy jed­not­li­vých skla­dieb.

Sa­mos­tat­nú ka­te­gó­riu tvo­rí sprie­vod­ca or­ga­ni­zo­va­ním hu­dob­nej zbier­ky. Sil­ná strán­ka je prá­ve hro­mad­né spra­co­va­nie sú­bo­rov. Sta­čí ich umies­tniť do zoz­na­mu na spra­co­va­nie a vy­brať šab­ló­nu, pod­ľa kto­rej sa bu­dú me­niť náz­vy. Na vý­ber sú aj špe­ciál­ne znač­ky, kto­rý­mi ur­ču­je­te pri­da­nie in­for­má­cií z ID ta­gu pria­mo do náz­vu. Či­že ľah­ko pri kaž­dom sú­bo­re na­raz pri­dá­te ná­zov inter­pre­ta, al­bu­mu, rok, čís­lo sto­py a iné de­tai­ly. Os­ved­či­la sa nám aj kon­ver­zia audio­sú­bo­rov.

Vy­uži­je­te ju naj­mä vte­dy, ak si sťa­hu­je­te hud­bu z inter­ne­tu, rôz­ne DJ-ské súp­ra­vy, kto­ré ob­čas bý­va­jú vo for­má­te WAV, a te­da sú aj viac ako 10-ná­sob­ne väč­šie než for­mát MP3. Vy­be­rá­te si vý­sled­ný for­mát a je­ho kva­li­tu. Opäť vý­znam­ná po­moc pre tých, kto­rí sa neorien­tu­jú vo frek­ven­čných pás­mach: prog­ram zob­ra­zí in­for­má­ciu, čo­mu vý­sled­nú kva­li­tu pod­ľa nas­ta­ve­ní pri­rov­nať. Ľah­ko te­da do­cie­li­te po­ža­do­va­nú kva­li­tu bez to­ho, aby ste vy­tvá­ra­li zby­toč­ne veľ­ké sú­bo­ry. Pre tých, kto­rí ma­jú hud­bu z rôz­nych zdro­jov, sa ho­dí nor­ma­li­zá­cia. Vďa­ka to­mu bu­dú hrať všet­ky sklad­by rov­na­ko hlas­no. Ideál­ne te­da pri rôz­nych al­bu­moch, kto­ré ste neextra­ho­va­li vy sa­mi, ale má­te ich z iných zdro­jov, a te­da aj s od­liš­ný­mi nas­ta­ve­nia­mi extrak­cie.

Prog­ram mys­lí aj na iné než rý­dzo mul­ti­me­diál­ne vy­uži­tie a je vhod­ný aj ako po­moc­ník pri úp­ra­ve sú­bo­rov. Pod­po­ro­va­né for­má­ty sa da­jú ot­vo­riť v edi­to­re a sto­pu mô­že­te mixovať, stí­šiť, pri­dať do nej inú sto­py ale­bo aj čas­ti od­stra­ňo­vať. Sa­mos­tat­ná fun­kcia je ur­če­ná na mixova­nie stôp do jed­né­ho sú­bo­ru. Zá­ro­veň sa da­jú vy­brať pa­ra­met­re a vý­sled­ný for­mát. Či­že net­ra­ba sú­bo­ry vop­red kon­ver­to­vať. Ne­vyh­nut­nosť pre tých, kto­rí si chcú nap­rík­lad po­ne­chať pod­stat­né čas­ti z nah­ra­nej pred­náš­ky ale­bo ro­ko­va­nia.

Zá­ro­veň sa dá ap­li­ká­cia pou­žiť aj na hla­so­vé ale­bo nah­rá­va­nie z vy­bra­né­ho zdro­ja zvu­ku. Nám sa pá­či­lo aj extra­ho­va­nie zvu­ko­vých stôp z vi­dea. To­to bu­de jed­na z naj­viac vy­uží­va­ných fun­kcií, keď zo­be­rie­me do úva­hy, že mno­ho pou­ží­va­te­ľov preh­rá­va vi­deok­li­py, no prak­tic­ky im ide len o zvu­ko­vú časť. Pri tvor­be audio CD má­te mož­nosť príp­ra­vy a tla­če oba­lov na CD v nie­koľ­kých va­rian­toch. Za­stú­pe­né sú ten­ký a kla­sic­ký obal a ta­kis­to pot­lač oba­lov le­pe­ných pria­mo na op­tic­ký disk.

Re­gis­trá­cia

Na ak­ti­vo­va­nie špe­ciál­nej ver­zie tre­ba vy­žia­dať re­gis­trač­ný kľúč od vý­rob­cu prog­ra­mu. Po­čas in­šta­lá­cie bu­de ne­vyh­nut­né po­žia­dať o re­gis­trač­ný kľúč klik­nu­tím na tla­čid­lo pod edi­tač­ným po­ľom na je­ho za­da­nie. Tre­ba naň klik­núť a spus­tí webo­vý pre­hlia­dač. Vo for­mu­lá­ri sta­čí za­dať e-mai­lo­vú ad­re­su, na kto­rú vzá­pä­tí prí­de link na potvr­de­nie re­gis­trá­cie s ďal­ším od­ka­zom (dru­hý v po­ra­dí). Ten potvr­dí op­ráv­ne­nosť vy­žia­da­nia plat­né­ho čís­la a do emai­lo­vej schrán­ky prí­de dru­há sprá­va s plat­ným sé­rio­vým čís­lom. Na zob­ra­ze­nej strán­ke net­re­ba nič vy­pĺňať, sta­čí ju potvr­diť a po­tom sa na nej zob­ra­zí re­gis­trač­ný kľúč.

Pá­či­lo sa nám:

  • Spô­sob ov­lá­da­nia, kon­ver­zia for­má­tov, mixova­nie skla­dieb, or­ga­ni­zo­va­nie

Link: www.as­ham­poo.com
Ce­na: za­dar­mo vý­hrad­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter