Ako na volania, SMS a dáta v zahraničí?

V ča­se, keď dr­ží­te to­to vy­da­nie v ru­kách, už napl­no beží do­vo­len­ko­vá se­zó­na. Naz­re­li sme za vás do ak­tuál­nych cen­ní­kov a ak­cií na­šich ope­rá­to­rov, pri­čom sme sa za­me­ra­li naj­mä na európ­ske des­ti­ná­cie. Roa­min­go­vé po­nu­ky sú rôz­no­ro­dé, no dosť kom­pli­ko­va­né.

Európ­ska ko­mi­sia sí­ce re­gu­lu­je roa­min­go­vé ce­ny (te­da uk­la­dá ope­rá­to­ro­vi po­vin­nosť po­nú­kať mi­ni­mál­ne je­den prog­ram s re­gu­lo­va­ný­mi ce­na­mi, kto­ré neus­tá­le zni­žu­je), ale ak si vy­be­rie­te niek­to­rý z dopl­nko­vých roa­min­go­vých ba­líč­kov, ten sa už ne­mu­sí re­gu­lo­va­ných cien pridr­žia­vať. Naš­ťas­tie ope­rá­to­ri po­cho­pi­li, že dnes je vo­la­nie a po­sie­la­nie SMS na do­vo­len­ke bež­né, zdrá­ha­jú sa však ak­cep­to­vať, že na plá­ži chce­me mať aj inter­net. Ten je stá­le dra­hý. Pre­chá­dza­te hra­ni­ce, na dis­ple­ji sa ved­ľa ikon­ky sig­ná­lu ob­ja­vu­je pís­me­no R, čo je nek­lam­ný znak, že ste v roa­min­gu. Ste za hra­ni­ca­mi a vi­dí­te pís­men­ko G, E, H ale­bo H+? Tak po­zor, má­te za­pnu­té aj dá­ta a po náv­ra­te z do­vo­len­ky to mô­že­te po­cí­tiť.

No­vé re­gu­lo­va­né ce­ny roa­min­gu

Od 1. jú­la pla­tia no­vé re­gu­lo­va­né ce­ny roa­min­gu. Pred­pok­la­dá sa, že prib­liž­ne od ro­ku 2016 bu­de roa­ming v člen­ských štá­toch Európ­skej únie mi­nu­losť, pre­to­že by ma­li pla­tiť do­má­ce ce­ny, nech by ste sa na­chá­dza­li kde­koľ­vek v rám­ci EÚ. Ope­rá­to­ri vrá­ta­ne tých slo­ven­ských tak prí­du o de­siat­ky mi­lió­nov eur. Európ­ska ko­mi­sia pri­tom ce­ny za vo­la­nia, SMS/MMS sprá­vy a dá­ta up­ra­vu­je pos­tup­ne. V ta­buľ­ke vi­dí­te, aké pla­tia ce­ny od 1. 7. 2014 a aké pla­ti­li dov­te­dy.

Volania zahranicie.jpg

Od­de­le­ný roa­ming - pla­tí, ale nik­to ho ne­po­nú­ka

Od rov­na­ké­ho ob­do­bia, ako sú v plat­nos­ti no­vé ce­ny re­gu­lo­va­né­ho roa­min­gu, zá­ro­veň vstú­pil do plat­nos­ti od­de­le­ný roa­ming. Zá­kaz­ník by tak mo­hol jed­no­ra­zo­vo vy­užiť inter­ne­to­vé služ­by od iné­ho ope­rá­to­ra v rám­ci EÚ bez to­ho, aby si mu­sel za­kú­piť je­ho SIM kar­tu. Skve­lá my­šlien­ka, mať do­má­cu SIM kar­tu a dá­ta od za­hra­nič­né­ho ope­rá­to­ra, ale má to je­den há­čik - neob­ja­vi­li sme za­tiaľ na tr­hu ta­kú­to po­nu­ku na le­to 2014. Európ­sky re­gu­lá­tor tak pri­jal pra­vid­lá na od­de­le­ný pre­daj roa­min­gu, aj keď reál­ne ho ope­rá­to­ri sa­mos­tat­ne nep­re­dá­va­jú.

A keď­že by teo­re­tic­ky od ro­ku 2016 mal byť roa­ming v rám­ci EÚ mi­nu­los­ťou, bu­de otáz­ne, či na to­to pre­chod­né ob­do­bie niek­to­rý z ope­rá­to­rov prij­me vý­zvu a za­čne ten­to pro­dukt po­nú­kať. Ak áno, po prí­cho­de do za­hra­ni­čia by vám ma­lo sta­čiť je­di­né - nas­ta­viť si iný APN (prís­tu­po­vý bod inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia), naj­čas­tej­šie z inter­net na euin­ter­net a do­hod­núť sa s ope­rá­to­rom, ako zreali­zu­je­te plat­bu. Tej­to služ­by sa však v le­te 2014 prak­tic­ky ne­doč­ká­me. Poz­ri­me sa te­da, čo si prip­ra­vi­li pre nás na­ši do­má­ci ope­rá­to­ri.

Te­le­kom - Hap­py pau­šál s voľ­ný­mi roa­min­go­vý­mi mi­nú­ta­mi

Hap­py pau­šál: v rám­ci pau­šá­lov Hap­py vo­lá­te do kra­jín EÚ zo Slo­ven­ska a pri­jí­ma­te ho­vo­ry v rám­ci kra­jín EÚ v rám­ci svo­jich voľ­ných mi­nút.

Hap­py roa­ming: za 2 EUR/mes. bu­de­te vo­lať za 13 cen­tov v rám­ci ce­lej EÚ, za rov­na­kú ce­nu od­oš­le­te SMS a za 40 cen­tov MMS.

Inter­net v za­hra­ni­čí: ide o jed­no­ra­zo­vý pred­pla­te­ný ba­lík dát, roz­de­le­ný pod­ľa ča­su, kto­rý chce­te na inter­ne­te strá­viť, a dát, kto­ré chce­te mi­núť. Ba­lík Ho­di­na vám po­núk­ne za 2 eurá 10 MB dát na ho­di­nu, ba­lík Deň za 5 eur spo­lu 30 MB dát na je­den deň a ba­lík Týž­deň za 15 eur po­nú­ka 100 MB dát na týž­deň. Ho­di­no­vý aj den­ný ba­lí­ček by ma­li bez prob­lé­mov pos­ta­čiť na pre­beh­nu­tie a od­os­la­nie e-mai­lov na mo­bi­le.

Easy roa­ming: za 5 eur má­te k dis­po­zí­cii na 30 dní 30 voľ­ných mi­nút na pri­chá­dza­jú­ce a od­chá­dza­jú­ce ho­vo­ry v rám­ci EÚ.

Roa­min­go­vé Easy SMS: za 3 eurá na 30 dní zís­ka­te 50 voľ­ných SMS správ.

Oran­ge - 5 vo­la­cích a 4 dá­to­vé ba­líč­ky

Roa­ming+: ten­to ba­lík po­nú­ka re­gu­lo­va­né ce­ny za od­chá­dza­jú­ce ho­vo­ry a SMS, ďa­lej 30 voľ­ných mi­nút na pri­ja­té ho­vo­ry a k to­mu ces­tov­né pois­te­nie, spo­lu za 1,99 EUR/mes.

Mo­ja Euró­pa: za 2,99 EUR/mes. dos­ta­ne­te od­chá­dza­jú­ce aj pri­chá­dza­jú­ce ho­vo­ry za 12 cen­tov za mi­nú­tu, za rov­na­kú ce­nu aj od­os­la­né SMS. Rov­na­ko je sú­čas­ťou ba­lí­ka už aj ces­tov­né pois­te­nie.

Mo­ja Euró­pa+: iden­tic­ký ba­lík ako Mo­ja Euró­pa s tým roz­die­lom, že zís­ka­va­te eš­te 30 voľ­ných mi­nút na pri­ja­té ho­vo­ry a ba­lík je o 1 euro me­sač­ne drah­ší.

Môj Svet: iden­tic­ká my­šlien­ka ako pri ba­lí­ku Mo­ja Euró­pa, len Oran­ge pri­dá­va vy­bra­né kra­ji­ny sve­ta a zvy­šu­je ce­nu ba­lí­ka na 4,99 EUR/mes. vrá­ta­ne ces­tov­né­ho pois­te­nia.

Môj Svet+: op­ro­ti Môj svet pri­da­nie ďal­ších vy­bra­ných kra­jín sve­ta a zvý­še­nie poč­tu mi­nút na pri­ja­té ho­vo­ry na hod­no­tu 60 za ce­nu spo­lu 5,99 EUR/mes. aj s ces­tov­ným pois­te­ním.

Euró­pa Dá­ta: za 1,90 EUR/mes. za­pla­tí­te na kaž­dý pre­ne­se­ný MB v za­hra­ni­čí 9 cen­tov. Ten­to ba­lík sa nám zdá naj­ro­zum­nej­ší. Ak si to dob­re us­trieh­ne­te, mô­že­te mať za 10 eur spot­re­bu 90 MB (už aj vrá­ta­ne me­sač­né­ho pop­lat­ku), čo pos­ta­čí na vy­ba­ve­nie e-mai­lov aj zá­klad­né pre­sur­fo­va­nie inter­ne­tu.

Svet Dá­ta: iden­tic­ký ba­lík ako Euró­pa Dá­ta, iba­že s roz­ší­re­ním plat­nos­ti o vy­bra­né sve­to­vé kra­ji­ny, pri­čom ce­na stú­pa na 3,90 EUR/mes.

Ahoj Dá­ta 20 MB: za 2 EUR/mes. zís­ka­va­te 20 MB pred­pla­te­ných dát a nás­led­ne po prek­ro­če­ní li­mi­tu 1 MB za 54 cen­tov.

Ahoj Dá­ta 50 MB: za 5 EUR/mes. zís­ka­va­te 50 pred­pla­te­ných dát a nás­led­ne po prek­ro­če­ní 1 MB za 49 cen­tov.

O2 - v Čes­kej re­pub­li­ke ako do­ma, vý­hod­ný den­ný ba­lí­ček

V Čes­kej re­pub­li­ke ako do­ma: rov­na­ké ce­ny za vo­la­nia, sprá­vy a dá­ta pla­tia už aj v Čes­kej re­pub­li­ke ako na Slo­ven­sku. Net­re­ba nič ak­ti­vo­vať, v ČR bu­de­te prih­lá­se­ný len k sie­ti O2 CZ, k žiad­nej inej sie­ti sa nep­rih­lá­si­te. Pla­tí to aj pre dá­ta.

EÚ Inter­net: za jed­no­ra­zo­vý pop­la­tok 2 eurá mô­že­te sur­fo­vať 24 ho­dín a pre­niesť max. 25 MB. Sta­čí tak jed­na SMS a v za­hra­ni­čí má­te dos­tup­né dos­ta­toč­né množ­stvo dát na kon­tro­lu a od­os­la­nie e-mai­lov či na­kuk­nu­tie na Fa­ce­book.

EU Pas: po ak­ti­vá­cii služ­by pla­tí nas­le­du­jú­ca ce­no­vá po­li­ti­ka. Za pre­po­je­nie od­chá­dza­jú­ce­ho ale­bo pri­chá­dza­jú­ce­ho ho­vo­ru za­pla­tí­te 60 cen­tov a nás­led­ne pla­tí­te za od­chá­dza­jú­ci ho­vor ako na Slo­ven­sku a za pri­chá­dza­jú­ci ho­vor ne­zap­la­tí­te ďal­šiu ho­di­nu ani cent.

Roa­ming da­ta­li­mit: dopl­nko­vá služ­ba, kto­rá je ak­ti­vo­va­ná kaž­dé­mu zá­kaz­ní­ko­vi auto­ma­tic­ky a kto­rá aj pri neú­my­sel­nom sur­fo­va­ní v za­hra­ni­čí za­sta­ví pre­nos dát po prek­ro­če­ní spot­re­by 50 eur za dá­ta, aby vám ot­vo­re­nie obál­ky s fak­tú­rou nes­pô­so­bi­lo šok.

Kaž­dý ope­rá­tor má nie­čo

Hľa­dať ví­ťa­za v tom­to sú­bo­ji ne­má zmy­sel. Aj tak nep­red­pok­la­dá­me, že pre jed­nu do­vo­len­ku za rok niek­to zme­ní ope­rá­to­ra. Kaž­dý z na­šich ope­rá­to­rov však má nie­čo za­ují­ma­vé. Te­le­kom po­nú­ka v pau­šá­loch Hap­py pri­ja­té ho­vo­ry v EÚ v rám­ci voľ­ných mi­nút, prí­pad­ne má ak­cep­to­va­teľ­ný ho­di­no­vý a den­ný dá­to­vý ba­lík.

Oran­ge po­nú­ka dá­ta v Euró­pe za níz­ky me­sač­ný pop­la­tok (1,90 eura) so sym­pa­tic­kou ce­nou 9 cen­tov za pre­ne­se­ný MB. Ak si vie­te dob­re kon­tro­lo­vať spot­re­bu, za 10 eur si mô­že­te na do­vo­len­ke pre­ze­rať e-mai­ly cel­kom pra­vi­del­ne. A O2 k to­mu pris­tu­pu­je prag­ma­tic­ky - za ro­zum­né 2 eurá vám dá na deň 25 MB, s čím sa dá pre­žiť. No ak pot­re­bu­je­te aj v za­hra­ni­čí ve­ľa dá­to­vé­ho pre­no­su, lep­šie rie­še­nie je Wi-Fi ale­bo SIM kar­ta od lo­kál­ne­ho ope­rá­to­ra.

Nie­koľ­ko ti­pov, ako na roa­ming na do­vo­len­ke

  1. Vy­pni­te si dá­to­vý roa­ming eš­te pred­tým, ako prek­ro­čí­te hra­ni­ce. Ak si nie ste úpl­ne is­tí, či to ro­bí­te správ­ne, mô­že­te po­žia­dať ope­rá­to­ra aj o úpl­né vy­pnu­tie dá­to­vých pre­no­sov a po do­vo­len­ke po­žia­dať o ich za­pnu­tie.
  2. Ne­mu­sí­te hľa­dať v do­vo­len­ko­vej des­ti­ná­cii, kto­rý ope­rá­tor je lac­nej­ší, ce­ny bý­va­jú vo väč­ši­ne prí­pa­dov veľ­mi po­dob­né.
  3. Pri exotic­kej­ších kra­ji­nách si over­te, či tam má váš ope­rá­tor roa­min­go­vé­ho par­tne­ra.
  4. Ak pot­re­bu­je­te dá­ta, hľa­daj­te ho­te­lo­vé Wi-Fi.
  5. Od­chá­dza­jú­ci ho­vor je pri euro­ta­ri­fe úč­to­va­ný so se­kun­do­vou ta­ri­fi­ká­ciou po pr­vých 30 se­kun­dách (30+1), pri­chá­dza­jú­ce ho­vo­ry ma­jú se­kun­do­vú ta­ri­fi­ká­ciu od pr­vej se­kun­dy (1+1). Dá­ta sa po­čí­ta­jú po jed­nom ki­lo­baj­te. Vo­la­nia me­dzi dvo­ma zó­na­mi sú ta­ri­fi­ko­va­né pod­ľa ce­ny drah­šej zó­ny.
  6. Pri vo­la­niach zo za­hra­ni­čia na Slo­ven­sko ne­za­bud­ni­te na pred­voľ­bu +421, pri SMS sprá­vach pred­voľ­bu net­re­ba.

Zdroj: PCR 7/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter