Prvé reálne skúsenosti z používania

Čo prinesie iOS 8?

App­le za­čiat­kom jú­na pred­sta­vil no­vú, už ôs­mu ver­ziu mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS. Tá sa vo fi­nál­nej ver­zii dos­ta­ne na trh o pár me­sia­cov, a to spo­loč­ne s ďal­šou ge­ne­rá­ciou iP­ho­nu. Ope­rač­ný sys­tém iOS 8 sme vy­skú­ša­li v praxi a pri­ná­ša­me su­már to­ho, čo po­núk­ne.

iOS 8 sa mo­men­tál­ne na­chá­dza v štá­diu be­ta, pre­to tr­pí chy­ba­mi a ne­dos­tat­ka­mi, kto­ré ne­bu­de­me kri­ti­zo­vať. Zá­ro­veň ne­bu­de­me ani hod­no­tiť je­ho kva­li­tu. Skôr sa za­me­ria­me na no­vin­ky a na to, ako zlep­šu­jú pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok. iP­ho­ne to­tiž v re­dak­cii pou­ží­va­me den­no­den­ne už nie­koľ­ko ro­kov.

V zna­me­ní zdra­via

Hlav­nou de­ví­zou iOS 7 bo­la kom­plet­ná zme­na di­zaj­nu. O rok skôr to bo­li ma­py od App­lu a iOS 5 pri­nie­sol služ­bu iC­loud. V prí­pa­de iOS 8 sa ťaž­ko hľa­dá ne­ja­ká vý­raz­ná čr­ta, kto­rá mô­že de­fi­no­vať ce­lý ope­rač­ný sys­tém. iOS 8 to­tiž pri­ná­ša množ­stvo drob­nos­tí, s kto­rý­mi sme sa moh­li stret­núť v ap­li­ká­ciách tre­tích strán ale­bo pri pou­ží­va­ní kon­ku­ren­čných ope­rač­ných sys­té­mov. Ke­by sme však ma­li de­fi­no­vať vlas­tnosť, kto­rá nás os­lo­vi­la naj­viac, je to fun­kcia Health. Dnes je z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka ne­pou­ži­teľ­ná, ale po uve­de­ní fi­nál­nej ver­zie a naj­mä v blíz­kej bu­dúc­nos­ti mô­že ísť o vý­bor­nú fun­kciu.

Zdravie.jpg

Ap­li­ká­cia Health bu­de sle­do­vať úda­je o va­šom zdra­ví

Health je to­tiž ap­li­ká­cia, kto­rá zdru­žu­je úda­je o va­šom zdra­ví. Na to pou­ží­va kom­pa­ti­bil­né mo­ni­to­ry ak­ti­vi­ty (napr. Fit­bit) a ďal­šie in­te­li­gen­tné no­si­teľ­né za­ria­de­nia. Tie mo­men­tál­ne za­ží­va­jú boom, aj keď skôr iba z poh­ľa­du vý­rob­cov a ozna­mo­va­nia no­vých pro­duk­tov. Ap­li­ká­cia Health je nao­zaj prep­ra­co­va­ná, čo sa úda­jov tý­ka. Na roz­diel od dneš­ných ap­li­ká­cií, kto­ré dopĺňa­jú mo­ni­to­ry ak­ti­vi­ty, nez­bie­ra iba dá­ta o poč­te kro­kov, spá­le­ných ka­ló­riách a spán­ku. Health chce byť kom­plexnou di­gi­tál­nou zdra­vot­nou kar­tou a ob­sa­hu­je viac ako 65 po­lo­žiek.

Ok­rem už spo­me­nu­tých sú to nap­rík­lad in­for­má­cie o sta­ve jed­not­li­vých vi­ta­mí­nov a lá­tok vo va­šom te­le, úda­je o te­pe, po­čet od­pad­nu­tí atď. Kaž­dú po­lož­ku mô­že­te vy­pl­niť ma­nuál­ne ale­bo syn­chro­ni­zo­vať dá­ta z iných prís­tro­jov. Sme však zve­da­ví, či sa na trh dos­ta­nú za­ria­de­nia, kto­ré do­ká­žu všet­ky ale­bo väč­ši­nu tých­to vlas­tnos­tí zme­rať a nás­led­ne dá­ta pos­lať do iP­ho­nu. Pred­pok­la­dá­me však, že ap­li­ká­ciou Health si App­le prip­ra­vu­je pô­du na uve­de­nie svo­jich in­te­li­gen­tných ho­di­niek. Tie ma­jú byť z veľ­kej mie­ry za­me­ra­né na sle­do­va­nie zdra­vot­né­ho sta­vu pou­ží­va­te­ľa. App­le chce pre­po­jiť ap­li­ká­ciu aj s rôz­ny­mi me­di­cín­sky­mi spo­loč­nos­ťa­mi. Pou­ží­va­teľ bu­de môcť vďa­ka to­mu zdie­ľať všet­ky ale­bo vy­bra­né dá­ta s od­bor­ník­mi, čo by moh­lo po­môcť pri di­ag­nó­ze ale­bo lieč­be. Pred­pok­la­dá­me, že v USA mô­že tá­to ví­zia App­lu aj reál­ne fun­go­vať. Na Slo­ven­sku bu­de si­tuácia prav­de­po­dob­ne iná.

In­špi­rá­cia u su­se­dov

Od­hliad­nuc od ap­li­ká­cie Health, kto­rá je mo­men­tál­ne viac kon­cept ako fun­gu­jú­ci pro­dukt (opäť pri­po­meň­me, že iOS 8 je v be­ta ver­zii), nep­ri­ná­ša os­mič­ka vý­raz­nej­šie no­vin­ky. Z veľ­kej čas­ti do­há­ňa kon­ku­ren­ciu. A to tvr­dí re­dak­tor, kto­rý je v PC RE­VUE naj­or­to­doxnej­ším zá­stan­com sys­té­mu iOS :-).

Siri.jpg

Si­ri má za­bu­do­va­nú služ­bu Sha­zam. Ho­ci ov­lá­da 22 no­vých ja­zy­kov, ide skôr o rôz­ne ak­cen­ty. Slo­ven­či­na stá­le chý­ba. Asis­ten­tku mô­že­te ak­ti­vo­vať aj po­ve­lom „Hey Si­ri", ak je za­ria­de­nie pri­po­je­né k na­bí­jač­ke.

App­le sa pri zlep­šo­va­ní svoj­ho sys­té­mu in­špi­ro­val via­ce­rý­mi fun­kcia­mi, kto­ré po­nú­ka kon­ku­ren­cia ale­bo ap­li­ká­cie tre­tích strán. Vďa­ka to­mu sa v iOS 8 ko­neč­ne ob­ja­vu­jú wid­ge­ty. Dos­tup­né sú iba cez roz­hra­nie no­ti­fi­kač­né­ho cen­tra, kto­ré sa tiež doč­ka­lo men­ších úp­rav. App­le od­strá­nil tre­tiu zá­lož­ku, kto­rú sme po­čas pos­led­né­ho ro­ka nik­dy ne­vyu­ži­li. Do­daj­me, že z wid­ge­tov bu­dú pou­ží­va­te­lia pro­fi­to­vať až po vy­da­ní ve­rej­nej ver­zie iOS 8, keď bu­dú mať tú­to fun­kciu za­bu­do­va­nú aj ap­li­ká­cie. Wid­ge­ty sú prí­jem­né spes­tre­nie, a keď­že sú inter­ak­tív­ne, še­tria čas. Nap­rík­lad pri kú­pe cez eBay ne­bu­de­te mu­sieť spúš­ťať ap­li­ká­ciu, aby ste skon­tro­lo­va­li ak­tuál­nu auk­ciu. Pod­stat­né úda­je sa zob­ra­zia vo wid­ge­te. Čas uše­tria aj zlep­še­né inter­ak­tív­ne no­ti­fi­ká­cie, na kto­ré mož­no ko­neč­ne rea­go­vať pria­mo po zob­ra­ze­ní, resp. cez no­ti­fi­kač­né cen­trum ale­bo z uzam­knu­tej ob­ra­zov­ky. Opäť od­pa­dá nut­nosť opus­tiť ap­li­ká­ciu a prejsť do dru­hej ap­li­ká­cie, kto­rá no­ti­fi­ká­ciu pos­la­la.

Pouzivanie.jpg

Pou­ží­va­nie ba­té­rie po­nú­ka pod­rob­nej­ší opis to­ho, čo naj­viac kon­zu­mu­je ba­té­riu

Z pou­ží­va­teľ­ské­ho hľa­dis­ka je vý­raz­ná no­vin­ka aj fun­kcia Quic­kTy­pe a pod­po­ra sof­tvé­ro­vých klá­ves­níc tre­tích strán. An­droid zvlá­da obe tie­to fun­kcie už ne­ja­ký čas. Quic­kTy­pe obo­ha­cu­je klá­ves­ni­cu App­lu o návr­hy slov, kto­ré sys­tém od­had­ne, že ich chce­te pí­sať. Fun­kčnosť je te­da po­dob­ná ako v prí­pa­de ap­li­ká­cie Swif­tKey, kto­rá pod­po­ru­je aj slo­ven­či­nu. Náš ja­zyk by ste však v po­nu­ke fun­kcie Quic­kTy­pe hľa­da­li zby­toč­ne. Klá­ves­ni­ce tre­tích strán sme ne­ma­li mož­nosť otes­to­vať, ob­ja­via sa až pri ve­rej­nom uve­de­ní sys­té­mu.

Diktovanie.jpg

Di­kto­va­nie je nao­zaj vý­bor­ná fun­kcia - na­dik­tu­je­te aj ce­lý člá­nok

Slo­ven­či­na je však v no­vej ver­zii iOS pod­po­ro­va­ná v rám­ci hla­so­vé­ho di­kto­va­nia. Ho­ci ide o drob­né zlep­še­nie, pá­či sa nám, pre­to­že tex­ty mož­no di­kto­vať kde­koľ­vek. Pri pí­sa­ní SMS sprá­vy, e-mai­lu, sta­tu­su na Fa­ce­book, texto­vé­ho do­ku­men­tu atď. Sys­tém do­kon­ca ro­zoz­ná­va aj slo­vá ty­pu bod­ka, čiar­ka, poml­čka. Ide o vý­bor­ný spô­sob, ako si uľah­čiť pí­sa­nie. V bu­dúc­nos­ti tú­to fun­kciu otes­tu­je­me tak, že sa po­kú­si­me na­dik­to­vať ce­lý člá­nok.

Ver­dikt PC RE­VUE

Spo­meň­me ďal­šie no­vin­ky. Služ­ba iC­loud sa pre­me­no­va­la na iC­loud Dri­ve, za­bu­do­va­ná ap­li­ká­cia Fot­ky po­nú­ka prep­ra­co­va­nej­šie mož­nos­ti úp­rav a v rám­ci správ mô­že­te od­osie­lať zvu­ko­vé nah­ráv­ky ale­bo pria­mo v ap­li­ká­cii vy­tvá­rať vi­deos­prá­vy. App­le pri­dal aj fun­kciu Ro­din­né zdie­ľa­nie, kto­rá umož­ní zdie­ľať ná­ku­py na­prieč via­ce­rý­mi za­ria­de­nia­mi s iOS s iný­mi pou­ží­va­teľ­ský­mi kon­ta­mi. Pod­mien­kou je spo­loč­ná pla­tob­ná kar­ta. De­ti bu­dú mu­sieť dos­tať po­vo­le­nie, ak chcú na­ku­po­vať.

Fotky.jpg

Úpra­va sve­tel­nos­ti a fa­rieb na fot­ke je prep­ra­co­va­ná a na ov­lá­da­nie veľ­mi in­tui­tív­na

Za­ují­ma­vé je pre­po­je­nie so sys­té­mom OS X. Po­mo­cou Ma­cu mô­že­te pri­jí­mať te­le­fo­nic­ké ho­vo­ry, ak je iP­ho­ne v ur­či­tej vzdia­le­nos­ti od Ma­cu. Ta­kis­to sa dá ak­ti­vo­vať zdie­ľa­nie mo­bil­né­ho inter­ne­tu bez nas­ta­vo­va­nia a za­dá­va­nia hes­la. V tom­to sme­re iOS 8 exce­lu­je, ale v rám­ci os­tat­ných no­vi­niek nep­ri­ná­ša nič re­vo­luč­né. Ho­ci sa in­špi­ru­je od kon­ku­ren­cie, no­vé fun­kcie bu­dú prí­no­som pre pou­ží­va­te­ľa.

Zdroj: PCR 7/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter