Testovali sme

Nástroje na tvorbu dokumentov PDF

PDF je for­mát, kto­rý sa ne­dá ig­no­ro­vať. Ke­dy­si bo­lo za­ují­ma­vé je­ho pre­hlia­da­nie, dnes aj bež­ní pou­ží­va­te­lia ten­to for­mát vy­tvá­ra­jú. Kam sme­ru­je vý­voj? Jed­noz­nač­ne do clou­du. Si­tuácia spred nie­koľ­kých ro­kov sa me­ní a tvor­ba PDF už nie je len pre tech­nic­ky zna­lých, kto­rí si nain­šta­lu­jú a na­kon­fi­gu­ru­jú PostScript a po­tom ho na­po­ja na ne­ja­kú vir­tuál­nu tla­čia­reň.

Tren­dom je jed­no­du­chosť. Na tvor­bu PDF však bu­de­te mu­sieť siah­nuť do pe­ňa­žen­ky. Nás­tro­je za­dar­mo neexis­tu­jú, ak ne­po­čí­ta­me uti­li­ty, kto­ré nie­ke­dy na­ro­bia viac ško­dy ako úžit­ku. Pre­to sú aj na­mi vy­bra­né nás­tro­je pla­te­né. Je to ob­lasť, kde jed­no­du­cho tre­ba za po­ho­dlie a nao­zaj uži­toč­né fun­kcie za­pla­tiť. Za aké a koľ­ko, to sa doz­vie­te z náš­ho preh­ľa­du ap­li­ká­cií.

Goog­le Do­ku­men­ty a Word On­li­ne

Vy­ni­ka­jú­ca sprá­va je, že na jed­no­du­chú tvor­bu do­ku­men­tu PDF mô­že­te pou­žiť tie­to clou­do­vé kan­ce­lár­ske ba­lí­ky (expor­tu­jú nap­rík­lad aj Lib­reOf­fi­ce a Mic­ro­soft Of­fi­ce 2013). Po­nú­ka­jú len export ak­tuál­ne­ho do­ku­men­tu. Nič viac, nič me­nej. No ak na nie­čom pra­cu­je­te a pot­re­bu­je­te to nie­ko­mu pos­lať na prez­re­tie do tab­le­tu ale­bo na vy­tla­če­nie v prá­ci, export do PDF je dob­rá voľ­ba. Na vy­re­zá­va­nie strán, di­gi­tál­ne pod­pi­sy, extra­ho­va­nie blo­kov textu a iné fi­ne­sy sú tu pro­fe­sio­nál­ne nás­tro­je.

WordPDF.png

Voľ­ba na ulo­že­nie do PDF v clou­do­vom ba­lí­ku Word On­li­ne

Ado­be Ac­ro­bat XI Pro

Syn­ony­mom pre do­ku­men­ty PDF sa stal Ac­ro­bat. Po­zor, ne­za­mie­ňaj­te si Ac­ro­bat a Rea­der, čo je ap­li­ká­cia ur­če­ná len na čí­ta­nie PDF a vy­ko­ná­va­nie pri­po­mie­nok do už ho­to­vých sú­bo­rov PDF.

Acrobat.png

Roz­hra­nie prog­ra­mu Ado­be Ac­ro­bat XI je tra­dič­né už nie­koľ­ko ro­kov, nás­tro­je sú v sa­mos­tat­nom pa­ne­li

Ide o naj­pok­ro­či­lej­ší prog­ram, vhod­ný naj­mä do pod­ni­ko­vé­ho pros­tre­dia, kde sa vy­uži­jú fun­kcie na sprá­vu for­mu­lá­rov a tí­mo­vú prá­cu. Je­de­nás­ta ver­zia je na tr­hu už nie­koľ­ko ro­kov a stá­le je ak­tuál­na. Pos­ky­tu­je vy­so­ké za­bez­pe­če­nie do­ku­men­tov, ab­so­lút­nu kom­pa­ti­bi­li­tu pri ich vy­tvá­ra­ní s rôz­ny­mi ver­zia­mi PDF a je pre­po­je­ná na cloud. Pos­led­ná me­no­va­ná vlas­tnosť umož­ňu­je spra­vo­vať do­ku­men­ty pria­mo z clou­du nie­koľ­kých lo­ka­lít tej­to fir­my, naj­zná­mej­šia je zrej­me Ac­ro­bat.com.

Ap­li­ká­cia umož­ňu­je pria­me za­dá­va­nie textu do for­má­tu PDF, no to­to nie je dod­nes spra­co­va­né pod­ľa na­šej pred­sta­vy. Kaž­do­pád­ne sa da­jú sú­bo­ry expor­to­vať do Wor­du ale­bo iných for­má­tov a nes­kôr pre­viesť up­ra­ve­né do PDF. Pre fir­my prí­de vhod aj pod­po­ra ar­chív­ne­ho PDF. Nie kaž­dá uti­li­ta na inter­ne­te to zvlá­da bez­chyb­ne. Sa­moz­rej­me, extra­ho­va­nie strán, pri­dá­va­nie ďal­ších, roz­de­ľo­va­nie do­ku­men­tu, vkla­da­nie vo­doz­na­kov a tvor­ba for­mu­lá­rov sú k dis­po­zí­cii.

Pri re­vi­do­va­ní do­ku­men­tu ne­chý­ba mož­nosť pri­po­mien­ko­vať jed­not­li­vé čas­ti a pod­ľa pot­re­by ich škr­tať a zvý­raz­ňo­vať. Z poh­ľa­du bez­peč­nos­ti je tu nás­troj na od­stra­ňo­va­nie texto­vej aj ob­ra­zo­vej vrstvy, či­že v do­ku­men­te ne­zos­tá­va­jú po ob­jek­toch žiad­ne sto­py. Ac­ro­bat XI spo­lup­ra­cu­je aj s 3D mo­del­mi z ap­li­ká­cií CAD ale­bo s Pho­tos­ho­pom. Pre bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa prid­ra­hý, no vo fir­me prak­tic­ky nie je čo rie­šiť.

Hod­no­te­nie:

Kom­pa­ti­bi­li­ta, pre­po­je­nie s clou­dom Ado­be, bez­chyb­ná oboj­smer­ná kon­ver­zia do­ku­men­tov, PDF Por­tfo­lio, tvor­ba for­mu­lá­rov
Pria­ma úp­ra­va textu by moh­la byť jed­no­duch­šia

Link: www.ado­be.sk
Ce­na: 564 EUR

AB­BYY Fi­ne­Rea­der 12 Pro

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Ap­li­ká­cia Fi­ne­Rea­der pat­rí k špič­ke vo svo­jom od­bo­re. Má mo­der­né roz­hra­nie, kto­ré sa veľ­mi dob­re pou­ží­va. V prog­ra­me je dos­lo­va ra­dosť pra­co­vať. Za­me­ria­va sa jed­nak na tvor­bu PDF pria­mo zo ske­ne­ra, ale aj na kon­ver­ziu for­má­tov. Zlep­še­nia tej­to ver­zie sa tý­ka­jú naj­mä rých­los­ti, pri­bud­li aj ďal­šie ja­zy­ky, kto­ré ma­jú pod­po­ru OCR. Do­ved­na je tak k dis­po­zí­cii 190 ja­zy­kov a 40 z nich vrá­ta­ne slo­ven­či­ny má aj kon­tro­lu pra­vo­pi­su. 

FR12.png

Spra­cú­va­nie do­ku­men­tu v prog­ra­me Fi­ne­Rea­der 12 Pro - po­čas pro­ce­su už mô­že­te up­ra­vo­vať roz­poz­na­né stra­ny

Špe­cia­li­tou je roz­poz­ná­va­nie do­ku­men­tu pod­ľa ob­sa­hu. Te­da zá­hla­vie aj pät­ka bu­dú mať vo vý­sled­nom for­má­te rov­na­ké for­má­to­va­nie ako v zdro­ji. To je uni­kát me­dzi nás­troj­mi PDF na tr­hu. Keď­že sa Fi­ne­Rea­der za­me­ria­va na roz­poz­ná­va­nie a kon­ver­ziu ob­ra­zo­vej in­for­má­cie do textu, má aj do­da­toč­né nás­tro­je na úp­ra­vu ob­ráz­kov. Ne­chý­ba de­tek­cia strá­nok, či­že aj po ske­no­va­ní bu­de kni­ha správ­ne pres­trán­ko­va­ná vo vý­sled­kom for­má­te. Ob­ra­zo­vé filtre od­strá­nia vy­bled­nu­té strán­ky ale­bo iné fa­reb­né pod­kla­dy a vy­rov­na­jú aj sko­se­ný ale­bo pok­ri­ve­ný ob­rá­zok na za­bez­pe­če­nie čo naj­lep­šie­ho ske­no­va­nia. To je aj dô­vod, pre­čo pria­mo vý­rob­ca na­bá­da na pou­ží­va­nie te­le­fó­nu na­mies­to kú­py ske­ne­ra. Po­ra­dí si to­tiž aj s me­nej kva­lit­ný­mi fot­ka­mi a pre­ve­die ich do edi­to­va­teľ­né­ho for­má­tu PDF.

Špe­cia­li­tou je úp­ra­va do­ku­men­tu. Ide o sku­toč­né edi­to­va­nie po­dob­ne ako pri kla­sic­kom prog­ra­me na úp­ra­vu textu. V ta­kej prep­ra­co­va­nej for­me ako tu to ne­náj­de­te ani v Ac­ro­ba­te. Sil­ná strán­ka je tí­mo­vá prá­ca a zob­ra­zo­va­nie ko­men­tá­rov, pri­po­mie­nok a ich po­vo­le­nie či za­miet­nu­tie. Pra­cu­je aj s webo­vý­mi strán­ka­mi a zbys­tri­te po­zor­nosť aj v prí­pa­de, ak vy­tvá­ra­te elek­tro­nic­ké kni­hy. Je tu pod­po­ra všet­kých pod­stat­ných for­má­tov vrá­ta­ne EPUB 3.0. Ná­vo­dy a bliž­šie pred­sta­ve­nie fun­kcií tej­to ap­li­ká­cie náj­de­te v pra­vi­del­nej rub­ri­ke na strán­kach náš­ho ma­ga­zí­nu.

Hod­no­te­nie:

Pres­nosť roz­poz­ná­va­nia OCR, ob­ra­zo­vé filtre, auto­ma­tic­ké fun­kcie, hro­mad­ná prá­ca na do­ku­men­te, pod­po­ra for­má­tov pre elek­tro­nic­ké kni­hy
Žiad­ne pod­stat­né

Link: www.ab­byy.sk
Ce­na: 131 EUR

PDF Im­press 2014

Ten­to prog­ram ako je­di­ný z náš­ho preh­ľa­du pou­ží­va svo­je roz­hra­nie tro­chu inak. Sús­tre­dí sa na vy­ko­ná­va­nie úloh sú­vi­sia­cich s do­ku­men­tmi PDF a pred­de­fi­no­va­né úlo­hy zvlád­ne rých­lo. Je­ho roz­hra­nie je nas­ta­ve­né tak, aby sa da­lo pou­ží­vať aj na do­ty­ko­vých dis­ple­joch, čo pl­ne ko­reš­pon­du­je so štý­lom sys­té­mu Win­dows 8. Roz­hra­nie po­zos­tá­va z dlaž­díc, na kto­rých sú umies­tne­né naj­viac pou­ží­va­né fun­kcie v ok­ne, kde si pou­ží­va­teľ vy­be­rá jed­not­li­vé úlo­hy. Chý­ba te­da kla­sic­ké me­nu, kto­ré však nie je vô­bec pot­reb­né. 

Impress2014.png

PDF Im­press 2014 s roz­hra­ním pre do­ty­ko­vé dis­ple­je a na rých­le pl­ne­nie de­fi­no­va­ných úloh

Zá­kla­dom sú pro­fi­ly. Tým sa pri­de­ľu­jú úlo­hy, ako je nap­rík­lad nas­ta­ve­nie tla­če, vy­tvo­re­nie vo­doz­na­ku, nas­ta­ve­nie bez­peč­nos­ti ale­bo kon­ver­zia do­ku­men­tu. Ak vo fir­me pra­cu­je­te s jed­ným ty­pom úloh, tu si na ňu sta­čí vy­tvo­riť pro­fil a v jed­nom kro­ku v prie­be­hu pár se­kúnd mô­že­te do všet­kých do­ku­men­tov vlo­žiť vo­doz­nak. Na vý­ber sú aj pred­de­fi­no­va­né pro­fi­ly, nap­rík­lad na zmen­šo­va­nie sú­bo­rov. Ideál­ne na kon­ver­ziu roz­lí­še­nia dpi v do­ku­men­te PDF na pou­ži­tie len v elek­tro­nic­kej for­me.

Pre­vá­dzať do PDF mož­no kan­ce­lár­ske for­má­ty Mic­ro­soft Of­fi­ce vrá­ta­ne for­má­tov Open­Do­cu­ment, e-mai­lo­vé sprá­vy, sú­bo­ry ty­pu CAD, ale aj ob­ra­zo­vé for­má­ty. Ľubo­voľ­ne sa da­jú kom­bi­no­vať a v jed­nom kro­ku vy­tvo­rí­te PDF kom­bi­no­va­né z vy­bra­ných sú­bo­rov. Mo­dul Wat­cher slú­ži na vy­tvá­ra­nie auto­ma­ti­zo­va­ných úloh. Ho­dí sa vte­dy, ak pot­re­bu­je­te pre­vá­dzať do­ku­men­ty bez to­ho, aby ste čo i len spus­ti­li prog­ram. Ideál­ne je tak pou­ži­tie nap­rík­lad sie­ťo­vé­ho ad­re­sá­ra, ku kto­ré­mu ma­jú prís­tup os­tat­ní pou­ží­va­te­lia.

Jed­no­du­cho doň sko­pí­ru­jú do­ku­men­ty na kon­ver­ziu a vý­stup­ný for­mát PDF bu­de ulo­že­ný do de­fi­no­va­nej lo­ka­li­ty. Prog­ram pod­po­ru­je od­stra­ňo­va­nie iden­ti­fi­kač­ných dát zo sú­bo­rov PDF, pri­čom sa dá zvo­liť typ úda­jov. Ide o viac ako de­sať rôz­nych iden­ti­fi­ká­to­rov, kto­ré by moh­li na­ru­šiť súk­ro­mie auto­ra. Ne­chý­ba­jú „fi­rem­né" vlas­tnos­ti, ako je pod­pi­so­va­nie di­gi­tál­nym pod­pi­som, a to aj v rám­ci hro­mad­né­ho spra­co­va­nia do­ku­men­tov. Prog­ram ob­sa­hu­je aj mož­nosť po­sie­la­nia do­ku­men­tov pria­mo na e-mail.

Hod­no­te­nie:

Vy­tvá­ra­nie pro­fi­lov, mo­dul Wat­cher, pod­po­ra PDF/A, rých­losť kon­ver­zie
Na od­liš­né pros­tre­die si tre­ba zvyk­núť

Link: www.bi­na­ry­now.com
Ce­na: 74,34 EUR

Foxit Phan­tomPDF

To­to je je­den z edi­to­rov, kto­rý pou­ží­va ino­vo­va­né roz­hra­nie s pá­som ka­riet, vďa­ka čo­mu zís­ka­te rých­ly preh­ľad o jed­not­li­vých fun­kciách. Špe­cia­li­zu­je sa nie­len na vy­tvá­ra­nie do­ku­men­tov PDF, ale naj­mä na do­da­toč­nú prá­cu s ni­mi. Mô­že­te edi­to­vať slo­vá, ve­ty ale­bo ce­lé od­se­ky a po­dob­ne ako ob­ráz­ky ich aj zmen­šo­vať. Pís­mo sa pris­pô­so­bí tak, aby sa zmes­ti­lo do vy­bra­nej ob­las­ti. Na pr­vý poh­ľad sme ne­ve­de­li, či ide o texto­vý edi­tor ale­bo nás­troj na prá­cu s PDF.

Foxit.png

Zob­ra­ze­nie do­ku­men­tu v prog­ra­me Foxit Phan­tomPDF

Ten­to prog­ram je dob­re zná­my svo­jou ver­ziou Foxit Rea­der, kto­rá je ur­če­ná na pre­hlia­da­nie sú­bo­rov PDF. Je sku­toč­ne rých­ly. Vlas­tne ide o naj­rý­chlej­ší prog­ram vô­bec. Od­po­rú­ča­me ho pre­to aj na me­nej vý­kon­né po­čí­ta­če. Ne­chý­ba in­teg­rá­cia s por­tá­lom Sha­re­Point, či­že mô­že­te sku­pi­no­vo re­vi­do­vať do­ku­men­ty a schva­ľo­vať zme­ny a ko­men­tá­re. Vy­tvo­re­ný do­ku­ment PDF sa dá jed­ným klik­nu­tím od­os­lať pria­mo do prog­ra­mu Ever­no­te ale­bo pos­lať na e-mail. Sa­mos­tat­nú ka­te­gó­riu tvo­ria fun­kcie na ozna­čo­va­nie textu, pod­čiar­ko­va­nie ale­bo preškr­tá­va­nie.

Sú to sí­ce bež­né nás­tro­je, no tu nám opäť priš­li vhod pre svoj spô­sob pou­ži­tia a bez­prob­lé­mo­vé ap­li­ko­va­nie. Pá­či­la sa nám aj kon­ver­zia for­má­tov do niek­to­ré­ho z kan­ce­lár­skych ale­bo ob­ra­zo­vých for­má­tov. Ne­chý­ba­lo ani kom­bi­no­va­nie do­ku­men­tov, ho­ci vy­tvá­ra­nie tzv. por­tfó­lia je za­tiaľ iba do­mé­na Ac­ro­ba­tu. Prog­ram je špič­ka vo svo­jej ob­las­ti a mô­že­te sa naň úpl­ne spo­ľah­núť. Má všet­ky fun­kcie, kto­ré pot­re­bu­jú pou­ží­va­te­lia vo fir­me (vrá­ta­ne pod­po­ry pre ar­chív­ne PDF, pod­pi­so­va­nie a vy­tvá­ra­nie di­gi­tál­nych pe­čia­tok) a sto­jí toľ­ko, ako­by bol ur­če­ný pre do­má­ce­ho pou­ží­va­te­ľa.

Hod­no­te­nie:

Vy­ni­ka­jú­ce pros­tre­die, pria­ma úp­ra­va textu, zme­na pa­ra­met­rov fon­tu vy­bra­nej ob­las­ti, fi­rem­né nás­tro­je, re­vi­do­va­nie do­ku­men­tov
Bez slo­ven­skej lo­ka­li­zá­cie

Link: www.foxit­software.com
Ce­na: 69 EUR

Ver­dikt PC RE­VUE

Ado­be Ac­ro­bat XI Pro je naj­drah­ší prog­ram na prá­cu s PDF vô­bec. Tvo­rí však ne­pí­sa­ný štan­dard a o kom­pa­ti­bi­li­te s PDF je zby­toč­né dis­ku­to­vať. Za­me­ria­va sa na fi­rem­né pou­ži­tie, no veľ­mi dob­re sa up­lat­ní aj u jed­not­liv­ca. Vte­dy je vý­hod­né pou­žiť lac­nej­šiu ver­ziu Stan­dard. Sil­ná strán­ka je tvor­ba for­mu­lá­rov a za­pra­co­va­nie ich ži­vot­né­ho cyk­lu.

AB­BYY Fi­ne­Rea­der 12 Pro je špe­ciál­ny prog­ram OCR, kto­rý kom­bi­nu­je tak­mer bez­chyb­né roz­poz­ná­va­nie do­ku­men­tov a ich pre­vod do PDF ale­bo iných texto­vo edi­to­va­teľ­ných for­má­tov. Po­nú­ka vý­bor­né pros­tre­die a extra fun­kcie na spra­co­va­nie nek­va­lit­ných pred­lôh. Ur­če­ný je aj na hro­mad­né spra­cú­va­nie do­ku­men­tov.

PDF Im­press 2014 má od­liš­ný kon­cept, no vo vý­sled­ku je je­ho pou­ži­tie rých­lej­šie než v prí­pa­de kto­ré­ho­koľ­vek iné­ho prog­ra­mu z náš­ho vý­be­ru. Tre­ba si nas­ta­viť pro­fi­ly úloh a mô­že­te hro­mad­ne up­ra­vo­vať pa­ra­met­re do­ku­men­tov PDF.

Foxit Phan­tomPDF má nád­her­né roz­hra­nie, čo eš­te viac pod­čiar­ku­je je­ho pou­ži­teľ­nosť. Za da­nú ce­nu zís­ka­te pro­fe­sio­nál­ny nás­troj na prá­cu s PDF, kto­rý má dob­re vy­rie­še­nú pria­mu edi­tá­ciu, ako aj prá­cu via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov na jed­nom do­ku­men­te. Je to ta­kis­to naj­rý­chlej­ší pre­hlia­dač PDF, aký si mô­že­te priať.

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter