Používajte softvér za výhodnú cenu

Bur­nAware v7.1

Ur­če­nie: prog­ram na na­pa­ľo­va­nie op­tic­kých mé­dií

burnware.png

Vlas­tnos­ti:

 • na­pa­ľo­va­nie sú­bo­rov a prie­čin­kov na dá­to­vé CD, DVD a Blu-ray dis­ky s pod­po­rou sú­bo­ro­vých sys­té­mov ISO9660 (+Jo­liet) a UDF (vo ver­zii 1.02-2.60), dvojvrstvo­vých mé­dií, pre­pi­so­va­teľ­ných dis­kov a Blu-ray mé­dií s veľ­kou ka­pa­ci­tou
 • dis­ky audio CD sa da­jú vy­tvá­rať zo sé­rie sú­bo­rov vo for­má­toch MP3, WAV, WMA, OGG, M4A, AAC ale­bo FLAC; pod­po­ra zá­pi­su uni­co­de CD-Text in­for­má­cií
 • tvor­ba dis­kov DVD Vi­deo za­tiaľ bez mož­nos­ti kon­ver­zie z for­má­tov AVI, MOV ale­bo WMV
 • vy­tvá­ra­nie boo­to­va­teľ­ných CD a DVD mé­dií v sú­la­de so štan­dar­dom ISO9660
 • ko­pí­ro­va­nie ob­sa­hu CD, DVD a Blu-ray dis­kov do ob­ra­zu ISO a na­pa­ľo­va­nie mé­dií zo za­da­né­ho ob­ra­zu ISO
 • vy­ma­zá­va­nie ob­sa­hu a for­má­to­va­nie pre­pi­so­va­teľ­ných mé­dií
 • zob­ra­ze­nie de­tail­ných in­for­má­cií o mé­diách a o me­cha­ni­ke, v kto­rej sú vlo­že­né
 • kon­tro­la mé­dií na vý­skyt chýb čí­ta­nia za­pí­sa­ných úda­jov
 • prog­ram mož­no ov­lá­dať aj pros­tred­níc­tvom prí­ka­zo­vé­ho riad­ka a prís­luš­nej kom­bi­ná­cie pre­pí­na­čov
 • viac­ja­zyč­ná pod­po­ra vrá­ta­ne češ­ti­ny
 • vý­rob­ca do­dá­va 3 rôz­ne vy­ba­ve­né edí­cie: bez­plat­nú ver­ziu na pri­vát­ne úče­ly, pla­te­nú ver­ziu Pre­mium a Pro
 • ver­zia Pre­mium op­ro­ti bez­plat­nej ver­zii umož­ňu­je pria­me ko­pí­ro­va­nie dis­kov s pod­po­rou mé­dií CD, DVD aj Blu-ray, extrak­ciu zvu­ko­vých stôp z dis­kov audio CD a ob­no­vu sú­bo­rov z poš­ko­de­ných mé­dií
 • ver­zia Pro na­vy­še umož­ňu­je pa­ra­lel­né na­pa­ľo­va­nie vo via­ce­rých me­cha­ni­kách a z li­cen­čné­ho hľa­dis­ka aj ko­mer­čné pou­ži­tie pro­duk­tu

Autor: Bur­naware Tech­no­lo­gies, Rus­ko
Šta­tút: zá­klad­ná ver­zia na pri­vát­ne úče­ly je bez­plat­ná, roz­ší­re­ná ver­zia Pre­mium a ver­zia Pro­fes­sio­nal na ko­mer­čné úče­ly je sha­reware so skú­šob­nou do­bou 10 dní
Ce­na re­gis­trá­cie: 19,95 USD za ver­ziu Pre­mium a 39,95 USD za ver­ziu Pro­fes­sio­nal
Do­mov­ská strán­ka: www.bur­naware.com
Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows XP ÷ 8.1

Maxthon Cloud Browser v4.4.1

Ur­če­nie: mul­tip­lat­for­mo­vý inter­ne­to­vý pre­hlia­dač

maxthon.jpg

Vlas­tnos­ti:

 • uni­ver­zál­ny a mul­tip­lat­for­mo­vý inter­ne­to­vý pre­hlia­dač s pod­po­rou HTML5, clou­do­vých slu­žieb a vsta­va­ným pre­hlia­da­čom PDF a auto­ma­tic­kým vy­pl­ňo­va­ním for­mu­lá­rov s mož­nos­ťou preh­ľad­nej mo­di­fi­ká­cie ulo­že­ných úda­jov
 • da­ta­bá­za ob­ľú­be­ných strá­nok ob­sa­hu­je ulo­že­né zá­lož­ky, znač­ky a naj­čas­tej­šie nav­šte­vo­va­né strán­ky s mož­nos­ťou jej im­por­tu/expor­tu, resp. syn­chro­ni­zá­cie s clou­do­vým úč­tom
 • náv­rat k skôr ot­vo­re­ným strán­kam, auto­ma­tic­ké dopl­ňo­va­nie URL adries, pre­zýv­ky URL a klá­ve­so­vé skrat­ky na naj­čas­tej­šie nav­šte­vo­va­né strán­ky
 • ov­lá­da­nie zá­klad­ných fun­kcií pre­hlia­da­ča po­mo­cou gest my­ši ale­bo klá­ve­so­vých skra­tiek
 • prá­ca v ce­loob­ra­zov­ko­vom re­ži­me ale­bo v re­ži­me roz­de­le­nej ob­ra­zov­ky
 • zob­ra­zo­va­nie ak­tuál­nej rých­los­ti pre­no­su úda­jov, lo­kál­nej a ve­rej­nej IP ad­re­sy, vy­uži­tia pro­ce­so­ra a voľ­nej ka­pa­ci­ty pa­mä­te
 • mož­nosť nas­ta­ve­nia noč­né­ho re­ži­mu s od­liš­ný­mi far­ba­mi textu, kto­rý sa ak­ti­vu­je ma­nuál­ne ale­bo auto­ma­tic­ky vo zvo­le­né ho­di­ny
 • zdie­ľa­nie textov, ob­ráz­kov, od­ka­zov me­dzi via­ce­rý­mi vlas­tný­mi in­šta­lá­cia­mi prog­ra­mu na rôz­nych plat­for­mách ale­bo so svo­ji­mi pria­teľ­mi
 • blo­ko­va­nie škod­li­vých strá­nok , filtrá­cia rek­lam­ných okien a im­ple­men­tá­cia fun­kcie Do Not Track
 • tá is­tá webo­vá strán­ka sa dá ot­vo­riť pa­ra­lel­ne cez rôz­ne pou­ží­va­teľ­ské úč­ty
 • preh­ľad­ný správ­ca sťa­ho­va­ných sú­bo­rov, vsta­va­ná fun­kcia za­chy­te­nia ob­sa­hu ob­ra­zov­ky do bit­ma­po­vé­ho sú­bo­ru na dis­ku ale­bo do clou­do­vé­ho úlo­žis­ka
 • pok­ro­či­lé vý­vo­jár­ske nás­tro­je na ana­lý­zu webo­vých strá­nok
 • mož­nosť in­šta­lá­cie zvo­le­ných dopl­nko­vých mo­du­lov vrá­ta­ne čí­tač­ky RSS, mo­du­lu na blo­ko­va­nie od­ka­zov na so­ciál­ne sie­te, dopl­nku na pre­be­ra­nie vi­deo­sú­bo­rov zo server­a YouTu­be, preh­rá­va­ča inter­ne­to­vých rá­dií, rôz­nych vi­deohier atď.
 • zme­na vzhľa­du gra­fic­ké­ho roz­hra­nia, viac­ja­zyč­ná pod­po­ra vrá­ta­ne slo­ven­či­ny

Autor: Maxthon Ltd., Čí­na
Šta­tút: freeware
Do­mov­ská strán­ka: www.maxthon.com
Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows XP ÷ 8, An­droid, Mac OS X, iOS, Win­dows Pho­ne a Li­nux

Win­yl v3.0.1

Ur­če­nie: preh­rá­vač a ma­na­žér zbier­ky hu­dob­ných sú­bo­rov

winyl.png

Vlas­tnos­ti:

 • pod­po­ra for­má­tov MP3, OGG, WMA, M4A, MPC, APE, FLAC a ďal­ších
 • 10-pás­mo­vý ek­va­li­zér s množ­stvom pred­vo­le­ných pro­fi­lov
 • ov­lá­da­nie preh­rá­va­nia my­šou ale­bo klá­ve­so­vý­mi skrat­ka­mi
 • mi­ni­ver­zia ok­na preh­rá­va­ča má mož­nosť zob­ra­ze­nia vždy navr­chu a nas­ta­vi­teľ­nú prie­hľad­nosť
 • zob­ra­ze­nie textu pies­ní, kto­ré sú zís­ka­va­né z inter­ne­to­vej da­ta­bá­zy
 • ma­na­žér da­ta­bá­zy hu­dob­ných sú­bo­rov umož­ňu­je vý­ber skla­dieb zvo­le­né­ho auto­ra, hu­dob­né­ho štý­lu, ro­ku vy­da­nia, resp. voľ­bu kon­krét­nych prie­čin­kov
 • v da­ta­bá­ze mož­no vy­hľa­dá­vať na zá­kla­de náz­vu sklad­by, al­bu­mu ale­bo me­na auto­ra
 • in­te­li­gent­ný vý­ber skla­dieb, napr. preh­rá­va­nie ne­dáv­no po­čú­va­ných ale­bo naj­čas­tej­šie po­čú­va­ných skla­dieb, skla­dieb s naj­vyš­ším hod­no­te­ním, skla­dieb ne­dáv­no pri­da­ných do da­ta­bá­zy a pod.
 • vy­tvá­ra­nie vlas­tných zoz­na­mov skla­dieb, mož­nosť im­por­tu zoz­na­mov vo for­má­te M3U, PLS, ASX ale­bo XSPF
 • preh­rá­va­nie inter­ne­to­vých roz­hla­so­vých sta­níc
 • mož­nosť zme­ny vzhľa­du gra­fic­ké­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia
 • viac­ja­zyč­ná pod­po­ra vrá­ta­ne slo­ven­či­ny

Autor: Vin­yl Software, Rus­ko
Šta­tút: freeware s mož­nos­ťou za­sla­nia fi­nan­čné­ho prís­pev­ku auto­rom
Do­mov­ská strán­ka: www.vi­nyl­soft.com
Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows XP ÷ 8

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter