Prvý slovenský aplikačný obchod. Pre biznis

Te­le­kom spus­til na Slo­ven­sku pr­vý vir­tuál­ny ob­chod s ap­li­ká­cia­mi. Je po­dob­ný Goog­le Play a Ap­pSto­ru, a pred­sa roz­diel­ny. Ide to­tiž o ap­li­kač­ný ob­chod za­me­ra­ný na rie­še­nia pre biz­nis, tak­že ob­ľú­be­nú hru An­gry Birds v ňom ne­náj­de­te. Ap­li­kač­ný ob­chod je pos­ta­ve­ný na clou­do­vom mo­de­li (SaaS, Software As A Servic­e), čím Slo­vak Te­le­kom roz­ši­ru­je svo­je pô­vod­né clou­do­vé rie­še­nie a po­sú­va ho na vy­ššiu úro­veň.

qr_pr_telekom.png

Zá­kaz­ní­kom umož­ňu­je vy­uží­vať sof­tvér ako služ­bu pros­tred­níc­tvom por­tá­lu www.ap­pshop.sk, kto­rý po­nú­ka rie­še­nia od roz­lič­ných fi­riem a vý­vo­já­rov, pri­čom v ta­kom­to roz­sa­hu je na slo­ven­skom tr­hu no­vin­kou. Po­dob­nosť s ap­pshop­mi zná­my­mi naj­mä z mo­bil­ných ope­rač­ných sys­té­mov je naj­mä v jed­no­du­chos­ti a mo­de­li pos­ky­to­va­nia jed­not­li­vých „apiek". Prís­tup k va­šim ap­li­ká­ciám má­te pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia a mô­že­te ich pou­ží­vať tak­mer okam­ži­te od mo­men­tu ob­jed­na­nia v ap­li­kač­nom ob­cho­de. Nes­to­ja sí­ce 99 cen­tov, ako je to nap­rík­lad v Ap­pSto­re App­lu, ale spô­sob spop­lat­ňo­va­nia je po­dob­ne tran­spa­rent­ný a za­lo­že­ný na mo­de­li „pay as you use" - pla­tí­te te­da iba za to, čo nao­zaj vy­uži­je­te.

appshop priklad.png

Ne­vie­te si pred­sta­viť vy­uži­tie ta­ké­ho­to ap­li­kač­né­ho ob­cho­du? Za 70 eur/me­sač­ne vám Te­le­kom po­nú­ka prík­lad, čo všet­ko vám Ap­pShop mô­že za­bez­pe­čiť.

Vždy ak­tuál­na ap­li­ká­cia bez naj­men­ších sta­ros­tí

Ap­li­kač­ný ob­chod pri­ná­ša mož­nosť ob­jed­na­nia sof­tvé­ru a ap­li­ká­cií cez inter­net a z jed­né­ho mies­ta, ako to poz­ná­te zo smar­tfó­nov či tab­le­tov. Už po nie­koľ­kých klik­nu­tiach v on-li­ne por­tá­li tak mô­že­te vy­uží­vať vý­ho­dy, ako sú flexibi­li­ta či mož­nosť plat­by iba za sof­tvér, kto­rý v da­nom ča­se pot­re­bu­je­te. Zá­ro­veň vám od­pa­da­jú sta­ros­ti s ná­ku­pom li­cen­cií ale­bo ak­tua­li­zá­ciou jed­not­li­vých prog­ra­mov. Pla­tí­te iba za reál­ne vy­uží­va­nie ap­li­ká­cií, pri­čom ce­ny sa za­čí­na­jú už na nie­koľ­kých eurách me­sač­ne. Plat­ba je mož­ná kre­dit­ný­mi kar­ta­mi ale­bo do fak­tú­ry. Ak­tuál­ne je dos­tup­ných 16 ap­li­ká­cií a ich po­čet bu­de pos­tup­ne na­ras­tať.

home_page.png

Do­mov­ská strán­ka Ap­pSho­pu po prih­lá­se­ní - v hor­nej čas­ti vi­dí­te ap­li­ká­cie, kto­ré pou­ží­va­te, a v dol­nej všet­ky, kto­ré sú dos­tup­né

Čo všet­ko v Ap­pSho­pe ak­tuál­ne náj­de­te?

Ap­li­kač­ný ob­chod umož­ňu­je pre­na­jať si nap­rík­lad anti­ví­ru­so­vé rie­še­nie McA­fee SE­CU­RE, clou­do­vú SMS služ­bu (auto­ma­ti­zo­va­né od­osie­la­nie SMS), eCom Fax (faxová služ­ba), Ca­len­Book (ap­li­ká­cia na ti­me ma­na­ge­ment) či vi­deo­kon­fe­ren­čnú plat­for­mu Spon­ta­nia, ale aj kan­ce­lár­sky ba­lík Mic­ro­soft Of­fi­ce 365 spo­lu s nás­troj­mi Exchan­ge, Sha­re­Point a Lync. Ne­chý­ba­jú pro­duk­ty z vlas­tné­ho por­tfó­lia ope­rá­to­ra, ako je sprá­va vo­zid­lo­vé­ho par­ku Te­le­kom Fleet (tes­to­va­li sme ju v PC RE­VUE pred dvo­ma me­siac­mi) ale­bo bez­peč­né úlo­žis­ko dát Te­le­kom Dri­ve. V up­ly­nu­lých dňoch pri­bud­la dvo­ji­ca slo­ven­ských nás­tro­jov CRM Res­co Mo­bi­leCRM a Dri­ve­Bizz, pri­čom Te­le­kom sa chce v bu­dúc­nos­ti sús­tre­ďo­vať prá­ve na pri­dá­va­nie slo­ven­ských ap­li­ká­cií.

product_page.png

Pri kaž­dej ap­li­ká­cii vi­dí­te de­tail­ný opis jej mož­nos­tí. Má­te webo­vú strán­ku a chý­ba vám re­zer­vač­ný sys­tém? Za 10 eur na me­siac mô­že­te mať svoj vlast­ný Ca­len­Book.

Bez­plat­né vy­skú­ša­nie si ap­li­ká­cie

Ap­li­kač­ný ob­chod (Ap­pShop.sk) je sú­čas­ťou stra­té­gie clou­do­vých slu­žieb Slo­vak Te­le­ko­mu. A aj ma­ter­ské­ho Deutsche Te­le­ko­mu, le­bo ten­to pro­jekt pos­tup­ne na­beh­ne aj v ďal­ších kra­ji­nách, kde pô­so­bí. Ap­li­kač­ný e-shop slú­žia­ci na pre­daj sof­tvé­ru for­mou me­sač­ných pop­lat­kov je od­po­veď na do­pyt fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov, kto­rým ten­to druh služ­by na tr­hu chý­bal. A naj­mä ide o lo­gic­ké pre­po­je­nie Te­le­kom­Clou­du (etab­lo­va­ná plat­for­ma pre­náj­mu vir­tuál­nych server­ov) a mo­der­né­ho uva­žo­va­nia fi­riem v ro­ku 2014. Spô­sob, ako ce­lý ap­li­kač­ný ob­chod fun­gu­je, je jed­no­du­chý - vy­be­rie­te si ap­li­ká­ciu, kto­rú pre svoj biz­nis prá­ve pot­re­bu­je­te. Sta­čí len nie­koľ­ko kli­kov a ap­li­ká­ciu má­te ih­neď k dis­po­zí­cii. Ne­chý­ba mož­nosť bez­plat­né­ho oboz­ná­me­nia sa s ap­li­ká­cia­mi a až nás­led­ne sa mô­že­te roz­hod­núť, či ich reál­ne aj bu­de­te pou­ží­vať.

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter