Zoner Photo Studio 16 - Ako na monochromatické fotografie

V tej­to čas­ti náš­ho se­riá­lu sa po­zrie­me na to, ako up­ra­viť fo­tog­ra­fiu tak, aby vy­ze­ra­la ako čier­no­bie­la. Prá­ve čier­no­bie­la fo­tog­ra­fia to­tiž pri­ná­ša viac at­mos­fé­ry do pô­vod­ne fa­reb­nej fo­tog­ra­fie a mno­hí zná­mi fo­tog­ra­fi pou­ží­va­jú mo­no­chro­ma­tic­ké po­da­nie svo­jich vý­tvo­rov. Prav­da je ta­ká, že lep­ší fo­toa­pa­rát do­ká­že fo­tiť pria­mo čier­no­bie­le zá­be­ry, ale väč­ši­nu fo­tiek bež­ní ľu­dia ro­bia fa­reb­ne. Na nás­led­nú úp­ra­vu fo­tog­ra­fie pou­ži­je­me Zo­ner Pho­to Stu­dio 16 (ZPS).

Pri úp­ra­ve prej­de­me do re­ži­mu Edi­tor. Vy­be­rie­me Efek­ty a od­tiaľ po­lož­ku Od­tie­ne še­dej. Rých­ly prí­kaz je Ctrl + G. Tým sa ob­raz okam­ži­te zme­ní na mo­no­chro­ma­tic­ký. Všim­ni­te si však ďal­šie voľ­by na pra­vej stra­ne pra­cov­nej plo­chy ZPS. Mô­že­te vy­be­rať me­tó­du tvor­by od­tie­ňov si­vej a aj per­cen­to kry­cej vrstvy. Prá­ve po­mo­cou nas­ta­ve­nia kry­cej vrstvy sa dá vy­tvo­riť veľ­mi za­ují­ma­vé po­da­nie vý­sled­nej fo­tog­ra­fie. Ube­rie­te z fa­reb­né­ho po­da­nia a viac zvý­ši­te kon­trast, vy­skú­šaj­te hod­no­tu kry­tia oko­lo 70 %. Pri vý­be­re me­tó­dy má­te mno­ho mož­nos­tí, skús­te napr. čer­ve­ný ka­nál. Naj­viac sa však dá vy­tvo­riť po­mo­cou pou­ží­va­teľ­sky nas­ta­vi­teľ­nej me­tó­dy. Vte­dy má­te mož­nosť ov­plyv­ňo­vať zdro­jo­vé ka­ná­ly (čer­ve­ná, ze­le­ná a mod­rá) sa­mi a vie­te si všet­ko pris­pô­so­biť.

AkoNaTo.png

Tak­to sa pra­cu­je s úp­ra­vou fo­tog­ra­fie v ZPS v mo­du­le Edi­tor - pra­cu­je­te s nas­ta­ve­ním ka­ná­lov a kry­cou vrstvou

Farebny.jpg

Mono.jpg

Ho­re pô­vod­ná fa­reb­ná fo­tog­ra­fia, do­lu up­ra­ve­ná s ap­li­ká­ciou pou­ží­va­teľ­sky nas­ta­ve­nej me­tó­dy a kry­tím 71 %

Vy­skú­šaj­te si na­še ra­dy, uvi­dí­te, že mo­no­chro­ma­tic­ké po­da­nie niek­to­rých fo­tog­ra­fií váš­mu al­bu­mu nao­zaj po­mô­že. Mož­no by ste moh­li skú­siť eš­te fil­ter Kres­ba ce­ruz­kou, kto­rá do­dá no­vý poh­ľad na za­chy­te­nú scé­nu. Z iné­ho súd­ka je efekt Pret­la­če­nie, kto­rý vám tiež od­po­rú­ča­me.

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter