Reportáž

Computex 2014

Com­pu­tex je po­du­ja­tie, kto­ré sa už ra­dí k naj­väč­šej štvor­ke IT vý­stav vo sve­te. Za­čí­na sa to v ja­nuá­ri v Las Ve­gas/CES, vo feb­ruári nas­le­du­je Bar­ce­lo­na/MWC, po­tom je to Tai­pei/Com­pu­tex a na­po­kon Berlín/IFA v sep­tem­bri. PC RE­VUE bu­de ten­to rok osob­ne za­stú­pe­né na všet­kých šty­roch vý­sta­vách a už tra­dič­ne vám z nich pri­ná­ša­me exklu­zív­ne re­por­tá­že, fo­tog­ra­fie a vi­deá.


Vý­sta­va Com­pu­tex – spo­loč­ný playlist na vi­deá z Com­pu­texu:

https://www.youtu­be.com/watch?v=yN­VEuh1TFpM&list=PLO­RU­je­PEFpDNzySlbmwnRoUjT0zCDCYJQ

Video:


Com­pu­tex je špe­cia­li­ta, pre­to­že viac zoh­ľad­ňu­je rých­lo ras­tú­ci ázij­ský trh. Tai­pei je po­riad­ne ďa­le­ko a  ne­cho­dí sa sem čas­to, PC RE­VUE ma­lo na vý­sta­ve však až dvoch zá­stup­cov. V tej­to čas­ti vás oboz­ná­mi­me s pre­zen­tá­ciou spo­loč­nos­ti ASUS, kto­rá bo­la jed­noz­nač­ne naj­ino­va­tív­nej­ším vy­sta­vo­va­te­ľom toh­to­roč­né­ho Com­pu­texu. Ta­kis­to sa po­zrie­me na pre­zen­tá­ciu fir­my In­tel, kto­rá tu ozná­mi­la no­vé pro­duk­ty. V ďal­šom člán­ku vás po­tom oboz­ná­mi­me s po­nu­kou os­tat­ných fi­riem, kto­ré vy­sta­vo­va­li na Com­pu­texe.

Tai­pei v skrat­ke

Hlav­né mes­to os­trov­né­ho štá­tu Taiwan (24 mi­lió­nov oby­va­te­ľov)
Po­čet oby­va­te­ľov mes­ta: 2,7 mi­lió­na

Taipei101.jpg

Čín­sky ná­zov: 臺北市 ale­bo 台北市
Ako sa do­ho­vo­rí­te: čín­šti­nou a jej di­alek­tmi, ob­čas po an­glic­ky
Do­mi­nan­ta mes­ta: Tai­pei 101 (do ro­ku 2010 naj­vyš­šia bu­do­va sve­ta, 509 met­rov)
Prie­mer­ná roč­ná den­ná tep­lo­ta a vl­hkosť: 27 °C, 77 %
Hlav­ný spô­sob dop­ra­vy: met­ro + auto­bus
Vý­sta­va: Tai­pei World Tra­de Cen­ter Nan­gang, vý­stav­ným ja­zy­kom je an­glič­ti­na, ten­to rok viac ako 100 000 náv­štev­ní­kov zo 166 kra­jín (naj­viac Taiwan, Čí­na, USA, Ja­pon­sko a Hon­gkong), 45 pre­miér pro­duk­tov

Com­pu­tex sa za­čal v sku­toč­nos­ti deň pred ofi­ciál­nym ot­vo­re­ním, a to ude­ľo­va­ním cien za di­zajn a ino­vá­cie. Ako je v Ázii zvy­kom, ka­te­gó­rií a cien bo­lo neú­re­kom a uš­li sa všet­kým väč­ším vy­sta­vo­va­te­ľomv. Tes­ne pred za­čiat­kom po­du­ja­tia sa ko­na­la tla­čo­vá kon­fe­ren­cia fir­my ASUS, na kto­rej bo­li pred­sta­ve­né jej naj­lep­šie pro­duk­ty. Vie­dol ju pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Joh­ney Shih, kto­ré­ho tla­čov­ky pa­tria k tým ne­za­bud­nu­teľ­ným. Do­ká­že nao­zaj pú­ta­vo pre­zen­to­vať pro­duk­ty, ľah­ko zro­zu­mi­teľ­ným ja­zy­kom a veľ­mi dob­rou an­glič­ti­nou vy­svet­lí ich vý­ho­dy. A ten­to rok nao­zaj mal čo ro­biť, ASUS to­ho pred­sta­vil ve­ľa.

Za­čal no­te­boo­kom Zen­book NX500 s at­rak­tív­nym hli­ní­ko­vým te­lom. Zá­klad­nú vý­ba­vu tvo­rí In­tel Co­re i7 a gra­fic­ká kar­ta NVI­DIA Ge­For­ce GTX 850M s 2 GB vi­deo­pa­mä­te GDDR5. Je to no­te­book s po­riad­nym vý­ko­nom, po­koj­ne si na ňom pos­tri­há­te aj vi­deo. Pri­po­jiť mô­že­te až 4 dis­ky SSD, vy­dr­ží dl­ho na ba­té­riu, kto­rá má 96 Wh. Ko­ru­nou krá­sy je však je­ho do­ty­ko­vý dis­plej Vi­sual­Mas­ter s roz­lí­še­ním 4K/UHD a po­zo­ro­va­cí­mi uh­la­mi 178°.

Na nás­led­nej vý­stav­ke bol k dis­po­zí­cii mo­del toh­to no­te­boo­ku s bež­ným dis­ple­jom a s bež­ne do­dá­va­ným 100 % NTSC a kon­šta­tu­je­me, že je to prie­past­ný roz­diel. Ide o 15,6-pal­co­vý dis­plej IPS s roz­lí­še­ním 3840 × 2160 bo­dov, ka­lib­ro­va­ný je pria­mo vo vý­rob­nom zá­vo­de. Na­vy­še je tu aj vy­ni­ka­jú­ci zvuk s tech­no­ló­giou Bang & Oluf­sen, až tri por­ty USB 3.0, no­vá ge­ne­rá­cia adap­té­ra Wi-Fi Broad­com dual-band 802.11ac a Blue­tooth 4.0. Jed­no­du­cho to je nás­troj pre pro­fe­sio­ná­lov, kto­rí pot­re­bu­jú pr­vo­tried­nu kva­li­tu ob­ra­zu a zvu­ku. Hmot­nosť je 2,4 kg.

ASUSZenbookNX500.jpg

ASUS Zen­book NX500 je no­te­book s úžas­ným di­zaj­nom, vý­bor­ný­mi pa­ra­met­ra­mi, skve­lým zvu­kom a 4K dis­ple­jom – vpra­vo je štan­dar­dne do­dá­va­ný dis­plej, vľa­vo špe­ciál­na vzor­ka s bež­ným dis­ple­jom

A s vy­so­kým roz­lí­še­ním dis­ple­ja sa pok­ra­čo­va­lo ďa­lej. ASUS ProArt PA328Q 4K/UHD je 32-pal­co­vý mo­ni­tor s UHD roz­lí­še­ním 3840 × 2160 pixelov. Má hus­to­tu 138 pixelov na pa­lec (ppi), a tak ten­to mo­ni­tor zob­ra­zí viac ako 8 mi­lió­nov bo­dov. Je­ho jas je až 350 cd/m², kaž­dý mo­ni­tor je vo vý­rob­nom zá­vo­de in­di­vi­duál­ne ka­lib­ro­va­ný na pres­nosť fa­rieb. Mo­ni­tor po­nú­ka 10-bi­to­vú fa­reb­nú hĺbku a sú tu šty­ri por­ty USB 3.0, dva por­ty HDMI, Dis­play­Port 1.2 a Mi­ni Dis­play­Port 1.2. Mo­ni­tor je vý­klop­ný, otoč­ný a vý­ško­vo nas­ta­vi­teľ­ný.  

Na rých­le pri­po­je­nie Wi-Fi je ur­če­ný rou­ter ASUS RT-AC3200. Ide o za­tiaľ naj­rý­chlej­ší troj­pás­mo­vý 802.11ac Wi-Fi rou­ter, keď­že pri maximál­nej kom­bi­ná­cii do­sa­hu­je až 3200 Mbit/s. No­vin­ka je vy­ba­ve­ná tech­no­ló­giou Smar­tCon­nect, kto­rá zvy­šu­je reál­nu rých­losť pre­no­su auto­ma­tic­kým vý­be­rom ideál­ne­ho pás­ma pre pri­po­je­ných klien­tov pod­ľa ich sku­toč­né­ho umies­tne­nia. Fun­kcia ASUS AiRa­dar s pris­pô­so­bi­teľ­ným vy­ža­ro­va­cím di­ag­ra­mom ďa­lej po­sil­ňu­je pok­ry­tie Wi-Fi pre jed­not­li­vé za­ria­de­nia. V gra­fic­kom roz­hra­ní ASUSWRT je mož­né pod­rob­né ov­lá­da­nie, úvod­né nas­ta­ve­nie je pri­tom veľ­mi rých­le a zvlád­ne ho aj úpl­ný za­čia­toč­ník. Aj ta­kí­to pou­ží­va­te­lia však ma­jú k dis­po­zí­cii napr. sle­do­va­nie pre­vádz­ky, ria­de­nie šír­ky pás­ma a pod. Pre skú­se­ných pou­ží­va­te­ľov je tu pod­po­ra IPv6, viac­ná­sob­ný iden­ti­fi­ká­tor bez­drô­to­vej sie­te a za­bez­pe­če­ný prís­tup VPN. Vo vý­ba­ve rou­te­ra je aj anti­ví­ru­so­vý nás­troj od Trend Mic­ro.

A pre­chá­dza­me k tab­le­tom, ASUS má v po­nu­ke Fo­ne­pad s mož­nos­ťou te­le­fo­no­va­nia a kla­sic­ký tab­let s ozna­če­ním Me­MO Pad. Všet­ko ide o an­droi­do­vé za­ria­de­nia s ver­ziou Kit­Kat a no­vým roz­hra­ním Ze­nUI. Po­čas Com­pu­texu uká­zal vý­rob­ca via­ce­ré zlep­še­nia, naj­viac sa nám pá­čil Fo­ne­pad 8, čo je 8-pal­co­vý tab­let so za­bu­do­va­nou 3G ko­nek­ti­vi­tou. Dis­plej za­be­rá až 72,2 % pred­nej plo­chy, rám­ček oko­lo ne­ho má 5 mm. Vo vý­ba­ve je HD dis­plej IPS, zá­kla­dom je 64-bi­to­vý 4-jad­ro­vý pro­ce­sor In­tel Atom Z3560 1,8 GHz. Exis­tu­je aj 7-pal­co­vá edí­cia toh­to tab­le­tu. Nap­ro­ti to­mu Me­MO Pad 7 je 7-pal­co­vý tab­let s vy­ni­ka­jú­cou kva­li­tou zvu­ku. Pod­po­ru­je aj Mi­ra­cast, čo umož­ňu­je bez­drô­to­vo preh­rá­vať vi­deo na te­le­ví­zo­re ale­bo pro­jek­to­re. Po­mo­cou ne­ho sa dá fo­tiť tak­mer v úpl­nej tme, za­dná ka­me­ra má roz­lí­še­nie 5 Mpx, pred­ná 2 Mpx. Zá­kla­dom toh­to tab­le­tu je 64-bi­to­vý In­tel Atom Z3745 (maximál­ne 1,86 GHz). ASUS Me­MO Pad 7 (ME176C) bu­de k dis­po­zí­cii v bie­lej, čier­nej, mod­rej, čer­ve­nej a žl­tej far­be.

ASUSFonepad.jpg  

ASUS Fo­ne­pad bol pred­sta­ve­ný v 7- a 8-pal­co­vom vy­ho­to­ve­ní, dá sa ním te­le­fo­no­vať a je to an­droi­do­vý tab­let za­lo­že­ný na no­vom pro­ce­so­re fir­my In­tel

Me­MO Pad 8 (ME581CL)e za­tiaľ naj­ľah­ší 8-pal­co­vý tab­let LTE s vy­so­kým vý­ko­nom. Po­há­ňa ho 64-bi­to­vý In­tel Atom Z3580 s tak­tom 2,3 GHz a pod­po­ru­je aj sieť Wi-Fi 802.11ac. Dis­plej od­olá­va poš­kria­ba­niu, po­hodl­ne sa dr­ží v jed­nej ru­ke. Hmot­nosť je len 299 gra­mov a hrúb­ka je 7,45 mm. K dis­po­zí­cii bu­de bie­lej, ru­žo­vej a mod­rej far­be.

ASUSMeMOPad.jpg  

Ak chce­te ľah­ký 8-pal­co­vý tab­let LTE, zva­žu­je­te ASUS Me­MO Pad 8 (ME581CL)

To naj­lep­šie si šéf ASU­Su ne­chal na zá­ver. Tran­sfor­mer Book T300 Chi je sku­toč­ne ultrap­re­nos­ný no­te­book ty­pu 2 v jed­nom s od­ní­ma­teľ­ným dis­ple­jom s uh­lo­prieč­kou 12,5 pal­ca. Pod­stat­ná bo­la je­ho pro­ce­so­ro­vá vý­ba­va – po pr­výk­rát tu bol pred­sta­ve­ný níz­ko­na­pä­ťo­vý pro­ce­sor In­tel Co­re M z no­vej ro­di­ny Broadwell. Ka­pa­ci­ta pa­mä­te sia­ha do 128 GB, pri RAM sú to 4 GB a je to za­tiaľ úpl­ne naj­ten­ší no­te­book na sve­te s 12,5-pal­co­vým dis­ple­jom. Je­ho hrúb­ka v re­ži­me no­te­boo­ku je 14,3 mm, v re­ži­me tab­le­tu je to 7,3 mm. Ko­ru­nou krá­sy je vy­so­ké roz­lí­še­nie dis­ple­ja IPS, kto­ré do­sa­hu­je 2560 × 1440 bo­dov. T300 Chi pod­po­ru­je aj sieť 4G, ope­rač­ný sys­tém je Win­dows 8.1. Na te­le tab­le­tu sme naš­li je­den port mic­roUSB, ďa­lej šach­tu na kar­tu mic­roSD a 2,5 mm jack na pri­po­je­nie slú­chadiel.

ASUS-T300ChiProdukt.jpg

Pro­dukt Com­pu­texu op­ra­de­ný naj­väč­ším ta­jom­stvom – Tran­sfor­mer Book T300Chi s úpl­ne no­vým pro­ce­so­rom In­tel Co­re M. Je extrém­ne ten­ký a ľah­ký, kom­pro­mi­som je má­lo fy­zic­kých por­tov.

Pre nás bol však naj­zau­jí­ma­vej­ší Tran­sfor­mer Book V. Ten­to pro­dukt kom­bi­nu­je až 5 za­ria­de­ní – no­te­book (Win­dows i An­droid), tab­let (Win­dows i An­droid) a smar­tfón s An­droi­dom. V re­ži­me no­te­boo­ku fun­gu­je Tran­sfor­mer Book V ako za­ria­de­nie s do­ty­ko­vým dis­ple­jom a klá­ves­ni­cou a beží na ňom Win­dows 8.1 a An­droid 4.4 Kit­Kat. Dis­plej tab­le­to­vej čas­ti má 12,5 pal­ca, smar­tfón má uh­lo­prieč­ku 5 pal­cov a za­ria­de­nie pou­ží­va spo­je­nie zá­klad­nej čas­ti a smar­tfó­nu. Na klá­ves­ni­ci je špe­ciál­ne tla­čid­lo, kto­rým sa dá pre­pí­nať me­dzi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi Win­dows a An­droid. Zá­kla­dom je pro­ce­sor In­tel Co­re, ka­pa­ci­ta dis­ku SSD sia­ha až do 1 TB. K dis­po­zí­cii je aj pri­po­je­nie na sieť 4G/LTE. Tran­sfor­mer Book V pri­chá­dza s ba­té­riou 2500 mAh, čo pred­sta­vu­je 10-ho­di­no­vú vý­drž pri pre­hlia­da­ní inter­ne­tu. Na roz­diel od mi­nu­los­ti te­raz ce­lý sys­tém fun­gu­je tak, že po vsu­nu­tí smar­tfó­nu vi­dí­te je­ho pros­tre­die na plo­che tab­le­tu, pri­čom pô­vod­né roz­hra­nie tab­le­tu (Win­dows ale­bo An­droid) os­tá­va za­cho­va­né. Veľ­mi jed­no­du­cho pr­stom sa pre­ná­ša­jú úda­je zo smar­tfó­nu do tab­le­tu/no­to­boo­ku a nao­pak.

ASUS-TransformerBookVProdukt.jpg

ASUS Tran­sfor­mer Book V pred­sta­vu­je kom­bi­ná­ciu pia­tich za­ria­de­ní v jed­nom. Je to no­te­book/tab­let s Win­dows aj An­droi­dom a smar­tfón, všet­ko so 4G a no­vým roz­hra­ním.

Na dru­hý deň rá­no sa ko­na­la tla­čov­ka her­nej di­ví­zie fir­my ASUS, te­da ROG (Re­pub­lic of Ga­mers). Vi­de­li sme sto­lo­vý her­ný po­čí­tač G20, kon­zo­lo­vý po­čí­tač GR8, ten­ký her­ný no­te­book GX500, myš Gla­dius a klá­ves­ni­cu GK2000.

Po­čí­tač ROG G20 sa vy­zna­ču­je kom­pak­tný­mi roz­mer­mi s ob­je­mom len 12,5 lit­ra. Vnút­ri je pro­ce­sor In­tel Co­re i7 a gra­fic­ká kar­ta NVI­DIA Ge­For­ce GTX 780. Po­čí­tač ne­má na pr­vý poh­ľad žiad­ne vet­ra­cie ot­vo­ry. Chla­de­nie je za­bez­pe­če­né pri­ro­dze­ným prú­de­ním vzdu­chu skry­tým tu­ne­lom. Po­čí­tač je tak tak­mer neh­luč­ný. Di­zajn upú­ta ag­re­sív­ny­mi lin­ka­mi, or­na­men­tmi, mat­nou čier­nou povr­cho­vou úp­ra­vou a sve­tel­ný­mi efek­tmi, kto­ré do­ká­žu zob­ra­ziť až 8 mi­lió­nov fa­rieb v troch zó­nach v pred­nej čas­ti skrin­ky. V re­ži­me Eco Ener­gy Mo­de spot­re­bu­je len 20 W, vo vý­ba­ve je aj ap­li­ká­cia Aegis na sle­do­va­nie vý­ko­nu sys­té­mu.

ASUS-G20-2.jpg  

To­to je sku­toč­né her­né PC, dob­re vy­ze­rá, je ti­ché a roz­me­ro­vo kom­pak­tné a má vo vý­ba­ve všet­ko na hry.

Naj­viac nás však za­ujal her­ný no­te­book GX500. Ta­ké­to za­ria­de­nia bý­va­jú to­tiž hru­bé, ťaž­ké a má­lo vy­dr­žia na ba­té­riu. GX 500 však má hrúb­ku len 19 mm. Je to naj­ten­ší her­ný no­te­book s uh­lo­prieč­kou dis­ple­ja 15,6 pal­ca. Hmot­nos­ťou je no­te­book vhod­ný na pre­ná­ša­nie – 2,2 kg. Vnút­ri uk­rý­va pro­ce­sor In­tel Co­re i7 a gra­fic­ká kar­tu NVI­DIA Ge­For­ce GTX 860M. Dis­plej má roz­lí­še­nie 4K/UHD 3840 × 2160 pixelov a ši­ro­ký roz­sah fa­rieb 100 % NTSC. GX500 je vy­ba­ve­ný sys­té­mom chla­de­nia s dvo­ma ven­ti­lá­tor­mi.

ASUS-GX500.jpg

Ho­ci je GX 500 her­ný no­te­book, je pre­nos­ný, ten­ký a kom­pakt­ný

Poo­be­de vy­stú­pi­la s kľú­čo­vou pred­náš­kou no­vá pre­zi­den­tka spo­loč­nos­ti In­tel Re­née Ja­mes. Ho­vo­ri­la o dô­le­ži­tos­ti ázij­ské­ho tr­hu a pred­sta­vi­la via­ce­ro no­vi­niek. Spo­me­nu­la ra­zant­ný nás­tup smar­tfó­nov a tab­le­tov v pos­led­nom ob­do­bí, v ro­ku 2013 sa ce­los­ve­to­vo pre­da­lo 233 mi­lió­nov tab­le­tov a 296 mi­lió­nov no­te­boo­kov/PC. Ak­tuál­ne nas­tu­pu­je no­vá éra, pri­chá­dza­jú úpl­ne no­vé za­ria­de­nia, ako sú in­te­li­gen­tné ho­din­ky, mo­ni­to­ry ži­vot­ných fun­kcií a pod. Dô­le­ži­tá po­žia­dav­ka je ďal­šie zni­žo­va­nie ce­ny ho­to­vé­ho vý­rob­ku, ale aj predĺže­nie do­by prá­ce na ba­té­riu, roz­ší­re­nie ko­mu­ni­kač­ných schop­nos­tí a ná­rast vý­ko­nu. In­tel si je ve­do­mý tých­to po­žia­da­viek a prip­ra­vu­je prá­ve ta­ké­to pro­duk­ty.

Na pre­zen­tá­cii spo­me­nu­la pre­zi­den­tka asi 40 no­vých di­zaj­nov tab­le­tov a smar­tfó­nov s Win­dows a An­droi­dom, vy­stú­pil aj ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Foxconn. To je sku­toč­ný vý­rob­ca mno­hých IT pro­duk­tov, ak­tuál­ne však pri­chá­dza aj s vlas­tnou znač­kou za­ria­de­ní. Re­née Ja­mes ďa­lej uvied­la no­vú ro­di­nu pro­ce­so­rov In­tel Co­re M a Co­re M vPro. Prá­ve tá je prís­ľu­bom ná­ras­tu vý­ko­nu, rých­le­ho pre­pí­na­nia ap­li­ká­cií, skve­lej gra­fi­ky a dl­hej vý­dr­že na ba­té­riu. In­tel pred­sta­vil aj či­py na ko­mu­ni­ká­ciu LTE. To všet­ko sa pri­tom ob­ja­vi­lo v už spo­mí­na­nom pro­duk­te ASUS Tran­sfor­mer Book T300 Chi.

ASUS-T300Chi.jpg

V tej­to chví­li sa uká­za­lo, pre­čo Jon­ney Shih nes­pres­nil v ča­se tla­čo­vej kon­fe­ren­cie ASUS pro­ce­so­ro­vú vý­ba­vu v  Tran­sfor­mer Book T300 Chi. In­tel Co­re M to­tiž až na dru­hý deň ce­los­ve­to­vo uvied­la pre­zi­den­tka In­te­lu Re­née Ja­mes vo svo­jej pred­náš­ke.

Vcel­ku mož­no kon­šta­to­vať, že Com­pu­tex bo­la mi­mo­riad­ne za­ují­ma­vá ak­cia. To, že si ju vy­bral ASUS a ďal­šie taiwan­ské spo­loč­nos­ti na pred­sta­ve­nie svo­jich kľú­čo­vých pro­duk­tov, je sa­moz­rej­mé. Dô­le­ži­tosť Com­pu­texu však pod­čiark­li dô­le­ži­té oh­lá­se­nia fir­my In­tel, ale aj Mic­ro­sof­tu, kto­rý prá­ve tu – ho­ci len neo­fi­ciál­ne a na chvíľ­ku – uká­zal aj svo­ju no­vin­ku Sur­fa­ce 3. V je­ho stán­ku však bo­lo mno­ho ďal­ších re­vo­luč­ných di­zaj­nov tab­le­tov, kto­ré tu ma­li pre­mié­ru. Vý­sta­vu Com­pu­tex pre­to za­ra­ďu­je­me už do štan­dar­dné­ho plá­nu náv­štev ma­ga­zí­nu PC RE­VUE.

On­drej Mac­ko, Tai­pei
Le­ten­ku a uby­to­va­nie hra­di­la spo­loč­nosť ASUS.

Zdroj: PCR 6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Od­stráň­te svo­ju iden­ti­tu na inter­ne­te
Používanie internetu prináša riziká v podobe aktuálnych vírusových hrozieb a rôznych podvodov na webových stránkach.  čítať »
 
Sta­nú sa tab­le­ty sú­čas­ťou vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su?
Projekt Škola na dotyk otestoval využitie tabletov počas vyučovania. Viac ako 300 mobilných zariadení putovalo do 10 tried po celom Slovensku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter