Recenzia: Embarcadero RAD Studio XE6

Jeden kód pre všetky platformy

Vý­vo­já­ri v sú­čas­nos­ti bo­ju­jú s dvo­ma hlav­ný­mi prob­lé­ma­mi - efek­ti­vi­tou a rôz­no­ro­dos­ťou plat­fo­riem, či už server­ov­ých, klient­skych, ale­bo mo­bil­ných. No­vá ver­zia vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia RAD Stu­dio XE6 sa sna­ží rie­šiť obo­je.

Skrat­ka RAD zna­me­ná Ra­pid Ap­pli­ca­tion De­ve­lop­ment a no­vá ver­zia umož­ňu­je efek­tív­ne vo vi­zuál­nom pros­tre­dí vy­tvá­rať spo­loč­ný kód pre ap­li­ká­cie ur­če­né pre plat­for­my Win­dows, An­droid, iOS a Mac OS X, všet­ko v rám­ci jed­né­ho ča­so­vé­ho plá­nu bez nut­nos­ti obe­to­vať čo­koľ­vek z vý­ko­nu ap­li­ká­cií, pre­to­že tie sú kom­pi­lo­va­né do na­tív­ne­ho kó­du.

Fir­my za­obe­ra­jú­ce sa vý­vo­jom ap­li­ká­cií si ľah­ko do­ká­žu spo­čí­tať, akým koe­fi­cien­tom by sa u nich ná­so­bi­la pro­duk­ti­vi­ta vý­vo­jár­skych tí­mov pre naj­roz­ší­re­nej­šie plat­for­my. Mul­tip­lat­for­mo­vosť oce­ní­te aj po ukon­če­ní vý­vo­ja, v ďal­ších fá­zach ži­vot­né­ho cyk­lu ap­li­ká­cie.

RAD0.jpg

Po nain­šta­lo­va­ní RAD Stu­dio XE6 sa zob­ra­zí zoz­nam no­vi­niek aj s od­kaz­mi na vý­uč­bo­vé vi­deá Vi­zuál­ny návrh ap­li­ká­cií C++ pre An­droid

No­vá ver­zia ko­neč­ne pri­ná­ša vi­zuál­ne ap­li­kač­né vý­vo­jo­vé pros­tre­die ja­zy­ka C++ pre plat­for­mu An­droid, čo je dô­le­ži­té pre mig­ru­jú­cich vý­vo­já­rov, keď­že na­tív­ne sa ap­li­ká­cie pre An­droid vy­tvá­ra­jú vo vý­vo­jo­vom pros­tre­dí Ec­lip­se v prog­ra­mo­va­com ja­zy­ku Ja­va. RAD Stu­dio XE6 však umož­ňu­je ap­li­ká­ciu jed­no­du­cho por­to­vať na všet­ky naj­pou­ží­va­nej­šie plat­for­my. Od­ha­du­je­me, že sa bu­de dať vy­užiť prib­liž­ne 90 % spo­loč­né­ho ap­li­kač­né­ho kó­du a 60 až 70 % návr­hu pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia. Je lo­gic­ké, že bu­de tre­ba zme­niť us­po­ria­da­nie vi­zuál­nych pr­vkov pri mig­rá­cii ap­li­ká­cie z Win­dows či Mac OS na tab­le­ty s iOS či An­droi­dom. Me­ní sa aj fi­lo­zo­fia ov­lá­da­nia sme­rom k do­ty­kom. Mig­rá­cia ap­li­ká­cie na smar­tfó­ny bu­de ove­ľa zlo­ži­tej­šia, v mno­hých prí­pa­doch bu­de pot­reb­né kom­plet­ne zme­niť fi­lo­zo­fiu ov­lá­da­nia. Sa­moz­rej­má je pod­po­ra v sú­čas­nos­ti naj­roz­ší­re­nej­ších ver­zií An­droi­du vrá­ta­ne 4.4 Kit­Kat.

Fi­re­Mon­key

Cie­ľom tvor­cov kniž­ni­ce Fi­re­Mon­key je vý­voj rých­lych a vi­zuál­ne pô­so­bi­vých ob­chod­ných ap­li­ká­cií na plat­for­mách Win­dows, Mac a iOS. Vý­sled­kom prek­la­du je na­tív­ny kód vy­uží­va­jú­ci nie­len pro­ce­sor, ale aj gra­fic­ký ak­ce­le­rá­tor, čo sa vý­raz­ne pre­ja­ví na rých­los­ti gra­fic­ky bo­ha­tých ap­li­ká­cií. Har­dvé­ro­vú ak­ce­le­rá­ciu mož­no vy­užiť aj v mo­bil­ných za­ria­de­niach. Fi­re­Mon­key umož­ňu­je vý­voj kom­plexných ap­li­ká­cií nie­len s vy­so­kým roz­lí­še­ním gra­fic­kej pre­zen­tač­nej vrstvy na bá­ze vek­to­ro­vej gra­fi­ky, ale na lep­šie zná­zor­ne­nie „biz­ni­so­vej gra­fi­ky" mož­no vy­užiť aj troj­roz­mer­né (3D) zob­ra­ze­nie, ani­má­ciu a ši­ro­kú šká­lu ob­ra­zo­vých efek­tov.

Vždy na­tív­ny kód

Bez oh­ľa­du na to, pre kto­rú plat­for­mu ap­li­ká­ciu vy­tvá­ra­te a kto­rý z prog­ra­mo­va­cích ja­zy­kov C++ ale­bo Del­phi pou­ži­je­te, kom­pi­lá­to­ry v RAD XE6 vždy ge­ne­ru­jú na­tív­ne bi­nár­ne spus­ti­teľ­né sú­bo­ry pre pro­ce­so­ry In­tel ale­bo ARM. To je zá­ru­ka vy­so­ké­ho vý­ko­nu ap­li­ká­cie a vďa­ka rých­lej reak­cii aj po­zi­tív­nej pou­ží­va­teľ­skej skú­se­nos­ti.

App Tet­he­ring

Aby sa zjed­no­du­ši­la mig­rá­cia na mo­bil­né plat­for­my a adap­tá­cia vý­vo­já­rov vy­uží­va­jú­cich kniž­ni­ce vi­zuál­nych kom­po­nen­tov VCL pre Win­dows bez vy­na­lo­že­nia veľ­ké­ho úsi­lia, XE6 pri­ná­ša no­vé kom­po­nen­ty, ozna­če­né App Tet­he­ring. Ten­to po­jem sa naj­výs­tiž­nej­šie dá pre­lo­žiť ako pre­po­je­nie ap­li­ká­cií. V praxi to zna­me­ná mož­nosť roz­ší­riť exis­tu­jú­ce ap­li­ká­cie vy­uží­va­jú­ce VCL aj na mo­bil­né plat­for­my vrá­ta­ne no­si­teľ­ných za­ria­de­ní bez to­ho, aby bo­lo ne­vyh­nut­né mig­ro­vať ce­lú ap­li­ká­ciu pre Win­dows. Bu­de, sa­moz­rej­me, pot­reb­né pris­pô­so­biť pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie a pre plat­for­my s men­ším dis­ple­jom adap­to­vať len ta­ké vlas­tnos­ti, kto­ré dá­va­jú zmy­sel na mo­bil­ných za­ria­de­niach.

No­vé mož­nos­ti mo­bil­ných ap­li­ká­cií

RAD Stu­dio XE6 ne­rie­ši len adap­tá­ciu kla­sic­kých ap­li­ká­cií pre mo­bil­né plat­for­my, ale pos­ky­tu­je fra­mewor­ky a kniž­nič­né fun­kcie umož­ňu­jú­ce ap­li­ká­ciám vy­uží­vať špe­ci­fic­ké čr­ty mo­bil­ných plat­fo­riem. Ty­pic­ký prík­lad je pod­po­ra In-App Pay­ment (plat­by v ap­li­ká­ciách) a Ad­ver­ti­sing Servic­es (rek­la­my v ap­li­ká­ciách).

Ap­li­ká­cie vy­uží­va­jú­ce clou­do­vé a so­ciál­ne služ­by

Tak­mer všet­ky biz­ni­so­vé mo­bil­né ap­li­ká­cie, ako aj väč­ši­na des­kto­po­vých vy­uží­va pri­po­je­nie na pod­ni­ko­vé server­y či clou­do­vé služ­by nie­len na prís­tup k úda­jom, ale na po­za­dí na vý­kon­ných server­och v dá­to­vých cen­trách beží aj časť ap­li­kač­nej lo­gi­ky, nap­rík­lad ana­lý­zy. No­vá ver­zia RAD Stu­dio XE6 eš­te viac zjed­no­du­šu­je pre­po­je­nie ap­li­ká­cií s da­ta­bá­za­mi a so služ­ba­mi v clou­doch ty­pu BaaS (Bac­kend-as-a-Servic­e). Ap­li­ká­cie do­ká­žu ove­ro­vať iden­ti­tu pou­ží­va­te­ľov či po­sie­lať ozná­me­nia na mo­bil­né za­ria­de­nia, tak­zva­né push no­ti­fi­ká­cie. Vý­vo­já­ri už na ten­to účel ne­mu­sia vy­tvá­rať ale­bo pre­vádz­ko­vať svo­je vlas­tné pod­por­né IT služ­by a infra­štruk­tú­ru. Do­chá­dza k po­su­nu od BaaS sme­rom k ove­ľa so­fis­ti­ko­va­nej­šej ar­chi­tek­tú­re MEAP (Mul­ti-De­vi­ce Ap­pli­ca­tion Plat­form).

rad6.jpg

Šab­ló­ny pre mo­bil­né ap­li­ká­cie Fi­re­Mon­key

rad7.jpg

Ap­li­ká­cia vy­tvo­re­ná pod­ľa šab­ló­ny Mas­ter­De­tail pre tab­let

Mo­der­né ap­li­ká­cie pre Win­dows 8.1?

Nad­pis by mo­hol evo­ko­vať, že RAD XE6 umož­ňu­je tvor­bu ap­li­ká­cií Mo­dern UI pre Win­dows 8 a 8.1. Z vi­zuál­ne­ho hľa­dis­ka áno, z tech­no­lo­gic­ké­ho nie. Ap­li­ká­cie vy­uží­va­jú­ce tech­no­ló­giu Met­ro­po­lis sa to­tiž sí­ce tvá­ria ako ap­li­ká­cie Win­dows 8, ale tech­no­lo­gic­ky sú to kla­sic­ké des­kto­po­vé ap­li­ká­cie. Umož­ňu­jú vy­uži­tie sen­zo­rov mo­der­ných tab­le­tov a v niek­to­rých prí­pa­doch aj pre­ko­na­nie li­mi­tov ap­li­ká­cií Mo­dern UI, nap­rík­lad čo sa tý­ka ko­mu­ni­ká­cie s exter­ný­mi za­ria­de­nia­mi. Ap­li­ká­cie Met­ro­po­lis spus­tí­te len na za­ria­de­niach s ar­chi­tek­tú­rou x86 ale­bo x64, ne­po­be­žia na tab­le­toch s pro­ce­so­rom ARM a ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows RT, ale to­to v praxi nie je ob­me­dzu­jú­ci fak­tor, pre­to­že sa zdá, že Mic­ro­soft od plat­for­my RT pos­tup­ne us­tu­pu­je sme­rom k prís­tro­jom s pro­ce­sor­mi In­tel Atom.

Na up­gra­de z XE5 mož­no vy­užiť vý­ho­dy no­vé­ho sys­té­mu tak­zva­né­ho na­bí­ja­nia li­cen­cií, je to ove­ľa lac­nej­šie.

Zdroj: IW 5-6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter