Advertoriál

Nový procesor IBM Power8: 50× rýchlejší pri analýze dát ako x86

Spo­loč­nosť IBM pred­sta­vi­la pr­vé server­y vy­ba­ve­né no­vou ge­ne­rá­ciou pro­ce­so­ra Power8. Zá­ro­veň pri­po­me­nu­la svo­ju na­dá­ciu, kto­rá ot­vá­ra ar­chi­tek­tú­ru POWER zá­ujem­com o jej ďal­ší vý­voj.

IBM je v pod­sta­te pos­led­ná spo­loč­nosť, kto­rá eš­te ús­peš­ne vy­rá­ba pro­ce­so­ry s ar­chi­tek­tú­rou RISC, ur­če­né pre po­čí­ta­če. Inak eš­te náj­de­me tie­to pro­ce­so­ry v rôz­nych her­ných kon­zo­lách (MS Xbox 360, So­ny PlayS­ta­tion 3, Nin­ten­do Wii). Pre­to IBM už vla­ni za­lo­ži­la na­dá­ciu Open­POWER Foun­da­tion, kto­rá tú­to ar­chi­tek­tú­ru ot­vá­ra a po­má­ha v jej ďal­šom vý­vo­ji.

Pro­ce­sor Power8 je ur­če­ný na veľ­kú zá­ťaž, naj­mä pri ana­lý­ze veľ­kých ob­je­mov dát. Čip je osa­de­ný 12 vý­poč­to­vý­mi jad­ra­mi, z kto­rých kaž­dé do­ká­že spra­cú­vať 8 vlá­kien sú­čas­ne. Pro­ce­sor te­da zvlá­da sú­bež­né spra­co­va­nie 96 vlá­kien.

Kaž­dé z ja­dier je vy­ba­ve­né vy­rov­ná­va­cou pa­mä­ťou 512 kB SRAM L2 a 8 MB ED­RAM L3, to te­da do­ved­na zna­me­ná 6 MB vy­rov­ná­va­cej pa­mä­te L2 a 96 MB L3. Kaž­dý čip do­ká­že ad­re­so­vať až 1 TB ope­rač­nej pa­mä­te s pre­no­so­vou rých­los­ťou 230 GB/s. Pod­ľa IBM by ma­la byť no­vá ver­zia pro­ce­so­ra dvak­rát až trik­rát rých­lej­šia ako Power 7 a pri ana­lý­ze dát až 50-krát rých­lej­šia ako pro­ce­so­ry kon­ku­ren­čnej ar­chi­tek­tú­ry x86 1).

Spo­loč­nosť IBM do roz­vo­ja hig­hen­do­vých server­ov s pro­ce­so­rom Power8 in­ves­to­va­la 2,4 mi­liar­dy do­lá­rov. Ich vý­voj tr­val vy­še troch ro­kov a sú v nich pou­ži­té stov­ky ino­vá­cií a pa­ten­tov.

IBM at The Open Innovation Summit.jpg

Se­nior vice­pre­zi­dent IBM Sys­tems and Tech­no­lo­gy Group Tom Ro­sa­mi­lia (vľa­vo) a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ IBM Power Sys­tems Doug Ba­log (vpra­vo). (Fo­to: IBM)

IBM pred­sta­vi­la tri no­vé server­y op­ti­ma­li­zo­va­né na prá­cu s veľ­kým ob­je­mom dát (big da­ta) a ďal­šie ana­ly­tic­ké nás­tro­je ur­če­né na spra­co­va­nie veľ­kých ob­je­mov dát v reál­nom ča­se. S har­dvé­rom sa do­dá­va aj no­vý sof­tvér za­me­ra­ný na ana­lý­zu a big da­ta - IBM So­lu­tion for BLU ac­ce­le­ra­tion, IBM So­lu­tion for Ana­ly­tics a IBM So­lu­tion for Ha­doop. Sú ur­če­né pre no­vú ver­ziu pro­ce­so­ra a zvlá­da­jú spra­cú­vať veľ­ké ob­je­my štruk­tú­ro­va­ných aj neš­truk­tú­ro­va­ných dát.

IBM ok­rem vlas­tné­ho va­rian­tu Unixu pod­po­ru­je aj Li­nux, pre­to s uve­de­ním no­vej ge­ne­rá­cie pro­ce­so­rov pred­sta­vi­la aj Ubun­tu Server pre sys­té­my Power8 a va­riant vir­tua­li­zač­né­ho hyper­ví­zo­ra Power KVM.

IBM pred­sta­vi­la aj päť no­vých server­ov trie­dy S, vy­ba­ve­ných naj­nov­ší­mi pro­ce­sor­mi Power8, kto­ré bu­dú pl­ne k dis­po­zí­cii zá­kaz­ní­kom od 10. jú­na toh­to ro­ka. Dva z nich bež­ia na ope­rač­nom sys­té­me Li­nux a tri pos­ky­tu­jú zá­kaz­ní­kom na vý­ber prá­cu s ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi Li­nux, AIX ale­bo IBM i. Ur­če­né sú na prá­cu v pros­tre­dí s vy­so­ký­mi ná­rok­mi na vý­poč­to­vú ka­pa­ci­tu. Naj­nov­šie server­y IBM, vy­uží­va­jú­ce pro­ce­so­ry Power8, úpl­ne zme­nia hos­po­dá­re­nie dá­to­vých cen­tier vrá­ta­ne zní­že­nia ná­ro­kov na pod­la­ho­vú plo­chu či niž­ších nák­la­dov na ener­gie a chla­de­nie.

13978033283_3f65fd9f27_o.jpg

Do na­dá­cie Open­POWER, kto­rá umož­ňu­je člen­ským or­ga­ni­zá­ciám sme­ro­vať ďal­ší vý­voj ar­chi­tek­tú­ry POWER, sa za­po­ji­li nap­rík­lad fir­my Ca­no­ni­cal, Mic­ron, Goog­le, nVi­dia, Mella­nox ale­bo Tyan. Sof­tvé­ro­vá vrstva Open­Stack sa po­nú­ka ako open sour­ce, kto­rý si mô­žu všet­ci zá­ujem­co­via up­ra­vo­vať pod­ľa svo­jich po­trieb a ďa­lej pre­dá­vať.

Nap­rík­lad na kon­fe­ren­cii IBM Im­pact 2014, kto­rá sa us­ku­toč­ni­la na pre­lo­me ap­rí­la a má­ja v Las Ve­gas, pred­vied­la nVi­dia server­y vy­ba­ve­né jej gra­fic­ký­mi pro­ce­sor­mi v kom­bi­ná­cii s pro­ce­sor­mi Power8, kto­ré by ma­li za­bez­pe­čo­vať ak­ce­le­rá­ciu pre ap­li­ká­cie v Ja­ve a na spra­co­va­nie big da­ta.

No­vá ge­ne­rá­cia server­ov s no­vý­mi pro­ce­sor­mi by ma­la byť zá­ujem­com k dis­po­zí­cii od jú­na toh­to ro­ka.

1) V prí­pa­de kom­pa­ra­tív­nych tes­tov so sys­té­ma­mi pos­ta­ve­ný­mi na plat­for­me x86 pre­bie­ha­li tes­ty na rov­na­kej 2,6 TB BI zá­ťa­ži v la­bo­ra­tór­ne kon­tro­lo­va­nom pros­tre­dí. Kon­ku­ren­čné kon­fi­gu­rá­cie server­ov: HP DL380p, 24 ja­dier, 256 GB RAM, Su­SE Li­nux 11SP3 (DB), HP DL380p, 16 ja­dier, 384 GB RAM, Cog­nos 10.2.1.1, Su­SE Li­nux 11SP3 (Cog­nos). Kon­fi­gu­rá­cie server­a IBM: IBM S824, 24 ja­dier, 256 GB RAM, DB2 10.5, AIX 7.1 TL2 (DB) a IBM S822L, 16 z 20 ja­dier ak­ti­vo­va­ných, 384 GB RAM, Cog­nos 10.2.1.1, Su­SE Li­nux 11SP3 (Cog­nos).

Zdroj: IW 5-6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter