EAM – riadenie podnikovej architektúry

EAM ((En­terpri­se Ar­chi­tec­tu­re Ma­na­ge­ment) vo všeo­bec­nom po­ní­ma­ní je ce­lo­pod­ni­ko­vá ma­na­žér­ska dis­cip­lí­na zhŕňa­jú­ca a spá­ja­jú­ca poh­ľad IT a biz­ni­su pri pl­ne­ní cie­ľov kaž­dej spo­loč­nos­ti. Nie je to len jed­no­ra­zo­vá ak­ti­vi­ta, ale dl­ho­do­bá dis­cip­lí­na, vy­ža­du­jú­ca si zme­nu zmýš­ľa­nia a neus­tá­lu ino­vá­ciu.

Za­me­ria­va sa na evi­den­ciu a opis pro­ce­sov spo­loč­nos­ti, ap­li­ká­cií a tech­no­ló­gií IT, in­for­má­cií a dát vy­uží­va­ných spo­loč­nos­ťou a sú­čas­ne ich vzá­jom­né väz­by a do­sa­hy zmien na pod­ni­ko­vú stra­té­giu, ICT ar­chi­tek­tú­ru a ce­lú spo­loč­nosť.

Prí­nos­mi za­ve­de­nia a správ­ne­ho fun­go­va­nia EAM ako ma­na­žér­skej dis­cip­lí­ny sú fi­nan­čné ús­po­ry a zní­že­nie ri­zík pod­ni­ka­nia tým, že de­fi­nu­je väz­by me­dzi pod­ni­ko­vý­mi pro­ces­mi a IT ar­chi­tek­tú­rou, čím po­má­ha efek­tív­nej­šie pl­niť stra­té­giu pod­ni­ku; pos­ky­tu­je pod­po­ru pre stra­te­gic­ké roz­ho­do­va­nie, čím zni­žu­je ri­zi­ká a urý­chľu­je zme­ny napr. pri ak­vi­zí­ciách; po­má­ha po­ro­zu­mieť do­sa­hom zmien, čím zni­žu­je nák­la­dy na vý­voj IT; štan­dar­di­zu­je a zjed­no­du­šu­je pros­tre­die, pri­ná­ša všeo­bec­né po­ve­do­mie o ria­de­ní IT na­prieč or­ga­ni­zá­ciou a zni­žu­je nák­la­dy na pre­vádz­ku IT; zjed­no­du­šu­je, spreh­ľad­ňu­je a urý­chľu­je ná­kup vďa­ka štan­dar­di­zá­cii IT a jas­ným pra­vid­lám, čím zni­žu­je in­ves­tí­cie do IT; zvy­šu­je tran­spa­ren­tnosť pod­ni­ku a v ne­pos­led­nom ra­de je ko­mu­ni­kač­ným ka­ná­lom na pod­ni­ko­vej úrov­ni, zni­žu­je ri­zi­ká spo­je­né so zme­na­mi v „nez­ná­mom pros­tre­dí" a op­ti­ma­li­zu­je tak vy­uži­tie zdro­jov.

Vý­stup­mi EAM sú o. i. ak­tuál­na do­ku­men­tá­cia sú­čas­né­ho sta­vu spo­loč­nos­ti (pro­ce­sy biz­ni­su a ICT ar­chi­tek­tú­ra); so­fis­ti­ko­va­né ana­lý­zy iden­ti­fi­ku­jú­ce prob­lé­my sú­čas­né­ho sta­vu brá­nia­ce pl­niť pot­re­by a stra­té­giu spo­loč­nos­ti; tran­spa­rent­ný plán bu­dú­ce­ho sta­vu spo­loč­nos­ti (pro­ce­sy biz­ni­su a ICT ar­chi­tek­tú­ra) reš­pek­tu­jú­ce­ho jej pot­re­by a exter­né pros­tre­die; pos­tup de­fi­nu­jú­ci kro­ky, kto­ré sa mu­sia uro­biť na zme­nu sú­čas­né­ho sta­vu na bu­dú­ci.

Obrazok1_EAM.jpg

EA (pod­ni­ko­vá ar­chi­tek­tú­ra) je vý­znam­ná sú­časť všet­kých stra­te­gic­kých ini­cia­tív v pod­ni­ku, ako sú roz­voj, reor­ga­ni­zá­cia, zni­žo­va­nie nák­la­dov či za­ve­de­nie SOA

Ako to do­siah­nuť? EA Ma­tu­ri­ty As­ses­sment

Všet­ko sa za­čí­na EA Ma­tu­ri­ty As­ses­smen­tom, kto­ré­ho cie­ľom je zís­kať pres­ný a nes­tran­ný poh­ľad ne­zá­vis­lej or­ga­ni­zá­cie na stav pod­ni­ko­vej ar­chi­tek­tú­ry v spo­loč­nos­ti, jej ria­de­nie a spô­sob reali­zá­cie pro­ce­sov pod­ni­ko­vej ar­chi­tek­tú­ry a ich za­po­je­nie do cen­trál­nych pro­ce­sov ce­lej spo­loč­nos­ti.

Hod­no­te­nie zre­los­ti pod­ni­ko­vej ar­chi­tek­tú­ry (EA Ma­tu­ri­ty As­ses­sment) pre­bie­ha v šty­roch kro­koch:

 • Príp­ra­va hod­no­te­nia - iden­ti­fi­ká­cia res­pon­den­tov (osôb za­in­te­re­so­va­ných do cho­du a vy­uží­va­nia pod­ni­ko­vej IT)
 • Roz­ho­vo­ry s res­pon­den­tmi - za­me­ra­né na zís­ka­nie maximál­ne­ho množ­stva kva­lit­ných in­for­má­cií
 • Spra­co­va­nie in­for­má­cií - vstup­né in­for­má­cie sú spra­co­va­né do po­do­by, kto­rá umož­ní jas­ný kom­plex­ný poh­ľad na ak­tuál­nu úro­veň zna­los­ti EA
 • Pre­zen­tá­cia vý­stu­pov - ref­lexia a ana­lý­za umož­ňu­jú­ca iden­ti­fi­ká­ciu ak­ti­vít, kto­ré umož­nia pre­chod do plá­no­va­né­ho sta­vu

Účas­tník­mi/res­pon­den­tmi hod­no­te­nia zre­los­ti sú kľú­čo­vé oso­by, kto­ré pria­mo ale­bo ne­pria­mo vy­ko­ná­va­jú pro­ce­sy pod­ni­ko­vej ar­chi­tek­tú­ry, či už zo stra­ny ich vy­ko­ná­va­te­ľov, ale­bo kon­co­vých „pou­ží­va­te­ľov". Zvy­čaj­ne sú to ria­di­te­lia jed­not­li­vých sek­cií/úse­kov na stra­ne IT, ale aj con­trollin­gu, ná­ku­pu/ob­sta­rá­va­nia, in­ves­tič­né­ho plá­no­va­nia a pod.

Pred­me­tom hod­no­te­nia je 10 ne­zá­vis­lých ob­las­tí, kto­ré pod­stat­ným spô­so­bom ur­ču­jú stav ria­de­nia pod­ni­ko­vej ar­chi­tek­tú­ry v spo­loč­nos­ti:

 1. Plá­no­va­nie
 2. Sprá­va a or­ga­ni­zá­cia
 3. Rá­mec (ria­de­nie a go­ver­nan­ce)
 4. Ob­sah EA
 5. Ko­mu­ni­ká­cia
 6. Za­po­je­nie
 7. In­teg­rá­cia EA do or­ga­ni­zá­cie
 8. Zla­de­nie biz­ni­su a IT
 9. Met­ri­ky
 10. Sú­lad

Kaž­dá z jed­not­li­vých ob­las­tí sa hod­no­tí sa­mos­tat­ne, no pla­tí pre­mi­sa „naj­slab­šie­ho oh­niv­ka v re­ťa­zi" - všet­ky ob­las­ti hod­no­te­nia by ma­li byť rov­no­cen­ne roz­ví­ja­né a vý­sle­dok hod­no­te­nia sa od­ví­ja od hod­no­te­nia „naj­slab­šej" ob­las­ti.

Vý­stu­pom je zá­ve­reč­ná sprá­va z EA Ma­tu­ri­ty As­ses­smen­tu, kto­rá ob­sa­hu­je opis sil­ných a sla­bých miest jed­not­li­vých ob­las­tí pod­ni­ko­vej ar­chi­tek­tú­ry, ako aj návr­hy na zlep­še­nie či op­ti­ma­li­zá­ciu ak­ti­vít a iných čin­nos­tí.

En­terpri­se Ar­chi­tec­tu­re Ma­na­ge­ment (EAM)

 • de­fi­nu­je väz­by me­dzi pod­ni­ko­vý­mi pro­ces­mi a IT ar­chi­tek­tú­rou
 • pos­ky­tu­je pod­po­ru pre stra­te­gic­ké roz­ho­do­va­nie
 • po­má­ha po­ro­zu­mieť do­sa­hom zmien
 • štan­dar­di­zu­je a zjed­no­du­šu­je pros­tre­die
 • zjed­no­du­šu­je, spreh­ľad­ňu­je a urý­chľu­je ná­kup

Pos­tup­nosť kro­kov pri za­ve­de­ní EAM

 • Vy­hod­no­te­nie úrov­ne „zre­los­ti" pod­ni­ko­vej ar­chi­tek­tú­ry (EA Ma­tu­ri­ty As­ses­sment, EA Skills As­ses­sment)
 • Zber a va­li­dá­cia dát o exis­tu­jú­cej IT ar­chi­tek­tú­re a pro­ce­soch biz­ni­su s nás­led­ným mo­de­lo­va­ním dát do cen­trál­ne­ho re­po­zi­tá­ra
 • De­fi­no­va­nie prin­cí­pov cie­ľo­vej IT a pod­ni­ko­vej ar­chi­tek­tú­ry
 • Nas­ta­ve­nie go­ver­nan­ce pro­ce­sov na ria­de­nie zmien pod­ni­ko­vej ar­chi­tek­tú­ry
 • In­teg­rá­cia cen­trál­ne­ho re­po­zi­tá­ra a exter­ných sys­té­mov (CMDB, SOA, PjM tool, SAP...)

Mar­tin Ti­chý, SAP&EAM Pro­ject Ma­na­ger, itelli­gen­ce Slo­va­kia, s.r.o.

Zdroj: IW 5-6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter