ADVERTORIÁL

Silent nozzle – bezpečná prevádzka HDD pri použití plynových stabilných hasiacich zariadení

Sú­čas­ná spo­loč­nosť je čo­raz viac zá­vis­lá od dá­to­vých, ria­dia­cich a te­le­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií s vy­so­kou kon­cen­trá­ciou dát a ope­rá­cií. Bez­peč­nosť a efek­tív­nosť ich pre­vádz­ky sa pre­to stá­va kľú­čo­vou.

Z tech­nic­ké­ho hľa­dis­ka pred­sta­vu­jú dá­to­vé, ria­dia­ce a te­le­ko­mu­ni­kač­né cen­trá vy­so­ké po­žiar­ne za­ťa­že­nie (vy­so­ké prí­ko­ny elek­tric­kých za­ria­de­ní, elek­tric­ké in­šta­lá­cie v zdvo­je­ných pod­la­hách a stro­poch).

Efek­tív­na ochra­na vy­ža­du­je sko­rú a spo­ľah­li­vú de­tek­ciu po­žia­ru, kom­bi­no­va­nú s účin­ným sta­bil­ným ha­sia­cim za­ria­de­ním. V prí­pa­de dá­to­vých, ria­dia­cich a te­le­ko­mu­ni­kač­ných cen­tier ne­mož­no vždy za­bez­pe­čiť rých­le a do­ko­na­lé uha­se­nie vzni­ka­jú­ce­ho po­žia­ru pros­tred­níc­tvom ob­služ­né­ho per­so­ná­lu ale­bo zá­sa­ho­vých jed­no­tiek. Čas­tým dô­vo­dom bý­va bez­ob­služ­ná pre­vádz­ka ale­bo sťa­že­ný prís­tup do chrá­ne­ných pries­to­rov (zdvo­je­né pod­la­hy a stro­py, uzat­vo­re­né elek­tric­ké roz­vá­dza­če a pod.). Pre­to sa v ta­kých­to prí­pa­doch veľ­mi čas­to pou­ží­va­jú auto­ma­tic­ké ply­no­vé sta­bil­né ha­sia­ce za­ria­de­nia.

siem-picture 1.jpg

Zos­ta­va na skúš­ku pret­la­kom

V ro­ku 2009 bo­li pr­výk­rát zis­te­né mož­né ne­ga­tív­ne vply­vy vy­púš­ťa­nia ha­sia­ce­ho ply­nu na pre­vádz­ku HDD. Uve­de­né zis­te­nia sú­vi­sia so zvy­šu­jú­cou sa ka­pa­ci­tou HDD. V naj­hor­šom prí­pa­de mô­že dôjsť až k poš­ko­de­niu HDD a stra­te dát. Keď­že ani v od­bor­ných kru­hoch ne­bo­la pres­ne zná­ma prí­či­na, v pr­vom ra­de bo­lo tre­ba náj­sť od­po­veď na tú­to váž­nu otáz­ku. Vý­vo­jo­vé cen­trum spo­loč­nos­ti Sie­mens, za­me­ra­né na sta­bil­né ha­sia­ce za­ria­de­nia, sa roz­hod­lo vy­ko­nať pod­rob­ný vý­skum s množ­stvom tes­tov a náj­sť správ­nu od­po­veď.

Pr­vé po­doz­re­nie pad­lo na pret­lak, kto­rý krát­ko­do­bo vzni­ká po­čas ha­se­nia.

Tes­tom bo­li pod­ro­be­né 3,5" HDD s ka­pa­ci­tou 1 TB SA­TA od rôz­nych vý­rob­cov (zvy­čaj­ne pou­ží-va­né v ro­ku 2009). Skúš­ky sa vy­ko­na­li v skú­šob­nej ko­mo­re po­mo­cou la­bo­ra­tór­nej zos­ta­vy pod­ľa ob­ráz­ka. Vý­sled­ky tes­tov preu­ká­za­li, že ani pri pret­la­ku 220 mi­li­ba­rov s gra­dien­tom 100 mi­li­ba­rov za se­kun­du ne­bo­li zis­te­né žiad­ne ne­ga­tív­ne vply­vy na pre­vádz­ku HDD. Na po­rov­na­nie uvá­dza­me, že pri ha­se­ní vzni­ká pret­lak prib­liž­ne 3 mi­li­ba­ry.

siem-picture 2.jpg

Zos­ta­va na skúš­ku cit­li­vos­ti HDD na zvuk

Uve­de­ný vý­sle­dok za­me­ral vý­skum na akus­tic­ký tlak spô­so­be­ný buď zvu­ko­vý­mi pop­la­cho­vý­mi za­ria­de­nia­mi (si­ré­na­mi), ale­bo akus­tic­kým efek­tom spô­so­be­ným prú­de­ním ha­sia­ce­ho ply­nu cez dý­zy. Keď­že pred­pi­sy umož­ňu­jú pre pop­la­cho­vé zvu­ko­vé za­ria­de­nia hla­di­nu akus­tic­ké­ho tla­ku až do 120 dB, bo­li tie­to skúš­ky vy­ko­na­né po­mo­cou la­bo­ra­tór­nej zos­ta­vy s akus­tic­kým ge­ne­rá­to­rom pri hla­di­ne akus­tic­ké­ho tla­ku až do 130 dB (v ši­ro­kom pás­me „ru­žo­vý šum" 500 Hz až 10 kHz a 1/3 ok­tá­vach 353 Hz až 10 kHz).

siem-picture 3.jpg

Fun­kčnosť HDD po­čas akus­tic­kých tes­tov

Vý­sled­ky tes­tov uká­za­li nas­le­du­jú­ce: Nad hla­di­nou 120 dB doš­lo väč­ši­nou k ob­me­dzeniu fun­kčnos­ti (žl­tá far­ba). V niek­to­rých prí­pa­doch bo­lo po­čas tes­tu za­re­gis­tro­va­né do­čas­né pre­ru­še­nie fun­kčnos­ti HDD (čer­ve­ná far­ba). Pri hla­di­nách pod 110 až 100 dB ne­bol za­zna­me­na­ný žiad­ny vplyv na fun­kčnosť HDD (ze­le­ná far­ba).

Na ove­re­nie vý­sled­kov la­bo­ra­tór­nych tes­tov v reál­nych pod­mien­kach us­ku­toč­nil Sie­mens množ­stvo skú­šok s rôz­ny­mi ha­sia­ci­mi plyn­mi (FK5-1-12, HFC227ea a du­sík). Tie potvr­di­li pre­doš­lé zis­te­nia a preu­ká­za­li do­čas­ný ne­ga­tív­ny vplyv na fun­kčnosť HDD, ale ani v jed­nom prí­pa­de ne­doš­lo k stra­te dát ale­bo poš­ko­de­niu HDD.

siem-picture 4.jpg

Špe­ciál­ne dý­zy si­lent nozz­le rôz­nych veľ­kos­tí

Na zá­kla­de zís­ka­ných skú­se­nos­tí vy­vi­nu­la spo­loč­nosť Sie­mens špe­ciál­nu dý­zu si­lent nozz­le pre ply­no­vé sta­bil­né ha­sia­ce za­ria­de­nia, kto­rá vý­raz­ne zni­žu­je hla­di­nu zvu­ku vzni­ka­jú­ce­ho pri vy­púš­ťa­ní ply­nu.

Vďa­ka špe­ciál­nej konštruk­cii s li­neár­nym di­fu­zé­rom mož­no pri pou­ži­tí tých­to dýz zní­žiť hla­di­nu akus­tic­ké­ho tla­ku až o 20 dB. Pod­rob­ným návr­hom sme­ro­va­nia ply­nu pri vy­púš­ťa­ní sa dá zní­žiť hla­di­na o ďal­ších 5 dB a pou­ži­tím sys­té­mu sta­bil­né­ho ha­sia­ce­ho za­ria­de­nia s ria­de­ným vy­púš­ťa­ním ply­nu Si­no­rixTM CDT (Con­stant Dis­char­de Tech­no­lo­gy) mož­no zní­žiť hla­di­nu o ďal­ších 8 dB. Uve­de­né rie­še­nie za­bez­pe­ču­je zní­že­nie hla­di­ny akus­tic­ké­ho tla­ku na hod­no­ty, kto­ré pod­ľa vy­ko­na­ných tes­tov už ne­ma­jú žiad­ny vplyv na fun­kčnosť HDD.

Kon­takt:

Sie­mens s.r.o.
Mi­loš Böhmer, Buil­ding Tech­no­lo­gies, La­mač­ská ces­ta 3/A,
841 04 Bra­tis­la­va, Tel.: 0903 448241,
e-mail: mi­los.boh­mer@sie­mens.com

Zdroj: IW 5-6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter