Bankový Goliáš a Digitálny Dávid

Dá­ta vlád­nu sve­tu a sof­tvér po­žie­ra ban­ko­vý svet. Sek­tor fi­nan­čných slu­žieb má tri va­rian­ty bu­dúc­nos­ti. Od­vet­viu mož­no bu­dú do­mi­no­vať fir­my ako gi­gan­ty GA­FA (Goog­le, App­le, Fa­ce­book a Ama­zon), kto­ré chcú ban­kám zjesť ce­lú hos­ti­nu.

Dru­há al­ter­na­tí­va je ta­ká, že fir­my nah­ra­dia svo­jím no­vým eko­sys­té­mom exis­tu­jú­ce mo­de­ly. Tre­tia ces­ta je ta­ká, že no­ví hrá­či bu­dú prí­no­som pre všet­ky zú­čas­tne­né stra­ny. Di­gi­tál­ne ban­ky ma­jú úpl­ne inú kul­tú­ru ako ka­men­né ban­ky. Ne­pot­re­bu­jú fy­zic­kú dis­tri­bú­ciu pa­pie­ra, ale pra­cu­jú s di­gi­tál­nou dis­tri­bú­ciou dát.

Vý­kon­ný ria­di­teľ ne­mec­kej on-li­ne ban­ky Fi­dor Bank Mat­thias Kro­ner vy­jad­ril ná­zor, že nie je ne­vyh­nut­né vlas­tniť mo­bil­nú pe­ňa­žen­ku, sta­čí pe­nia­ze len pos­lať cez do­mé­nu Twit­ter na e-mail či mo­bil­né čís­lo klien­ta. Rov­na­ko net­re­ba ča­kať ho­di­ny či dni na úver, keď mo­bi­lom sa to dá vy­ba­viť za mi­nú­tu.

Pla­tob­né ino­vá­cie 2015

Aus­trál­ska ban­ko­vá sku­pi­na Wes­tpac pred­po­ve­dá, že vo sve­te v ro­ku 2015 pri mo­bil­ných plat­bách cez smar­tfó­ny Sam­sung Ga­laxy S4 a S5 sa pre­ve­die bez­kon­tak­tný­mi plat­ba­mi su­ma 3 mld. do­lá­rov. Ten­to trend bez­kon­tak­tných pla­tieb pre mo­bil­né te­le­fó­ny bu­de ďa­lej expan­do­vať.

Glo­bál­ne pla­tob­né vy­rov­ná­va­cie sys­té­my sú veľ­kou vý­zvou pre všet­kých hrá­čov. Goog­le má am­bí­ciu vstú­piť do sie­tí ban­ko­vých klí­rin­go­vých vy­rov­na­ní. Dcér­ska fir­ma Goog­le Pay­ment Corp. prip­ra­vu­je kar­to­vé služ­by pre on-li­ne ob­chod­ní­kov na prin­cí­poch P2P (per­son-to-per­son), ako dopl­nok pre mo­bil­nú pe­ňa­žen­ku. Chce spus­tiť me­chan­izmus Ad­Sen­se a roz­ší­riť služ­by Goog­le Play, zjed­no­tiť pla­tob­né por­tá­ly na prin­cí­poch flexibi­li­ty, účin­nej­šej auten­ti­fi­ká­cie a Open Ac­cess.

V Ru­mun­sku spus­til mo­bil­ný ope­rá­tor Vo­da­fo­ne us­peš­ný pro­jekt M-Pe­sa, ove­re­ný v Ke­ni. Pou­ží­va­teľ pros­tred­níc­tvom SMS správ mô­že den­ne po­sie­lať su­mu od 0,22 € do 6,715 €, pri­jí­mať a po­sie­lať pe­nia­ze cez mo­bi­ly, na­ku­po­vať to­var ale­bo vy­ko­ná­vať pla­tob­né prí­ka­zy. Mo­bil­ný ope­rá­tor Vo­da­fo­ne pred­pok­la­dá 6 mi­lió­nov klien­tov v Ru­mun­sku do kon­ca ro­ka 2014.

Ame­ric­ké fi­nan­čné IT fir­my ako FIS, ACI Worldwide, Fi­serv a Vo­ca­Link po­má­ha­jú veľ­kým ban­kám v ob­las­ti pla­tob­né­ho sty­ku. Ich ús­peš­né pro­jek­ty ako ClearXchan­ge ale­bo the P2P, up­gra­do­va­li ban­kám Bank of Ame­ri­ca Cha­se a Wells Far­go ich ope­rač­né pla­tob­né sie­te a sys­té­my.

Za­mr­znu­té kar­to­vé sché­my

Sys­tém kar­to­vých pla­tieb exis­tu­je bez reál­nej kon­ku­ren­cie. V ame­ric­kom ma­loob­cho­de za­mrz­la ak­tuál­na bez­peč­nosť kar­to­vých pla­tieb 3 de­ká­dy do­za­du. Ob­chod­né re­ťaz­ce a ma­loob­chod strá­ca­jú veľ­ké pe­nia­ze pre ones­ko­re­nú lik­vi­di­tu a skos­tna­te­né ope­rač­né ča­sy vy­rov­na­nia pla­tieb ( pon­de­lok - pia­tok od 9. do 17. h, bez ví­ken­dov a so štát­ny­mi sviat­ka­mi).

Rep­re­zen­tan­ti ob­chod­ných re­ťaz­cov sú to­ho ná­zo­ru, že pla­tob­né sys­té­my mo­no­pol­ne vlas­tne­né dl­hé de­sať­ro­čia ame­ric­ký­mi kar­to­vý­mi do­ma­mi a fi­nan­čný­mi in­šti­tú­cia­mi ig­no­ru­jú účasť ma­loob­cho­du a zá­kaz­ní­kov. Si­tuácia za­šla tak ďa­le­ko, že vy­rov­na­nie toľ­ko kri­ti­zo­va­ných pa­pie­ro­vých še­kov zo še­ko­vých kni­žiek vy­jde lac­nej­šie ako plat­by cez de­bet­né a kre­dit­né kar­to­vé sché­my. Rep­re­zen­tan­ti re­ťaz­cov vo­la­jú po ot­vo­re­ných pla­tob­ných štan­dar­doch a za­stá­va­jú ná­zor, že USA vlas­tnia naj­drah­ší kar­to­vý sys­tém prie­my­sel­né­ho sve­ta.

Prá­ve pre­to zdru­že­nie The World Wide Web Con­sor­tium tri ro­ky prip­ra­vu­je spus­te­nie uni­ver­zál­nych pla­tob­ných štan­dar­dov pre web. Kon­zor­cium v tom­to pro­jek­te chce, aby ich co­re ar­chi­tek­tú­ra ob­slú­ži­la všet­kých pou­ží­va­te­ľov webu cez PC, smar­tfó­ny, tab­le­ty či iné za­ria­de­nia. Nao­pak, Vi­sa, Mas­ters Card či ban­ky a fe­de­rál­na ban­ka FED chcú za­sa­ho­vať do no­vých webo­vých pla­tob­ných tech­no­ló­gií a ino­vá­cií. Fe­de­rál­ni do­zor­co­via chcú re­gu­lo­vať tie­to to­ky pe­ňa­zí cez li­cen­čnú tran­smi­tač­nú po­li­ti­ku a ro­biť obštruk­cie no­vým ma­lým fir­mám pri ich pla­tob­ných ino­vá­ciách.

Mi­los­lav Hos­chek, ne­zá­vis­lý kon­zul­tant

Zdroj: IW 5-6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter