Slovensko zavádza dátové schránky

No­vý zá­kon o eGo­ver­nmen­te, kto­rý na­do­bu­dol účin­nosť 11. 2013, pred­sta­vu­je pre Slo­ven­sko sku­toč­ný zlom. Umož­ňu­je to­tiž fir­mám aj ob­ča­nom elek­tro­nic­kú ko­mu­ni­ká­ciu s or­gán­mi ve­rej­nej mo­ci. Vý­po­čet agen­dy, kto­rú mož­no v tej­to chví­li reali­zo­vať, nie je sí­ce úpl­ný, ale pri­bú­da pos­tup­ne, ako sa elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cii pris­pô­so­bu­jú jed­not­li­vé úra­dy.

Kým elek­tro­nic­ká ko­mu­ni­ká­cia B2B me­dzi fir­ma­mi už naš­la ces­tu k ze­fek­tív­ne­niu pros­tred­níc­tvom me­dzi­ná­rod­ných štan­dar­dov EDI, te­raz sa ot­vá­ra spô­sob, ako elek­tro­nic­kou for­mou nah­ra­diť poš­to­vú obál­ku aj sme­rom k úra­dom.

Aké sú vý­ho­dy?

Vý­hod, kto­ré mô­žu z pou­ží­va­nia elek­tro­nic­kých schrá­nok ply­núť, je veľ­ké množ­stvo. Za tie hlav­né mož­no ne­po­chyb­ne ozna­čiť ús­po­ru ča­su aj pe­ňa­zí. S elek­tro­nic­ký­mi schrán­ka­mi už ne­mu­sí­te cho­diť na poš­tu a ča­kať v ne­ko­neč­ných ra­doch. Rie­šiť ne­bu­de­te mu­sieť ani ot­vá­ra­ciu do­bu pôšt, svo­je elek­tro­nic­ké sprá­vy si vy­zdvih­ne­te (prí­pad­ne poš­le­te) ke­dy­koľ­vek a od­kiaľ­koľ­vek - z prá­ce, z do­mo­va ale­bo na za­hra­nič­nej slu­žob­nej ces­te. Zní­žia sa aj fi­rem­né či osob­né nák­la­dy spo­je­né s dra­hý­mi lis­to­vý­mi služ­ba­mi, správ­ne pop­lat­ky sú na­vy­še v prí­pa­de elek­tro­nic­kej for­my vždy len po­lo­vič­né. V tej­to sú­vis­los­ti je ur­či­te za­ují­ma­vé spo­me­núť roz­siah­lu vl­nu kri­ti­ky, kto­rá sa znies­la na Úrad vlá­dy SR po tom, ako pô­vod­ne navr­hol veľ­kosť elek­tro­nic­kej schrán­ky (za­dar­mo) len do úrov­ne 20 MB - na­ko­niec doš­lo k päť­de­siat­ná­sob­né­mu zvý­še­niu tej­to ka­pa­ci­ty na pl­ných 1000 MB, čo by ma­lo bež­né­mu smr­teľ­ní­ko­vi bo­ha­to sta­čiť.

Prí­pad­né ne­vý­ho­dy sys­té­mu elek­tro­nic­kých schrá­nok uká­že až dl­ho­do­bej­šia prax, naj­väč­šou hroz­bou by moh­la byť ne­dos­tup­nosť slu­žieb v prí­pa­de po­ru­cho­vos­ti a čas­tej­ších vý­pad­kov. Tre­ba do­dať, že žiad­ne ta­ké­to prob­lé­my sa do­te­raz neob­ja­vi­li.

Poz­voľ­ný ná­beh do ro­ku 2016

Do­ba, po­čas kto­rej mu­sia jed­not­li­vé úra­dy pris­tú­piť na elek­tro­nic­kú ko­mu­ni­ká­ciu, je po­mer­ne dl­há, kon­krét­ne tri ro­ky. Zna­me­ná to, že naj­nes­kôr do no­vem­bra 2016 (do troch ro­kov po účin­nos­ti zmie­ne­né­ho zá­ko­na) s va­mi mô­žu úra­dy ko­mu­ni­ko­vať aj na­ďa­lej v pa­pie­ro­vej for­me, a to aj na­priek to­mu, že ste prís­luš­nú žia­dosť po­da­li elek­tro­nic­ky. Ob­chod­né spo­loč­nos­ti ma­jú čas naj­nes­kôr do augus­ta 2015, aby si ak­ti­vo­va­li svo­ju elek­tro­nic­kú schrán­ku a za­ča­li ju pou­ží­vať. Po­kiaľ tak neu­či­nia, bu­de im v tom­to ter­mí­ne ak­ti­vo­va­ná štá­tom auto­ma­tic­ky. V prí­pa­de živ­nos­tní­kov a fy­zic­kých osôb je vy­uží­va­nie elek­tro­nic­kých schrá­nok ne­po­vin­né, a ak si ju sa­mi dob­ro­voľ­ne neak­ti­vu­jú, ne­bu­de im auto­ma­tic­ky zria­de­ná.

Čo je (a vie) elek­tro­nic­ká schrán­ka?

Vzhľa­dom na to, že pri ko­mu­ni­ká­cii ob­ča­na či fir­my s úrad­mi do­chá­dza k vý­me­ne čas­to veľ­mi cit­li­vých úda­jov, bo­lo pre elek­tro­nic­ké schrán­ky zria­de­né špe­ciál­ne elek­tro­nic­ké úlo­žis­ko, v kto­rom sú elek­tro­nic­ké sprá­vy a no­ti­fi­ká­cie ar­chi­vo­va­né. Po­dob­nosť elek­tro­nic­kých schrá­nok s kla­sic­ký­mi e-mai­lo­vý­mi služ­ba­mi ur­či­te oce­ní väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov.

Sr­dcom ce­lé­ho pro­jek­tu je por­tál ve­rej­nej sprá­vy, dos­tup­ný na webe slo­ven­sko.sk. Vďa­ka ne­mu mož­no s úrad­mi ko­mu­ni­ko­vať buď pros­tred­níc­tvom kon­krét­nych for­mu­lá­rov, ale­bo uni­ver­zál­ne­ho po­da­nia, kto­ré ne­má pres­ne de­fi­no­va­nú for­mu. V pi­lot­nej fá­ze pro­jek­tu bol sí­ce vý­po­čet sprís­tup­ne­ných slu­žieb po­mer­ne ob­me­dze­ný, v sú­čas­nos­ti však už mož­no elek­tro­nic­ky vy­ba­viť veľ­kú časť agen­dy so štát­nou sprá­vou - nap­rík­lad za­lo­žiť fir­mu, zru­šiť živ­nosť, pos­lať od­vo­la­nie ale­bo si za­ria­diť pre­chod­ný po­byt.

Zria­de­nie ver­zus ak­ti­vá­cia elek­tro­nic­kej schrán­ky

Elek­tro­nic­ké schrán­ky sú v tej­to chví­li dos­tup­né už všet­kým sub­jek­tom. K 1. 1. 2014 bo­li zria­de­né všet­kým fy­zic­kým oso­bám nad 18 ro­kov (a v bu­dúc­nos­ti ju tak­to auto­ma­tic­ky zís­ka kaž­dý do­siah­nu­tím 18. ro­ku ve­ku), práv­nic­kým oso­bám a or­gá­nom ve­rej­nej mo­ci o me­siac nes­kôr. Kaž­do­pád­ne zria­de­nie elek­tro­nic­kej schrán­ky v pod­sta­te nič nez­na­me­ná, na jej „oži­ve­nie" je ne­vyh­nut­ná ak­ti­vá­cia. A prá­ve na ak­ti­vá­ciu elek­tro­nic­kej schrán­ky pla­tia pre jed­not­li­vé sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov uve­de­né ter­mí­ny, te­da august 2015 pre ob­chod­né spo­loč­nos­ti a no­vem­ber 2016 pre or­gá­ny ve­rej­nej mo­ci. Pre fy­zic­ké oso­by (vrá­ta­ne pod­ni­ka­te­ľov) je tá­to ak­ti­vá­cia úpl­ne dob­ro­voľ­ná, a te­da je viac než prav­de­po­dob­né, že znač­ná časť z nich (napr. ob­ča­nov vy­ššie­ho ve­ku) nik­dy ak­ti­vo­va­ná a vy­uži­tá ne­bu­de. A to na­priek to­mu, že zria­de­nie aj ak­ti­vá­cia schrán­ky sú úpl­ne za­dar­mo. Ta­kis­to len fy­zic­ké oso­by mô­žu v bu­dúc­nos­ti svo­ju schrán­ku zru­šiť.

Za­dar­mo je aj uve­de­ná ka­pa­ci­ta elek­tro­nic­kej schrán­ky do veľ­kos­ti 1 GB, väč­šiu ka­pa­ci­tu tre­ba za­pla­tiť (poz­ri box). V prí­pa­de, že sa schrán­ka blí­ži k svoj­mu napl­ne­niu, je pou­ží­va­teľ na tú­to sku­toč­nosť upo­zor­ne­ný a má 60 dní na us­ku­toč­ne­nie náp­ra­vy (zvý­še­nie ka­pa­ci­ty, zma­za­nie ne­pot­reb­ných správ). Po­kiaľ nič z to­ho neu­ro­bí, sú sprá­vy po prek­ro­če­ní ka­pa­ci­ty pos­tup­ne ma­za­né, a to od tých naj­star­ších (ne­da­jú sa však ma­zať sprá­vy do­te­raz nep­re­čí­ta­né). Len pre za­ují­ma­vosť: to­to nas­ta­ve­nie je vý­raz­ne pou­ží­va­teľ­sky oh­ľa­dupl­nej­šie než v prí­pa­de če­ských dá­to­vých schrá­nok, kde sú sprá­vy po 90 dňoch auto­ma­tic­ky ma­za­né bez oh­ľa­du na voľ­né mies­to v schrán­ke - nás­led­nú ar­chi­vá­ciu správ tre­ba, po­cho­pi­teľ­ne, za­pla­tiť.

Ce­na za ka­pa­ci­tu elek­tro­nic­kej schrán­ky

  • do 1 GB - za­dar­mo
  • na­vy­še 1 GB - 10 EUR/rok
  • na­vy­še 10 GB - 100 EUR/rok
  • na­vy­še 100 GB - 1000 EUR/rok

Ako na to?

Na to, aby ste moh­li elek­tro­nic­kú schrán­ku ak­ti­vo­vať a za­čať pou­ží­vať, tre­ba us­ku­toč­niť nie­koľ­ko kro­kov. Na­priek to­mu, že nie sú vô­bec zlo­ži­té, mô­žu byť pre nie­ko­ho is­tou pre­káž­kou. Ne­vyh­nut­ná pod­mien­ka na prih­lá­se­nie sa do sys­té­mu elek­tro­nic­kých schrá­nok, a te­da ak­ti­vá­ciu schrán­ky je vlas­tníc­tvo kar­ty eID, te­da ob­čian­ske­ho preu­ka­zu s elek­tro­nic­kým či­pom. Ten sa však vy­dá­va len od de­cem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka a vlas­tní ho tak za­tiaľ len má­lo ľu­dí. Vy­da­ná kar­ta eID na­vy­še mu­sí mať ak­ti­vo­va­nú on-li­ne eID fun­kciu, čo v praxi zna­me­ná za­de­fi­no­va­nie osob­né­ho bez­peč­nos­tné­ho (tzv. BOK) kó­du. Ďalej tre­ba vlas­tniť čí­tač­ku ka­riet (dos­ta­ne ju kaž­dý bez­plat­ne pri vy­da­ní elek­tro­nic­ké­ho ob­čian­ske­ho preu­ka­zu) a na ňu prís­luš­ný sof­tvér eID klient a ov­lá­da­če (všet­ko rov­na­ko za­dar­mo k dis­po­zí­cii). Ten­to na pr­vý poh­ľad tro­chu zlo­ži­tej­ší pro­ces je však ne­vyh­nut­ný na bu­dú­cu bez­prob­lé­mo­vú a hlav­ne bez­peč­nú ko­mu­ni­ká­ciu elek­tro­nic­kou ces­tou.

Na tom­to mies­te tre­ba upo­zor­niť na niek­to­ré sof­tvé­ro­vé ob­me­dzenia, kto­ré sa však pos­tup­ne od­stra­ňu­jú. Ce­lý sys­tém bol v pr­vej fá­ze prís­tup­ný len v ope­rač­nom sys­té­me Win­dows, v prie­be­hu ja­ri je však nap­lá­no­va­né roz­ší­re­nie aj na ďal­šie ope­rač­né sys­té­my - vy­bra­né od­no­že Li­nuxu a Mac. Prís­tup do elek­tro­nic­kej schrán­ky je mož­ný cez vy­hľa­dá­va­če Inter­net Explo­rer, Chro­me aj Fi­re­fox.

Ako sa prih­lá­siť do elek­tro­nic­kej schrán­ky?

  • Na webe por­tá­lu ve­rej­nej sprá­vy slo­ven­sko.sk klik­ni­te na Prih­lá­siť sa na por­tál.
  • Pri­poj­te k váš­mu po­čí­ta­ču čí­tač­ku ka­riet.
  • Vlož­te va­šu kar­tu eID do čí­tač­ky.
  • Za­daj­te kód BOK k va­šej kar­te eID.
  • Po prih­lá­se­ní sa klik­ni­te na iko­nu obál­ky, pod kto­rou je skry­tá elek­tro­nic­ká schrán­ka.

Ke­dy je sprá­va do­ru­če­ná?

Do elek­tro­nic­kej schrán­ky je mož­né do­ru­čo­va­nie (po­dob­ne ako v pí­som­nom sty­ku) buď „oby­čaj­ne", ale­bo „do vlas­tných rúk". V tom­to prí­pa­de tre­ba naj­prv potvr­diť do­ru­čen­ku, až po­tom sa sprá­va zob­ra­zí. Tým sa elek­tro­nic­ká sprá­va po­va­žu­je za do­ru­če­nú. Ale po­zor - v prí­pa­de, že do 15 dní do­ru­čen­ku ne­potvr­dí­te, stá­va sa auto­ma­tic­ky do­ru­če­nou a na­do­bú­da prá­vop­lat­nosť. „Oby­čaj­ná" sprá­va sa za do­ru­če­nú po­va­žu­je nas­le­du­jú­ci deň po po­da­ní do elek­tro­nic­kej schrán­ky.

A čo pod­pis?

Pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej schrán­ky mož­no sprá­vy nie­len sťa­ho­vať, ale, sa­moz­rej­me, aj po­sie­lať. To, či tre­ba prís­luš­nú sprá­vu aj pod­pí­sať, zá­vi­sí od kon­krét­nej si­tuácie. V niek­to­rých jed­no­du­chých prí­pa­doch (napr. žia­dosť o in­for­má­cie) nie je pod­pis ne­vyh­nut­ný, vo väč­ši­ne os­tat­ných (po­dob­ne ako pri pí­som­nom do­ku­men­te) však áno. Mu­sí ísť o tzv. za­ru­če­ný elek­tro­nic­ký pod­pis. Aj v tom­to prí­pa­de však za­tiaľ pla­tí, že do­ku­ment sa dá pod­pí­sať len v ope­rač­ných sys­té­moch Win­dows.

Elek­tro­nic­ké schrán­ky - hneď ale­bo až nes­kôr?

Ako sme už spo­me­nu­li, zria­diť si elek­tro­nic­kú schrán­ku má roz­hod­ne zmy­sel - či už z ča­so­vých, ale­bo fi­nan­čných dô­vo­dov. Aj nav­zdo­ry ur­či­tej ča­so­vej ná­roč­nos­ti nie­koľ­kých pot­reb­ných kro­kov pri pr­vot­nej ak­ti­vá­cii elek­tro­nic­kej schrán­ky sa pri vy­ba­vo­va­ní už dru­hej či tre­tej agen­dy s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou šet­rí čas. A tá­to ús­po­ra s kaž­dou ďal­šou vy­ba­ve­nou agen­dou ďa­lej na­ras­tá. Fi­nan­čnú vý­ho­du tak umoc­ňu­jú zní­že­né správ­ne pop­lat­ky.

A čo sa tý­ka pô­vod­ných elek­tro­nic­kých schrá­nok, dos­tup­ných cez me­no a hes­lo, k dis­po­zí­cii bu­dú všet­kým pou­ží­va­te­ľom mi­ni­mál­ne do kon­ca toh­to ro­ka, o ni­ja­kú sú­čas­nú či pred­chá­dza­jú­cu ko­mu­ni­ká­ciu s úrad­mi tak v žiad­nom prí­pa­de nep­rí­de­te.

Pou­če­nie z če­ských chýb

Za­vá­dzanie elek­tro­nic­kých schrá­nok na Slo­ven­sku ne­za­prie in­špi­rá­ciu čes­kým sys­té­mom dá­to­vých schrá­nok, kto­rý fun­gu­je od ro­ku 2009 pod­ľa zá­ko­na z ro­ku 2008. Poh­ľa­dom cez hra­ni­ce bo­lo mož­né pou­čiť sa z ne­do­mys­le­nos­ti toh­to sys­té­mu v Čes­ku. Ich pos­la­nie je pri­tom rov­na­ké - slú­žiť fir­mám a ob­ča­nom na ko­mu­ni­ká­ciu so štát­nou sprá­vou.

Če­si si však skom­pli­ko­va­li ži­vot tým, že dá­to­vé schrán­ky fun­gu­jú ako­by v dvoch rôz­nych re­ži­moch, a to nie­len ve­rej­nop­ráv­nym sme­rom k or­gá­nom ve­rej­nej mo­ci, ale aj súk­rom­nop­ráv­nym, te­da na pre­nos poš­to­vej dá­to­vej sprá­vy me­dzi pri­vát­ny­mi fir­ma­mi, ale už nie za pe­nia­ze štá­tu. Ten­to zá­mer v Čes­ku na­ra­zil na ka­tas­tro­fál­ny ne­záu­jem fi­riem a má prak­tic­ky nu­lo­vé vy­uži­tie, pre­to­že me­dzi fir­ma­mi sa v me­dzi­ná­rod­nom kon­texte nie­koľ­ko ro­kov roz­ví­ja elek­tro­nic­ká vý­me­na štruk­tú­ro­va­ných dok­la­dov (EDI - Elec­tro­nic Da­ta Inter­chan­ge) a pre­nos pros­tred­níc­tvom ko­mer­čných sie­tí VAN s pri­da­nou hod­no­tou a za ove­ľa vý­hod­nej­ších pod­mie­nok. Pod­ľa sprá­vy spo­loč­nos­ti CCV op­ro­ti ro­ku 2012 me­dzi­roč­ne na­rás­tol ob­jem dok­la­dov pre­ne­se­ných cez EDI viac ako o pä­ti­nu. Na Slo­ven­sku je dop­re­du jas­né, že elek­tro­nic­ké schrán­ky fun­gu­jú čis­to len na svoj vy­me­dze­ný účel vo ve­rej­nop­ráv­nom re­ži­me a žiad­ny súk­rom­nop­ráv­ny re­žim ani ne­ma­jú.

Ra­dim Kam­ler, kon­zul­tant spo­loč­nos­ti,
CCV In­for­mač­né sys­té­my

Zdroj: IW 5-6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter