PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Kooperativa profituje z cloudového riešenia Office 365

Bez­peč­né pri­po­je­nie exter­ných po­bo­čiek, ob­chod­ných miest a par­tner­ských za­stú­pe­ní k in­for­mač­ným sys­té­mom pois­ťov­ne. Vy­so­ká dos­tup­nosť clou­do­vé­ho rie­še­nia pri mi­ni­mál­nych ná­ro­koch na sprá­vu.

Si­tuácia

Pra­cov­ní­ci pois­ťov­ne Koo­pe­ra­ti­va vy­uží­va­li na pri­po­je­nie k in­for­mač­ným sys­té­mom v cen­trá­le štan­dar­dné Ac­ti­ve Di­rec­to­ry. Na uk­la­da­nie a sprá­vu do­ku­men­tov vy­uží­va­li Sha­re­Point Server a na sprá­vu elek­tro­nic­kej poš­ty Mic­ro­soft Exchan­ge Server.

Hlav­ný prob­lém bo­la in­teg­rá­cia ši­ro­ko roz­vet­ve­nej ve­rej­nej pre­daj­nej sie­te, po­zos­tá­va­jú­cej zo 48 kan­ce­lá­rií, 68 ob­chod­ných miest a viac 200 par­tner­ských za­stú­pe­ní, do cen­trál­ne­ho Ac­ti­ve Di­rec­to­ry nie­len z tech­nic­ké­ho hľa­dis­ka, ale aj z práv­ne­ho. V tech­nic­kej ob­las­ti bol prob­lém naj­mä s bez­peč­ným prís­tu­pom pra­cov­ní­kov par­tner­ských za­stú­pe­ní spo­za fi­rem­né­ho fi­rewal­lu.

Ob­chod­né cie­le

Vzhľa­dom na štruk­tú­ru pre­daj­nej sie­te hľa­da­li v pois­ťov­ni Koo­pe­ra­ti­va spo­ľah­li­vé clou­do­vé rie­še­nie, kto­ré by umož­ni­lo bez­peč­ný a se­lek­to­va­ný prís­tup exter­ných pra­cov­ní­kov k do­ku­men­tom, kto­ré pot­re­bu­jú pri svo­jej prá­ci, a k elek­tro­nic­kej poš­te. Jed­na z kľú­čo­vých po­žia­da­viek bo­la ta­ká, aby exter­ní pou­ží­va­te­lia nep­ris­tu­po­va­li pria­mo do sys­té­mov pois­ťov­ne, ale aby ma­li svo­je úda­je zá­ro­veň izo­lo­va­né od inter­ne­tu.

Rie­še­nie

Jed­no z hlav­ných kri­té­rií pri vý­be­re rie­še­nia bo­la jed­not­ná plat­for­ma pro­duk­tov Mic­ro­sof­tu, na kto­ré sú pou­ží­va­te­lia zvyk­nu­tí a vy­ško­le­ní. Pra­co­va­li so Sha­re­Poin­tom a elek­tro­nic­kou poš­tou pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Out­look. Pri po­rov­ná­va­ní dos­tup­ných rie­še­ní je­di­ne Mic­ro­soft do­ká­zal za­ru­čiť, že úda­je bu­dú ulo­že­né v dá­to­vých cen­trách v kra­ji­nách Európ­skej únie. Kon­ku­ren­čná plat­for­ma Goog­le Apps for Bu­si­ness ta­kú­to ga­ran­ciu ne­pos­ky­to­va­la. Im­ple­men­tá­cia clou­do­vé­ho rie­še­nia Of­fi­ce 365 pre­bie­ha­la v ré­žii IT od­de­le­nia Koo­pe­ra­ti­vy. Pro­duk­čnú eta­pu pred­chá­dza­lo me­sač­né dôk­lad­né tes­to­va­nie a ove­ro­va­nie fun­kcio­na­li­ty. Po ukon­če­ní tes­to­va­cej eta­py sa za­ča­la pos­tup­ná, koor­di­no­va­ná mig­rá­cia pou­ží­va­te­ľov. Kon­fi­gu­rá­cie bo­li pri­da­né hro­mad­ným im­por­tom, pou­ží­va­te­ľom bo­li nás­led­ne dis­tri­buo­va­né prih­la­so­va­cie úda­je. Mig­rá­cia zá­ro­veň po­núk­la príl­eži­tosť na kon­so­li­dá­ciu úda­jov jed­not­li­vých pou­ží­va­te­ľov, pre­to pre­bie­ha­la v úz­kej sú­čin­nos­ti s ni­mi.

Pra­cov­ní­ci Mic­ro­sof­tu v rám­ci pre-sa­les kon­zul­tá­cií pre­zen­to­va­li mož­nos­ti rie­še­nia vrá­ta­ne mož­ných sce­ná­rov na­sa­de­nia v pod­mien­kach pois­ťov­ne Koo­pe­ra­ti­va. V rám­ci tes­to­va­nia bol pri­de­le­ný kon­zul­tant z Mic­ro­sof­tu, s kto­rým IT od­de­le­nie pois­ťov­ne rie­ši­lo prí­pad­né ne­jas­nos­ti ale­bo vý­ber naj­vhod­nej­ších pos­tu­pov.

V sú­čas­nos­ti v pois­ťov­ni Koo­pe­ra­ti­va vy­uží­va­jú v rám­ci li­cen­čné­ho plá­nu E3 hlav­ne Sha­re­Point a Exchan­ge. Niek­to­rí pra­cov­ní­ci za­ča­li z vlas­tnej ini­cia­tí­vy vy­uží­vať in­teg­ro­va­né rie­še­nie Lync na vzá­jom­nú ko­mu­ni­ká­ciu v rám­ci or­ga­ni­zač­nej štruk­tú­ry pois­ťov­ne.

Po nie­koľ­kých me­sia­coch, keď si pou­ží­va­te­lia na rie­še­nie zvyk­nú, plá­nu­je IT od­de­le­nie uká­zať ma­na­žé­rom a pra­cov­ní­kom pois­ťov­ne ďal­šie mož­nos­ti kom­plexné­ho rie­še­nia Of­fi­ce 365. Po­tom bu­de nas­le­do­vať for­mou inter­view ana­lý­za ich po­trieb a mož­nos­ti vy­uží­va­nia ďal­ších in­teg­ro­va­ných slu­žieb a fun­kcií. Sú­čas­ťou li­cen­čné­ho plá­nu E3 je aj mož­nosť nain­šta­lo­vať kan­ce­lár­sky ba­lík Of­fi­ce 2013 na klien­tske po­čí­ta­če pra­cov­ní­kov, pre­to im bu­de pre­zen­to­va­ná aj tá­to mož­nosť, ako aj mož­nosť vy­uží­va­nia mo­der­ných klient­skych za­ria­de­ní - tab­le­tov a smar­tfó­nov.

Prí­no­sy

Po troch me­sia­coch pou­ží­va­nia ne­mož­no pres­ne vy­čís­liť ús­po­ry. Po­čas tes­to­va­cej fá­zy bo­li ak­tua­li­zo­va­né ver­zie pro­duk­tov vy­uží­va­né pois­ťov­ňou, kto­ré sú sú­čas­ťou služ­by (Sha­re­Point, Exchan­ge a Lync) z ver­zií 2010 na ver­zie 2013. Ta­ký­to up­gra­de reali­zo­va­ný lo­kál­ne nap­rík­lad for­mou exter­né­ho do­dá­va­te­ľa by stál ne­ma­lé fi­nan­čné pros­tried­ky. V clou­do­vom pros­tre­dí sa up­gra­de na­vy­še us­ku­toč­nil auto­ma­tic­ky, čo eli­mi­no­va­lo množ­stvo prá­ce ad­mi­nis­trá­to­rov.

Of­fi­ce 365 sa vy­uží­va pre pa­ra­lel­nú sieť par­tne­rov, kto­rých pra­cov­ní­ci pra­cu­jú na vlas­tných za­ria­de­niach, či už sú to kla­sic­ké no­te­boo­ky, ale­bo čo­raz viac tab­le­ty.

No­vé rie­še­nie ich od­čle­ni­lo od prís­tu­pu do vnú­tor­nej sie­te pois­ťov­ne. Pra­cov­ní­ci ne­mu­sia pou­ží­vať VPN, IT od­de­le­nie ne­mu­sí strá­žiť, či pra­cov­ní­ci ma­jú nain­šta­lo­va­ný anti­ví­ru­so­vý sof­tvér a dodr­žia­va­jú prís­ne pra­vid­lá na prís­tup do pod­ni­ko­vej sie­te. Naj­väč­šie vý­ho­dy sú dos­tup­nosť, zjed­no­du­še­nie prá­ce ad­mi­nis­trá­to­rov a jed­no­du­chý up­gra­de na no­vé ver­zie.

Rie­še­nie prak­tic­ky ne­via­že ka­pa­ci­ty IT od­de­le­nia a vďa­ka jed­no­du­ché­mu pou­ží­va­teľ­ské­mu pros­tre­dia por­tá­lov na sprá­vu jed­not­li­vých sú­čas­tí rie­še­nia ho do­ká­že spra­vo­vať je­den člo­vek. Vy­tvo­re­nie pou­ží­va­teľ­ských úč­tov je de­di­ko­va­né na zod­po­ved­ných pra­cov­ní­kov, kto­rí ma­jú preh­ľad o pot­re­bách prís­tu­pu jed­not­li­vých za­mes­tnan­cov.

Ci­tát

Vo fi­ná­le sme sa roz­ho­do­va­li me­dzi plat­for­ma­mi Goog­le a Mic­ro­soft. Roz­hod­lo bez­peč­nos­tné kri­té­rium. Mic­ro­soft na roz­diel od Goog­lu do­ká­zal za­ru­čiť, že úda­je bu­dú ulo­že­né v dá­to­vých cen­trách v kra­ji­nách Európ­skej únie. Po dl­hšom ča­se pou­ží­va­nia clou­do­vé­ho rie­še­nia Of­fi­ce 365 sa ja­ví ako ob­rov­ská vý­ho­da vy­so­ká dos­tup­nosť pre pou­ží­va­te­ľov, do­siaľ sme ne­zaz­na­me­na­li vý­pa­dok." (Ing. Bra­nis­lav Ada­mo­vič, člen roz­ší­re­né­ho ve­de­nia a ria­di­teľ)

„Na­sa­de­ním Mic­ro­soft Of­fi­ce 365 sa pois­ťov­ňa Koo­pe­ra­ti­va za­ra­di­la k líd­rom v za­vá­dza­ní no­vých, mo­der­ných a efek­tív­nych clou­do­vých rie­še­ní v od­vet­ví." (Mar­tin Čer­ňák, ma­na­žér di­ví­zie Of­fi­ce)

Preh­ľad rie­še­ní

  • Kra­ji­na: Slo­ven­sko
  • Od­vet­vie: Pois­ťov­níc­tvo
  • Pro­duk­ty a tech­no­ló­gie: Mic­ro­soft Of­fi­ce 365, Mic­ro­soft Lync.
  • Pro­fil zá­kaz­ní­ka: KOO­PE­RA­TI­VA pois­ťov­ňa, a.s., je čle­nom sil­nej európ­skej sku­pi­ny Vien­na In­su­ran­ce Group, kto­rá má za­stú­pe­nie po ce­lej Euró­pe. Ob­chod­ná sieť spo­loč­nos­ti v sú­čas­nos­ti po­zos­tá­va zo 7 kon­ven­čných agen­túr a 1 špe­cia­li­zo­va­nej agen­tú­ry na spo­lup­rá­cu s mak­lér­sky­mi spo­loč­nos­ťa­mi, 48 kan­ce­lá­rií, 68 ob­chod­ných miest a z vy­še 200 za­stú­pe­ní vo všet­kých slo­ven­ských mes­tách a ob­ciach. Všet­ky po­nú­ka­né pro­duk­ty a ich všeo­bec­né pois­tné pod­mien­ky zod­po­ve­da­jú európ­ske­mu štan­dar­du.
  • Veľ­kosť spo­loč­nos­ti:Of­fi­ce 365 v Koo­pe­ra­ti­ve vy­uží­va prib­liž­ne 200 pra­cov­ní­kov.

Zdroj: IW 5-6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter