Ak chce klient na webe ušetriť, najme si študenta. Ak chce na webe zarobiť, najme si agentúru.

Po­le tvor­by webo­vých strá­nok pat­rí vo všeo­bec­nos­ti me­dzi naj­kon­ku­ren­čnej­šie od­vet­via. Po­ma­ly kaž­dý, kto do­ká­že ot­vo­riť Pho­tos­hop ale­bo na­pí­sať nie­koľ­ko zna­čiek HTML, sa ozna­ču­je za webo­vé­ho di­zaj­né­ra. Ba­rié­ra na vstup do toh­to biz­ni­su je extrém­ne níz­ka - v pod­sta­te sta­čí no­te­book a pri­po­je­nie na inter­net. Ten­to (pre nie­ko­ho po­zi­tív­ny) fakt má však nie­koľ­ko veľ­mi ne­ga­tív­nych im­pli­ká­cií.

Pr­vá je ra­píd­na in­flá­cia - člo­vek nez­na­lý od­bo­ru na­do­bú­da po­cit, že vy­tvo­re­nie webo­vej strán­ky zvlád­ne kto­koľ­vek. A akú­koľ­vek štvor­ci­fer­nú po­nu­ku po­va­žu­je za ok­rá­da­nie. Ďal­šou je fakt, že inter­net je tak za­pla­vo­va­ný množ­stvom nek­va­lit­ných strá­nok (na klá­ves­ni­cu sa mi tis­ne slo­vo od­pad). Opäť člo­vek nez­na­lý od­bo­ru ne­do­ká­že po­sú­diť kva­li­tu, ale keď­že vi­dí pre­dov­šet­kým zlé prík­la­dy, pok­la­dá ich za nor­mu (ne­mô­že to byť zlé, keď je to­ho toľ­ko). A od to­ho je už len krô­čik k to­mu, aby aj svo­je za­da­nie pris­pô­so­bil ma­so­vé­mu (ne)vku­su.

Tým nech­cem ni­ja­ko de­ho­nes­to­vať tvor­bu štu­den­tov, na­ko­niec sám som za­čí­nal ako štu­dent a aj fir­mu sme za­kla­da­li eš­te bez di­plo­mov. Prob­lé­mom je bo­ho­rov­nosť mno­hých z nich, nes­chop­nosť spoz­nať a prek­ro­čiť vlas­tné li­mi­ty (poz­ri Dun­nin­gov-Kru­ge­rov efekt, tu pla­tí tak­mer do­ko­na­le). To­to však, sa­moz­rej­me, pla­tí aj pre fir­my.

wapaltokasch.jpg

Chce­te, aby váš web vy­ze­ral tak­to?

<html> nes­ta­čí

Na to, aby sme moh­li ob­jek­tív­ne po­sú­diť prí­no­sy a ri­zi­ká štu­den­ta, resp. fir­my, mu­sí­me roz­li­šo­vať rôz­ne ty­py webov. Iné po­žia­dav­ky má na web živ­nos­tník, iné ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia a iné me­dzi­ná­rod­ný kon­cern. Ta­kis­to si tre­ba uve­do­miť, že tvor­ba webo­vej strán­ky už dnes nie je o Pho­tos­ho­pe/HTML. Tu sú niek­to­ré zna­los­ti, kto­ré sú ne­vyh­nut­né pri tvor­be ob­chod­ne ús­peš­né­ho webu:

  • Biz­ni­so­vá ana­ly­ti­ka - klient čas­to ne­vie, pre ko­ho má byť strán­ka ur­če­ná, ne­vie, aké cie­le mô­že mať
  • User Expe­rien­ce - ako ob­chod­né cie­le pret­ran­sfor­mo­vať do pou­ží­va­teľ­ské­ho zá­žit­ku, uši­té­ho na mie­ru cie­ľo­vej sku­pi­ne
  • Co­pywri­ting - ako po­mo­cou textu pres­ved­čiť náv­štev­ní­ka, aby spra­vil to, čo od ne­ho chcem
  • Ty­pog­ra­fia - ako vy­tvo­re­ný text pre­zen­to­vať tak, aby za­pa­dal do cel­ko­vé­ho UX a pris­pie­val k pl­ne­niu ob­chod­ných plá­nov
  • Mar­ke­ting - ako zís­kať pre web čo naj­vyš­šiu re­le­van­tnú náv­štev­nosť pri čo naj­niž­ších nák­la­doch (nie, na váš web ne­chodia ľu­dia cie­le­ne, tre­ba ich tam „us­mer­niť")
  • Webo­vá ana­ly­ti­ka - ako cie­le biz­ni­su pret­ran­sfor­mo­vať do me­ra­teľ­ných met­rík a tie prie­bež­ne vy­hod­no­co­vať
  • Šká­lo­va­teľ­nosť - ako sa bu­de web/e-shop sprá­vať pri veľ­kej náv­štev­nos­ti, ako bu­de pris­pô­so­bi­teľ­ný roz­ši­ru­jú­cim sa pod­ni­ka­teľ­ským ak­ti­vi­tám

Zá­mer­ne som tu neuvie­dol nič z „tra­dič­ných" dis­cip­lín - gra­fic­ký di­zajn, kó­do­va­nie HTML atď. Tie po­va­žu­jem za sa­moz­rej­mé, nie­čo ako ne­vyh­nut­ná, no nie pos­ta­ču­jú­ca pod­mien­ka.

Poď­me sa však po­zrieť, aké vý­ho­dy/ne­vý­ho­dy mô­že mať an­ga­žo­va­nie štu­den­ta pre rôz­ne ty­py klien­tov.

Ob­čian­ske zdru­že­nia, ne­zis­ko­vé or­ga­ni­zá­cie

Ob­čian­ske zdru­že­nia má­va­jú vo všeo­bec­nos­ti níz­ke ná­ro­ky na svo­ju webo­vú strán­ku. Naj­mä po­kiaľ slú­žia len na in­for­mo­va­nie čle­nov (ty­pic­ky „ma­mik­lu­by", rôz­ne hob­by zdru­že­nia atď.). To­to je ideál­na par­ke­ta pre štu­den­tov - prak­tic­ky ne­ma­jú čo po­ka­ziť, a keď­že sa strán­ky čas­to me­nia, ma­jú dos­ta­tok pries­to­ru na pos­tup­né zlep­šo­va­nie sa. Po­kiaľ má štu­dent chuť učiť sa, prá­ca pre nie­koľ­ko ne­zis­ko­viek mu mô­že po­môcť vý­raz­ne sa zdo­ko­na­liť v zá­klad­ných zruč­nos­tiach a čas­to sa ok­ra­jo­vo dot­knúť aj „ne­tech­nic­kých" ob­las­tí, ako je napr. co­pywri­ting, mar­ke­ting. Je to ty­pic­ká si­tuácia win - win. Ne­zis­kov­ka má web a štu­dent pr­vé re­fe­ren­cie. Ma­lú vý­nim­ku z toh­to pra­vid­la tvo­ria napr. ofi­ciál­ne na­dá­cie a veľ­ké n. o., napr. In­ten­da, Dob­rý an­jel a pod. Tu je už pro­fe­sio­nál­na webo­vá strán­ka ne­vyh­nut­nosť, pre­to­že tie­to or­ga­ni­zá­cie ko­mu­ni­ku­jú s veľ­ký­mi spon­zor­mi, štát­nou/ve­rej­nou sprá­vou atď.

Živ­nos­tní­ci a ma­lé fir­my

Tá­to ka­te­gó­ria klien­tov je zrej­me naj­kom­pli­ko­va­nej­šia. Väč­ši­na má len veľ­mi li­mi­to­va­né zdro­je, no ich ús­pech čas­to od webu zá­vi­sí (ale­bo je as­poň webom ov­plyv­ne­ný). Veľ­ké inter­ne­to­vé agen­tú­ry sú ce­no­vo ne­dos­tup­né, no zve­riť tvor­bu webu nes­kú­se­né­mu štu­den­to­vi je pri­veľ­ký ha­zard. Naj­schod­nej­šia ces­ta pre ne čas­to bý­va os­lo­viť buď veľ­mi ši­kov­né­ho štu­den­ta (kto­rí však bý­va­jú čas­to za­va­le­ní množ­stvom zá­ka­ziek), ale­bo sku­pi­nu freelan­ce­rov. Dnes je na tr­hu via­ce­ro ta­kých­to zos­ku­pe­ní špe­cia­lis­tov, kto­rí vzá­jom­ne koo­pe­ru­jú a vy­tvá­ra­jú tak vlas­tne „ne­for­mál­ne agen­tú­ry".

Stred­né až veľ­ké fir­my a kor­po­rá­cie ne­má veľ­mi vý­znam spo­mí­nať - väč­ši­na (as­poň tie, kto­ré to s inter­ne­tom my­slia váž­ne) má k dis­po­zí­cii dos­ta­toč­ný roz­po­čet, aby si moh­li naj­ať ove­re­nú a skú­se­nú agen­tú­ru.

Je te­da fir­ma ideál­ne rie­še­nie?

Kla­sik by po­ve­dal - zá­le­ží na... Na tr­hu dnes pô­so­bí množ­stvo jed­no-/dvo­jo­so­bo­vých „fi­riem", pre kto­ré čas­to pla­tia všet­ky vy­me­no­va­né ne­vý­ho­dy štu­den­tov, no zá­ro­veň ne­ve­dia pos­kyt­núť vý­ho­dy väč­ších agen­túr - sta­bi­li­tu, ši­ro­ké zá­ze­mie, viac špe­cia­lis­tov. Ani agen­tú­ra však nie je vždy zá­ru­kou ús­pe­chu. Naj­mä keď nez­vlád­ne svoj rých­ly rast a za­mes­tná bri­gád­ni­kov (le­bo špe­cia­lis­tov je na tr­hu akút­ny ne­dos­ta­tok). Poz­nám prí­pad, keď re­no­mo­va­ná agen­tú­ra nev­hod­ný­mi ak­ti­vi­ta­mi SEO do­siah­la pe­na­li­zá­ciu webu klien­ta (úpl­né vy­lú­če­nie z vý­sled­kov vy­hľa­dá­va­nia). A eš­te sa tvá­ri­la, že sa nič nes­ta­lo. Naj­lep­šia pre­ven­cia pred po­dob­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi je sku­toč­ne dôk­lad­né pre­ve­re­nie si fir­my cez jej re­fe­ren­cie a sle­do­va­nie, či napr. ne­na­rást­la pri­rý­chlo v pos­led­nom ča­se.

Kon­zul­tant webo­vých pro­jek­tov

Exis­tu­je však aj iné rie­še­nie, kto­ré do­ká­že ideál­ne skom­bi­no­vať vý­ho­dy niž­ších nák­la­dov na štu­den­tov a sta­bil­né­ho zá­ze­mia agen­tú­ry. Kon­zul­tant webo­vých pro­jek­tov. V skrat­ke by sa tá­to po­zí­cia da­la opí­sať ako „webo­vý do­zor" (pod­ľa vzo­ru sta­veb­né­ho do­zo­ru). Je to člo­vek, kto­rý mu­sí do hĺbky ro­zu­mieť váš­mu biz­ni­su, mu­sí mať dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti a do­ká­za­teľ­né vý­sled­ky v ob­las­ti ob­chod­ných ús­pe­chov webov, kto­ré vy­tvá­ral. Je to člo­vek, kto­rý vám vie po­môcť s príp­ra­vou pod­kla­dov na vý­be­ro­vé ko­na­nie, za­stu­pu­je va­še zá­uj­my vo­či do­dá­va­te­ľo­vi a do­ze­rá na kva­li­tu vý­sled­né­ho pro­duk­tu. Je to však vzťah pos­ta­ve­ný na ab­so­lút­nej dô­ve­re - bez nej to jed­no­du­cho ne­fun­gu­je.

Ak má­te po­chyb­nos­ti o je­ho schop­nos­tiach a lo­ja­li­te, do ta­kej spo­lup­rá­ce ne­choď­te, nep­ri­ne­sie to vý­sled­ky. A ako vlas­tne do­ká­že ten­to člo­vek skĺbiť vý­ho­dy štu­den­ta a fir­my? V pr­vom ra­de sa vo fa­chu po­hy­bu­je ro­ky a s mno­hý­mi do­dá­va­teľ­mi sa poz­ná osob­ne. Má preh­ľad o ich kva­li­te a schop­nos­tiach. A v ne­pos­led­nom ra­de sa na ta­ké­ho­to člo­ve­ka čas­to ob­ra­ca­jú štu­den­ti a za­čí­na­jú­ci freelan­ce­ri s pros­bou o ra­du/us­mer­ne­nie. Vďa­ka to­mu vi­dí ich po­ten­ciál a schop­nos­ti. Vie vám te­da od­po­ru­čiť ši­kov­né­ho štu­den­ta, kto­rý je lac­nej­ší, no dos­ta­toč­ne ši­kov­ný, aby neoh­ro­zil váš pro­jekt, nao­pak, obo­ha­til ho. Je sa­moz­rej­mé, že služ­by ta­ké­ho­to člo­ve­ka nie sú lac­né. Na pr­vý poh­ľad mô­žu byť do­kon­ca šo­ku­jú­ce. No je to in­ves­tí­cia s krát­kou do­bou náv­rat­nos­ti. Ta­ký­to člo­vek je to­tiž zá­ru­kou to­ho, že váš web bu­de sku­toč­ne ús­peš­ný.

Na zá­ver by som len zo­pa­ko­val: Pou­va­žuj­te, či chce­te na webe ušet­riť ale­bo za­ro­biť. Vý­ber vhod­né­ho do­dá­va­te­ľa sa vám tým znač­ne zjed­no­du­ší.

Dá­vid Me­lich, ma­na­ging di­rec­tor, Im­pres­sa – inter­ne­to­vá agen­tú­ra, s.r.o.
da­vid.me­lich@im­pres­sa.sk

Zdroj: IW 5-6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter