Môj (bez)bolestný prechod z Androidu na iPhone

Zná­mi, kto­rí ma poz­na­jú, ve­dia, že som dl­ho­roč­ným fa­nú­ši­kom An­droi­du. Nie som od­por­com nah­ryz­nu­té­ho jabĺčka, väč­ši­nu z je­ho mo­bil­ných pro­duk­tov som mal v ru­kách na tes­ty me­dzi pr­vý­mi na Slo­ven­sku, ale jed­no­du­cho k sr­dcu mi pri­rás­tol An­droid.

Pro­duk­ty App­le bo­li pre mňa skôr znám­kou spo­lo­čen­ské­ho sta­tu­su, ich ce­na sa mi zda­la zby­toč­ne vy­so­ká, veď sa da­li po­hodl­ne nah­ra­diť inými pro­duk­tmi. Pred­sud­kov sa však tre­ba zba­viť, a tak som si po­ve­dal, že napl­no „switchnem" svoj mo­bil­ný ži­vot z An­droi­du na iP­ho­ne.

Drob­nos­ti z kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta

Ča­kal ma te­da pre­chod z HTC One (M7) na iP­ho­ne 5s s ofi­ciál­nym iOS 7, sa­moz­rej­me, bez jailbrea­ku. Nech­cem roz­pú­ta­vať zby­toč­né váš­ne, nech­cem sa ani za­stá­vať niek­to­ré­ho sys­té­mu či bo­jo­vať pro­ti ne­mu. Chcel by som pou­ká­zať na nie­koľ­ko de­tai­lov, na kto­ré som si ne­ve­del (a ne­viem) zvyk­núť, a nie­koľ­ko fun­kcio­na­lít, kto­ré mi sprí­jem­ni­li ži­vot. Tak­že aký bol pre­chod z An­droi­du na iOS?

20 plu­sov a mí­nu­sov po pre­cho­de na iP­ho­ne

+/- Sviž­nosť sys­té­mu. Keď pra­cu­je­te s mé­dia­mi (fot­ky, vi­deo), je prá­ca na iP­ho­ne 5s jed­no­du­cho o kú­so­ček vy­la­de­nej­šia. Nes­tret­ne­te sa tu so se­ka­ním či „roz­mýš­ľa­ním" smar­tfó­nu. Z poh­ľa­du cel­ko­vej sviž­nos­ti však roz­diel me­dzi naj­nov­ší­mi ver­zia­mi iOS a An­droi­du na špič­ko­vých smar­tfó­noch sku­toč­ne ne­vi­dím. A nech mi nik­to netvr­dí, že iP­ho­ne nik­dy ne­zamr­zne... :-)

+ Vý­bor­ná sprá­va kon­tak­tov a e-mai­lov. Pre­sú­val som 1600 kon­tak­tov on-li­ne cez Gmail, nas­ta­vo­val som tri rôz­ne ty­py e-mai­lo­vých schrá­nok. Všet­ko fun­gu­je bez naj­men­ších prob­lé­mov od úpl­né­ho za­čiat­ku, a to aj v rám­ci pri­po­je­nia do fi­rem­nej infra­štruk­tú­ry.

- Ko­nek­tor Lig­htning. Vý­my­sel App­lu, kto­rým nú­ti pou­ží­va­te­ľov pou­ží­vať roz­diel­ne prís­lu­šen­stvo ako zvy­šok sve­ta. Net­re­ba za tým hľa­dať nič iné ako zvý­še­né príj­my. Ne­mô­že­te s ni­kým iným ok­rem „ap­plis­tov" zdie­ľať na­bí­jač­ku, pri­po­je­nie USB a dnes čo­raz bež­nej­šie iné re­duk­cie (na TV ako HDMI).

+/- Ma­lý dis­plej. Šty­ri pal­ce je dnes už na kaž­do­den­nú prá­cu jed­no­du­cho má­lo. Ale keď­že App­le ne­dá­va pri svo­jich pro­duk­toch inú mož­nosť, do­nú­ti vás tak­to si zvyk­núť as­poň na men­ší a prak­tic­kej­ší te­le­fón.

- No­ti­fi­ká­cie. Ne­viem si po­môcť, ale aj po nie­koľ­kých me­sia­coch sa mi zda­jú no­ti­fi­ká­cie iP­ho­nu chaotic­ké. Lock screen má iné ty­py no­ti­fi­ká­cií ako hor­ná lišta, ne­dá­va mi to lo­gi­ku.

- Pri­chá­dza­jú­ci ho­vor sa ne­dá zru­šiť zo za­mknu­tej ob­ra­zov­ky. Zmiz­lo čer­ve­né tla­čid­lo, ho­vor sa ru­ší stla­če­ním vy­pí­na­cie­ho tla­čid­la. Priz­ná­vam sa, že to­mu­to sku­toč­ne ne­ro­zu­miem, to je prud­ko nein­tui­tív­ne. Hlav­ne pre­to, že ak vám pri­chá­dza ho­vor a ob­ra­zov­ka je od­om­knu­tá, čer­ve­né tla­čid­lo zra­zu na ob­ra­zov­ke je :-).

- Pris­pô­so­be­nie je tak­mer nu­lo­vé. Ne­viem si pri­dať wid­get na dis­plej, ne­mô­žem zme­niť lock screen, ne­viem dať ikon­ku na mies­to, na kto­ré chcem.

+ iOS je stá­le a vša­de rov­na­ký. Aj keď sa ne­dá veľ­mi pris­pô­so­bo­vať, vý­sled­kom je, že nech zo­be­rie­te do ru­ky aký­koľ­vek iP­ho­ne ale­bo iPad a pred­tým ste už s ne­ja­kým za­ria­de­ním s iOS pra­co­va­li, bu­de­te ho ve­dieť za­ru­če­ne ov­lá­dať. To­to pri an­droi­do­vých za­ria­de­niach veľ­mi nep­la­tí, keď­že An­droid vy­ze­rá u kaž­dé­ho vý­rob­cu inak.

+ Spot­light. Vy­hľa­dá­va­nie me­dzi kon­tak­tmi, sprá­va­mi, SMS-ka­mi a ce­lým ob­sa­hom te­le­fó­nu z jed­né­ho po­líč­ka. To je prud­ko ná­vy­ko­vé.

- Ne­dá sa up­ra­viť čís­lo pred vo­la­ním. Hľa­dal som všet­ky mož­né spô­so­by, ale ak chce­te pri­dať pred vy­to­če­né čís­lo me­dzi­ná­rod­nú pred­voľ­bu (napr. keď ste na do­vo­len­ke), zo zoz­na­mu pos­led­ných ho­vo­rov vy­to­če­né čís­lo neup­ra­ví­te. Mu­sí­te sa dos­tať ku kon­tak­tu a up­ra­viť ho ma­nuál­ne. Pre­čo?

+ Zvu­ko­vé upo­zor­ne­nia mož­no pris­pô­so­biť rôz­no­ro­dej­šie a via­ce­rým ap­li­ká­ciám, vie­te sa s pri­ra­de­ním zvu­ku k no­ti­fi­ká­cii da­nej ap­li­ká­cii sku­toč­ne pek­ne poh­rať. To pri An­droi­doch nie vždy úpl­ne pla­tí, mi­ni­mál­ne to nie je ta­ké in­tui­tív­ne ako pri iOS.

+/- Fo­toa­pa­rát ne­má v iOS k dis­po­zí­cii žiad­ne de­tail­nej­šie nas­ta­ve­nia. Prav­da je, že po pár fo­tog­ra­fiách zis­tí­te, že ich v sku­toč­nos­ti vlas­tne ani ne­pot­re­bu­je­te. Dr­vi­vú väč­ši­nu fo­tog­ra­fií v mo­bi­le vy­tvá­ra­te aj tak spô­so­bom, že fo­toa­pa­rát spus­tí­te, cvak­ne­te a mo­bil od­lo­ží­te späť do vrec­ka.

+ Ci­teľ­ne rých­lej­šie vy­hľa­dá­va­nie sie­tí Wi-Fi aj mo­bil­ných sie­tí a rých­lej­šia ak­ti­vá­cia dá­to­vých sie­tí. Ži­jem v poh­ra­nič­nej ob­las­ti, bo­jo­vať so sie­ťa­mi ope­rá­to­rov a sie­ťa­mi Wi-Fi je mo­jím úde­lom mi­ni­mál­ne dvak­rát do dňa, mu­sím poch­vá­liť iP­ho­ne za je­ho rých­lej­šie reak­cie v tom­to sme­re.

+ Bez­peč­nej­šia prá­ca s ap­li­ká­cia­mi. Ope­rač­ný sys­tém expli­cit­ne pý­ta po­vo­le­nie pri pr­vom prís­tu­pe ap­li­ká­cii nap­rík­lad ku kon­tak­tom či fo­toa­pa­rá­tu, kto­rý mu­sí­te jas­ne do­vo­liť. A ďa­lej veľ­mi in­tui­tív­ne sa nas­ta­vu­je, kto­ré ap­li­ká­cie mô­žu dá­ta pou­ží­vať a kto­ré nie.

- Nud­ný lock screen. Kým sa neod­hod­lá­te na jailbreak, zvyk­ni­te si na stá­le rov­na­ký lock screen bez de­tail­nej­ších nas­ta­ve­ní, na kto­ré ste zvyk­nu­tí na An­droi­de.

- Har­dvé­ro­vý pre­pí­nač na ľa­vej hra­ne. Nie­že­by bol neu­ži­toč­ný, ale ak si ním stí­ši­te všet­ky zvu­ky te­le­fó­nu (veľ­mi prak­tic­ké napr. na stret­nu­tiach) a po­tom ten­to pre­pí­nač za­bud­ne­te vrá­tiť do pô­vod­nej po­lo­hy, mô­že sa stať, že si ve­čer náj­de­te 10 nep­ri­ja­tých ho­vo­rov. O stí­še­ní všet­kých zvu­kov vás iOS ni­ja­ko nein­for­mu­je, ikon­ka na dis­ple­ji chý­ba.

+ Auto­ma­tic­ké prep­nu­tie me­dzi SMS a iMes­sa­ge, ak je pri­jí­ma­teľ sprá­vy ta­kis­to ma­ji­teľ iP­ho­nu. Pre ma­ji­te­ľov iP­ho­nov, kto­rí zväč­ša ma­jú prog­ra­my SMS-flat, je to už viac či me­nej ne­vyu­ži­teľ­ná fun­kcia.

+ Jed­no­duch­ší prís­tup k le­gál­nej hud­be. Ak ne­má­te nič pro­ti iTu­nes, má­te spo­lu s iP­ho­nom jed­no­duch­ší prís­tup k le­gál­nej hud­be.

- Klá­ves­ni­ca, kto­rú po­riad­ne nei­no­vo­val App­le sko­ro 7 ro­kov. Pr­vý iP­ho­ne pri­šiel na trh v ro­ku 2007 a od­vte­dy vy­ze­rá sof­tvé­ro­vá klá­ves­ni­ca stá­le rov­na­ko. Auto­sug­gest sa sla­bo učí, ne­mô­že­te si nain­šta­lo­vať iný typ klá­ves­ni­ce, v tom­to má An­droid jas­ne navrch.

+/- Goog­le Maps fun­gu­jú na iP­ho­ne eš­te lep­šie ako na An­droi­de. Ne­pot­re­bu­je­te žiad­nu pla­te­nú na­vi­gá­ciu (ak ne­ces­tu­je­te do za­hra­ni­čia - na spot­re­bu dát), Goog­le Maps sú na iOS pa­ra­doxne skve­lá voľ­ba. Vlas­tné ma­py App­lu sú na Slo­ven­sku skôr ne­pou­ži­teľ­né.

Ver­dikt PC RE­VUE

Net­rú­fam si roz­hod­núť, kto­rý z mo­bil­ných ope­rač­ných sys­té­mov - iOS ale­bo An­droid - je lep­ší. Úprim­ne. Ide o dva fun­kčne veľ­mi vy­rov­na­né ope­rač­né sys­té­my s dos­ta­toč­ne roz­diel­nym prís­tu­pom k pou­ží­va­teľ­ské­mu sprá­va­niu, čo je dob­ré. Kaž­dý sys­tém má mno­ho de­tai­lov, kto­ré pou­ží­va­te­ľo­vi to­ho dru­hé­ho sys­té­mu ne­bu­dú vy­ho­vo­vať, le­bo zvyk je že­lez­ná ko­še­ľa. Pod­ľa môj­ho ná­zo­ru je vý­ber ope­rač­né­ho sys­té­mu v te­le­fó­ne v dneš­nej do­be čis­to sub­jek­tív­na voľ­ba.

Zdroj: PCR 6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter