Máme ešte nejaké súkromie?

Facebook aj Google menia pravidlá

Ne­dáv­no som vi­del, ako si je­den zná­my ne­chal spra­viť svo­ju kni­hu My So­cial Book. Tá vám z fa­ce­boo­ko­vé­ho pro­fi­lu „vy­do­lu­je" všet­ky va­še zá­zna­my a pre­me­ní ich na efek­tnú kni­hu. Mô­že­te si uro­biť po­kus­nú 25-stra­no­vú kni­hu za 8 eur, prí­pad­ne 500-stra­no­vý „ar­chív" v tvr­dej väz­be za 136 eur.

Keď som v ta­kej­to kni­he lis­to­val, pre­be­hol mi mráz po chr­bte - skús­te si ju dať spra­viť a zis­tí­te, čo všet­ko ste za pos­led­né ro­ky pub­li­ko­va­li na so­ciál­nej sie­ti. Či už pria­te­ľom, ale­bo pria­te­ľom va­šich pria­te­ľov. Pri­ve­ľa súk­ro­mia. A keď to spo­jí­me so zme­nou pra­vi­diel, kto­rú pri­nies­li Fa­ce­book aj Goog­le len po­mer­ne ne­dáv­no, ilú­zia, že na so­ciál­nych sie­ťach má­me svo­je súk­ro­mie, je dáv­no preč. Kto je vlas­tní­kom to­ho, čo na Fa­ce­boo­ku či Goog­le+ uve­rej­ňu­je­me? My ako auto­ri da­ných prís­pev­kov či fo­tog­ra­fií? To je veľ­ký om­yl. Fa­ce­book aj Goog­le+ za­ča­li vy­uží­vať „in­for­má­cie" z va­šich pro­fi­lov v rek­la­mách či od­po­rú­ča­niach na služ­by. Cieľ je jas­ný - zvý­šiť príj­my z rek­la­my.

Rek­la­ma je vý­me­nou za bez­plat­né služ­by

Nech sa na da­ný prob­lém po­zrie­me z aké­ho­koľ­vek uh­la poh­ľa­du, vý­sle­dok je jas­ný. Fa­ce­book aj Goog­le+ po­nú­ka­jú svo­je služ­by za­dar­mo (a tak­to to aj zos­ta­ne). Až 90 % ich ob­ra­tu a zá­ro­veň príj­mov sa tvo­rí z rek­la­my, z čo­ho kom­pen­zu­jú nák­la­dy na pre­vádz­ku tých­to slu­žieb. Ba­ne­ro­vé kam­pa­ne sú už dáv­nej­šie na ús­tu­pe, na vzos­tu­pe je cie­le­ná rek­la­ma, prí­pad­ne od­po­rú­ča­nia in­teg­ro­va­né pria­mo v rek­la­mách. Vy­chá­dza­me z dvoch pred­pok­la­dov:

  1. Za­dá­va­te­lia rek­la­my ove­ľa rad­šej in­ves­tu­jú svo­je pe­nia­ze do de­mog­ra­fic­ky za­cie­le­nej rek­la­my (vy­be­rú si mes­to, ve­ko­vú sku­pi­nu, poh­la­vie, prí­pad­ne si vás roz­trie­dia pod­ľa va­šich exis­tu­jú­cich zá­uj­mov) ako do neš­pe­ci­fi­ko­va­nej ma­sy pou­ží­va­te­ľov.
  2. Pou­ží­va­te­lia s om­no­ho väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou klik­nú na rek­la­mu, v kto­rej uvi­dia me­no ale­bo fo­tog­ra­fiu svoj­ho zná­me­ho ako od­po­ru­če­nie, Li­ke, +1 ale­bo čo­koľ­vek po­dob­né.

A pres­ne pre­to Fa­ce­book aj Goog­le zme­ni­li svo­je pra­vid­lá pou­ží­va­nia, aby moh­li pou­ží­vať na rek­lam­né úče­ly va­še fo­tog­ra­fie, od­po­rú­ča­nia, laj­ky, ko­men­tá­re a v bu­dúc­nos­ti mož­no aj mno­ho ďal­šie­ho, čo na ich so­ciál­nych sie­ťach pub­li­ku­je­te. Kom­pen­zá­cia bez­plat­nej služ­by vý­me­nou za rek­la­mu je v po­riad­ku, otáz­ne však zos­tá­va, čo všet­ko bu­dú chcieť Fa­ce­book aj Goog­le pou­ží­vať v bu­dúc­nos­ti z váš­ho súk­ro­mia. Kde je hra­ni­ca?

Je tam, kde ju cí­ti­te vy ako pou­ží­va­teľ. Keď Fa­ce­book čo aj len mi­ni­mál­ne zme­ní di­zajn, za­re­gis­tru­jú to tak­mer všet­ci. No ak spo­lu s Goog­lom zme­nia svo­je zmluv­né pod­mien­ky, všim­ne si to má­lok­to. Ne­ve­rí­te? Skús­te si spo­me­núť, ke­dy Fa­ce­book na­pos­le­dy zme­nil di­zajn a ke­dy na­pos­le­dy ste si pre­čí­ta­li je­ho zmluv­né pod­mien­ky. Všim­li ste si nap­rík­lad, že Fa­ce­book už neu­mož­ňu­je vy­lú­čiť z vy­hľa­dá­va­nia va­še fa­ce­boo­ko­vé strán­ky?

Goog­le od­po­rú­ča va­še od­po­rú­ča­nia

Goog­le je ce­los­ve­to­vý od­bor­ník na pre­daj rek­la­my. A po no­vom za­čal pou­ží­vať od­po­rú­ča­nia pou­ží­va­te­ľov vo svo­jich rek­la­mách. Vi­de­li ste už nie­ke­dy rek­la­my Goog­le s od­po­rú­ča­nia­mi či re­cen­zia­mi a zba­da­li ste tam me­ná či fot­ky svo­jich zná­mych? Ide o tzv. zdie­ľa­né od­po­rú­ča­nia, kto­ré sa zob­ra­zu­jú pod rek­lam­ný­mi ozná­me­nia­mi ale­bo pria­mo pri vý­sled­koch vy­hľa­dá­va­nia.

Či už hod­no­tí­te služ­by a to­var re­cen­zia­mi ale­bo mi­lu­je­te tla­čid­lo +1, dá­va­te Goog­lu vý­bor­né pod­kla­dy na tvor­bu rek­lam­né­ho pries­to­ru s pri­da­nou hod­no­tou (sa­moz­rej­me z poh­ľa­du za­dá­va­te­ľa rek­la­my). A keď zo­be­rie­te do úva­hy, z kto­rých všet­kých slu­žieb mô­že Goog­le tie­to re­cen­zie a od­po­rú­ča­nia zbie­rať (Goog­le Maps, YouTu­be, Play Sto­re atď.), je zrej­mé, že tak ako vy vi­dí­te me­ná svo­jich zná­mych a ich od­po­rú­ča­nia a „laj­ky" pod naj­rôz­nej­ší­mi rek­la­ma­mi, rov­na­ko vi­dia va­še kon­tak­ty v Goog­le+ va­šu tvár, prí­pad­ne va­še ko­men­tá­re k rôz­nym pro­duk­tom. To nep­la­tí pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ne­ma­jú 18 ro­kov (sa­moz­rej­me, ak uvied­li pri re­gis­trá­cii svoj sku­toč­ný vek).

Zdie­ľa­né od­po­rú­ča­nia v Goog­le+ sa da­jú vy­pnúť. Pre slo­ven­ských pou­ží­va­te­ľov zväč­ša pla­tí, že ich eš­te za­pnu­té ne­ma­jú, ale pre is­to­tu sa poz­ri­te sem: https://plus.goog­le.com/set­tings/en­dor­se­ments a od­škr­tni­te po­líč­ko Ba­sed upon my ac­ti­vi­ty, Goog­le may show my na­me and pro­fi­le pho­to in sha­red en­dor­se­ments that ap­pear in ads. Ďal­šie nas­ta­ve­nia súk­ro­mia si mô­že­te skon­tro­lo­vať na strán­ke https://www.goog­le.com/set­tings/per­so­na­lin­fo - za pred­pok­la­du, že ste do niek­to­rej zo slu­žieb Goog­lu ak­tuál­ne prih­lá­se­ní.

google_endorsements.png

Tak­to by chcel Goog­le+ zob­ra­zo­vať va­še me­no a fo­tog­ra­fiu pri niek­to­rých od­po­rú­ča­niach a re­cen­ziách. Ak mu to nech­ce­te do­vo­liť, od­škr­tni­te v nas­ta­ve­niach spod­ný check-box.

Fa­ce­book mi­lu­je va­še fo­tog­ra­fie - klep­ni­te mu po pr­stoch

Keď­že väč­ši­na Slo­vá­kov je stá­le ak­tív­nej­šia na Fa­ce­boo­ku ako na Goog­le+, bu­de tá­to časť asi dô­le­ži­tej­šia ako pred­chá­dza­jú­ci od­sek. Fa­ce­book vo svo­jich no­vých zmluv­ných pod­mien­kach to­tiž uvá­dza, že mô­že vy­užiť va­šu fo­tog­ra­fiu a laj­ky, kto­ré na naj­väč­šej so­ciál­nej sie­ti na sve­te pub­li­ku­je­te.

A keď­že sa k nám blí­ži aj no­vý spô­sob vy­hľa­dá­va­nia spo­za „veľ­kej mlá­ky", tzv. Graph Search (po na­šom sa bu­de vo­lať Vy­hľa­dá­va­nie na zá­kla­de spo­lo­čen­ských pre­po­je­ní, poz­ri https://www.fa­ce­book.com/about/grap­hsearch), pot­re­bo­val Fa­ce­book zme­niť pod­mien­ky aj v tom­to oh­ľa­de, aby mo­hol preh­ľa­dá­vať ce­lý váš pro­fil a všet­ky prís­pev­ky, kto­ré ste ve­rej­ne da­li zdie­ľať. Teória gra­fov a jej up­lat­ne­nie vo vy­hľa­dá­va­ní sú dáv­nej­šie zná­me a ide o veľ­mi uži­toč­ný pr­vok. No ak sa pre­po­jí s ce­lou so­ciál­nou sie­ťou a dá­ta­mi, kto­ré Fa­ce­book vlas­tní, mô­že ot­vo­riť nao­zaj no­vú éru vo vy­hľa­dá­va­ní.

Pred tým­to vy­hľa­dá­va­ním (či skôr preh­ľa­dá­va­ním va­šich dát) sa mož­no „brá­niť", ak si zve­rej­ne­nie svo­jich dát či ve­cí, kto­ré po­va­žu­je­te za nao­zaj súk­rom­né, ob­me­dzí­te iba na se­ba. Klik­ni­te na svoj pro­fil, nás­led­ne na ikon­ku Ak­tua­li­zo­vať in­for­má­cie vpra­vo na ti­tul­nej fo­tog­ra­fii a ľa­vej čas­ti in­for­má­cie, kto­ré nech­ce­te zdie­ľať, zmeň­te z Va­ši pria­te­lia na Iba ja. Vráť­me sa však k to­mu pod­stat­né­mu, že Fa­ce­book má ná­rok po no­vom zob­ra­zo­vať va­še me­no a pro­fi­lo­vú fo­tog­ra­fiu pri svo­jich rek­la­mách, resp. va­ši pria­te­lia mô­žu vi­dieť vás ako od­po­rú­ča­nie na nie­čo, čo ste nie­ke­dy laj­ko­va­li.

Ak sa vám to nez­dá vhod­né, zá­jdi­te na strán­ku https://www.fa­ce­book.com/set­tings?tab=ads a v čas­ti Rek­la­my a pria­te­lia z ro­let­ky Pá­ro­vať mo­je spo­lo­čen­ské ak­cie s rek­la­ma­mi pre zvoľ­te na­mies­to Len mo­ji pria­te­lia mož­nosť Nik­to a ne­za­bud­ni­te zme­ny ulo­žiť. Stá­le pred­sa pla­tí, že súk­ro­mie si tre­ba strá­žiť... :-)

facebook_reklama2.jpg

facebook_reklama1.png

V nas­ta­ve­niach svoj­ho fa­ce­boo­ko­vé­ho kon­ta v čas­ti Rek­la­my klik­ni­te na Up­ra­viť, aaby sa va­še me­no ne­zob­ra­zo­va­lo pri rek­la­mách, kto­ré Fa­ce­book zob­ra­zu­je va­šim pria­te­ľom, zvoľ­te v ro­let­ke Nik­to.


Zdroj: PCR 6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter