BUSINESS INTELLIGENCE

Odpovede ležia v údajoch spoločností

Pri na­sý­te­ní tr­hu v niek­to­rých kon­krét­nych od­vet­viach (pri­chá­dza­jú­ci štvr­tý mo­bil­ný ope­rá­tor na 2,6 mil. eko­no­mic­ky ak­tív­nych oby­va­te­ľov Slo­ven­ska) sa už zisk spo­loč­nos­tí čas­to ne­vyt­vá­ra iba zís­ka­va­ním no­vých klien­tov, ale udr­ža­ním exis­tu­jú­cich a zvý­še­ním pro­fi­tu z jes­tvu­jú­ce­ho por­tfó­lia zá­kaz­ní­kov.

Po­núk­nuť no­vé služ­by ren­ta­bil­ným zá­kaz­ní­kom a nao­pak, ob­me­dziť služ­by tým klien­tom, u kto­rých hro­zí ri­zi­ko nep­la­te­nia.

Bu­si­ness in­telli­gen­ce v clou­de

Aby však fir­ma ve­de­la re­le­van­tne vy­hod­no­tiť sprá­va­nie svo­jich zá­kaz­ní­kov, ur­čiť ich ren­ta­bi­li­tu, ra­ting ale­bo iné uka­zo­va­te­le, pot­re­bu­je ne­vyh­nut­ne rie­še­nie BI. Z „ko­py" kó­dov, náz­vov, opi­sov, kľú­čov ulo­že­ných v re­lač­ných ta­buľ­kách vy­tvá­ra a pos­ky­tu­je zmys­lupl­né in­for­má­cie v po­do­be gra­fov a ta­bu­liek pre ma­naž­ment, pou­ží­va­te­ľov z biz­ni­su, ale aj štát­ne úra­dy. Rých­la do­ba si vy­ža­du­je aj rých­le roz­hod­nu­tia, na čo tre­ba do­dať pod­kla­dy včas a v pri­me­ra­nej kva­li­te.

Po­čas mno­hých ro­kov praxe sám sle­du­jem, že spo­loč­nos­ti po­ža­du­jú do­dáv­ku kom­plexné­ho rie­še­nia BI vo veľ­mi krát­kom ča­se, čím sa vy­tvá­ra tlak na IT fir­my a ich za­mes­tnan­cov, aby bol za­zmluv­ne­ný pro­jekt spre­vádz­ko­va­ný v čo naj­krat­šom ča­se. V dneš­nej do­be fir­my z po­cho­pi­teľ­ných dô­vo­dov nie sú ochot­né ča­kať na vý­sled­ky rá­do­vo ro­ky, dov­te­dy ich to­tiž mô­že kon­ku­ren­cia pre­val­co­vať a od­sta­viť na dru­hú ko­ľaj. Pot­re­bu­jú ich spra­vid­la do nie­koľ­kých me­sia­cov.

Dá sa vô­bec vy­tvo­riť kva­lit­né rie­še­nie za ta­ký krát­ky čas? Rie­še­nie, kto­ré aj „nie­čo vy­dr­ží", kto­ré je pos­ta­ve­né na pev­ných zá­kla­doch, je ľah­ko roz­ši­ro­va­teľ­né, mo­di­fi­ko­va­teľ­né a pri väč­šom vy­ťa­že­ní sa ne­roz­sy­pe ako dom­ček z ka­rát. Tre­ba si pri­tom uve­do­miť, že rie­še­nie BI, to nie je iba ana­lý­za po­žia­da­viek, špe­ci­fi­ká­cia, im­ple­men­tá­cia dá­to­vé­ho skla­du a re­por­tov, ale aj ob­sta­ra­nie har­dvé­ru, sie­ťo­vých kom­po­nen­tov, in­šta­lá­cia a príp­ra­va vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia, roz­ší­re­nie har­dvé­ru, up­gra­de sof­tvé­ru a cel­ko­vá údr­žba - to všet­ko si vy­ža­du­je čas a pe­nia­ze.

V tom­to zmys­le sa rie­še­nie BI v clou­de zdá veľ­mi vhod­né, do­kon­ca je to lep­šia a vý­hod­nej­šia al­ter­na­tí­va ako bu­do­va­nie pros­tre­dia pria­mo v spo­loč­nos­ti. Zá­kaz­ník dos­tá­va vý­sled­ky ove­ľa skôr, ne­vy­ťa­žu­je svo­je IT od­de­le­nie, kto­ré sa pri­már­ne sta­rá o co­re sys­té­my spo­loč­nos­ti. Clou­do­vé rie­še­nie pri­tom po­nú­ka ši­ro­kú šká­lo­va­teľ­nosť, kde sa kon­krét­ne­mu zá­kaz­ní­ko­vi vy­hra­dí iba časť vý­kon­né­ho har­dvé­ru, kto­rý má v pl­nom roz­sa­hu k dis­po­zí­cii do­dá­va­teľ. Ne­ho­vo­riac o sof­tvé­ro­vých li­cen­ciách, kto­ré sa od­be­ra­te­ľo­vi pre­na­jí­ma­jú za zlo­mok ob­sta­rá­va­cej ce­ny, ale v pl­nom roz­sa­hu, čo sa tý­ka fun­kčnos­ti (spra­vid­la en­terpri­se edí­cie).

Vďa­ka clou­do­vým služ­bám sa ot­vá­ra­jú mož­nos­ti aj ove­ľa men­ším fir­mám, aby sa dos­ta­li ku kva­lit­né­mu rie­še­niu BI s ta­kým har­dvé­ro­vým a sof­tvé­ro­vým vy­ba­ve­ním, kto­ré by pri vlas­tnom rie­še­ní bo­lo v mno­hých prí­pa­doch na hra­ni­ci ich tech­nic­kých a fi­nan­čných mož­nos­tí.

S ma­so­vým prí­cho­dom smar­tfó­nov a tab­le­tov sa vý­stu­py BI dos­tá­va­jú eš­te bliž­šie k ma­na­žé­rom a ľu­ďom, kto­rí tie­to za­ria­de­nia pou­ží­va­jú a zá­ro­veň sú pri­már­ny­mi od­be­ra­teľ­mi vý­stu­pov BI. Clou­do­vé rie­še­nie už zo svo­jej pod­sta­ty je prip­ra­ve­né spros­tred­ko­vať úda­je aj na spo­me­nu­té za­ria­de­nia, aj keď iba cez štan­dar­dné webo­vé roz­hra­nie. Ne­ho­vo­riac o špe­cia­li­zo­va­ných ap­li­ká­ciách ma­jo­rit­ných do­dá­va­te­ľov nás­tro­jov BI, ako je Orac­le BI, SAS BI Server, Mic­ro­soft Sha­re­Point, kto­rí už dáv­no za­rea­go­va­li na no­vé tren­dy a vy­vi­nu­li špe­ci­fic­ké ap­li­ká­cie pre rôz­ne ope­rač­né sys­té­my ob­slu­hu­jú­ce tab­le­ty a smar­tfó­ny.

Keď­že ma­na­žé­ri spra­vid­la nie sú IT pro­fe­sio­ná­li, sú aj tie­to nás­tro­je pris­pô­so­be­né ich pot­re­bám. In­tui­tív­ne, ľah­ko ov­lá­da­teľ­né, nas­ta­vi­teľ­né a preh­ľad­né. Aby však prá­ve tí­to ľu­dia po­su­nu­li svoj biz­nis eš­te ďa­lej, pot­re­bu­jú aj nie­čo viac, ako je re­por­to­va­nie ak­tuál­ne­ho sta­vu ich spo­loč­nos­ti a sle­do­va­nie dodr­žia­va­nia plá­nov. Pot­re­bu­jú vi­dieť tro­cha do bu­dúc­nos­ti a byť na ňu prip­ra­ve­ní.

Ako hľa­dať od­po­ve­de na otáz­ky biz­ni­su?

Vy­uži­tím nás­tro­jov na da­ta mi­ning (ale­bo aj knowled­ge dis­co­ve­ry) mož­no z dát zís­kať in­for­má­cie. V niek­to­rých prí­pa­doch sa pod ho­nos­ným náz­vom ako li­neár­na reg­re­sia, neu­ró­no­vá sieť ale­bo roz­ho­do­va­cí strom skrý­va po­mer­ne jed­no­du­chá a ľah­ko pred­sta­vi­teľ­ná lo­gi­ka, kto­rá jed­noz­nač­ne od­po­ve­dá na otáz­ky biz­ni­su. S akou prav­de­po­dob­nos­ťou mi klient ne­zap­la­tí pred­pí­sa­nú splát­ku hypo­té­ky? S akou prav­de­po­dob­nos­ťou prej­de klient ku kon­ku­ren­čné­mu mo­bil­né­mu ope­rá­to­ro­vi? S akou prav­de­po­dob­nos­ťou spá­cha klient poist­ný pod­vod? Jed­no­du­ché otáz­ky, kto­ré sa v úč­tov­nej kni­he mô­žu dos­tať na stra­nu ak­tív ale­bo pa­sív a tým pri­niesť fir­me zisk ale­bo stra­tu.

Pre­čo pou­žiť prá­ve clou­do­vé rie­še­nie?

Ne­raz sú však od­po­ve­de na tie­to otáz­ky pria­mo v úda­joch spo­loč­nos­tí, poc­ti­vo zbie­ra­ných nie­koľ­ko ro­kov, kto­ré tam le­žia ako neob­rú­se­ný di­amant. Až keď ten­to ka­meň chy­tí do rúk ši­kov­ný kle­not­ník, mô­že z ne­ho vy­tvo­riť nie­čo pek­né a osož­né. Rov­na­ko to je aj vo sve­te bu­si­ness in­telli­gen­ce a da­ta mi­nin­gu. Z množ­stva úda­jov sa mô­že stať in­for­má­cia ale­bo do­kon­ca cen­ná ra­da. Na to však tre­ba správ­ne inter­pre­to­vať dos­tup­né úda­je.

Ako do­siah­nuť hma­ta­teľ­né vý­sled­ky z da­ta mi­nin­gu v krát­kom ča­se? Od­po­ve­ďou mô­že byť opäť cloud com­pu­ting. Tre­ba si uve­do­miť, že cloud com­pu­ting je rie­še­nie, kto­ré IT fir­ma po­nú­ka he­te­ro­gén­nym zá­kaz­ní­kom, a tak dis­po­nu­je cen­ný­mi ve­do­mos­ťa­mi z rôz­nych ob­las­tí biz­ni­su. Ak je do­dá­va­teľ IT schop­ný ur­čiť, kto­rý klient ban­ky ne­zap­la­tí splát­ku pô­žič­ky, rov­na­kým prís­tu­pom vie ur­čiť, kto­rý klient ne­zap­la­tí pois­tku pois­ťov­ni ale­bo fak­tú­ru za te­le­fón mo­bil­né­mu ope­rá­to­ro­vi. Dá sa po­ve­dať, že má vop­red prip­ra­ve­né rie­še­nie na inter­pre­tá­ciu otá­zok, kto­ré sú čas­to veľ­mi po­dob­né pre rôz­ne ob­las­ti biz­ni­su. Bez pot­re­by sta­vať infra­štru­kú­ru, in­šta­lo­vať sof­tvér, vy­tvá­rať da­ta­mart mô­že clou­do­vé rie­še­nie pos­kyt­núť po­ža­do­va­né in­for­má­cie nie­koľ­ko­ná­sob­ne rých­lej­šie ako pri bu­do­va­ní vlas­tné­ho rie­še­nia.

Sprís­tup­ne­nie úda­jov exter­nej fir­me mi­mo hrad­by spo­loč­nos­ti je ta­bu, kto­ré sa ťaž­ko pre­ko­ná­va. V prí­pa­de da­ta mi­nin­gu však oba­vy nie sú vô­bec na mies­te. Sta­čí, ak spo­loč­nosť pos­kyt­ne do clou­do­vé­ho rie­še­nia nein­terpre­to­va­teľ­né čís­lo zá­kaz­ní­ka, nie­koľ­ko uka­zo­va­te­ľov a ob­ra­tom dos­ta­ne nas­päť je­ho skó­re. Pri­tom pre­vo­do­vý mos­tík me­dzi iden­ti­fi­ká­to­rom klien­ta (čís­lo) a sa­mot­ným klien­tom (me­no, priez­vis­ko, rod­né čís­lo) zos­tá­va v ru­kách spo­loč­nos­ti.

Pre­čo te­da ne­vys­kú­šať cloud a ne­vy­ťa­žiť z je­ho po­ten­ciá­lu maximum?

Sza­bolcs Pus­kás, So­lu­tion ar­chi­tect, MAIND s.r.o.

Zdroj: IW 5-6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter