BUSINESS INTELLIGENCE

Business Discovery – otázka zajtra, odpoveď už dnes

Aj keď tra­dič­né nás­tro­je BI, dá­to­vé skla­dy a tech­no­ló­gie OLAP po­nú­ka­jú spo­ľah­li­vé dá­ta a re­por­ty, pred­sa len im chý­ba flexibi­li­ta, dy­na­mi­ka, sú má­lo sa­moob­služ­né a čas­to ne­zoh­ľad­ňu­jú kaž­do­den­né pot­re­by pou­ží­va­te­ľov.

To je aj dô­vod, pre­čo sme už nie­koľ­ko ro­kov sved­ka­mi ra­di­kál­nych zmien na po­li BI. Tra­dič­né prís­tu­py k ana­ly­ti­ke, ako koc­ky OLAP, dá­to­vé skla­dy a ďal­šie nás­tro­je BI, ne­do­ká­za­li spĺňať spo­mí­na­né po­žia­dav­ky tr­hu. Čas­to sa stá­va­lo, že ma­na­žé­ri dos­ta­li do rúk nep­ruž­né rie­še­nie, pos­ta­ve­né na bá­ze „queries", s pred­de­fi­no­va­ný­mi re­por­tmi a das­hboar­dmi. Ta­ké­to rie­še­nie je veľ­mi kom­plexné, vy­ža­du­je si ob­rov­ské na­sa­de­nie a ľud­ský vklad.

Prob­lém nas­tá­va, keď sa ob­ja­ví po­žia­dav­ka na zme­nu ale­bo otáz­ka, na kto­rú sa ne­mys­le­lo na za­čiat­ku. Vte­dy tre­ba na­de­fi­no­vať no­vé po­žia­dav­ky a poh­ľa­dy, čo nie je jed­no­du­ché a tr­vá to ne­ja­ký čas. Ta­ké­to ro­bus­tné rie­še­nia nie sú efek­tív­ne a zni­žu­jú hod­no­tu in­ves­tí­cie do BI. Trh si uve­do­mil, že je pot­reb­ná zme­na, fir­my za­ča­li klásť na IT rie­še­nia vy­ššie ná­ro­ky. Od BI po­ža­do­va­li väč­šiu flexibil­nosť, rých­losť a efek­tív­nosť, ta­kis­to aj hlb­šie biz­ni­so­vé „uva­žo­va­nie".

Dá­ta už neh­ľa­dá­me. Ob­ja­vu­je­me.

Viac ako na bu­do­va­nie čas­to sa­moú­čel­ných, ro­bus­tných IT rie­še­ní sa dnes vý­vo­já­ri tech­no­ló­gií BI kon­cen­tru­jú na pou­ží­va­te­ľa a je­ho pot­re­by. Stá­le viac sa aj v na­šich kon­či­nách dos­tá­va­jú k slo­vu nás­tro­je Bu­si­ness Dis­co­ve­ry, ako al­ter­na­tí­va k tra­dič­né­mu BI. V pr­vom ra­de ho­vo­rí­me o plat­for­me BI, kto­rá zoh­ľad­ňu­je pot­re­by pou­ží­va­te­ľa. Po­nú­ka mož­nosť rých­lo a správ­ne sa roz­ho­do­vať, a to na zá­kla­de via­ce­rých zdro­jov - dát, ale aj ľu­dí a pros­tre­dia. Bu­si­ness Dis­co­ve­ry je dnes v rám­ci BI už mož­no mainstream, ale zá­ro­veň pred­sta­vu­je aj jas­nú bu­dúc­nosť. Gar­tner od­ha­du­je, že do ro­ku 2015 troj­ná­sob­ne pre­ras­tie tra­dič­né nás­tro­je BI.

Na roz­diel od tra­dič­né­ho mo­de­lu BI je Bu­si­ness Dis­co­ve­ry dos­tup­ná, pou­ží­va­teľ­sky ne­ná­roč­ná, rých­lo na­sa­di­teľ­ná a efek­tív­na plat­for­ma. Nie je li­mi­to­va­ná pred­de­fi­no­va­ný­mi ces­ta­mi, kto­ré je ne­vyh­nut­né neus­tá­le sle­do­vať, ale­bo vop­red sfor­mu­lo­va­ný­mi otáz­ka­mi. Umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľo­vi, ba priam ho mo­ti­vu­je, aby sám a ak­tív­ne ob­ja­vo­val. Jed­no­du­cho sa pý­ta­te, čo pot­re­bu­je­te, a ob­ja­vu­je­te to všet­ký­mi smer­mi na­prieč or­ga­ni­zá­ciou.

Ako to fun­gu­je v praxi?

Pred­stav­te si, že ste na po­ra­de a v dis­ku­sii sa vy­no­rí ne­ja­ký prob­lém a s ním aj otáz­ka, na kto­rú ne­poz­ná­te od­po­veď. Pri tra­dič­nom mo­de­li BI tre­ba vy­tvo­riť úpl­ne no­vú „query" a ča­kať na jej spra­co­va­nie. To však mô­že tr­vať dni aj týž­dne. Na­vy­še sa v tom vy­zná len hŕstka ľu­dí, kto­rí sú po­dob­ný­mi žia­dos­ťa­mi za­va­le­ní, tak­že si poč­ká­te. Vý­sled­kom je re­port v Exce­li, s kto­rým tre­ba ne­raz eš­te ďa­lej pra­co­vať.

Nap­ro­ti to­mu Bu­si­ness Dis­co­ve­ry do­ká­že v rov­na­kej si­tuá­cii vy­ge­ne­ro­vať že­la­nú od­po­veď veľ­mi rých­lo. Ma­na­žér ale­bo ana­ly­tik jed­no­du­cho na­mo­de­lu­je no­vú otáz­ku a od­po­veď na ňu je len otáz­kou rých­los­ti je­ho pr­stov. V prí­pa­de pot­re­by mož­no ope­ra­tív­ne „na­mixovať" dá­ta do úpl­ne no­vých poh­ľa­dov. Vý­sle­dok sa zob­ra­zí v preh­ľad­nej for­me, je dos­tup­ný aké­mu­koľ­vek za­ria­de­niu a mô­že­te s ním ih­neď ďa­lej pra­co­vať.

Aso­cia­tív­ne vy­hľa­dá­va­nie a na­tu­ral ana­ly­tics

Jed­na z naj­ino­va­tív­nej­ších tech­no­ló­gií BI je tzv. aso­cia­tív­ny mo­del, kto­rý má pa­ten­to­va­né rie­še­nie Qlik­View. Po­va­žu­je sa za efek­tív­nu al­ter­na­tí­vu k zdĺha­vé­mu a dra­hé­mu bu­do­va­niu dá­to­vých skla­dov. Kým tra­dič­né nás­tro­je BI fun­gu­jú na bá­ze pred­de­fi­no­va­ných poh­ľa­dov a po­žia­da­viek, aso­cia­tív­ne mo­de­lo­va­nie spá­ja dá­ta po­dob­ne ako ľud­ský mo­zog v lo­gic­kých sú­vis­los­tiach. Na­vi­gu­je pou­ží­va­te­ľa cez sú­vi­sia­ce ob­las­ti a umož­ňu­je mu ob­ja­vo­vať väz­by v mno­ho­roz­mer­nom sve­te. S ľud­ským moz­gom má spo­loč­nú aj rých­losť - vý­sle­dok sa dos­ta­ví okam­ži­te.

Aso­cia­tív­ny mo­del umož­ňu­je v je­di­nom kro­ku na­po­jiť všet­ky sú­vi­sia­ce dá­ta, pri­čom sám pou­ží­va­teľ si od­kli­ká­va pot­reb­né po­lož­ky a zis­ťu­je od­po­ve­de. Pot­re­bu­je len ve­dieť, čo chce zis­tiť a v akých sú­vis­los­tiach. Ten­to spô­sob prá­ce sof­tvé­ru je veľ­mi in­tui­tív­ny, tak ako pou­ží­va­te­ľo­vi na­pa­da­jú otáz­ky, si sám vy­kli­ká­va po­ža­do­va­né poh­ľa­dy a dá­va si na ne od­po­ve­de.

Self servic­e - sa­moob­služ­né rie­še­nia BI

Svet BI, to dnes už nie je bu­do­va­nie zlo­ži­tých a dra­hých dá­to­vých skla­dov či na­sa­dzo­va­nie zlo­ži­tých nás­tro­jov OLAP. Am­bí­ciou IT už pres­tá­va byť vý­ro­ba re­por­tov a zá­vis­losť od exter­ných IT fi­riem. Trh sme­ru­je k jed­no­du­chos­ti, kto­rú umož­ňu­jú aj sa­moob­služ­né rie­še­nia.

Kým pri tra­dič­ných nás­tro­joch BI tre­ba pri no­vých po­žia­dav­kách za­po­jiť IT špe­cia­lis­tov, v prí­pa­de Bu­si­ness Dis­co­ve­ry si vy­sta­čí­te aj sa­mi, prí­pad­ne s niek­to­rým z ko­le­gov ana­ly­ti­kov. Čím je vy­ššia sa­mos­tat­nosť pou­ží­va­te­ľa, tým viac sa skra­cu­je čas pot­reb­ný na od­po­ve­da­nie na otáz­ky. S tým kle­sa­jú aj nák­la­dy na im­ple­men­tá­ciu a naj­mä údr­žbu a roz­voj sys­té­mu.

In-me­mo­ry tech­no­ló­gie

Naj­mä pri ob­rov­skom množ­stve dát, s kto­rý­mi fir­my čas­to pra­cu­jú, je rých­losť zís­ka­va­nia in­for­má­cií roz­ho­du­jú­ca. Naj­mo­der­nej­šie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie si dnes do­ká­žu po­ra­diť aj s tý­mi naj­väč­ší­mi da­ta­bá­za­mi prak­tic­ky okam­ži­te. V praxi to fun­gu­je tak, že eš­te nes­tih­ne­te ani do­pí­sať hľa­da­né slo­vo a už sa za­čí­na­jú zob­ra­zo­vať pr­vé vý­sled­ky.

Hlav­ná vý­ho­da je, že ne­mu­sí­te za­dá­vať no­vú po­žia­dav­ku a po­tom ča­kať na jej spra­co­va­nie. Všet­ko sa de­je dos­lo­va rých­los­ťou my­šlien­ky. Ten­to trend bu­de aj na­ďa­lej sil­nieť, čo sú­vi­sí s ras­tú­cim ob­je­mom dát a pot­re­bou zís­ka­vať vý­sled­ky v reál­nom ča­se, ale aj s dos­tup­nos­ťou čo­raz vý­kon­nej­ších har­dvé­ro­vých pa­mä­ťo­vých mo­du­lov.

BI a kon­zu­me­ri­zá­cia

Ani bu­si­ness in­telli­gen­ce sa ne­vyh­la kon­zu­me­ri­zá­cii. Ap­li­ká­cie a tech­no­ló­gie, kto­ré nám uľah­ču­jú ale­bo sprí­jem­ňu­jú ži­vot v súk­ro­mí, nás nau­či­li do­sa­ho­vať vý­sled­ky sys­té­mom „jed­né­ho klik­nu­tia" a bez tech­nic­kých zna­los­tí. Inter­ne­to­vé vy­hľa­dá­va­nie sa sta­lo hlav­ným spô­so­bom zís­ka­va­nia od­po­ve­dí.

Vy­hľa­dá­va­cie ok­no, sta­tus box, tla­čid­lo Li­ke ale­bo Sha­re či do­ty­ko­vé ob­ra­zov­ky zme­ni­li spô­sob uva­žo­va­nia ľu­dí a pov­zbu­dzu­jú ich, aby vy­hľa­dá­va­li, ob­ja­vo­va­li, zdie­ľa­li či inak pra­co­va­li s in­for­má­ciou. Je len pri­ro­dze­né, že po­dob­nú jed­no­du­chosť v pou­ží­va­ní a efek­ti­vi­tu oča­ká­va­me te­raz aj od svo­jich pra­cov­ných nás­tro­jov.

Mar­tin Kos­tič, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti EMARK, kos­tic@emark.sk

Zdroj: IW 5-6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter