BUSINESS INTELLIGENCE

Modely zrelosti

Jed­na z naj­ťaž­ších úloh kaž­dé­ho ma­na­žé­ra je uro­biť správ­ne a včas­né roz­hod­nu­tie tak, aby ma­lo po­zi­tív­ny vplyv na do­siah­nu­tie kľú­čo­vých cie­ľov pod­ni­ku v zlo­ži­tých kon­ku­ren­čných pod­mien­kach.

Tú­to ná­roč­nú úlo­hu mô­že spl­niť len vte­dy, ak má k dis­po­zí­cii rie­še­nie, kto­ré mu včas pos­kyt­ne správ­ne in­for­má­cie. Aby bo­li in­for­má­cie na pod­po­ru roz­ho­do­va­nia re­le­van­tné, mu­sia byť pos­kyt­nu­té v reál­nom ča­se a v po­ža­do­va­nom for­má­te, a to na stra­te­gic­kej, tak­tic­kej aj ope­ra­tív­nej úrov­ni ria­de­nia. Úspeš­né ria­de­nie pod­ni­kov a or­ga­ni­zá­cií ne­za­bez­pe­čí množ­stvo úda­jov, ale rých­losť a pres­nosť, s akou ma­na­žé­ri do­ká­žu z tých­to úda­jov zís­ka­vať kľú­čo­vé in­for­má­cie, pot­reb­né na ria­de­nie pod­ni­ku. Zod­po­ve­da­jú­ce sof­tvé­ro­vé nás­tro­je a tech­no­ló­gie, kto­ré sú špe­ciál­ne za­me­ra­né na pod­po­ru po­trieb ria­dia­cich pra­cov­ní­kov, sa všeo­bec­ne ozna­ču­jú ako sys­té­my bu­si­ness in­telli­gen­ce (BI).

Prob­le­ma­ti­ka im­ple­men­tá­cie sys­té­mov BI re­zo­nu­je v praxi i od­bor­nej li­te­ra­tú­re už dru­hé de­sať­ro­čie. Zá­klad­né prin­cí­py, všeo­bec­ná kon­cep­cia ar­chi­tek­tú­ry, jed­not­li­vé vrstvy, ako aj ap­li­kač­né ob­las­ti BI sa pos­tup­ne dos­ta­li do po­ve­do­mia nie­len IT špe­cia­lis­tov, ma­na­žé­rov na všet­kých úrov­niach ria­de­nia, ale aj šir­šej ve­rej­nos­ti. Na Slo­ven­sku sa však ma­lá po­zor­nosť ve­nu­je mo­de­lom zre­los­ti sys­té­mov BI (Bu­si­ness In­telli­gen­ce Ma­tu­ri­ty Mo­dels), kto­ré sú opí­sa­né v za­hra­nič­nej li­te­ra­tú­re. Tie­to mo­de­ly sa vy­uží­va­jú na opis, vy­svet­le­nie a vy­hod­no­te­nie ži­vot­né­ho cyk­lu sys­té­mov BI a na po­rov­na­nie úrov­ne vy­uží­va­ných sys­té­mov BI. Zá­klad­ný kon­cept všet­kých mo­de­lov zre­los­ti je za­lo­že­ný na sku­toč­nos­ti, že po­žia­dav­ky na in­for­mač­né sys­té­my sa v prie­be­hu ča­su me­nia a že väč­ši­nu tých­to zmien mož­no pred­ví­dať a re­gu­lo­vať. Mo­de­ly zre­los­ti sa vy­ví­ja­li pos­tup­ne a auto­ri jed­not­li­vých mo­de­lov čas­to bu­do­va­li a zlep­šo­va­li svo­je mo­de­ly na zá­kla­de skôr vy­tvo­re­ných mo­de­lov.

Skú­se­nos­ti naj­mä za­hra­nič­ných fi­riem s BI jed­noz­nač­ne do­ka­zu­jú vý­ho­dy vy­uží­va­nia tých­to sys­té­mov, naj­mä ich vplyv na skva­lit­ne­nie ria­de­nia, a te­da aj na zvy­šo­va­nie vý­kon­nos­ti pod­ni­kov. Sú­čas­ne sa v praxi vy­sky­tu­jú aj opač­né prís­tu­py, kto­ré po­va­žu­jú IS/IT za veľ­mi nák­lad­né, a naj­mä z fi­nan­čných dô­vo­dov ne­ma­jú pod­ni­ky zá­ujem in­ves­to­vať do no­vých tech­no­ló­gií. Pre­to sme chce­li zis­tiť, ako sa k uve­de­nej prob­le­ma­ti­ke pos­ta­via ma­na­žé­ri slo­ven­ských pod­ni­kov.

Pred­me­tom náš­ho zá­uj­mu bo­lo na zá­kla­de vy­bra­né­ho mo­de­lu zre­los­ti sys­té­mov BI zhod­no­tiť vy­uží­va­né sys­té­my BI a iden­ti­fi­ko­vať ich úro­veň zre­los­ti na vy­bra­nej vzor­ke pod­ni­kov pô­so­bia­cich na Slo­ven­sku. Pre na­še skú­ma­nie sme vy­bra­li Bu­si­ness In­telli­gen­ce Ma­tu­ri­ty Mo­del (BIMM), kto­rý bol pô­vod­ne navr­hnu­tý spo­loč­nos­ťou Gar­tner[3]. Vý­ber toh­to mo­de­lu zdô­vod­ňu­je­me je­ho kom­plexnos­ťou, jed­noz­nač­nos­ťou za­de­fi­no­va­ných kri­té­rií pre jed­not­li­vé úrov­ne zre­los­ti sys­té­mov BI, ako aj mož­nos­ťa­mi je­ho ap­li­ko­va­nia v pros­tre­dí slo­ven­ských pod­ni­kov. Mo­di­fi­ko­va­ný mo­del BIMM po­zos­tá­va z 5 úrov­ní zre­los­ti BI, kto­ré ana­ly­zu­je v troch pod­ni­ko­vých ob­las­tiach: ob­lasť pod­ni­ko­vých ana­lýz a vý­kaz­níc­tva, ob­lasť in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a ob­lasť vr­cho­lo­vé­ho ma­naž­men­tu pod­ni­ku. Pre kaž­dú z tých­to ob­las­tí iden­ti­fi­ku­je 5 úrov­ní zre­los­ti sys­té­mov BI:

  1. úro­veň - pred­de­fi­no­va­né vý­kaz­níc­tvo
  2. úro­veň - vy­uži­tie ap­li­ká­cií BI vo fun­kčných ob­las­tiach pod­ni­ku
  3. úro­veň - ce­lo­pod­ni­ko­vé rie­še­nia sys­té­mov BI
  4. úro­veň - roz­ší­re­ná pod­po­ra roz­ho­do­va­nia
  5. úro­veň - ak­tív­ny ma­naž­ment zna­los­tí

Pod­rob­né cha­rak­te­ris­ti­ky jed­not­li­vých úrov­ní, z kto­rých sme vy­chá­dza­li a kto­ré sme up­ra­vi­li slo­ven­ské pod­mien­ky, sú uve­de­né v prá­ci As­pek­ty im­ple­men­tá­cie BI v slo­ven­ských pod­ni­koch [1].

Vý­sled­ky náš­ho pries­ku­mu mož­no vy­hod­no­tiť tak­to: V ob­las­ti pod­ni­ko­vých pro­ce­sov a vý­kaz­níc­tva sa naj­viac slo­ven­ských pod­ni­kov na­chá­dza na 2. úrov­ni mo­de­lu zre­los­ti BI a tú­to úro­veň mô­že­me zdo­ku­men­to­vať na zá­kla­de sku­toč­nos­tí, kto­ré zod­po­ve­da­jú zis­te­né­mu sta­vu v pod­ni­ko­vej praxi skú­ma­ných pod­ni­kov. Z hľa­dis­ka ulo­že­nia pod­ni­ko­vých úda­jov je pre dru­hú úro­veň ty­pic­ké ulo­že­nie úda­jov v da­ta­bá­zach, kto­ré mô­žu vy­uží­vať via­ce­ré úse­ky a od­de­le­nia; ide o za­čiat­ky in­teg­ro­va­nia dá­to­vých úlo­žísk z jed­not­li­vých ob­las­tí pod­ni­ku. Dos­tup­nosť tých­to úda­jov pre ma­na­žé­rov vy­ka­zu­je ča­so­vé ones­ko­re­nie.

Kva­li­ta pod­ni­ko­vých ana­lýz je cha­rak­te­ri­zo­va­ná reali­zo­va­ním zá­klad­ných ana­lýz za jed­not­li­vé od­bo­ry (viac úse­kov). Ana­lý­zy sa vy­tvá­ra­jú s ča­so­vým ones­ko­re­ním, ty­pic­ký inter­val je me­sač­né ale­bo štvrťroč­né ob­do­bie. Pre ob­lasť vý­kaz­níc­tva je ty­pic­ké vy­tvá­ra­nie zá­klad­ných vý­ka­zov za jed­not­li­vé úse­ky, pri­čom vy­tvá­ra­né vý­ka­zy v rám­ci ce­lé­ho pod­ni­ku ne­ma­jú jed­not­nú sé­man­ti­ku. Sú­bor KPI je tvo­re­ný zá­klad­ný­mi uka­zo­va­teľ­mi. V pod­ni­koch sa vy­uží­va­jú naj­mä ap­li­ká­cie ERP, v kto­rých ne­mož­no vy­tvá­rať prog­nó­zy. Do­pyt po rie­še­niach BI z jed­not­li­vých od­de­le­ní je mi­ni­mál­ny. Ich vy­uži­tie je ob­me­dze­né a sme­ru­je hlav­ne do od­de­le­ní IT, kto­ré ich vy­uží­va­jú napr. na plá­no­va­nie, roz­poč­to­va­nie a prog­nó­zo­va­nie v ob­las­ti IS/IT.

Dru­há ob­lasť mo­de­lu zre­los­ti BIMM skú­ma úro­veň vy­uží­va­ných in­for­mač­ných tech­no­ló­gií v pod­ni­koch. V tej­to ob­las­ti sa väč­ši­na slo­ven­ských pod­ni­kov po­dob­ne ako v ob­las­ti pod­ni­ko­vých pro­ce­sov a vý­kaz­níc­tva na­chá­dza na 2. úrov­ni mo­de­lu zre­los­ti. Pod­ni­ko­vé úda­je z tech­no­lo­gic­ké­ho hľa­dis­ka mož­no cha­rak­te­ri­zo­vať ako dá­ta čias­toč­ne in­teg­ro­va­né z rôz­nych od­de­le­ní pod­ni­ku, na kto­rých kva­li­tu sa kla­die zvý­še­ný dô­raz. Pou­ží­va­né tech­no­ló­gie v ob­las­ti ulo­že­nia a prís­tu­pu k úda­jom sú orien­to­va­né hlav­ne na zís­ka­nie zá­klad­né­ho prís­tu­pu k úda­jom, pri­čom mož­no po­zo­ro­vať pr­vé po­ku­sy o im­ple­men­tá­ciu dá­to­vých skla­dov, dá­to­vých tr­hov, nás­tro­jov ETL a OLAP. V ob­las­ti spra­co­va­nia, vy­uží­va­nia a pre­zen­to­va­nia úda­jov stá­le prev­lá­da ma­nuál­ne spra­co­va­nie a pre­zen­to­va­nie dát. V mi­ni­mál­nej mie­re sú im­ple­men­to­va­né nor­my a štan­dar­dy pre ob­lasť pod­ni­ko­vých IS/IT.

Po­sú­de­nie úrov­ne zre­los­ti v ob­las­ti stra­te­gic­ké­ho ma­naž­men­tu vy­ús­ti­lo do za­ují­ma­vé­ho zis­te­nia, kde rov­na­ký po­diel pod­ni­kov do­sia­hol 1. aj 4. úro­veň mo­de­lu zre­los­ti. Vzhľa­dom na štruk­tú­ru skú­ma­nej vzor­ky pod­ni­kov, v kto­rej pre­va­žu­jú veľ­ké pod­ni­ky (44 %), je ten­to zdan­li­vý pa­ra­dox zdô­vod­ni­teľ­ný tým, že tie­to pod­ni­ky sa na­chá­dza­jú hlav­ne na 4. a 5. úrov­ni zre­los­ti, čo je spô­so­be­né vy­šším stup­ňom for­ma­li­zá­cie čin­nos­tí na úrov­ni stra­te­gic­ké­ho ma­naž­men­tu v po­rov­na­ní s ma­lý­mi pod­nik­mi. Ma­lé pod­ni­ky a mik­ro­pod­ni­ky sa tak­mer všet­ky v tej­to hod­no­te­nej ob­las­ti umies­tni­li na 1. úrov­ni zre­los­ti.

Pri kom­plexnom zhod­no­te­ní jed­not­li­vých čias­tko­vých kri­té­rií mo­de­lu zre­los­ti sa väč­ši­na skú­ma­ných slo­ven­ských pod­ni­kov na­chá­dza na 3. úrov­ni mo­de­lu zre­los­ti BIMM, čo mož­no po­va­žo­vať za op­ti­mis­tic­ké, ale pri po­su­dzo­va­ní jed­not­li­vých pod­ni­kov ne­mož­no opo­me­núť vplyv ďal­ších fak­to­rov (veľ­kosť pod­ni­ku, vlas­tníc­tvo, od­vet­vie).

Úro­veň zre­los­ti v ob­las­ti bu­si­ness in­telli­gen­ce v pod­ni­ku mu­sí čo naj­viac zod­po­ve­dať úrov­ni zre­los­ti pod­ni­ku. Je uži­toč­né, keď ma­na­žé­ri poz­na­jú ak­tuál­nu úro­veň zre­los­ti sys­té­mov BI a sku­toč­nos­ti pot­reb­né na pre­chod do ďal­šej úrov­ne. Vy­uží­va­nie mo­de­lov zre­los­ti pre ob­lasť sys­té­mov BI je vý­hod­né naj­mä z dô­vo­du dos­ta­toč­nej všeo­bec­nos­ti mo­de­lov zre­los­ti. Zá­ro­veň za ich naj­dô­le­ži­tej­šie pred­nos­ti mož­no po­va­žo­vať ich jed­no­du­chosť a sku­toč­nosť, že pos­ky­tu­jú nás­troj na po­rov­na­nie rôz­nych pod­ni­kov me­dzi se­bou, resp. po­rov­na­nie ich jed­not­li­vých čas­tí.

Keď­že pod­sta­tou rie­še­ní BI je pos­ky­to­vať in­for­má­cie pot­reb­né na ria­de­nie, je dô­le­ži­té sús­tre­diť sa nie­len na tech­no­ló­gie, nás­tro­je a ap­li­ká­cie, ale hlav­ne na roz­hod­nu­tia, kto­ré ma­na­žé­ri mô­žu vy­uži­tím tých­to sys­té­mov uro­biť.

LI­TE­RATÚRA

[1] HAM­RA­NOVÁ, A. 2013. As­pek­ty im­ple­men­tá­cie Bu­si­ness In­telli­gen­ce v slo­ven­ských pod­ni­koch. Bra­tis­la­va.

[2] CHA­MO­NI, P. - GLU­CHOWSKI, P. 2004. In­teg­ra­tionstrends bei Bu­si­ness-In­telli­gen­ce-Sys­te­men - Em­pi­ris­che Un­ter­su­chung auf Ba­sis des Bu­si­ness In­telli­gen­ce Ma­tu­ri­ty Mo­del.

[3] RAY­NER, N. et al.2008. Ma­tu­ri­ty Mo­del Over­view for Bu­si­ness In­telli­gen­ce and Per­for­man­ce Ma­na­ge­ment.

An­na Ham­ra­no­vá, EU v Bra­tis­la­ve, FPM, KIM, fun­kcia: od­bor­ný asis­tent

Zdroj: IW 5-6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter