Prehľad riešení na vybrané technológie BI

V pos­led­ných ro­koch sme sved­ka­mi veľ­ké­ho roz­ma­chu v ob­las­ti bu­si­ness in­telli­gen­ce (BI), nás­tu­pu no­vých tech­no­ló­gií a do­dá­va­te­ľov, vý­vo­ja no­vých fun­kcio­na­lít a zmien pa­ra­di­giem. Ok­rem ro­bus­tných ce­lo­pod­ni­ko­vých rie­še­ní pre veľ­kých zá­kaz­ní­kov sú v po­nu­ke aj men­šie a v ne­pos­led­nom ra­de aj lac­nej­šie rie­še­nia.

Vo všeo­bec­nos­ti však náj­de­me ve­ľa po­dob­ných ale­bo rov­na­kých fun­kcio­na­lít, ale už me­nej tých, v kto­rých sa da­ný nás­troj BI od­li­šu­je. A tie spra­vid­la bý­va­jú pri roz­ho­do­va­com pro­ce­se dô­le­ži­té. V tom­to člán­ku sa po­kú­si­me v struč­nos­ti pred­sta­viť tri pop­red­né rie­še­nia BI, s kto­rý­mi pra­cu­je­me na den­nej bá­ze: SAP Bu­si­ness Ob­jects, IBM Cog­nos, Mic­roS­tra­te­gy.

SAP Bu­si­ness Ob­jects

Pri zro­de fir­my Bu­si­nes­sOb­jects stá­la jed­no­du­chá, ale zá­sad­ná my­šlien­ka - pos­kyt­núť ľu­ďom, kto­rí neov­lá­da­jú ja­zyk SQL a ne­poz­na­jú da­ta­bá­zy, nás­troj, kto­rý by im umož­ňo­val vy­tvá­rať si bez cu­dzej po­mo­ci vlas­tné re­por­ty a ana­lý­zy z dát, kto­rým ro­zu­me­jú.

V sú­čas­nos­ti je ťa­žis­ko­vým pro­duk­tom ce­lo­pod­ni­ko­vá (en­terpri­se) plat­for­ma SAP Bu­si­ness Ob­jects Bu­si­ness In­telli­gen­ce, kto­rá za­hŕňa in­for­mač­ný por­tál a v zá­vis­los­ti od spô­so­bu li­cen­co­va­nia ok­rem iných aj nas­le­du­jú­ce pro­duk­ty.

Web In­telli­gen­ce pred­sta­vu­je webo­vý in­tui­tív­ny a flexibil­ný nás­troj na tvor­bu ad hoc re­por­tov a inter­ak­tív­nych ana­lýz.

Na tvor­bu kla­sic­kých re­por­tov slú­žia Crys­tal Re­ports. Pou­ží­va­jú sa na vý­voj na­for­má­to­va­ných, tzv. pixel-per­fect re­por­tov. Pri tvor­be ma­na­žér­skych das­hboar­dov, kde sú jed­no­du­chým a preh­ľad­ným spô­so­bom zob­ra­zo­va­né dô­le­ži­té fi­rem­né uka­zo­va­te­le a met­ri­ky, tre­ba za­se pou­žiť Bu­si­ness Ob­jects Das­hboards. Na mo­bil­ný prís­tup k fi­rem­ným dá­tam, re­por­tom, ana­lý­zam a vi­zua­li­zá­ciám je ur­če­ný nás­troj Mo­bi­le App. In­teg­rá­ciu do pro­duk­tov MS Of­fi­ce za­bez­pe­ču­je Bu­si­ness Ob­jects Li­ve Of­fi­ce.

SAP Lu­mi­ra je reak­cia fir­my SAP na po­žia­dav­ky at­rak­tív­nej a pou­ží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vej vi­zua­li­zá­cie dát. Ten­to nás­troj jed­no­du­chým a in­tui­tív­nym spô­so­bom umož­ňu­je vy­tvá­rať vi­zuál­ne veľ­mi bo­ha­té a inter­ak­tív­ne ana­lý­zy.

Obr_1B.jpg

Ukáž­ka ana­lý­zy dát v SAP Lu­mi­ra

Hi­tom v pos­led­nom ob­do­bí je SAP Ha­na - in-me­mo­ry tech­no­ló­gia pou­ží­va­ná nie­len ako da­ta­bá­za na zrý­chle­nie sys­té­mov ERP, ale aj ako plat­for­ma BI, kto­rá má schop­nosť mno­ho­ná­sob­ne urý­chliť ana­lý­zy a re­por­to­va­nie.

Me­dzi vý­ho­dy SAP Bu­si­ness Ob­jects pat­rí mo­žosť pri­po­jiť sa k množ­stvu dá­to­vých zdro­jov (re­lač­né a mul­ti­di­men­zio­nál­ne da­ta­bá­zy, texto­vé sú­bo­ry, MS Excel, pod­ni­ko­vé sys­té­my ERP, ako napr. SAP, Sa­les­for­ce, big da­ta, ako napr. Ha­doop Hi­ve).

Plat­for­ma je dos­tup­ná na plat­for­mách Win­dows a Unix, a to na fy­zic­kých aj vir­tuál­nych server­och. Po­nú­ka rie­še­nia nie­len pre veľ­ké kor­po­rá­cie, ale aj pre stred­né a ma­lé fir­my. Li­cen­co­va­nie je na bá­ze CPU a aj na bá­ze po­me­no­va­ných pou­ží­va­te­ľov.

⊲ Vý­ho­dy z poh­ľa­du auto­rov: jed­no­du­chosť vý­vo­ja re­por­tov vo Web In­telli­gen­ce, prís­tup „build on­ce and reu­se", ro­bus­tnosť rie­še­nia (šká­lo­va­teľ­nosť plat­for­my až pre de­siat­ky ti­síc pou­ží­va­te­ľov).

IBM Cog­nos

Ro­di­na sof­tvé­ro­vých nás­tro­jov Cog­nos od spo­loč­nos­ti IBM pred­sta­vu­je rie­še­nie re­por­to­va­cej a ana­ly­tic­kej infra­štruk­tú­ry či už pre veľ­ké in­šti­tú­cie, kto­ré vy­ža­du­jú ro­bust­ný in­teg­ro­va­ný sys­tém re­por­tin­gu a ana­ly­tic­kých slu­žieb (Cog­nos En­terpri­se), ako aj pre men­šie spo­loč­nos­ti, vy­ža­du­jú­ce jed­no­duch­šie rie­še­nie za pri­ja­teľ­nú ce­nu (Cog­nos Express). V pos­led­ných ro­koch sa šká­la pro­duk­tov Cog­nos roz­ší­ri­la o via­ce­ré za­ují­ma­vé, no hlav­ne mo­der­né nás­tro­je na pod­po­ru ma­na­žér­ske­ho roz­ho­do­va­nia.

Cog­nos TM1 pred­sta­vu­je kom­plex­ný sys­tém En­terpri­se Re­sour­ce Plan­ning vy­uží­va­jú­ci in-me­mo­ry tech­no­ló­giu. Na po­li mo­bil­ných tech­no­ló­gií BI fi­gu­ru­je Cog­nos Mo­bi­le. Po­ten­ciál tej­to tech­no­ló­gie mož­no pl­no­hod­not­ne vy­užiť v spo­je­ní s Ac­ti­ve Re­ports a do­ty­ko­vý­mi ges­ta­mi mo­bil­ných za­ria­de­ní. To však umož­ňu­je iba na­tív­na ap­li­ká­cia, kto­rá bo­la spo­čiat­ku dos­tup­ná len na za­ria­de­niach iPad a iP­ho­ne. S ver­ziou IBM Cog­nos Mo­bi­le 10.2.1 však bo­la pred­sta­ve­ná aj pre za­ria­de­nia s An­droi­dom.

Cog­nos In­sight ot­vá­ra ces­tu pre ana­ly­ti­kov biz­ni­su bez pot­re­by vý­raz­nej­ších IT zna­los­tí pros­tred­níc­tvom self-servic­e ana­lýz BI.

Ako ťa­žis­ko­vý pro­dukt IBM Cog­nos však už dl­ho­do­bo vy­stu­pu­je Cog­nos En­terpri­se (pô­vod­ne Cog­nos BI), pos­ky­tu­jú­ci kom­plexné rie­še­nie na vý­ro­bu re­por­tov, vi­zua­li­zá­cií, ana­ly­tic­kých nás­tro­jov či tzv. das­hboar­dov v prep­ra­co­va­ných vý­vo­jo­vých nás­tro­joch na bá­ze ten­ké­ho klien­ta. Z pos­led­ných ver­zií (10.1 a 10.2) mož­no vy­zdvih­núť zo­pár za­ují­ma­vých pr­vkov.

Ac­ti­ve Re­ports pos­ky­tu­jú off-li­ne prís­tup k dá­tam, na­vy­še s mož­nos­ťou vy­užiť inter­ak­tív­ne pr­vky, kto­ré naj­mä v spo­ji­tos­ti s mo­bil­ný­mi do­ty­ko­vý­mi za­ria­de­nia­mi tvo­ria prí­jem­nú pou­ží­va­teľ­skú skú­se­nosť. Vhod­né sú hlav­ne na gra­fic­ké vi­zua­li­zá­cie a das­hboar­dy.

Screenshot_2014-05-14-15-39-131.jpg

Ukáž­ka IBM Cog­nos Ac­ti­ve Re­ports na iPa­de

Dy­na­mic Cu­bes sú za­lo­že­né na in-me­mo­ry spra­co­va­ní. Pri dos­tat­ku vý­poč­to­vej ka­pa­ci­ty pos­ky­tu­jú rých­le reak­cie i pri veľ­kom ob­je­me zdro­jo­vých dát.

Rie­še­nie Cog­nos En­terpri­se nas­le­du­jú­ce sú­čas­né tren­dy pod­po­ru­je po­pu­lár­ne zdro­je ako Ha­doop, ana­ly­tic­ké dá­to­vé zdro­je či real-ti­me strea­ming. Li­cen­čná po­li­ti­ka IBM Cog­nos sa zvy­čaj­ne od­ví­ja od poč­tu a ty­pu pou­ží­va­te­ľov, prí­pad­ne od poč­tu CPU.

⊲ Vý­ho­dy z poh­ľa­du auto­rov: ro­bust­ný sys­tém na dis­tri­bú­ciu re­por­tov a ana­lýz, mož­nosť vy­tvo­riť ana­ly­tic­ké rie­še­nie za­lo­že­né na re­por­toch s bo­ha­tou fun­kcio­na­li­tou vrá­ta­ne spät­né­ho zá­pi­su do da­ta­bá­zy.

Mic­roS­tra­te­gy

Mic­roS­tra­te­gy je nos­ný pro­dukt BI rov­no­men­nej spo­loč­nos­ti, kto­rý sa po­čas svo­jej his­tó­rie roz­ší­ril z kla­sic­ké­ho nás­tro­ja BI s webo­vým GUI na plat­for­mu ap­li­ká­cií pod­po­ru­jú­cu fun­kcio­na­li­ty od clou­do­vých slu­žieb cez mo­bil­né služ­by až po naj­nov­šie tren­dy, ako napr. Ha­doop ale­bo in-me­mo­ry tech­no­ló­gie.

mstr_scrn_04.jpg

Mic­roS­tra­te­gy In­teg­ri­ty Ma­na­ger – vý­sled­ky po­rov­ná­va­cích tes­tov me­dzi dvo­ma pros­tre­dia­mi

Z pou­ží­va­teľ­ské­ho poh­ľa­du po­nú­ka pros­tred­níc­tvom svoj­ho webo­vé­ho roz­hra­nia Mic­roS­tra­te­gy Web všet­ky fun­kcio­na­li­ty, kto­ré mož­no od nás­tro­jov BI oča­ká­vať. Ok­rem spúš­ťa­nia a edi­to­va­nia re­por­tov je tu mož­nosť prih­lá­siť sa na od­ber re­por­tov, pou­ží­vať kom­plexné ana­ly­tic­ké fun­kcio­na­li­ty OLAP. Web pos­ky­tu­je v ob­me­dze­nej for­me aj mož­nosť vy­tvá­ra­nia a edi­to­va­nia ob­jek­tov. V nov­ších ver­ziách po­nú­ka pros­tred­níc­tvom toh­to roz­hra­nia aj fun­kcio­na­li­tu wri­te-back, te­da mož­nosť zá­pi­su dát zo stra­ny pou­ží­va­te­ľov, ako aj mož­nosť im­por­tu dát.

Pre vý­vo­já­rov je ur­če­ný naj­mä pro­dukt Mic­roS­tra­te­gy De­ve­lo­per. Ide o kon­ven­čné GUI s lo­kál­nou in­šta­lá­ciou, po­mo­cou kto­ré­ho mož­no do pro­jek­tu za­hŕňať no­vé dá­to­vé zdro­je, up­ra­vo­vať lo­gic­ký mo­del či mo­di­fi­ko­vať rôz­ne sche­ma­tic­ké a ap­li­kač­né ob­jek­ty. Na roz­diel od webo­vé­ho roz­hra­nia po­nú­ka šir­šiu pa­le­tu mož­nos­tí pri edi­tá­cii. Pro­dukt slú­ži aj na kon­fi­gu­rá­ciu jed­not­li­vých pro­jek­tov BI, ako aj ce­lé­ho BI server­a.

Cen­trál­na en­ti­ta rie­še­nia je In­telli­gen­ce Server, kto­rý ok­rem iných fun­kcio­na­lít po­nú­ka aj veľ­mi ši­kov­ný ca­che ma­na­ge­ment. Ten ok­rem kla­sic­ké­ho „ke­šo­va­nia" re­por­tov pos­ky­tu­je aj dy­na­mic­ké nás­tro­je na jej sprá­vu, ako napr. znep­lat­ňo­va­nie ca­che pre všet­ky re­por­ty nad kon­krét­nou ta­buľ­kou a pod. V spo­je­ní so skrip­to­va­cím nás­tro­jom Com­mand Ma­na­ger dá­va ad­mi­nis­trá­to­rom veľ­mi flexibil­né mož­nos­ti skrip­to­va­nia tak­mer ce­lej ob­jek­to­vej a mo­de­lo­va­cej vrstvy.

V ob­las­ti sprá­vy zmien Mic­roS­tra­te­gy po­nú­ka pro­dukt s náz­vom Ob­ject Ma­na­ger. V jed­no­du­chom roz­hra­ní GUI umož­ňu­je ko­pí­ro­va­nie ob­jek­tov me­dzi pros­tre­dia­mi aj na­sa­dzo­va­nie re­lea­sov ale­bo hot­fixov.

Re­la­tív­na no­vin­ka je nás­troj In­teg­ri­ty Ma­na­ger, kto­rý pred­sta­vu­je pr­vok QA v ce­lom ba­lí­ku nás­tro­jov. V skrat­ke umož­ňu­je auto­ma­tic­ké vy­ge­ne­ro­va­nie kó­du SQL pre vy­bra­né re­por­ty a je­ho va­li­dá­ciu, ako aj po­rov­na­nie me­dzi dvo­ma pros­tre­dia­mi. Tým sa vý­vo­jár do­ká­že uis­tiť, že zme­ny v sché­me ob­jek­tov ne­ga­tív­ne neov­plyv­nia iné re­por­ty.

⊲ Vý­ho­dy z poh­ľa­du auto­rov: at­rak­tív­na vi­zua­li­zá­cia re­por­tov, prep­ra­co­va­ný chan­ge ma­na­ge­ment, spra­co­va­nie uda­los­tí.

Kým do­ne­dáv­na sa nás­tro­je bu­si­ness in­telli­gen­ce chá­pa­li ako pod­po­ra pri ma­na­žér­skom roz­ho­do­va­ní a pou­ží­val ich párkrát do me­sia­ca vr­cho­lo­vý ma­naž­ment, sú­čas­ným tren­dom je ich za­ra­de­nie do bež­né­ho den­né­ho pro­ce­su roz­ho­do­va­nia, a to tak­mer na všet­kých úrov­niach ria­de­nia fi­riem. Vý­ber správ­ne­ho rie­še­nia BI, kto­ré tak­po­ve­diac „se­dí v ru­ke" a spĺňa ná­roč­né kri­té­riá, ako sú nap­rík­lad jed­no­du­chosť pou­ži­tia, dos­tup­né fun­kcio­na­li­ty, vý­kon, pod­po­ra od do­dá­va­te­ľa, ná­roč­nosť a ce­na im­ple­men­tá­cie a nás­led­nej pre­vádz­ky, vy­ža­du­je dôk­lad­né oboz­ná­me­nie sa s mož­nos­ťa­mi, kto­ré v sú­čas­nos­ti pos­ky­tu­je trh s rie­še­nia­mi na bu­si­ness in­telli­gen­ce.

Ma­rek Chlad­ný, Ma­túš Mi­ko, Pe­ter Hin­ďoš
Auto­ri pra­cu­jú v spo­loč­nos­ti Adas­tra, s. r. o., ako kon­zul­tan­ti bu­si­ness in­telli­gen­ce.

Zdroj: IW 5-6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter