BUSINESS INTELLIGENCE

Kritériá výberu riešenia BI

Vý­ber ana­ly­tic­ké­ho rie­še­nia, kto­ré umož­ní fir­me či or­ga­ni­zá­cii pre­ta­viť úda­je na cen­né in­for­má­cie na pod­po­ru roz­ho­do­va­nia na ope­ra­tív­nej aj stra­te­gic­kej úrov­ni, mô­že byť veľ­mi ná­roč­ná úlo­ha. Gar­tner od­po­rú­ča, ako vy­brať pro­dukt, kto­rý naj­viac vy­ho­vu­je va­šim špe­ci­fic­kým pot­re­bám.

Kľú­čo­vá je de­fi­ní­cia vý­be­ro­vých kri­té­rií, ozna­čo­va­ných v an­glic­kej ter­mi­no­ló­gii RFP (Request for Pro­po­sal). Pop­ri tra­dič­ných hod­no­tia­cich kri­té­riách, kto­rý­mi sú fun­kcio­na­li­ta a nák­la­dy, vstu­pu­jú do hry ďal­šie po­žia­dav­ky, nap­rík­lad schop­nosť ana­lý­zy veľ­kých dát, prís­tup k vý­sled­kom ana­lýz z mo­bil­ných za­ria­de­ní, so­ciál­ne mé­diá a cloud com­pu­ting.

De­fi­no­va­nie kri­té­rií pre­bie­ha vo via­ce­rých ro­vi­nách. V člán­ku sa za­me­ria­me na kri­té­riá špe­ci­fic­ké pre ana­ly­tic­ké nás­tro­je. Eko­no­mic­ká náv­rat­nosť, prí­pad­ne po­le­mi­ka o tom, či sa roz­hod­núť pre on-pre­mi­se ale­bo clou­do­vé rie­še­nie - tu sú kri­té­riá rov­na­ké ako pre iné pod­sys­té­my IT pod­po­ry pod­ni­ka­nia.

Je va­ša fir­ma prip­ra­ve­ná na za­ve­de­nie rie­še­nia BI?

Naj­väč­ší prob­lém je ten, že väč­ši­na hlav­ne stred­ne veľ­kých fi­riem dosť dob­re ne­chá­pe, aký vplyv mô­žu mať vy­spe­lé ana­ly­tic­ké nás­tro­je na do­siah­nu­tie ich ob­chod­ných cie­ľov. Čas­to do hry vstu­pu­jú aj oba­vy zo zmien za­uží­va­ných pos­tu­pov. V pro­jek­to­vej fá­ze, kto­rej po­čia­toč­ná eta­pa sa pre­lí­na s vý­be­rom rie­še­nia, tre­ba ana­ly­zo­vať do­sah pri­ja­tia rie­še­nia BI a rých­losť, s akou do­ká­že fir­ma pos­tú­piť zo sú­čas­nej úrov­ne „BI vy­spe­los­ti" na oča­ká­va­nú úro­veň. Veľ­kú úlo­hu hrá kva­li­fi­ká­cia za­mes­tnan­cov. Ma­na­žé­ro­vi, kto­rý ne­má jas­nú pred­sta­vu o mož­nos­tiach mo­der­ných nás­tro­jov BI, sa­moob­služ­nosť ne­po­mô­že.

Mie­ra ak­cep­tá­cie je rôz­na v zá­vis­los­ti od ob­las­ti a dru­hu pod­ni­ka­nia. Niek­to­ré od­vet­via sa v sú­čas­nos­ti už bez ana­ly­tic­kých rie­še­ní ne­zao­bí­du. Ty­pic­ké prík­la­dy sú ban­kov­níc­tvo, pois­ťov­níc­tvo či zdra­vot­níc­tvo. Prie­my­sel je v na­sa­dzo­va­ní rie­še­ní BI kon­zer­va­tív­nej­ší a mo­ti­vač­ným fak­to­rom na pri­ja­tie pok­ro­či­lej­ších ana­lýz je hlav­ne sna­ha o efek­ti­vi­tu a udr­ža­nie kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti.

Kto pot­re­bu­je aké in­for­má­cie

De­fi­no­va­nie ro­lí vzhľa­dom na ana­ly­tic­ké nás­tro­je je dô­le­ži­té nie­len z hľa­dis­ka in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti, pre­to­že ag­re­go­va­né in­for­má­cie sú ove­ľa cit­li­vej­šie, ale aj z hľa­dis­ka efek­ti­vi­ty. Gar­tner od­po­rú­ča po­lo­žiť si vo vzťa­hu ku kon­krét­nym oso­bám ale­bo fun­kciám, kto­ré pot­re­bu­jú vý­sled­ky ana­lýz na svo­ju prá­cu, nie­koľ­ko kľú­čo­vých otá­zok:

 • Aké pos­tup­nos­ti kro­kov bu­dú tí­to pra­cov­ní­ci vy­uží­vať na do­siah­nu­tie roz­hod­nu­tia?
 • Sú tie­to kro­ky na príp­ra­vu roz­hod­nu­tí zná­me a opa­ko­va­teľ­né ale­bo nez­ná­me a uni­kát­ne?
 • Kto sa po­die­ľa na vy­tvá­ra­ní roz­hod­nu­tí?
 • Ako sú roz­hod­nu­tia ozná­me­né vo fir­me, klien­tom, zá­kaz­ní­kom či par­tne­rom?

Na zá­kla­de od­po­ve­dí mož­no zos­ta­viť pou­ží­va­teľ­ské pro­fi­ly BI, kto­ré zá­ro­veň pos­lú­žia ako kri­té­riá pri vý­be­re ana­ly­tic­kých nás­tro­jov. Spra­vid­la ide o nas­le­du­jú­ce ty­py pou­ží­va­te­ľov:

Exeku­tí­va: Ma­na­žé­ri ne­ma­jú pri­veľ­kú ocho­tu učiť sa, ako do­siah­nuť vý­sled­ky ana­lýz, kto­ré ne­vyh­nut­ne pot­re­bu­jú na de­fi­no­va­nie ob­chod­nej stra­té­gie. Pre­fe­ru­jú nás­tro­je s jed­no­du­chým a in­tui­tív­nym pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním, preh­ľad­nou ob­chod­nou gra­fi­kou, ná­zor­ný­mi uka­zo­va­teľ­mi kľú­čo­vých pa­ra­met­rov, vy­spe­lej­ší ma­na­žé­ri kla­dú dô­raz aj na mo­de­lo­va­nie a si­mu­lá­cie.

Bež­ní pou­ží­va­te­lia: Ide o kon­zu­men­tov in­for­má­cií, kto­rí pot­re­bu­jú re­por­ty ob­sa­hu­jú­ce ag­re­go­va­né úda­je z rôz­nych zdro­jov. Vy­uží­va­jú sa­moob­služ­né nás­tro­je s vy­so­kou mie­rou vi­zua­li­zá­cie na sle­do­va­nie zve­re­nej ob­las­ti. U ob­chod­ní­kov sú to nap­rík­lad pre­daj­né šta­tis­ti­ky a kom­plexné in­for­má­cie o zá­kaz­ní­koch.

Pok­ro­či­lí pou­ží­va­te­lia: Tak­zva­ní pro­du­cen­ti in­for­má­cií ma­jú dob­ré zna­los­ti jed­nak o tech­no­ló­gii, jed­nak o mož­nos­ti ana­ly­zo­va­nia prís­luš­nej ob­las­ti. Ak­tív­ne vy­uží­va­jú pok­ro­či­lé ana­ly­tic­ké nás­tro­je na mul­ti­di­men­zio­nál­ne on-li­ne ana­ly­tic­ké spra­co­va­nie (OLAP), ad hoc do­py­to­va­nie či vy­tvá­ra­nie da­ta­mi­nin­go­vých mo­de­lov, aby lep­šie po­cho­pi­li prí­či­ny a sú­vis­los­ti nap­rík­lad pre­daj­ných zmien či skú­se­nos­tí zá­kaz­ní­kov.

Šta­tis­ti­ci: Nápl­ňou ich prá­ce je po­cho­piť cez ma­te­ma­tic­ké vzor­ce sú­vis­los­ti v úda­joch a sna­žiť sa ich od­ha­liť. Na sfor­mu­lo­va­nie mo­de­lov a do­py­tov ty­pic­ky vy­uží­va­jú sprie­vod­cov v Exce­li. Dá­to­ví ved­ci: Dis­po­nu­jú dok­to­rát­mi v ob­las­ti ma­te­ma­ti­ky, šta­tis­ti­ky, eko­nó­mie... Sna­žia sa vy­užiť naj­nov­šie poz­nat­ky v tých­to ve­dách na ze­fek­tív­ne­nie pod­ni­ka­nia. Pou­ží­va­jú pok­ro­či­lé tech­ni­ky ana­lý­zy, nap­rík­lad ana­lý­zy sce­ná­rov, prog­nó­zo­va­nie a pre­dik­tív­ne mo­de­lo­va­nie. Pra­cu­jú nap­rík­lad v ob­las­ti hod­no­te­nia ri­zík, od­ha­ľo­va­nia pod­vo­dov či bu­do­va­nia pre­daj­ných mo­de­lov. Ved­ci sa up­lat­nia hlav­ne vo veľ­kých fir­mách, väč­ši­na stred­ne veľ­kých pod­ni­kov ne­bu­de mať roz­poč­to­vé mož­nos­ti naj­ať si „dá­to­vé­ho ved­ca".

46-47-1.jpg

Na aké otáz­ky ma­jú ana­lý­zy pos­kyt­núť od­po­ve­de

Pod­ni­ko­ví pou­ží­va­te­lia na re­le­van­tných po­zí­ciách čas­to ne­ve­dia od­po­ve­dať na otáz­ku, ako chcú ana­ly­zo­vať in­for­má­cie. Na dru­hej stra­ne však ve­dia po­mer­ne pres­ne špe­ci­fi­ko­vať, na aké ty­py otá­zok pot­re­bu­jú od ana­ly­tic­kých nás­tro­jov čo naj­pres­nej­šie od­po­ve­de. Gar­tner od­po­rú­ča vy­užiť nas­le­du­jú­cu ma­ti­cu.

Ty­pic­ké prob­lé­my rie­še­né po­mo­cou ana­ly­tic­kých nás­tro­jov a da­ta mi­nin­gu sú:

 • Efek­tív­ne ria­de­nie a sprá­va­nie in­for­mač­ných sys­té­mov
 • Plá­no­va­nie po­trieb ener­gie, tep­la, vo­dy, te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb
 • Zis­te­nie kri­tic­kých fak­to­rov vo vý­ro­be a pro­ce­soch
 • Efek­tív­ne plá­no­va­nie údr­žby sys­té­mov
 • Seg­men­tá­cia zá­kaz­ní­kov do sku­pín s po­dob­ný­mi vzor­mi sprá­va­nia sa
 • Pro­fi­lo­va­nie zá­kaz­ní­kov na ria­de­nie in­di­vi­duál­nych vzťa­hov s ni­mi
 • Iden­ti­fi­ká­cia zá­kaz­ní­kov, kto­rí pri­ná­ša­jú naj­väč­ší zisk, a iden­ti­fi­ká­cia prí­čin a dô­vo­dov
 • Iden­ti­fi­ká­cia prí­čin a dô­vo­dov pre­cho­du zá­kaz­ní­kov ku kon­ku­ren­cii
 • Skú­ma­nie fak­to­rov, kto­ré vý­znam­ne ov­plyv­ňu­jú ná­kup­né sprá­va­nie
 • Pre­dik­cia bu­dú­ce­ho sprá­va­nia zá­kaz­ní­kov na zá­kla­de ich his­tó­rie a cha­rak­te­ris­tík
 • Pre­dik­cia neop­ráv­ne­ných tran­sak­cií s od­cu­dze­ný­mi pla­tob­ný­mi kar­ta­mi
 • Pre­dik­cia neop­ráv­ne­ných pois­tných uda­los­tí

Iden­ti­fi­ko­vať roz­hod­nu­tia, kto­ré bu­dú pra­cov­ní­ci ro­biť s vy­uži­tím ana­ly­tic­kých nás­tro­jov

Po ujas­ne­ní si, na aké otáz­ky po­ža­du­je­me od ana­ly­tic­kých nás­tro­jov od­po­ve­de, tre­ba de­fi­no­vať ty­py roz­hod­nu­tí pri­jí­ma­ných kaž­dou sku­pi­nou pou­ží­va­te­ľov. Tie­to pod­kla­dy bu­dú pos­ky­to­vať ďal­ší zá­chyt­ný bod na ur­če­nie po­ža­do­va­né­ho ty­pu ana­ly­tic­kých nás­tro­jov. Prík­la­dom na naj­vyš­šej úrov­ni gra­nu­la­ri­ty veľ­kých kor­po­rá­cií sú fú­zie a ak­vi­zí­cie ale­bo glo­ba­li­zá­cia ope­rá­cií. Úspeš­nosť tých­to ty­pov roz­hod­nu­tí zá­vi­sí od kva­li­ty pre­dik­tív­nych a nor­ma­tív­nych ana­ly­tic­kých nás­tro­jov, kto­ré umož­ňu­jú si­mu­lá­ciu a mo­de­lo­vé sce­ná­re. Tak­tic­ké roz­hod­nu­tia ro­be­né stred­ným ma­naž­men­tom o stra­té­giách a pos­tu­poch sú ove­ľa frek­ven­to­va­nej­ší sce­nár, než bol pre­doš­lý. Tie­to ty­py roz­hod­nu­tí ťa­žia z jas­né­ho po­cho­pe­nia prí­čin, kto­ré mô­žu byť ob­ja­ve­né po­mo­cou do­lo­va­nia dát a vi­zua­li­zá­cie. Ope­ra­tív­ne roz­hod­nu­tia sú naj­čas­tej­šie a tý­ka­jú sa jed­né­ho pro­ce­su. Ty­pic­ký prík­lad je ur­če­nie ce­ny na zá­kla­de ob­je­mu a iných kri­té­rií.

Tren­dy v ob­las­ti ana­ly­tic­kých nás­tro­jov

Gar­tner pred­pok­la­dá, že do ro­ku 2016 bu­de 30 % pod­ni­kov pria­mo ale­bo ne­pria­mo mo­ne­ti­zo­vať svo­je in­for­mač­né ak­tí­va, či už for­mou vý­me­ny, ale­bo pre­da­ja. Ho­ci na pre­dik­tív­ne ana­lý­zy bu­de orien­to­va­ných me­nej ako 25 % pro­jek­tov BI, tie bu­dú pro­du­ko­vať 50 % ob­chod­nej hod­no­ty. Trh s ana­ly­tic­ký­mi rie­še­nia­mi plat­for­my bu­de aj na­ďa­lej je­den z naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich sof­tvé­ro­vých tr­hov. Roč­ná mie­ra ras­tu bu­de os­ci­lo­vať oko­lo hra­ni­ce 6 %. Za­ují­ma­vý bu­de aj seg­ment DaaS (dá­ta ako služ­ba). Zá­kaz­ní­ci sa prih­lá­sia na od­ber dá­to­vo špe­ci­fic­kých slu­žieb, za­me­ra­ných na úz­ku ob­lasť zá­uj­mu.

46-47-2.jpg

Preh­ľad líd­rov v ob­las­ti rie­še­ní BI (v abe­ced­nom po­ra­dí)

IBM

pos­ky­tu­je zá­kaz­ní­kom kom­plet­nú šká­lu rie­še­ní na pok­ry­tie ich po­trieb - od ana­ly­ti­ky a re­por­tin­gu po dá­to­vú in­teg­rá­ciu. Me­dzi sil­né strán­ky plat­for­my IBM Cog­nos BI, oce­ňo­va­nej v in­for­mač­ných sys­té­moch veľ­kých fi­riem, pat­rí prá­ca s me­ta­dá­ta­mi a sprá­va infra­štruk­tú­ry BI. Sil­no nad­prie­mer­né sú aj mož­nos­ti ana­lýz OLAP. Esom v ru­ká­ve má byť no­vá plat­for­ma Wat­son Ana­ly­tics, kto­rá by ma­la pod­ni­ko­vým pou­ží­va­te­ľom umož­niť ana­ly­zo­vať dá­ta bez akých­koľ­vek tech­nic­kých ale­bo šta­tis­tic­kých zna­los­tí. Pri do­py­te v pri­ro­dze­nom ja­zy­ku nás­troj ko­re­lu­je in­for­má­cie a vy­vo­dzu­je zá­ve­ry, kto­ré sú po­tom pre­zen­to­va­né vi­zuál­ne pú­ta­vou for­mou. Poz­nat­ky mô­žu byť spres­ne­né ďal­ší­mi otáz­ka­mi.

V ro­ku 2013 v IBM vý­raz­ne zjed­no­du­ši­li li­cenč­ný mo­del Cog­nos, a to z 28 ro­lí iba na dve: BI ar­chi­tekt na sprá­vu sys­té­mu a BI pou­ží­va­teľ s pl­ným prís­tu­pom z webu, po­čí­ta­ča ale­bo mo­bil­né­ho za­ria­de­nia. IBM Ne­tez­za je jed­no­du­chá plat­for­ma ur­če­ná pre ana­ly­tic­ké dá­to­vé skla­dy. Vďa­ka špe­ciál­ne­mu ulo­že­niu dát ne­pot­re­bu­je in­dexy, a te­da ani la­diť do­py­ty, čím roz­vä­zu­je ru­ky ana­ly­ti­kom vy­ko­ná­va­jú­cim ad-hoc query. Tí­to nie sú zá­vis­lí od ad­mi­nis­trá­to­rov, ne­pot­re­bu­jú ani hĺbko­vé zna­los­ti da­ta­bá­zy na prá­cu a mô­žu sa sús­tre­diť na ana­ly­tic­ké mo­de­lo­va­nie. V da­ta­bá­zach IBM DB2 a In­for­mix IBM vy­uží­va ak­ce­le­rá­ciu BLU, kto­rou kom­bi­nu­je stĺpco­vé uk­la­da­nie dát a in-me­mo­ry spra­co­va­nie ta­bu­liek.

In­for­ma­tion Buil­ders

Ana­ly­tic­ká plat­for­ma Web­FO­CUS BI je obzvlášť vhod­ná na ope­ra­tív­ny re­por­ting a na bu­do­va­nie webo­vých ana­ly­tic­kých ap­li­ká­cií, kto­ré vy­ža­du­jú níz­ku la­ten­ciu a viac zdro­jov dát v pros­tre­dí bez dá­to­vé­ho skla­du. Zá­kaz­ní­ci sú pod­ľa vý­sled­kov pries­ku­mov spo­koj­ní s kva­li­tou aj pod­po­rou. Na­priek doj­mu, že sof­tvér od In­for­ma­tion Buil­ders je po­mer­ne ťaž­ké im­ple­men­to­vať, zá­kaz­ní­ci sú vo všeo­bec­nos­ti spo­koj­ní a hlá­sia pod­prie­mer­ný vý­skyt prob­lé­mov. Web­FO­CUS je pl­ne in­teg­ro­va­ný s in­teg­rač­nou plat­for­mou iWay, kto­rá pos­ky­tu­je adap­té­ry pre viac zdro­jov dát vrá­ta­ne NoSQL a neš­truk­tú­ro­va­ných dá­to­vých zdro­jov. Vďa­ka to­mu pred­sta­vu­jú rie­še­nia In­for­ma­tion Buil­ders dob­rú voľ­bu pre or­ga­ni­zá­cie bez dá­to­vé­ho skla­du.

Mic­roS­tra­te­gy

Sa špe­cia­li­zu­je na pod­ni­ko­vé na­sa­de­nie rie­še­ní BI ana­ly­zu­jú­cich úda­je z veľ­kých pod­ni­ko­vých dá­to­vých skla­dov. Roz­ho­du­jú­ci fak­tor pri vý­be­re tej­to plat­for­my je pop­ri vý­ko­ne hlav­ne pod­po­ra pre veľ­ké ob­je­my dát. Pre­to sú rie­še­nia Mic­roS­tra­te­gy zvy­čaj­ne na­sa­de­né vo väč­ších fir­mách. Rea­gu­jú na po­žia­dav­ky tr­hu v ob­las­ti mo­bil­né­ho prís­tu­pu či ana­lýz úda­jov zo so­ciál­nych sie­tí. Mic­roS­tra­te­gy má naj­vyš­šie per­cen­to zá­kaz­ní­kov vy­uží­va­jú­cich mo­bil­ný prís­tup. Pod­po­ru­je aj pro­jek­ty na ana­lý­zu big da­ta (nap­rík­lad Ha­doop) a in­ves­tu­je do vý­vo­ja clou­do­vých rie­še­ní.

Mic­ro­soft

Po­nú­ka ce­no­vo veľ­mi kon­ku­ren­cies­chop­né rie­še­nia BI in­teg­ro­va­né do da­ta­bá­zo­vej plat­for­my SQL Server do Sha­re­Point Server­a a do ap­li­ká­cie Excel z ba­lí­ka Of­fi­ce 2013. Po­mo­cou tech­no­ló­gie Power­Pi­vot mož­no pri­po­jiť exce­lov­ský há­rok k zdro­ju pod­ni­ko­vých dát. Pre clou­do­vú plat­for­mu Of­fi­ce 365 je k dis­po­zí­cii rie­še­nie Power BI. Sil­ná strán­ka rie­še­ní je pop­ri in­teg­rá­cii na všet­kých úrov­niach aj pri­pá­ja­teľ­nosť prak­tic­ky k aké­mu­koľ­vek zdro­ju úda­jov. Pou­ží­va­te­lia oce­nia mož­nosť for­mu­lo­va­nia do­py­tov v pri­ro­dze­nom ja­zy­ku či troj­roz­mer­né geopries­to­ro­vé zob­ra­zo­va­nie vý­sled­kov ana­lýz v re­por­toch. Tech­no­ló­gie in­teg­ro­va­né v SQL Server­i 2014, hlav­ne vi­zua­li­zač­né in-me­mo­ry nás­tro­je Power­Pi­vot a Power View, sú za­ují­ma­vá al­ter­na­tí­va k tra­dič­ným cen­tric­kým ar­chi­tek­tú­ram.

Uve­de­né fun­kcie ro­bia z Mic­ro­sof­tu sil­né­ho sú­pe­ra, schop­né­ho svo­ji­mi rie­še­nia­mi prek­le­núť prie­pasť me­dzi ob­chod­ný­mi a pod­ni­ko­vý­mi pou­ží­va­teľ­mi. Stra­té­gia Mic­ro­sof­tu v ob­las­ti BI je sme­ro­va­ná do clou­do­vých rie­še­ní a do pra­vi­del­ných polroč­ných ino­vá­cií Exce­lu. Dek­la­ro­va­ným cie­ľom je sprís­tup­ne­nie BI čo naj­šir­šie­mu ok­ru­hu pou­ží­va­te­ľov a pros­tried­ka­mi sú zní­že­nie nák­la­dov na vlas­tníc­tvo BI a jed­no­du­chá sprá­va. Prá­ve níz­ke cel­ko­vé nák­la­dy na vlas­tníc­tvo a li­cen­čné nák­la­dy sú je­den z hlav­ných dô­vo­dov na vý­ber Mic­ro­sof­tu ako do­dá­va­te­ľa rie­še­ní BI.

Orac­le

Do­dá­va rie­še­nia na op­ti­ma­li­zo­va­né a fe­de­ra­tív­ne do­py­to­va­nie z he­te­ro­gén­nych dá­to­vých zdro­jov. Vlaj­ko­vý­mi pro­duk­tmi sú Orac­le Bu­si­ness In­telli­gen­ce (BI), Orac­le Exaly­tics In-Me­mo­ry Ma­chi­ne a Orac­le En­de­ca In­for­ma­tion Dis­co­ve­ry. Orac­le BI na Exaly­tics vy­uží­va na op­ti­ma­li­zá­ciu vý­ko­nu tech­no­ló­giu stĺpco­vej kom­pre­sie Ti­mes­Ten In-Me­mo­ry RDBMS.

Po­dob­ne ako v prí­pa­de SAP-u si zá­kaz­ní­ci za­ob­sta­rá­va­jú nás­tro­je BI Orac­le pre ich bez­prob­lé­mo­vú in­teg­rá­ciu do rie­še­ní za­lo­že­ných na ap­li­ká­ciách a tech­no­ló­giách Orac­le, hlav­ne Orac­le E-Bu­si­ness Sui­te, Peop­le­Soft, JD Edwards, Sie­bel a ďal­ších pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií. In­teg­rá­cia úda­jov pre­bie­ha po­mo­cou pred­kom­pi­lo­va­ných mo­de­lov ETL. Orac­le BI Ana­ly­tics spo­lu s Orac­le Es­sba­se a plat­for­mou Orac­le Hyper­ion umož­ňu­jú zá­kaz­ní­kom im­ple­men­to­vať end-to-end ana­ly­tic­ký pro­ces fi­nan­čné­ho roz­poč­to­va­nia, plá­no­va­nia, kon­so­li­dá­cie a prí­buz­ných pro­ce­sov. Sil­ná strán­ka Orac­le je aj roz­siah­la sieť par­tne­rov a množ­stvo da­ta­bá­zo­vých pro­duk­tov, mid­dlewaru a ap­li­ká­cií u po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov.

Qlik­View

Rie­še­nie Qlik­View je sa­moob­služ­ná plat­for­ma BI ka­te­gó­rie Bu­si­ness Dis­co­ve­ry na bá­ze aso­cia­tív­ne­ho in-me­mo­ry vy­hľa­dá­va­ča so súp­ra­vou tes­ne in­teg­ro­va­ných ana­ly­tic­kých fun­kcií. Pro­duk­ty v tej­to ka­te­gó­rii sa sna­žia pri­ná­šať čo naj­väč­šiu inter­ak­ti­vi­tu ana­lýz pria­mo na pou­ží­va­te­ľa, aby mo­hol sám ana­ly­zo­vať úda­je, kto­ré prá­ve pot­re­bu­je, hľa­dať od­po­ve­de aj na otáz­ky, na kto­ré vop­red ne­mys­lel, a ob­ja­vo­vať no­vé sú­vis­los­ti v úda­joch.

Sil­ná strán­ka Qlik­View je pa­ten­to­va­ná in-me­mo­ry aso­cia­tív­na tech­no­ló­gia, kto­rá za­bez­pe­ču­je maximál­nu vý­kon­nosť aj pri ana­lý­zach veľ­kých ob­je­mov dát. Až 68 % zá­kaz­ní­kov si vy­bra­lo to­to rie­še­nie pre je­ho pou­ží­va­teľ­skú jed­no­du­chosť, rých­lu im­ple­men­tá­ciu a schop­nosť do­dať reál­ne vý­sled­ky. V dru­hej po­lo­vi­ci ro­ka 2014 sa oča­ká­va dos­tup­nosť vý­raz­ne ino­vo­va­né­ho rie­še­nia Qlik­View.Next. Ino­vá­cie sú za­me­ra­né hlav­ne na vi­zua­li­zá­ciu a in­tui­tív­nej­šie ov­lá­da­nie, aby ob­ja­vo­va­nie a zdie­ľa­nie no­vých poz­nat­kov bo­lo eš­te jed­no­duch­šie. Zá­kaz­ní­ci up­red­nos­tňu­jú Qlik­View pre in­tui­tív­ne a inter­ak­tív­ne pou­ží­va­nie. Rie­še­nie umož­ňu­je pod­ni­ko­vým pou­ží­va­te­ľom pres­kú­mať a náj­sť ko­re­lá­cie, vzo­ry a od­ľah­lé hod­no­ty v úda­joch bez to­ho, aby mu­se­li tie­to vzťa­hy dop­re­du mo­de­lo­vať.

SAP

SAP Bu­si­nes­sOb­jects BI Sui­te pos­ky­tu­je ši­ro­kú šká­lu BI a ana­ly­tic­kých schop­nos­tí. Ho­dí sa hlav­ne pre veľ­ké fir­my, kto­ré čas­to vo­lia SAP ako svo­ju plat­for­mu BI pre bez­prob­lé­mo­vú in­teg­rá­ciu s ERP. In­teg­rá­cia s pod­ni­ko­vý­mi ap­li­ká­cia­mi je hlav­ný dô­vod na vý­ber SAP ako do­dá­va­te­ľa BI. SAP má pres­ved­či­vú a kom­plexnú ví­ziu, kto­rá rie­ši mno­ho kľú­čo­vých bu­dú­cich tren­dov vrá­ta­ne mo­bil­ných a ana­lý­zy veľ­kých ob­je­mov dát. Spl­ne­ním ví­zie in-me­mo­ry ana­lýz je SAP HA­NA.

SAP ve­ľa in­ves­to­val do rie­še­nia Lu­mi­ra, kto­ré­ho cie­ľom je pos­kyt­núť je­den sú­bor sof­tvé­rov na kom­plex­ný preh­ľad, jed­no mies­to na všet­ky in­for­má­cie a je­den štan­dard pre pod­ni­ko­vé BI. Lu­mi­ra umož­ňu­je sa­moob­služ­né inter­ak­tív­ne zob­ra­ze­nie in­for­má­cií vy­chá­dza­jú­cich z chaosu veľ­kých dát. Zá­ru­kou rých­los­ti Lu­mi­ra server­a je na­tív­ny beh na plat­for­me SAP Ha­na. SAP ne­po­ne­chal ná­ho­de ani vzde­lá­va­nie pou­ží­va­te­ľov - k dis­po­zí­cii je vzde­lá­va­cí por­tál, kto­rý bol zá­kaz­ník­mi dob­re pri­ja­tý.

SAS

Na roz­diel od väč­ši­ny os­tat­ných do­dá­va­te­ľov plat­for­my BI si­la rie­še­ní SAS je v za­me­ra­ní sa na pok­ro­či­lé ana­ly­tic­ké tech­ni­ky, ako je da­ta mi­ning a pre­dik­tív­ne mo­de­lo­va­nie, či ana­lý­zu neš­truk­tú­ro­va­ných úda­jov, a to všet­ko pri vy­so­kom vý­ko­ne. Zá­kaz­ní­ci vo­lia rie­še­nia SAS pre fun­kčnosť a in­teg­rá­ciu dát. Nás­tro­je SAS bo­li od­jak­ži­va ur­če­né pre­dov­šet­kým pre ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov, dá­to­vých ved­cov a vý­vo­já­rov rie­še­ní BI. Da­ňou za za­me­ra­nie na kom­plexné ty­py pok­ro­či­lých ana­lýz je níz­ke skó­re v pries­ku­moch za­me­ra­ných na jed­no­du­ché pou­ží­va­nie, ale po­čas up­ly­nu­lých pia­tich ro­kov SAS ve­ľa in­ves­to­val do zlep­še­nia pou­ží­va­teľ­skej skú­se­nos­ti pri svo­jich rie­še­niach. Vý­sled­kom je Vi­sual Ana­ly­tics, nás­troj pre me­nej tech­nic­ky a ana­ly­tic­ky ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov. Vy­uží­va SAS Lasr Ana­ly­tic Server na in-me­mo­ry ana­lý­zu dát. Vi­sual Ana­ly­tics svo­jou in­tui­tív­nos­ťou a inter­ak­ti­vi­tou pos­ky­tu­je vi­zuál­ny zá­ži­tok pri skú­ma­ní dát roz­lí­še­ných ko­re­lá­cií, klas­trov a prog­nóz pre pou­ží­va­te­ľov bez šta­tis­tic­kých zna­los­tí.

Tab­leau

Vý­kon­né, in­tui­tív­ne, vi­zuál­ne za­lo­že­né rie­še­nie, kto­ré me­ní oča­ká­va­nia ob­chod­ných pou­ží­va­te­ľov o tom, aké in­for­má­cie sa da­jú ob­ja­viť v dá­tach bez roz­sia­hlych skú­se­nos­tí a nut­nos­ti ško­le­nia. Umož­ňu­je reali­zo­vať ve­ľa ty­pov ana­lýz od jed­no­du­chých až po zlo­ži­té, pri­čom aj zlo­ži­té ana­lý­zy sú ľah­ko prís­tup­né pre bež­né­ho ob­chod­né­ho pou­ží­va­te­ľa.

TIB­CO Software

Je je­den z pr­vých líd­rov v ob­las­ti ob­ja­vo­va­nia dát na pou­ží­va­teľ­sky ria­de­ný pries­kum a ana­lý­zu in­for­má­cií. Do svoj­ho rie­še­nia Spot­fi­re vý­rob­ca in­teg­ro­val tech­no­ló­gie zís­ka­né ak­vi­zí­cia­mi spo­loč­nos­tí Stream­Ba­se Sys­tems (mo­ni­to­ro­va­nie pro­ce­sov a event stream ana­lý­zy), Ma­po­ra­ma So­lu­tions (geos­pa­tial) a Exten­ded Re­sults (real-ti­me KPI a zlep­še­né pou­ží­va­teľ­ské skú­se­nos­ti na mo­bil­ných za­ria­de­niach s roz­ší­re­ním vý­sled­kov). Clou­do­vé fun­kcie bo­li pri­da­né ako vý­sle­dok vlas­tné­ho vý­vo­ja. Sil­ná strán­ka Spot­fi­re je oboj­smer­ná in­teg­rá­cia s pod­ni­ko­vý­mi pro­ces­mi.

V člán­ku sú pou­ži­té pod­kla­dy od ne­zá­vis­lej ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner.

Zdroj: IW 5-6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter