ADVERTORIÁL

Na čo sú dobré extrémne výkonné diskové polia? Spoznajte NetApp E-Series.

Ne­tApp E-Se­ries pred­sta­vu­je pro­duk­to­vý rad jed­no­du­chých a vý­kon­ných dis­ko­vých po­lí orien­to­va­ných na naj­lep­ší po­mer hus­to­ty dát, vý­ko­nu a ce­ny. Jed­not­li­vé mo­de­ly sa za­čí­na­jú v seg­men­te en­try-le­vel a kon­čia v seg­men­te en­terpri­se.

Zá­lo­ho­va­nie je dnes už prak­tic­ky po­vin­ná sú­časť kaž­dej se­rióz­nej IT infra­štruk­tú­ry. Zvy­šu­jú­ce sa ná­ro­ky na krat­šie ča­sy ob­no­vy dát (RTO) a niž­šiu to­le­ran­ciu k mož­nej stra­te dát (RPO) sa pri­ro­dze­ne pre­mie­ta­jú do ná­ro­kov na rých­losť pre­no­su dát a pre­no­so­vú ka­pa­ci­tu zá­lo­ho­va­cej infra­štruk­tú­ry, kto­rej cen­trál­nym bo­dom je úlož­né mé­dium. Ak po­rov­ná­te mož­nos­ti zvy­šo­va­nia tých­to pa­ra­met­rov pri dos­tup­ných pás­ko­vých kniž­ni­ciach, vir­tuál­nych pás­ko­vých mé­diách (VTL) a dis­ko­vých po­liach s veľ­ko­ka­pa­cit­ný­mi dis­ka­mi, pos­led­né rie­še­nie zrej­me po­nú­ka naj­väč­ší pries­tor na šká­lo­va­teľ­nosť.

Vy­uží­va­te vo va­šej fir­me ale­bo in­šti­tú­cii bez­peč­nos­tné ka­me­ry? Ako ste sa vy­rov­na­li s ná­rok­mi na dis­ko­vú ka­pa­ci­tu a rých­los­ťou prís­tu­pu k zá­zna­mom v zá­uj­me se­lek­to­va­nia uži­toč­nej in­for­má­cie? Je zvo­le­né rie­še­nie šká­lo­va­teľ­né pod­ľa ak­tuál­nych po­trieb váš­ho pros­tre­dia?

tabulka1.jpg

Preh­ľad vý­ko­no­vých pa­ra­met­rov jed­not­li­vých mo­de­lo­vých ra­dov Ne­tApp E-Se­ries. Uve­de­né hod­no­ty bo­li zís­ka­né s RAID6 a pria­mym pri­po­je­ním 6 Gb SAS k server­u. Poč­ty pou­ži­tých 10k dis­kov bo­li 192 pre E2600 a E2700, resp. 384 pre E5400 a E5500. CMD = Con­troller ca­che mirro­ring dis­ab­led; CME = Con­troller ca­che mirro­ring enab­led.

E-mai­lo­vý server je ty­pic­ký prík­lad rie­še­nia s vy­so­ký­mi ná­rok­mi na dis­ko­vú ka­pa­ci­tu, rých­losť prís­tu­pu k dá­tam a veľ­mi vy­so­kú dos­tup­nosť. Pria­me pri­po­je­nie dis­ko­vé­ho po­ľa k mai­lo­vým server­om zni­žu­je zlo­ži­tosť sie­ťo­vé­ho pri­po­je­nia, zvy­šu­je prie­pus­tnosť pre­no­su dát a dá­va väč­ší pries­tor na op­ti­ma­li­zá­ciu po­ľa pod­ľa ná­ro­kov ap­li­ká­cie.

Či už hľa­dá­te jed­no­du­ché dis­ko­vé po­le s blo­ko­vým prís­tu­pom do va­šej infra­štruk­tú­ry SAN, ale­bo bu­du­je­te dá­to­vé cen­trum na ná­roč­né vý­poč­to­vé úlo­hy, pou­ži­tie vy­so­ko­vý­kon­né­ho, dob­re šká­lo­va­teľ­né­ho rie­še­nia s vy­so­kou hus­to­tou ulo­že­nia dát mô­že byť lie­kom na skĺbe­nie proti­chod­ných po­žia­da­viek vy­so­kej dos­tup­nos­ti, vy­so­ké­ho vý­ko­nu, níz­kej na­do­bú­da­cej a pre­vádz­ko­vej ce­ny.

Fir­ma Ne­tApp po­nú­ka pre ten­to seg­ment tr­hu pro­duk­to­vý rad E-Se­ries, kto­rý zís­ka­la ak­vi­zí­ciou di­ví­zie LSI En­gi­nio. Ide o dis­ko­vé po­lia s dl­ho­do­bo vy­ví­ja­nou špe­cia­li­zo­va­nou ar­chi­tek­tú­rou ra­di­čov, kto­ré sú op­ti­ma­li­zo­va­né na do­siah­nu­tie vy­so­ké­ho vý­ko­nu v zmys­le IOPs aj MB/s (preh­ľad do­sa­ho­va­ných pa­ra­met­rov uvá­dza ta­buľ­ka). Jed­no­du­chá účel­ná ar­chi­tek­tú­ra pri­ná­ša mi­ni­ma­li­zá­ciu po­ru­cho­vos­ti ra­di­čov, ich ľu­bo­voľ­ná kom­bi­no­va­teľ­nosť s dos­tup­ný­mi mo­del­mi dis­ko­vých po­lí za­se ši­ro­kú šká­lo­va­teľ­nosť a naj­lep­ší po­mer hus­to­ty ulo­že­nia dát, vý­ko­nu a ce­ny na tr­hu. Dis­ko­vé ra­di­če pos­ky­tu­jú ši­ro­ké mož­nos­ti pria­me­ho ale­bo SAN pri­po­je­nia server­ov (6 Gb SAS, 8 a 16 Gb FC, 1 a 10 Gb iS­CSI, 40 Gb In­fi­ni­Band).

K vy­so­ké­mu vý­ko­nu a hus­to­te ulo­že­nia dát pris­pie­va ok­rem dis­ko­vých ra­di­čov aj ino­va­tív­ny prís­tup k or­ga­ni­zá­cii dis­kov a RAID-ových sku­pín. Ok­rem tra­dič­né­ho roz­lo­že­nia LUN-ov na­prieč pri­de­le­ný­mi RAID-ový­mi sku­pi­na­mi mož­no vy­tvo­riť aj tzv. Dy­na­mic Disk Pool (DDP). Blo­ky dát, pa­rít a náh­rad­ný pries­tor (spa­re ca­pa­ci­ty) sú auto­ma­tic­ky dis­tri­buo­va­né na­prieč všet­ký­mi dis­ka­mi DDP tak, aby sa do­siah­la maximál­na ochra­na dát, rov­no­mer­né za­ťa­že­nie dis­kov pri ne­rov­no­mer­nom prís­tu­pe k LUN-om a maximál­na hus­to­ta ulo­že­nia dát. Vý­pa­dok dis­ku v DDP na roz­diel od re­konštruk­cie dát na voľ­ný (spa­re) disk zna­me­ná re­konštruk­ciu a re­dis­tri­bú­ciu blo­kov da­né­ho dis­ku na os­tat­né dis­ky DDP, čím sa eli­mi­nu­je jed­nos­tran­ná zvý­še­ná zá­ťaž pos­tih­nu­tej RAID-ovej sku­pi­ny (poz­ri ob­rá­zok 2). Vďa­ka tým­to tech­no­ló­giám mô­že Ne­tApp ga­ran­to­vať dos­tup­nosť po­lí E-Se­ries na úrov­ni 99,999 %. Vý­kon dis­ko­vých sku­pín mô­že byť op­ti­ma­li­zo­va­ný nie­len poč­tom dis­kov, ale aj pou­ži­tím SSD. Ne­tApp po­nú­ka aj rie­še­nia za­lo­že­né vý­luč­ne na tech­no­ló­gii SSD (EF540 a EF550), ak prio­ri­tou v ná­ro­koch ap­li­ká­cie sú extrém­ne IOPs pri ma­lom ob­je­me dát a veľ­mi níz­ka la­ten­cia prís­tu­pu. Sa­moz­rej­mosť je šif­ro­va­nie dis­kov na ochra­nu dát na fy­zic­kom mé­diu.

Obrazok1.jpg

Obr. 1: Ná­zor­ne­nie roz­die­lu v or­ga­ni­zá­cii dis­kov do tra­dič­ných RAID sku­pín a Dy­na­mic Disk Pools (DDP)

Dis­ko­vé po­lia Ne­tApp E-Se­ries sú vzhľa­dom na op­ti­ma­li­zo­va­nú a ús­por­nú har­dvé­ro­vú ar­chi­tek­tú­ru ria­de­né fir­mvé­rom. Ich kon­fi­gu­rá­cia je však aj na­priek to­mu veľ­mi jed­no­du­chá. Všet­ka fun­kcio­na­li­ta vrá­ta­ne mo­ni­to­ro­va­nia po­ľa a zob­ra­zo­va­nia šta­tis­tík je dos­tup­ná cez vi­zuál­ne roz­hra­nie SAN­tri­ci­ty. V zá­klad­nej li­cen­cii je ob­siah­nu­tá prak­tic­ky všet­ka fun­kcio­na­li­ta (mo­ni­to­ro­va­nie na di­aľ­ku a proak­tív­ne mo­ni­to­ro­va­nie, ko­pí­ro­va­nie a zme­na veľ­kos­ti zväz­kov, snap­sho­ty, DDP, dy­na­mic­ké šká­lo­va­nie pa­ra­met­rov po­ľa a RAID-ových sku­pín za pre­vádz­ky, SSD Ca­che, Thin Pro­vi­sio­ning, bez­od­stáv­ko­vá ak­tua­li­zá­cia fir­mvé­ru, Da­ta As­su­ran­ce T10P1, ske­no­va­nie úlož­né­ho mé­dia s auto­ma­tic­kou kon­tro­lou pa­ri­ty a ko­rek­ciou). Pla­te­ná fun­kcio­na­li­ta je len vy­uži­tie šif­ro­va­ných dis­kov.

Obrazok2.jpg

Obr. 2 Zná­zor­ne­nie roz­die­lu v dĺžke tr­va­nia re­konštruk­cie zly­ha­né­ho dis­ku a do­sa­hu na vý­kon po­ľa pre RAID 6 a Dy­na­mic Disk Pool (DDP)

Bliž­šie in­for­má­cie o pro­duk­toch Ne­tApp E-Se­ries náj­de­te na strán­kach vý­rob­cu.

http://www.ne­tapp.com/us/

Sta­nis­lav Stra­šík, Sys­tems En­gi­neer, ALEF Dis­tri­bu­tion SK, s. r. o.,
e-mail: sk-sup­port@alef­nu­la.com

Zdroj: IW 5-6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter