cloud computing

Databáza ako platforma na konsolidáciu a cloudové služby

Tlak na zni­žo­va­nie nák­la­dov na pre­vádz­ku infra­štruk­tú­ry a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií vy­tvá­ra pries­tor na im­ple­men­tá­ciu ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií. Kon­so­li­dá­cia, štan­dar­di­zá­cia, vir­tua­li­zá­cia a clou­do­vé rie­še­nia sú kľú­čo­vé prís­tu­py k návr­hu ar­chi­tek­túr sú­čas­ných IT rie­še­ní.

Ich na­sa­de­nie mô­že pri­niesť reál­ne ús­po­ry nák­la­dov z poh­ľa­du pre­vádz­ky IT. Uve­de­né prís­tu­py sa da­jú po­va­žo­vať za stup­ne, po kto­rých ap­li­ká­cii mož­no do­siah­nuť

  • vy­ššiu flexibi­li­tu na­sa­dzo­va­nia a pos­ky­to­va­nia IT slu­žieb
  • po­ža­do­va­nú dos­tup­nosť IT slu­žieb
  • zní­že­nie nák­la­dov na bež­nú pre­vádz­ku a sprá­vu IT
  • pos­ky­to­va­nie vý­kon­nos­ti IT slu­žieb v sú­la­de s me­nia­ci­mi sa po­žia­dav­ka­mi
  • a v ko­neč­nom dôs­led­ku vý­ho­du na tr­hu

V ďal­šej čas­ti bu­de reč o da­ta­bá­ze (DB) - úlo­žis­ku ap­li­kač­ných dát. V tom­to člán­ku bu­de ozna­če­ná ako bac­kend. Ako te­da mož­no pris­tú­piť ku kon­so­li­dá­cii bac­ken­du?

Infra­štruk­túr­na kon­so­li­dá­cia

Vy­uží­va sil­nej­šie har­dvé­ro­vé za­ria­de­nie, na kto­ré mož­no pre­niesť bac­ken­dy via­ce­rých ap­li­ká­cií, „tak ako sú", či­že 1:1 do vir­tuál­nych pros­tre­dí. Prí­no­som ta­kej­to kon­so­li­dá­cie je ús­po­ra nák­la­dov na pries­tor (dá­to­vé cen­trum), elek­tri­nu, ven­ti­lá­ciu/chla­de­nie a rôz­ne infra­štruk­túr­ne nák­la­dy. Z poh­ľa­du množ­stva pre­vádz­ko­va­ných bac­ken­dov (kon­so­li­dač­ná hus­to­ta) sa však nič nez­me­ní.

Nák­la­dy na štan­dar­dnú sprá­vu, množ­stvo úloh vy­ko­na­ných v jed­not­li­vých pros­tre­diach a spot­re­bo­va­né­ho ča­su na ma­naž­ment (prác­nosť) sa zá­sad­ne nez­me­nia, mô­žu sa zvý­šiť prí­ras­tkom úrov­ne vir­tua­li­zač­né­ho nás­tro­ja. Pri tom­to prís­tu­pe net­re­ba nič me­niť z poh­ľa­du štan­dar­dov pou­ží­va­ných sof­tvé­rov (OS, DB) a ich ver­zií, čo zna­me­ná, že he­te­ro­ge­ni­ta pros­tre­dí je rov­na­ká ako pred kon­so­li­dá­ciou a nie je ne­vyh­nut­né nič me­niť ani z poh­ľa­du ap­li­ká­cií. Vy­tvá­ra­nie vir­tuál­nych pros­tre­dí tzv. hyper­ví­zo­rom umož­ní dob­rú izo­lá­ciu jed­not­li­vých bac­ken­dov, ale ús­po­ry z poh­ľa­du po­žia­da­viek na zdro­je (CPU, RAM...) nie sú žiad­ne, z poh­ľa­du nák­la­dov na pre­vádz­ku sú mi­ni­mál­ne a no­vé nák­la­dy mô­žu byť spo­je­né s li­cen­co­va­ním hyper­ví­zo­ra.

2014_04_15_Schema_01.jpg

Kon­so­li­dá­cia na úrov­ni zá­klad­né­ho sof­tvé­ru

Vy­uží­va is­tú mie­ru štan­dar­di­zá­cie, napr. infra­štruk­túr­ny klas­ter, zvy­čaj­ne ho tvo­ria har­dvé­ro­vé za­ria­de­nia rov­na­ké­ho ty­pu, jed­na ver­zia OS a sof­tvé­ro­vé­ho klas­tra - clus­terware, jed­na/dve ver­zie da­ta­bá­zo­vé­ho sof­tvé­ru. V uve­de­nej infra­štruk­tú­re mož­no pre­vádz­ko­vať na úrov­ni da­ta­bá­zy izo­lo­va­né bac­ken­dy - via­ce­ro da­ta­báz v jed­nom HW/SW klas­tri (clus­terware). Tým sa dá do­siah­nuť vy­ššia kon­so­li­dač­ná hus­to­ta, ale aj dos­tup­nosť, no niž­šia mie­ra izo­lá­cie, resp. pri po­žia­dav­ke za­cho­vať izo­lá­ciu tre­ba pou­žiť ďal­šie sof­tvé­ro­vé vrstvy. Po­žia­dav­ky na zdro­je z úrov­ne OS sú niž­šie, ale z úrov­ne DB sa nič ne­me­ní. Vďa­ka štan­dar­di­zá­cii sa zni­žu­je prác­nosť, a te­da nák­la­dy na sprá­vu.

Kon­so­li­dá­cia na úrov­ni DB sof­tvé­ru

Umož­ňu­je naj­vyš­šiu mie­ru štan­dar­di­zá­cie z do­te­raz spo­me­nu­tých mož­nos­tí. Vy­chá­dza z pred­pok­la­du na­sa­de­nia štan­dar­di­zo­va­nej vy­so­ko dos­tup­nej har­dvé­ro­vej infra­štruk­tú­ry (SW a HW klas­tra) a jed­nej in­štan­cie da­ta­bá­zy, do kto­rej bu­dú zhro­maž­de­né všet­ky bac­ken­dy. Tým­to prís­tu­pom sa do­siah­ne naj­vyš­šia kon­so­li­dač­ná hus­to­ta, naj­vyš­šia mie­ra ús­por z poh­ľa­du po­žia­da­viek na har­dvé­ro­vé zdro­je (CPU, RAM), naj­niž­šia prác­nosť (keď­že sa zní­ži po­čet pros­tre­dí na mi­ni­mum), a te­da naj­vyš­šia ús­po­ra nák­la­dov na sprá­vu. Mie­ra izo­lá­cie bu­de niž­šia a v prí­pa­de po­žia­dav­ky na jej zvý­še­nie bu­de pot­reb­né im­ple­men­to­vať ďal­šie opat­re­nia, čo mô­že vy­vo­lať do­da­toč­né nák­la­dy.

Pri tom­to prís­tu­pe mô­žu vznik­núť niek­to­ré kom­pli­ká­cie. Naj­čas­tej­šie sú to ko­lí­zie men­nej kon­ven­cie ob­jek­tov z rôz­nych bac­ken­dov, proti­chod­né po­žia­dav­ky jed­not­li­vých bac­ken­dov na ap­li­ká­ciu zá­plat, resp. im­ple­men­tá­ciu bez­peč­nos­tných pr­vkov, ap­li­ká­ciu po­žia­da­viek na ob­no­vu zo zá­lo­hy (point-in-ti­me re­co­ve­ry), mô­že nas­tať sú­pe­re­nie o zdro­je.

Ten­to va­riant ar­chi­tek­tú­ry umož­ňu­je pre­vádz­ko­vať jed­nu DB in­štan­ciu (spo­loč­né DB pro­ce­sy a pa­mä­ťo­vé štruk­tú­ry) ako spo­loč­ný kon­taj­ner pre via­ce­ro náj­om­ní­kov (bac­ken­dov) vo for­me lo­gic­ky izo­lo­va­ných, tzv. plug­gab­le da­ta­báz (PDB).

Do­te­raz re­dun­dan­tné pr­vky da­ta­báz (background pro­ce­sy, sha­red me­mo­ry, rdbms da­ta di­ctio­na­ry) sú pri kon­taj­ne­ro­vej ar­chi­tek­tú­re skon­so­li­do­va­né do jed­nej spo­loč­nej súp­ra­vy, čím sa vý­raz­ne zni­žu­jú po­žia­dav­ky na har­dvé­ro­vé zdro­je - RAM, CPU a čias­toč­ne aj úlo­žis­ko. Jed­not­li­vé PDB sú dos­ta­toč­ne izo­lo­va­né a spĺňa­jú po­žia­dav­ky na izo­lo­va­teľ­nosť bac­ken­dov. Po­kiaľ sú po­žia­dav­ky na izo­lá­ciu bac­ken­du vý­raz­ne vy­ššie, mož­no ap­li­ko­vať do­da­toč­né bez­peč­nos­tné pr­vky na úrov­ni jed­not­li­vé­ho bac­ken­du, te­da PDB.

Kon­taj­ne­ro­vá ar­chi­tek­tú­ra na­sa­de­nia da­ta­bá­zy zni­žu­je prác­nosť pri štan­dar­dnej sprá­ve da­ta­bá­zy a dob­rá izo­lo­va­nosť PDB od­stra­ňu­je aj kon­flik­ty men­nej kon­ven­cie a umož­ňu­je im­ple­men­to­vať rôz­no­ro­dé po­žia­dav­ky na bez­peč­nosť pre jed­not­li­vé bac­ken­dy. Vzhľa­dom na to, že „ko­reň DB stro­mu" - spo­loč­ný kon­taj­ner - je je­den pre všet­ky PDB, ap­li­ká­cia zá­plat je plat­ná pre všet­kých náj­om­ní­kov. Tak­že po­žia­dav­ka na vy­ššiu úro­veň štan­dar­di­zá­cie sof­tvé­ru pre bac­kend zos­tá­va za­cho­va­ná, ale z hľa­dis­ka nák­la­dov na sprá­vu he­te­ro­gén­ne­ho pros­tre­dia je po­žia­dav­ka na štan­dar­di­zá­ciu prí­no­som.

Da­ta­bá­za ako služ­ba (DBaaS)

je v ob­las­ti no­vej éry com­pu­tin­gu (cloud) jed­na z naj­viac po­ža­do­va­ných bac­ken­do­vých slu­žieb. Kon­taj­ne­ro­vá ar­chi­tek­tú­ra ot­vá­ra ďal­ší va­riant tech­no­lo­gic­kej vrstvy umož­ňu­jú­cej na­sa­diť DBaaS. Jed­not­li­vé DB služ­by mô­žu bež­ať ako náj­om­ní­ci spo­loč­né­ho kon­taj­ne­ra. Ďal­šie no­vé vlas­tnos­ti DB stro­ja po­tom umož­ňu­jú zvý­šiť mie­ru flexibi­li­ty pri­de­ľo­va­nia zdro­jov pre jed­not­li­vých náj­om­ní­kov na zá­kla­de po­žia­da­viek pro­ce­sov biz­ni­su.

Sa­moz­rej­má je pod­po­ra pre­vádz­ky DBaaS z poh­ľa­du sprá­vy pos­ky­to­va­te­ľa aj od­be­ra­te­ľa služ­by. Fun­kcio­na­li­ta mo­ni­to­ro­va­nia, príp­ra­vy pod­kla­dov na zúč­to­va­nie za pou­ži­tie služ­by a pod. je sú­čas­ťou nás­tro­ja na sprá­vu a mo­ni­to­ring na­sa­de­nia da­ta­bá­zy ako služ­by.

Ive­ta Šťa­vi­no­vá, ive­ta.sta­vi­no­va@orac­le.com, Orac­le Slo­ven­sko

Zdroj: IW 5-6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter