cloud computing

Virtuálna serverová infraštruktúra pre firmy

V pos­led­ných ro­koch v tech­no­lo­gic­kom sve­te stá­le viac re­zo­nu­je trend s náz­vom CLOUD. Pos­ky­to­va­nie clou­do­vých slu­žieb je pre spo­loč­nosť GTS Slo­va­kia pri­ro­dze­né.

Do veľ­ké­ho mrač­na - clou­du - spa­da­jú pod­ka­te­gó­rie ako:

  • Software as a Servic­e (SaaS), kde kon­co­vý pou­ží­va­teľ pou­ží­va rov­no sof­tvér, kto­rý ne­má nain­šta­lo­va­ný vo svo­jom po­čí­ta­či, ale pris­tu­pu­je k ne­mu zvy­čaj­ne cez inter­net.
  • Plat­form as a Servic­e (PaaS) pos­ky­tu­je na­vy­še vý­vo­jár­ske pros­tre­die na tvor­bu no­vých ap­li­ká­cií.
  • Infra­struc­tu­re as a Servic­e (IaaS) typ služ­by, na kto­rú sa špe­cia­li­zu­je GTS Slo­va­kia, kom­bi­nu­je server­ov­ý vý­kon, ko­nek­ti­vi­tu vir­tuál­ne­ho pros­tre­dia do inter­ne­tu, ale aj do LAN, li­cen­co­va­nie, pro­fe­sio­nál­ne zá­lo­ho­va­nie a ochra­nu fi­rewallom.

Dô­vod je ta­ký, že v sú­čas­nos­ti sa pre­ja­vu­je väč­ší zá­ujem o zlo­ži­tej­šie clou­do­vé pros­tre­dia. Pred dvo­ma rok­mi sme ma­li naj­viac zá­ujem­cov z ob­las­ti pre­vádz­ko­va­te­ľov on-li­ne ob­cho­dov. Nie je to prek­va­pu­jú­ce, keď­že pos­ky­to­va­te­lia clou­do­vých slu­žieb ty­pu Infra­struc­tu­re as a Servic­e (IaaS) do­ká­žu pre ta­ký­to on-li­ne ob­chod pos­kyt­núť ideál­ne pros­tre­die. Pros­tre­die, kto­ré je bez vý­pad­kov, na vý­bor­nej ko­nek­ti­vi­te a nes­ko­la­bu­je pri veľ­kej zá­ťa­ži. 

GTS Cloud GUI.jpg

Jed­no­du­ché roz­hra­nie na kon­fi­gu­rá­ciu a ma­na­žo­va­nie vir­tuál­nych server­ov z po­ho­dlia kan­ce­lá­rie.

V dneš­nej do­be rie­ši­me ove­ľa viac do­py­tov fi­riem, kto­ré by chce­li do clou­du mig­ro­vať svo­je inter­né sys­té­my. V tom­to prí­pa­de tre­ba ve­dieť vy­bu­do­vať kom­plexné vir­tuál­ne pros­tre­die - poč­núc vý­ko­nom cez zlo­ži­tú sie­ťo­vú infra­štruk­tú­ru až po do­ko­na­lú ochra­nu vir­tuál­ny­mi ale­bo vy­hra­de­ný­mi fi­rewallmi.

Vir­tuál­ne dá­to­vé cen­trum si vy­ža­du­je kva­lit­né pre­po­je­nie toh­to pros­tre­dia s cen­trá­lou a po­boč­ka­mi zá­kaz­ní­ka, kto­rý pot­re­bu­je ga­ran­ciu na služ­bu ako ce­lok a ne­má zá­ujem zis­ťo­vať, či ne­fun­kčnosť služ­by je spô­so­be­ná chy­bou plat­for­my, server­a ale­bo dá­to­vej ko­nek­ti­vi­ty. Z toh­to poh­ľa­du má spo­loč­nosť GTS Slo­va­kia veľ­kú vý­ho­du, le­bo je schop­ná tie­to ga­ran­cie pos­ky­to­vať.

Kto si nie je is­tý, nech vy­skú­ša. Zá­kaz­ní­ci ra­di vy­uží­va­jú mož­nosť otes­to­vať si tú­to služ­bu za­dar­mo na pár týž­dňov. Až keď uvi­dia, že ich ap­li­ká­cie v clou­de bez prob­lé­mov fun­gu­jú, za­čnú pos­tup­ne mig­ro­vať. Pred otes­to­va­ním, sa­moz­rej­me, špe­cia­lis­ti z GTS pos­kyt­nú re­le­van­tné po­ra­den­stvo o naj­zmys­lupl­nej­šom vy­uži­tí da­ných slu­žieb.

Väč­ši­na fi­riem stá­le pre­vádz­ku­je ap­li­ká­cie na vlas­tných fy­zic­kých server­och, na kto­ré ma­jú servisn­é zmlu­vy a vý­ko­no­vo za­tiaľ spĺňa­jú po­žia­dav­ky pou­ží­va­te­ľov. Ná­ro­ky pou­ží­va­te­ľov však stá­le ras­tú. A za­sa no­vý har­dvér, dis­ky, up­gra­dy, no­vé li­cen­cie a po­vin­né zmlu­vy o pod­po­re. No aj na­priek to­mu ne­do­ká­žu fir­my zvlád­nuť ná­ra­zo­vé po­žia­dav­ky na vý­kon ap­li­ká­cií. A vte­dy pri­chá­dza čas na pre­chod do clou­du.

Ma­li by to uro­biť. Pri­ne­sie to flexibi­li­tu, vy­ššiu bez­peč­nosť dát, jed­no­du­ché zá­lo­ho­va­nie, šká­lo­va­teľ­nosť a vy­so­kú dos­tup­nosť. Na­sa­de­nie je otáz­ka ho­dín. Pla­tí sa iba za reál­ny vý­poč­to­vý vý­kon. Fi­nan­čné od­de­le­nie oce­ní pred­ví­da­teľ­né fi­nan­čné nák­la­dy, kto­ré sú ove­ľa niž­šie, než bo­lo do­te­raz zvy­kom. A keď fir­ma na­ras­tie a vý­poč­to­vý vý­kon už ne­bu­de sta­čiť, v clou­do­vom vir­tuál­nom dá­to­vom cen­tre si ho flexibil­ne zvý­ši.

Mar­tin Ďurov, Pro­duct ma­na­ger, GTS Slo­va­kia, s. r. o.

Zdroj: IW 5-6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter