cloud computing

Módny termín sa zmenil na fenomén našej doby

V dy­na­mic­ky sa roz­ví­ja­jú­com od­vet­ví IT cloud bu­de pat­riť me­dzi je­ho naj­rý­chlej­šie ras­tú­ce zlož­ky. Naj­väč­ší roz­mach za­zna­me­ná seg­ment pro­ce­sov ako služ­ba (BPaaS), nas­le­do­va­ný sof­tvé­rom v po­do­be služ­by (SaaS).

Ten bu­de o dva ro­ky tvo­riť tak­mer štvr­ti­nu ce­lé­ho tr­hu so sof­tvé­rom a po je­ho na­sý­te­ní bu­de ďa­lej vy­tvá­rať pred­pok­la­dy na rast seg­men­tu plat­for­my ako služ­by (PaaS).

Čo však sto­jí za ob­rov­skou po­pu­la­ri­tou clou­du a ako sa z mód­ne­ho slo­va stal je­den z naj­roz­vi­nu­tej­ších tren­dov sú­čas­nos­ti?

Ho­ci ví­zia clou­du exis­tu­je už de­siat­ky ro­kov, váž­nej­šie sa o ňom za­ča­lo ho­vo­riť až re­la­tív­ne ne­dáv­no, keď si tú­to ideu os­vo­ji­li gi­gan­ty IT. Z ozna­če­nia, kto­ré vy­vo­lá­va­lo naj­skôr len za­ču­do­va­né poh­ľa­dy, sa onedl­ho stal buzzword, kto­rý ov­lá­dol svet inter­ne­tu. A už čos­ko­ro sa o ňom ne­bu­de ho­vo­riť vô­bec - cloud sa sta­ne bež­nou sú­čas­ťou na­šich ži­vo­tov na­toľ­ko, že už ne­bu­de tre­ba spres­ňo­vať, kto­ré ap­li­ká­cie a dá­ta sú v clou­de a kto­ré nie.

Os­tat­né ro­ky sme sved­ka­mi veľ­ké­ho pre­su­nu do „ob­la­kov". Pod­ľa šta­tis­tík spo­loč­nos­ti NSK je cloud už ta­ký ak­cep­to­va­ný trend, že ho pri­ja­li za svoj aj inak kon­zer­va­tív­ne sek­to­ry, ako je nap­rík­lad ban­kov­níc­tvo. Prá­ve fi­nan­čníc­tvo je prek­va­pu­jú­co ten trh, kto­rý v clou­de vy­ví­ja naj­viac ak­ti­vít. Pred­sti­hol už aj so­ciál­ne me­diá či on-li­ne hry.

Po­žeh­na­nie da­li clou­du aj or­ga­ni­zá­cie cit­li­vé na bez­peč­nosť. Ame­ric­ká vlá­da už doň pre­su­nu­la po­lo­vi­cu svo­jich on-li­ne ak­ti­vít a roč­ne na clou­do­vé služ­by vy­nak­la­dá mi­liar­dy do­lá­rov. Prá­ve pre cit­li­vosť vlád­nych in­for­má­cií nie je prek­va­pu­jú­ce, že Bie­ly dom pat­ril me­dzi prie­kop­ní­kov v ob­las­ti súk­rom­né­ho clou­du.

Nej­de už len o nák­la­dy

Kým po­čas pr­vot­né­ho roz­ma­chu sa fir­my sna­ži­li o čo naj­rý­chlej­ší pre­chod na on-de­mand rie­še­nia naj­mä s vi­di­nou zní­že­nia cel­ko­vých nák­la­dov na vlas­tníc­tvo IT infra­štruk­tú­ry, v sú­čas­nos­ti sa stra­té­gie pos­tup­ne me­nia. Šet­re­nie už čas­to nie je pri­már­ny mo­tív pri­jí­ma­nia clou­do­vých rie­še­ní a rých­le tem­po sa spo­ma­ľu­je v dôs­led­ku pre­mys­le­nej­ších kro­kov.

Dô­le­ži­tej­ší uka­zo­va­teľ ako nák­la­dy na vlas­tníc­tvo je pre mno­hé spo­loč­nos­ti po­ten­ciál na oži­ve­nie ich biz­ni­su či ak­ce­le­rá­ciu pod­ni­ka­nia o no­vé, do­te­raz ne­reál­ne mož­nos­ti. Ušet­re­né fi­nan­cie sú sí­ce dô­le­ži­té, ale pre­čo len šet­riť, keď sa zá­ro­veň s tým dá prí­jem aj zvý­šiť? Clou­do­vý mo­del umož­ňu­je fir­mám, aby pre­hod­no­ti­li exis­tu­jú­ce pro­ce­sy a sna­ži­li sa náj­sť spô­so­by, kto­ré napl­no vy­uži­jú tech­no­lo­gic­ký pok­rok. Na­mies­to to­ho, aby ro­bi­li ve­ci sí­ce v rám­ci no­vé­ho mo­de­lu, aj de fac­to po sta­rom, im cloud ot­vá­ra pries­tor na sku­toč­né naš­tar­to­va­nie ino­vá­cií.

Me­dzi ďal­šie tren­dy, kto­ré po­zo­ru­je­me už v tom­to ro­ku, pat­rí dôs­led­nej­šie roz­li­šo­va­nie in­for­má­cií a úda­jov, kto­ré do clou­du pa­tria a kto­ré nie. Pou­ží­va­te­lia sa už nech­cú za kaž­dú ce­nu zba­viť všet­kých dát a ap­li­ká­cií z vlas­tnej infra­štruk­tú­ry. Nao­pak, cloud sa stá­va pros­tried­kom, kto­rý je pri­ro­dze­nou nad­stav­bou už exis­tu­jú­cich in­ves­tí­cií do tech­no­ló­gií. Prík­la­dom mô­že byť Deutsche Bank. Ban­ka sa len ne­dáv­no roz­hod­la roz­ší­riť svo­ju infra­štruk­tú­ru o sieť clou­do­vých ap­li­ká­cií.

Pre­chod do clou­du je na­vy­še je­di­neč­ná príl­eži­tosť os­vo­jiť si jed­not­nú clou­do­vú plat­for­mu, kto­rá zjed­no­du­ší IT vo fir­mách a po­mô­že do­siah­nuť väč­šiu kom­pa­ti­bi­li­tu na­prieč ap­li­ká­cia­mi, dá­ta­mi a pro­ces­mi.

Roz­mach big da­ta

S roz­ší­re­ním clou­du mož­no oča­ká­vať aj roz­mach rie­še­ní pre big da­ta. Tie­to dva tren­dy sú to­tiž spo­je­ný­mi ná­do­ba­mi - ho­ci mno­hí ma­na­žé­ri sní­va­jú o vy­uží­va­ní big da­ta, ich infra­štruk­tú­ra na spra­co­va­nie ob­rov­ských ob­je­mov čas­to neš­truk­tú­ro­va­ných úda­jov nie je sta­va­ná. Vy­uží­va­nie big da­ta však kla­die na clou­do­vé plat­for­my vy­so­ké ná­ro­ky. Keď sa spo­loč­nosť roz­hod­ne pre clou­do­vú stra­té­giu, zvy­čaj­ne pre­su­nie do clou­du ob­rov­ské množ­stvá dát. Na to, aby sa v po­rov­na­ní s on-pre­mi­se rie­še­ním ta­ký­to krok vy­pla­til, mu­sí sa fir­ma k dá­tam ve­dieť dos­tať veľ­mi rých­lo. Pre­to sú dô­le­ži­té clou­do­vé plat­for­my pos­ta­ve­né na prin­cí­pe in-me­mo­ry, kto­ré tú­to rých­losť do­ká­žu za­bez­pe­čiť a kto­ré na­vy­še pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­jú vy­sta­vať si rie­še­nie pres­ne pris­pô­so­be­né ich pot­re­bám. Ok­rem zá­klad­né­ho úlo­žis­ka tak pod­ľa nut­nos­ti mož­no zís­kať nap­rík­lad nás­tro­je pre­dik­tív­nej ana­lý­zy či bu­si­ness in­telli­gen­ce.

Ta­ká­to clou­do­vá plat­for­ma je prip­ra­ve­ná pri­niesť vý­sled­ky, kto­ré sa od ús­peš­né­ho rie­še­nia oča­ká­va­jú. Do­ká­že jed­noz­nač­ne zní­žiť cel­ko­vé nák­la­dy na vlas­tníc­tvo. Na roz­diel od mi­nu­los­ti, keď bo­lo to­to kri­té­rium hlav­né a ur­ču­jú­ce, je však schop­ná po­núk­nuť ove­ľa viac. Spĺňa tak po­žia­dav­ky, kto­ré sa od clou­do­vé­ho rie­še­nia v sú­čas­nos­ti oča­ká­va­jú - rých­le tem­po ino­vá­cií, zjed­no­du­še­nie ce­lé­ho ob­chod­né­ho pro­ce­su i ta­ké de­tai­ly, ako je pou­ží­va­nie bez oh­ľa­du na typ za­ria­de­nia.

Pe­ter Mrav­čák, Cus­to­mer So­lu­tions Ma­na­ger, SAP Slo­ven­sko, pe­ter.mrav­cak@sap.com

Zdroj: IW 5-6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter