Prehľad slovenských mobilných aplikácií

PC RE­VUE pat­ri­lo me­dzi po­rot­cov slo­ven­skej sú­ťa­že o naj­lep­šie ap­li­ká­cie AppsRu­lezz 2014. V tom­to člán­ku pri­ná­ša­me vý­ber pro­jek­tov, kto­ré nás za­uja­li. O niek­to­rých os­tat­ných slo­ven­ských ap­li­ká­ciách sme pí­sa­li už v mi­nu­los­ti.

Bis­tro.sk

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Bis­tro.sk je inter­ne­to­vý por­tál na ob­jed­ná­va­nie jed­la. Jed­na z vý­hod pre pou­ží­va­te­ľa je aj rov­no­men­ná mo­bil­ná ap­li­ká­cia. Tá je vý­bor­ne navr­hnu­tá a po­nú­ka všet­ky pot­reb­né fun­kcie v kom­pak­tných roz­me­roch dis­ple­ja smar­tfó­nu.

bistro.png

V mi­nu­los­ti sme sa už párkrát stret­li s ap­li­ká­ciou, kto­rá sprís­tup­ni­la iba časť fun­kcií prid­ru­že­nej služ­by. Bis­tro.sk naš­ťas­tie do tej­to ka­te­gó­rie ne­za­pa­dá. Po spus­te­ní ap­li­ká­cie za­dá­te ad­re­su, kam chce­te jed­lo do­ru­čiť. Nás­led­ne sa zob­ra­zí zoz­nam dos­tup­ných reš­tau­rá­cií. Tie mô­že­te filtro­vať pod­ľa ty­pu jed­la - od den­né­ho me­nu cez „čí­nu", fas­tfood až po stea­ky a su­ši. Kaž­dá reš­tau­rá­cia je pre­zen­to­va­ná krát­kym opi­som, mi­ni­mál­nou ce­nou ob­jed­náv­ky a ce­nou do­ru­če­nia. Ta­kis­to vi­dí­te prie­mer­né hod­no­te­nie a aj to, či je pod­nik ot­vo­re­ný. Tre­ba do­dať, že všet­ky tie­to in­for­má­cie sú vi­di­teľ­né pria­mo v úvod­nom zoz­na­me. Pre pou­ží­va­te­ľa je to veľ­mi prak­tic­ké. Od­pa­dá ne­vyh­nut­nosť ma­nuál­ne sa pre­pí­nať me­dzi jed­not­li­vý­mi reš­tau­rá­cia­mi.

Po zvo­le­ní žia­da­nej reš­tau­rá­cie sa zob­ra­zia pod­rob­né in­for­má­cie s kom­plet­ným je­dál­nym lís­tkom a prí­pad­ný­mi ak­cio­vý­mi po­nu­ka­mi. Dos­tup­né sú aj hod­no­te­nia iných pou­ží­va­te­ľov, in­for­má­cia o ča­se do­náš­ky a ak­cep­to­va­né me­tó­dy plat­by. Z pou­ží­va­teľ­ské­ho hľa­dis­ka chvá­li­me jed­no­du­chosť a in­tui­tív­nosť ce­lé­ho pro­ce­su. Jed­lo si ob­jed­ná­te rých­lo. Naj­viac ča­su vám za­be­rie roz­ho­do­va­nie, čo chce­te jesť. Ap­li­ká­cia vás ne­bu­de br­zdiť, je nao­zaj vý­bor­ne navr­hnu­tá.

Bis­tro.sk v mo­bil­nej for­me vy­uži­je­te nap­rík­lad po­čas ces­ty z prá­ce, keď si uve­do­mí­te, že má­te práz­dnu chlad­nič­ku ale­bo sa vám nech­ce va­riť. Po­mo­cou smar­tfó­nu si ob­jed­ná­te jed­lo hneď a ne­mu­sí­te ča­kať, kým prí­de­te o pol ho­di­ny do­mov, aby ste ob­jed­náv­ku vy­tvo­ri­li cez webo­vú strán­ku na po­čí­ta­či. Pri­po­mien­ku má­me k men­šej da­ta­bá­ze reš­tau­rá­cií, ale to nie je tech­nic­ký ne­dos­ta­tok ap­li­ká­cie.

bistro_ios.png bistro_android.png


Buď Par­ťák!

Tá­to ap­li­ká­cia pat­rí do ka­te­gó­rie zá­bav­ných. Chvá­li­me však jej my­šlien­ku, pre­to­že sa sna­ží rie­šiť ak­tuál­ny prob­lém - ste na pi­ve s pria­teľ­mi a na­mies­to za­bá­va­nia sa neus­tá­le kon­tro­lu­je­te svoj mo­bil­ný te­le­fón. Ap­li­ká­cia chce pou­ží­va­te­ľov mo­ti­vo­vať k to­mu, aby sa te­le­fó­nu ne­do­tý­ka­li. Na to je ur­če­ný re­žim par­tia, kto­rý po ak­ti­vá­cii sto­pu­je, ako dl­ho te­le­fón nez­dví­ha­te zo sto­la. Zís­ka­ný čas je vtip­ne oko­men­to­va­ný a svo­jím ús­pe­chom sa mô­že­te poch­vá­liť aj na so­ciál­nej sie­ti Fa­ce­book.

partak.png

Ok­rem to­ho ap­li­ká­cia me­ria ná­la­du, čo v praxi zna­me­ná, že v krát­kom ča­se mu­sí­te vy­ge­ne­ro­vať čo naj­väč­ší hluk. Ideál­ne na krát­ko­do­bé za­ba­ve­nie par­tie po x-tom pi­ve. Ap­li­ká­cia Buď Par­ťák! v ne­pos­led­nom ra­de pl­ní aj fun­kciu na­vi­gá­cie do naj­bliž­šej kr­čmy. Tá­to fun­kcia však po­čas tes­to­va­nia nep­ra­co­va­la vždy spo­ľah­li­vo. Ap­li­ká­cia ako ce­lok si za­slú­ži poch­va­lu za dob­rú my­šlien­ku a vhod­né vy­uži­tie mož­nos­tí smar­tfó­nov.

partak_android.png

Gol­dee for Phi­lips hue

Gol­dee for Phi­lips hue si za­slú­ži va­šu po­zor­nosť, ak vlas­tní­te in­te­li­gen­tné žia­rov­ky Phi­lips hue. Tie sme pred is­tým ča­som tes­to­va­li v PC RE­VUE a ich ča­ro spo­čí­va v tom, že do­ká­žu me­niť far­bu, in­ten­zi­tu svet­la, a te­da vy­tvá­rať veľ­mi špe­ci­fic­ké os­vet­le­nie mies­tnos­ti. Žia­rov­ky si ro­zu­me­jú aj s te­le­ví­zor­mi Phi­lips s pod­svie­te­ním Am­bi­light. Do­ká­žu sa zo­syn­chro­ni­zo­vať a spo­loč­ne vy­tvá­rať os­vet­le­nie.

goldee.png

Ap­li­ká­cia slo­ven­skej spo­loč­nos­ti Gol­dee v pod­sta­te pri­ná­ša „iba" 12 dy­na­mic­kých scén. Kaž­dá z nich má špe­ci­fic­ké os­vet­le­nie, kto­ré vy­jad­ru­je ur­či­tú ná­la­du. Je vý­bor­né, že os­vet­le­nie nie je sta­tic­ké, ale sprá­va sa dy­na­mic­ky. Do ap­li­ká­cie si, žiaľ, vlas­tné fo­tog­ra­fie ne­nah­rá­te. Je to z to­ho dô­vo­du, že Gol­dee ro­bi­lo psy­cho­lo­gic­ký vý­skum, ako jed­not­li­vé kom­bi­ná­cie fa­rieb pô­so­bia na člo­ve­ka. Pre­to je k dis­po­zí­cii iba zo­pár pred­vo­le­ných scén, ich po­čet by však mal v bu­dúc­nos­ti rásť. Ap­li­ká­cia fun­gu­je aj ako alarm. Ak má­te do­ma žia­rov­ky hue a za­ria­de­nie so sys­té­mom iOS, tú­to uti­li­tu od­po­rú­ča­me vy­skú­šať. Je dos­tup­ná bez­plat­ne.

goldee_ios.png

HO­PIN­TAXI

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg HO­PIN­TAXI je ap­li­ká­cia, kto­rá má všet­ky pot­reb­né vlas­tnos­ti: vý­bor­nú my­šlien­ku, jed­no­du­ché ov­lá­da­nie a vy­ho­to­ve­nie bez vý­raz­nej­ších ne­dos­tat­kov. Zá­ro­veň zjed­no­du­šu­je ži­vot, a ak čas­to ces­tu­je­te taxíkom, ne­ma­la by chý­bať vo va­šom te­le­fó­ne. Služ­ba mo­men­tál­ne fun­gu­je v Bra­tis­la­ve, Tr­na­ve, Ban­skej Bys­tri­ci, vo Zvo­le­ne a v Ko­ši­ciach. Ap­li­ká­cia po za­pnu­tí zis­tí va­šu po­lo­hu a na ma­pe zob­ra­zí oko­li­té taxíky. Ta­kis­to in­for­mu­je o tom, o koľ­ko mi­nút by vás mo­hol vy­zdvih­núť naj­bliž­ší taxík.

hopin.png

Ob­jed­na­nie taxíka je otáz­ka nie­koľ­kých se­kúnd. Ur­čí­te si mies­to nás­tu­pu - mô­že­te pou­žiť ak­tuál­nu po­lo­hu, umies­tniť pa­ná­či­ka na ma­pu ale­bo za­dať ad­re­su. Po­tom za­dá­te cieľ, čas, po­čet osôb a ob­jed­náv­ku od­oš­le­te. Je vý­bor­né, že taxíky mô­že­te filtro­vať pod­ľa ce­ny, hod­no­te­nia, ob­ľú­be­nos­ti ale­bo ty­pu au­ta. Ak ces­tu­je­te aj s ne­ja­kým zvie­ra­ťom, tú­to mož­nosť si vy­be­rie­te me­dzi pre­fe­ren­cia­mi.

HO­PIN­TAXI v pod­sta­te nah­rá­dza dis­pe­čing a zjed­no­du­šu­je ob­jed­ná­va­nie taxíkov. Čo je dô­le­ži­té, služ­ba reál­ne fun­gu­je aj v praxi. Tá­to ap­li­ká­cia je te­da nao­zaj uži­toč­ná. Dos­tup­ná je pre te­le­fó­ny a tab­le­ty s ope­rač­ným sys­té­mom iOS a An­droid.

hopin_android.png hopin_ios.png

Litt­le Ga­laxy

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg O hrách oby­čaj­ne v na­šich vý­be­roch ap­li­ká­cií ne­pí­še­me. V tom­to prí­pa­de však uro­bí­me vý­nim­ku, a to nie­len z to­ho dô­vo­du, že Litt­le Ga­laxy je slo­ven­ská hra. Je na­vy­še aj nao­zaj vy­da­re­ná. Na poh­ľad je roz­to­mi­lá, má prí­jem­nú zvu­ko­vú zlož­ku, je chyt­ľa­vá a ideál­na na mi­nú­to­vé hra­nie. A na An­droi­de ju mô­že­te vy­skú­šať za­dar­mo.

galaxy.png

Hlav­ný hr­di­na nám pri­po­mí­na Ma­lé­ho prin­ca, kto­rý je na oba­le kni­hy vy­ob­ra­ze­ný, ako sto­jí na pla­né­te. Zá­plet­ka hry to­tiž spo­čí­va v tom, že me­dzi jed­not­li­vý­mi pla­né­ta­mi mu­sí­te ská­kať. Tre­ba poč­kať na správ­ny mo­ment a dot­knúť sa dis­ple­ja. Hr­di­na sko­čí, a ak ste po­vel dob­re na­ča­so­va­li, pris­ta­ne na ďal­šej pla­né­te. V ideál­nom prí­pa­de po­čas sko­ku poz­bie­ra aj hviez­dič­ky a iné pred­me­ty.

Pla­né­ty sa však neus­tá­le to­čia, a pre­to je na­ča­so­va­nie sko­ku čo­raz ná­roč­nej­šie. Z ča­su na čas sa ob­ja­ví na dis­ple­ji aj sl­nko a vte­dy tre­ba brať do úva­hy gra­vi­tá­ciu. Fy­zi­ka fun­gu­je v Litt­le Ga­laxy bez prob­lé­mov.

Litt­le Ga­laxy mô­že hrať vďa­ka jed­no­du­ché­mu ov­lá­da­niu kto­koľ­vek. Zvlád­nuť hru a zís­ka­vať vy­so­ké skó­re je však ná­roč­nej­šie. Po zlom sko­ku sa mô­že­te oži­viť, ale po vy­čer­pa­ní 10 ži­vo­tov si ďal­šie sr­dieč­ka kú­pi­te iba za pré­mio­vú me­nu. Za­ba­ví­te sa však aj bez pla­te­nia.

galaxy_ios.png galaxy_android.png

No­vý Čas Krí­žov­ky di­gi­tal

Ideál­na ap­li­ká­cia pre ma­mič­ky, ba­bič­ky, man­žel­ky, pria­teľ­ky, kto­ré ma­jú ob­ľu­bu v lúš­te­ní. Di­gi­tál­ne krí­žov­ky vy­ze­ra­jú na iPa­de vý­bor­ne a mô­že to byť vhod­ný spô­sob, ako nau­čiť star­šiu ge­ne­rá­ciu pou­ží­vať tab­le­ty.

krizovky.jpeg

Ap­li­ká­cia po­nú­ka to, čo by ste pod­ľa náz­vu oča­ká­va­li. Množ­stvo krí­žo­viek, kto­ré sa prek­va­pu­jú­co po­hodl­ne vy­pĺňa­jú aj bez pe­ra. Za­dá­va­nie pís­men a lúš­te­nie krí­žo­viek je na veľ­kom dis­ple­ji iPa­du in­tui­tív­ne a v po­rov­na­ní s bež­nou pa­pie­ro­vou ver­ziou vý­raz­nej­šie neob­me­dzu­je. Tre­ba si len zvyk­núť, že na­mies­to pí­sa­nia pe­rom sa bu­de ťu­kať do vir­tuál­nej klá­ves­ni­ce. Krí­žov­ky mô­že­te lúš­tiť aj v re­ži­me off-li­ne. Ap­li­ká­cia in­for­mu­je o sta­ve lúš­te­ných krí­žo­viek a pou­ží­va­te­ľa od­me­ňu­je ús­pech­mi, kto­ré mož­no zdie­ľať na so­ciál­nych sie­ťach.

Ap­li­ká­ciu si stiah­ne­te bez­plat­ne a za­dar­mo mô­že­te vy­lúš­tiť 9 krí­žo­viek. Ďal­šie tre­ba do­kú­piť pros­tred­níc­tvom mik­rot­ran­sak­cií. Me­sač­né pred­plat­né sto­jí 0,89 EUR, al­ter­na­tív­ne sú k dis­po­zí­cii sa­mos­tat­né me­sač­né ba­lí­ky za jed­no­ra­zo­vú ce­nu 1,79 EUR.

krizovky_ios.png

Sy­gic Job Dis­patch

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Job Dis­patch od Sy­gi­cu nie je ap­li­ká­cia, kto­rá je ur­če­ná pre kon­co­vé­ho spot­re­bi­te­ľa. Kon­cept toh­to nás­tro­ja nás však po­čas hod­no­te­nia slo­ven­ských ap­li­ká­cií za­ujal na­toľ­ko, že sme ho za­ra­di­li aj do ak­tuál­ne­ho preh­ľa­du. Niek­to­rí či­ta­te­lia mož­no Job Dis­patch oce­nia, naj­mä ak ma­jú fir­mu a pot­re­bu­jú ma­na­žo­vať mo­bil­ných za­mes­tnan­cov. To je hlav­ná fun­kcia ap­li­ká­cie - jed­no­du­cho za­dá­vať prí­ka­zy pra­cov­ní­kom v te­ré­ne a sle­do­vať pl­ne­nie úloh.

dispatch.JPG

Sy­gic Job Dis­patch po­zos­tá­va z dvoch čas­tí. Webo­vý por­tál www.sy­gic.com/job­dis­patch je ur­če­ný ma­na­žé­rom, resp. za­mes­tnan­com, kto­rí ma­jú na sta­ros­ti mo­bil­ných pra­cov­ní­kov. Za­mes­tnan­ci v te­ré­ne si nain­šta­lu­jú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu a mô­žu pri­jí­mať za­da­né úlo­hy. Na dis­ple­ji te­le­fó­nu vi­dia za­da­nie, ale aj čas, do­ke­dy tre­ba úlo­hu spl­niť. Za­da­nie mož­no roz­de­liť do via­ce­rých kro­kov, kto­ré za­mes­tna­nec po­čas pl­ne­nia ozna­ču­je ako spl­ne­né. Dis­pe­čer tak má preh­ľad o tom, či ide všet­ko pod­ľa plá­nu ale­bo či vznik­li ne­ja­ké kom­pli­ká­cie. Po­lo­hu mo­bil­ných za­mes­tnan­cov mô­že kon­tro­lo­vať v reál­nom ča­se a v prí­pa­de pot­re­by me­niť tra­su.

Job Dis­patch ne­fun­gu­je ako na­vi­gá­cia. Ap­li­ká­cia však do­ká­že ko­mu­ni­ko­vať s nás­troj­mi Sy­gic GPS Na­vi­gá­cia ale­bo Ma­py Goog­le a v prí­pa­de pot­re­by pra­cov­ní­ka na­vi­go­vať na za­da­né mies­to.

dispatch_android.png

Tee­Vee 2 - Your TV Shows Gu­ru

Tee­Vee 2 je uni­ver­zál­ny po­moc­ník pre všet­kých mi­lov­ní­kov se­riá­lov. Oce­nia ho naj­mä ame­ric­kí pou­ží­va­te­lia, ale pou­ží­va­me ho aj my v re­dak­cii, aby sme ma­li preh­ľad, ke­dy vy­chá­dza ďal­šia časť náš­ho ob­ľú­be­né­ho se­riá­lu.

teevee.jpeg

Tee­Vee má v da­ta­bá­ze viac ako 30-ti­síc po­lo­žiek. Ob­ľú­be­né se­riá­ly si ma­nuál­ne vy­hľa­dá­te a nás­led­ne sa zob­ra­zu­jú na hlav­nej ob­ra­zov­ke ap­li­ká­cie. Spo­loč­ne s ti­tul­nou fot­kou je uve­de­ná aj in­for­má­cia, ke­dy bu­de pre­mié­ra ďal­šej čas­ti. Na vy­sie­la­nie pre­mié­ry v TV vás ap­li­ká­cia upo­zor­ní aj pros­tred­níc­tvom push no­ti­fi­ká­cie. Tá­to fun­kcia však pre na­šin­ca nie je uži­toč­ná.

Ap­li­ká­cia si nás zís­ka­la naj­mä svo­jím di­zaj­nom. Na poh­ľad ide o jed­nu z naj­kraj­ších slo­ven­ských prác, kto­ré sme v pos­led­nom ča­se vi­de­li. Di­zajn je nao­zaj vy­ni­ka­jú­ci a vý­bor­ne la­dí so štý­lom ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS 7.

Uži­toč­ný je aj zoz­nam všet­kých epi­zód so struč­nou cha­rak­te­ris­ti­kou vrá­ta­ne he­rec­ké­ho ob­sa­de­nia. K dis­po­zí­cii sú krát­ke vi­deoukáž­ky a chvá­li­me mož­nosť poz­na­čiť si, kto­ré epi­zó­dy se­riá­lu sme eš­te ne­vi­de­li. Z pou­ží­va­teľ­ské­ho hľa­dis­ka je tá­to ap­li­ká­cia vý­bor­ná, pre­to­že šet­rí čas. V mi­nu­los­ti sme hľa­da­li in­for­má­cie o se­riá­loch a dá­tu­moch no­vých epi­zód cez por­tál imdb.com. Te­raz má­me všet­ky pot­reb­né úda­je po­ru­ke, sta­čí iba spus­tiť ap­li­ká­ciu.

teevee_ios.png

Slo­ven­ské ap­li­ká­cie aj pre oku­lia­re Goog­le Glass

Ok­rem mo­bil­ných ap­li­ká­cií sto­ja za zmien­ku aj dve slo­ven­ské uti­li­ty pre oku­lia­re Goog­le Glass. Už v mi­nu­los­ti spo­mí­na­ná ap­li­ká­cia od Tat­ry ban­ky do­ká­že lo­ka­li­zo­vať oko­li­té ban­ko­ma­ty a po­boč­ky tej­to ban­ky. Náj­de­né mies­ta zob­ra­zu­je pros­tred­níc­tvom roz­ší­re­nej reali­ty - sta­čí iba otá­čať hla­vou. Ta­kis­to preh­rá rek­lam­né vi­deo z YouTu­bu a spo­jí vás s kon­tak­tným cen­trom. Jed­not­li­vé fun­kcie ak­ti­vu­jú hla­so­vé po­ky­ny v an­glič­ti­ne.

glass.jpg

Dru­hý sof­tvé­ro­vý nás­troj je Sli.do Goog­le Glass app. Sli.do je slo­ven­ská spo­loč­nosť, kto­rá vy­mys­le­la inter­ak­tív­ny sys­tém pre kon­fe­ren­cie. Účas­tní­ci mô­žu pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných za­ria­de­ní po­sie­lať reč­ní­kom otáz­ky a tie sa v prí­pa­de ap­li­ká­cie pre Goog­le Glass zob­ra­zia pria­mo na dis­ple­ji oku­lia­rov.

Zdroj: PCR 6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter