Testovali sme

Chránime mobilné zariadenia s Androidom

Na inter­ne­to­vom ob­cho­de Goog­le Play náj­de­te de­siat­ky bez­peč­nos­tných prog­ra­mov. Priz­ná­va­me hneď na úvod, ak chce­te po­riad­nu ochra­nu, tre­ba za ňu aj za­pla­tiť. Pri všet­kom, čo má­te v te­le­fó­ne, sa nám su­ma nez­dá ta­ká vy­so­ká. Zís­ka­va­te ochra­nu na je­den rok. To za­hŕňa pré­mio­vé fun­kcie a auto­ma­tic­ké ak­tua­li­zá­cie ví­ru­so­vých de­fi­ní­cií.

Vy­bra­li sme dve ap­li­ká­cie, kto­ré pos­ky­tu­jú po­dob­né fun­kcie, no obe ma­jú vlast­ný prís­tup. Ok­rem to­ho, že chrá­nia dá­ta a súk­ro­mie, ma­jú špe­ciál­nu fun­kciu. Pri níz­kej ka­pa­ci­te aku­mu­lá­to­ra vy­šlú in­for­má­ciu o svo­jej po­lo­he do clou­do­vé­ho úč­tu pou­ží­va­te­ľa. Je to de­tail, ale po­te­ší. No zlep­še­ní je aj viac, pres­ved­čte sa sa­mi.

Eset Mo­bi­le Se­cu­ri­ty

Náš ná­rod­ný anti­ví­rus poz­na­jú všet­ci. Pos­ta­rá sa o bez­peč­nosť, či už ide o po­čí­ta­če, ale­bo smar­tfó­ny a tab­le­ty. Vý­voj neus­tá­le nap­re­du­je a vý­rob­ca ap­li­ká­ciu pra­vi­del­ne ak­tua­li­zu­je. Jed­na z hlav­ných zmien je ten­to­raz v pou­ži­tí fun­kcie An­ti-Theft. Opäť zdo­ko­na­le­ná fun­kcia na ochra­nu pro­ti od­cu­dzeniu dát v te­le­fó­ne a mož­nosť je­ho náj­de­nia.

ESM.png

Eset Mo­bi­le Se­cu­ri­ty, naj­prep­ra­co­va­nej­šia ap­li­ká­cia na tr­hu v ob­las­ti ochra­ny za­ria­de­ní s An­droi­dom

Špe­cia­li­tou toh­to anti­ví­ru­su op­ro­ti dr­vi­vej väč­ši­ne kon­ku­ren­čných rie­še­ní je jed­no­du­chosť pou­ží­va­nia a naj­mä po­čia­toč­né­ho nas­ta­ve­nia. Kým os­tat­né prog­ra­my vás po in­šta­lá­cii ne­cha­jú tá­pať, tu má­te k dis­po­zí­cii kom­plet­né­ho sprie­vod­cu za­ve­de­ním všet­kých fun­kcií. Ne­bu­de­te mať tak fa­loš­ný po­cit is­to­ty z nain­šta­lo­va­né­ho, ale nie úpl­ne ak­ti­vo­va­né­ho bez­peč­nos­tné­ho rie­še­nia. Všet­ko je v slo­ven­či­ne, a tak nas­ta­viť za­bez­pe­če­nie te­le­fó­nu zvlád­ne kaž­dý, kto vie čí­tať.

Pr­vé nas­ta­ve­nie

Za­čni­me hneď sprie­vod­com, kto­rý od­ha­lí aj všet­ky dos­tup­né fun­kcie toh­to za­bez­pe­čo­va­cie­ho prog­ra­mu. V pr­vom ra­de tre­ba potvr­diť ja­zyk a kra­ji­nu. V pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní sa pou­ži­je sys­té­mo­vý ja­zyk te­le­fó­nu. V na­šom prí­pa­de to bo­la slo­ven­či­na. Tak ako má ana­lý­zu kó­du Eset Smart Se­cu­ri­ty cez tech­no­ló­giu Li­ve Grid, ob­sa­hu­je ju aj mo­bil­ná ap­li­ká­cia. Od­po­rú­ča­me vy­užiť tú­to fun­kciu. Vďa­ka nej bu­de­te in­for­mo­va­ní o no­vých oh­ro­ze­niach ale­bo ri­zi­ko­vých ap­li­ká­ciách. Ta­kis­to od­po­rú­ča­me ak­ti­vo­vať po­ten­ciál­ne ne­že­la­né ap­li­ká­cie. Mô­že ísť o le­gi­tím­ne prog­ra­my z Goog­le Play, no bu­de­te va­ro­va­ní, ak v se­be po­ne­sú ri­zi­ko­vé fun­kcie. Po úvod­ných nas­ta­ve­niach sa us­ku­toč­ná kon­tro­la ce­lé­ho sys­té­mu a v prí­pa­de pot­re­by sa zob­ra­zia va­ro­va­nia.

Bez­peč­nosť te­le­fó­nu

Vý­rob­ca roz­de­lil ob­las­ti ochra­ny do nie­koľ­kých ob­las­tí. Jed­na z nich je aj mo­dul Bez­peč­nost­ný audit. Po je­ho za­pnu­tí sa zob­ra­zia nas­ta­ve­nia sys­té­mu a nain­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie v zoz­na­moch pod­ľa uda­los­tí. To zna­me­ná, že sa kon­tro­lu­jú aj nas­ta­ve­nia na in­šta­lá­ciu ap­li­ká­cií z nez­ná­mych zdro­jov. Ak to­tiž má­te tú­to fun­kciu po­vo­le­nú, bu­de zob­ra­ze­ná ako va­ro­va­nie a od­tiaľ­to sa dá dos­tať do nas­ta­ve­nia, kde ju mô­že­te vy­pnúť. Net­re­ba nič hľa­dať ruč­ne, je to te­da jas­ná vý­ho­da pre pou­ží­va­te­ľov za­čia­toč­ní­kov.

Po­dob­ne je na tom nap­rík­lad aj dá­to­vý roa­ming. Sa­moz­rej­me, ak vie­te, že ho má­te ak­ti­vo­va­ný v niek­to­rom z ba­líč­kov ope­rá­to­rov, prí­pad­ne pot­re­bu­je­te v za­hra­ni­čí vy­uží­vať dá­to­vé spo­je­nie, fun­kciu sle­do­va­nia po­vo­lí­te. Upo­zor­ne­nia sú orien­to­va­né na to, aby pos­kyt­li preh­ľad kri­tic­kých nas­ta­ve­ní na jed­nom mies­te. Pod­ľa špe­ci­fík pou­ží­va­te­ľa sa da­jú ob­las­ti mo­ni­to­rin­gu vy­pnúť. Ne­bu­de­te tak za­ťa­žo­va­ní upo­zor­ne­nia­mi, že nie­čo nie je v po­riad­ku. Extra vlas­tnosť je audi­to­va­nie prog­ra­mov. Zís­ka­te vy­ni­ka­jú­ci preh­ľad ap­li­ká­cií, kto­ré pou­ží­va­jú pla­te­né služ­by, sle­du­jú va­šu po­lo­hu, ma­jú prís­tup k va­šim iden­ti­fi­kač­ným úda­jom ale­bo nap­rík­lad k sprá­vam a kon­tak­tom. V ta­kých­to preh­ľa­doch sa ob­ja­via prog­ra­my ako Mes­sen­ger pre Fa­ce­book ale­bo nap­rík­lad Sky­pe či What­sApp. Pr­vá spo­me­nu­tá mô­že byť štan­dar­dnou na po­sie­la­nie SMS, a tak je ri­zi­ko­vá. Znie to sí­ce tri­viál­ne, no pred­stav­te si, aké dô­le­ži­té mô­že byť upo­zor­ne­nie na prog­ram, kto­rý ne­poz­ná­te a nain­šta­lo­val sa omy­lom ale­bo cez ne­ja­kú inú ap­li­ká­ciu.

Súk­ro­mie

Ot­rav­ní vo­la­jú­ci, kto­rých ho­vo­ry nech­ce­te pri­jať te­raz a mož­no ani v bu­dúc­nos­ti, sa da­jú de­fi­no­vať do zoz­na­mu blo­ko­va­ných vo­la­jú­cich. Eset ide naj­ďa­lej spo­me­dzi ap­li­ká­cií toh­to ty­pu a umož­ňu­je de­fi­no­vať jed­nak vo­la­nia a SMS sme­rom k vám, ale aj od vás. Vy­brať si do­kon­ca mô­že­te, kto­ré dni v týž­dni a po aký čas v tých­to dňoch nech­ce­te byť ru­še­ní zvo­le­ný­mi kon­tak­tmi. Je to vy­ni­ka­jú­ce nas­ta­ve­nie nap­rík­lad pre slu­žob­né te­le­fó­ny v ča­se do­vo­le­niek ale­bo mi­mo pra­cov­né­ho ča­su. V sku­toč­nos­ti sa to sí­ce nie vždy dá, no mož­nosť de­fi­no­va­nia ta­ké­to zoz­na­mu je roz­hod­ne správ­na fun­kcia. Eš­te jed­na dô­le­ži­tá poz­nám­ka. Niek­to­ré cu­dzok­raj­né rie­še­nia za­dar­mo v sku­toč­nos­ti neb­lo­ku­jú ho­vo­ry, len ich ne­zob­ra­zu­jú. V prí­pa­de Ese­tu bu­de na dru­hej stra­ne znieť tón ne­dos­tup­né­ho účas­tní­ka, za­tiaľ čo pri väč­ši­ne iných rie­še­ní bu­de po­čuť vy­zvá­ňa­nie. Aby ste za­brá­ni­li phis­hin­gu, Eset Mo­bi­le Se­cu­ri­ty ochrá­ni va­še dá­ta pred zneu­ži­tím pri sur­fo­va­ní na webe. Chro­me, kto­rý sme ma­li nain­šta­lo­va­ný, bol pod­po­ro­va­ný. Dol­phin Browser nie, no vždy vi­dí­te v nas­ta­ve­niach, kto­rý pre­hlia­dač bu­de chrá­ne­ný.

An­ti-Theft

Veľ­mi dô­le­ži­tá fun­kcia je ochra­na pro­ti zneu­ži­tiu dát. Tá ide po­riad­ne do hĺbky a ver­te, že s ňou bu­de váš te­le­fón chrá­ne­ný ako nik­dy pred­tým. Naj­prv tre­ba nas­ta­viť hes­lo, po­tom ochra­nu pro­ti od­in­šta­lo­va­niu. Ak­tuál­na SIM kar­ta bu­de nas­ta­ve­ná ako dô­ve­ry­hod­ná a v prí­pa­de vlo­že­nia inej SIM kar­ty bu­de na de­fi­no­va­né čís­lo od­os­la­ná sprá­va o tej­to uda­los­ti. Mô­že­te auto­ri­zo­vať aj viac ka­riet. Pri stra­te te­le­fó­nu sa mô­že na za­mknu­tej ob­ra­zov­ke zob­ra­zo­vať va­še me­no, e-mai­lo­vá ad­re­sa ale­bo te­le­fón­ne čís­lo. Pod­ľa to­ho, čo si na­de­fi­nu­je­te. 

Anti.png

An­ti-Theft a zhr­nu­tie nas­ta­ve­ní tej­to fun­kcie

Te­le­fón sa dá spra­vo­vať cez webo­vú lo­ka­li­tu, no za­pnu­tie SMS prí­ka­zov je pros­peš­né, ak prá­ve ne­má­te prís­tup k inter­ne­tu. Fun­kcia An­ti-Theft sa pre­po­ju­je s úč­tom na webe, a to pria­mo z te­le­fó­nu. Ih­neď po prih­lá­se­ní do úč­tu My Eset sa na strán­ke my.eset.com zob­ra­zí no­vé za­ria­de­nie aj je­ho stav. Pri tes­te sme bo­li upo­zor­ne­ní, že sí­ce má­me všet­ko nas­ta­ve­né, no ne­má­me ak­ti­vo­va­nú uza­my­ka­ciu ob­ra­zov­ku. Spo­je­nie s My Eset za­bez­pe­čí pra­vi­del­né zis­ťo­va­nie po­lo­hy za­ria­de­nia aj je­ho sním­ko­va­nie. Tu je zlep­še­nie op­ro­ti kon­ku­ren­cii v tom, že sa sní­ma z pred­né­ho aj za­dné­ho fo­toa­pa­rá­tu. Fun­kcia je vý­bor­ná a uk­la­dá 100 sní­mok. Tie, kto­ré si chce­te po­ne­chať dlh­šie ako 14 dní, tre­ba ozna­čiť hviez­dič­kou.

Hod­no­te­nie:

Uni­kát­ne rie­še­nie fun­kcií, hĺbko­vé nas­ta­ve­nie, prí­ve­ti­vosť pre úpl­ných za­čia­toč­ní­kov, naj­prep­ra­co­va­nej­šia fun­kcia pro­ti krá­de­ži, ce­na
Žiad­ne pod­stat­né

Link: www.eset.sk
Ce­na: 14,95 EUR na 1 rok/1 za­ria­de­nie

Nor­ton Mo­bi­le Se­cu­ri­ty

Tá­to ap­li­ká­cia pri­nies­la v pos­led­nej ver­zii niek­to­ré zme­ny, naj­mä zob­ra­ze­nie roz­hra­nia. Po­čas dl­ho­do­bé­ho tes­to­va­nia sa však pr­výk­rát stre­tá­va­me s tým, že dos­tup­né ak­tua­li­zá­cie sú ozna­če­né ako Men­šie zlep­še­nia kó­du. Sa­moz­rej­me, stá­le sú dos­tup­né ak­tua­li­zá­cie cez Li­ve Up­da­te a pou­ží­va­teľ má neus­tá­le no­vé sig­na­tú­ry na ne­bez­peč­né kó­dy. Tí, kto­rí pou­ží­va­jú ten­to anti­ví­rus, ve­dia, že spus­te­nie je­ho roz­hra­nia bo­lo vždy spo­je­né s nie­koľ­ko­se­kun­do­vou pau­zou, a to aj na vlaj­ko­vých lo­diach s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. Ten­to ne­duh sa vý­rob­co­vi po­da­ri­lo sčas­ti eli­mi­no­vať a reak­cie roz­hra­nia sú pod­stat­ne rých­lej­šie.

NMS.png

Nor­ton Mo­bi­le Se­cu­ri­ty s ino­vo­va­ným roz­hra­ním a špe­ciál­ny­mi fun­kcia­mi na­vy­še

Ske­ner ap­li­ká­cií

No­vin­kou je aj lep­šia in­teg­rá­cia mo­du­lu Po­rad­ca pre ap­li­ká­cie. Tu sa zob­ra­zia prog­ra­my, kto­ré sú svo­jím spô­so­bom ri­zi­ko­vé. Anti­ví­rus to­tiž na zá­kla­de prís­tu­po­vých práv rea­gu­je na no­vé prog­ra­my, no aj na tie, kto­ré sú už nain­šta­lo­va­né v sys­té­me. Ske­no­va­nie pre­beh­ne auto­ma­tic­ky ale­bo ho mô­že­te spus­tiť ma­nuál­ne. Doz­vie­te sa, aké prog­ra­my v sys­té­me má­te a akým spô­so­bom by moh­li po­ru­šiť va­še súk­ro­mie. Mo­dul roz­li­šu­je tri stup­ne ri­zi­ka: Vy­so­ké oba­vy, Níz­ke až stred­né oba­vy, Dô­ve­ry­hod­né ap­li­ká­cie.

Pos­led­ná mož­nosť za­hŕňa prog­ra­my, kto­ré pou­ží­va­teľ z pr­vých dvoch stup­ňov hod­no­te­nia pre­su­nul me­dzi dô­ve­ry­hod­né. Ke­dy­koľ­vek sa však da­jú pre­mies­tniť späť. Ok­rem prís­tu­pu k sys­té­mu ich hod­no­tí aj na zá­kla­de re­pu­tá­cie. Nap­rík­lad Sky­pe bol ozna­če­ný ako prog­ram s nad­mer­ným pou­ží­va­ním dá­to­vé­ho spo­je­nia, to mô­že­me potvr­diť. Ta­kis­to sve­toz­ná­ma hra Clash of Clans sa dos­ta­la do hľa­dá­či­ka Sym­an­te­cu a tu bo­la ozna­če­ná za ap­li­ká­ciu s nad­mer­nou (až 4× väč­šou) spot­re­bou ener­gie op­ro­ti bež­ným ap­li­ká­ciám.

Za­ují­ma­vé však bo­lo ozna­če­nie prog­ra­mov Ta­buľ­ky a Do­ku­men­ty, kto­ré ne­dáv­no Goog­le uvoľ­nil na edi­to­va­nie sú­bo­rov. Tie bo­li ozna­če­né ako Ok­rá­dač súk­ro­mia. Všet­ko tre­ba brať s re­zer­vou a roz­hod­ne ne­po­va­žu­je­me ap­li­ká­cie od Goog­lu za ok­rá­da­če súk­ro­mia. Áno, nev­hod­nou voľ­bou za­čne­te zdie­ľať do­ku­ment, no to sa mô­že stať aj pri iných ap­li­ká­ciách.

Anti­ví­rus

Ne­chý­ba tra­dič­ný anti­ví­rus, kto­rý ske­nu­je ap­li­ká­cie na po­za­dí, ako aj dá­ta z dá­to­vých spo­je­ní v te­le­fó­ne. Má­te vždy za­bez­pe­če­nú ochra­nu pri pre­ná­ša­ní dát me­dzi te­le­fón­mi, in­šta­lá­cii z neo­ve­re­ných zdro­jov ale­bo pri po­hy­be na webe. Sú­čas­ťou ak­tív­nej ochra­ny je ochra­na pred hroz­ba­mi z inter­ne­to­vých strá­nok. Za­tiaľ ich nie je ve­ľa ta­kých, kto­ré by bo­li pris­pô­so­be­né pre mo­bil­né pre­hlia­da­če. V kaž­dom prí­pa­de sa nám už sta­lo, že sme tú­to ochra­nu vy­uži­li pri klik­nu­tí na po­doz­ri­vú rek­la­mu z po­mer­ne po­doz­ri­vej strán­ky s ware­zom. Tá­to ochra­na je dos­tup­ná pre inter­ne­to­vý pre­hlia­dač v OS An­droid, Chro­me a Chro­me Be­ta.

Súk­ro­mie te­le­fó­nu

Je­den z hlav­ných dô­vo­dov, pre kto­ré si pou­ží­va­te­lia in­šta­lu­jú ap­li­ká­cie toh­to ty­pu, je ochra­na súk­ro­mia. Umož­ňu­jú to­tiž blo­ko­vať ne­žia­du­ce ho­vo­ry a SMS sprá­vy. K mož­nos­ti blo­ko­vať uta­je­né čís­la mož­no pri­dať sku­pi­ny osôb a jed­not­li­vé kon­tak­ty. Pri kaž­dom po­tom mô­že­te sa­mos­tat­ne de­fi­no­vať, či sa bu­dú blo­ko­vať ho­vo­ry ale­bo aj SMS sprá­vy. Pri ho­vo­re z tak­to de­fi­no­va­né­ho čís­la sa roz­svie­ti dis­plej te­le­fó­nu, no nič sa na ňom ne­zob­ra­zí. Zoz­nam uda­los­tí náj­de­te v ap­li­ká­cii. Ideál­ne by bo­lo, ke­by sa dis­plej te­le­fó­nu vô­bec ne­roz­svie­til.

Ochra­na pro­ti krá­de­ži

Te­le­fón sa dá ma­na­žo­vať pria­mo z webo­vé­ho roz­hra­nia. Tu vi­dí­te všet­ky va­še za­ria­de­nia, na kto­rých je ak­ti­vo­va­ná ap­li­ká­cia Nor­ton Mo­bi­le Se­cu­ri­ty. Za­ria­de­nie sa dá blo­ko­vať na di­aľ­ku, vy­hľa­dá­vať na ma­pe, spus­tiť na ňom alarm, od­fo­tiť cez pred­nú ka­me­ru ak­tuál­ne di­anie ale­bo aj ma­zať je­ho ob­sah. Vy­ma­že sa aj pa­mä­ťo­vá kar­ta.

Backup.png

Nor­ton Mo­bi­le Se­cu­ri­ty pra­vi­del­ne zá­lo­hu­je všet­ky kon­tak­ty v te­le­fó­ne

Ok­rem to­ho ap­li­ká­cia zá­lo­hu­je všet­ky va­še kon­tak­ty. Ide o auto­ma­tic­ký pro­ces, no dá sa spus­tiť aj ma­nuál­ne, a to opäť z te­le­fó­nu ale­bo z webo­vé­ho roz­hra­nia. Vy­užiť mô­že­te aj SMS prí­ka­zy, no jed­no­duch­šie sa nám zda­lo prá­ve spra­vo­va­nie cez inter­ne­to­vý pre­hlia­dač. A sa­moz­rej­me, ak bu­de z te­le­fó­nu vy­bra­tá SIM kar­ta, bu­de tre­ba za­dať kód na od­blo­ko­va­nie. Zis­tiť sa dá aj z webo­vé­ho roz­hra­nia, ak ste si ho ne­za­pa­mä­ta­li.

Hod­no­te­nie:

Níz­ke sys­té­mo­vé ná­ro­ky, zlep­še­né roz­hra­nie, kon­tro­la re­pu­tá­cie ap­li­ká­cií
Ne­dá sa de­fi­no­vať čas blo­ko­va­nia ho­vo­rov

Link: mo­bi­le­se­cu­ri­ty.nor­ton.com
Ce­na: 29,99 EUR na 1 rok/1 za­ria­de­nie

Ver­dikt PC RE­VUE

Eset Mo­bi­le Se­cu­ri­ty je jed­noz­nač­ne špič­ka na tr­hu. Ide až neu­ve­ri­teľ­ne do hĺbky a pri­tom si za­ho­vá­va zro­zu­mi­teľ­nosť aj pre úpl­ných za­čia­toč­ní­kov. Fun­kcia blo­ko­va­nia ho­vo­rov a An­ti-Theft sú do­tiah­nu­té do do­ko­na­los­ti. A ce­na? Tá je naj­niž­šia spo­me­dzi kon­ku­ren­čných pro­duk­tov.

Nor­ton Mo­bi­le Se­cu­ri­ty sme si ob­ľú­bi­li na zá­kla­de prog­ra­mov z des­kto­po­vé­ho pros­tre­dia. Ne­má sí­ce de­tail­né nas­ta­ve­nie, ke­dy bu­de ho­vo­ry blo­ko­vať, no rov­na­ko dob­re ochrá­ni dá­ta pri krá­de­ži za­ria­de­nia a pos­kyt­ne ochra­nu pred phis­hin­gom. No­vin­kou je po­rad­ca ap­li­ká­cií, kto­rý je zlep­še­ný a zro­zu­mi­teľ­ne pos­kyt­ne preh­ľad o ich ri­zi­kách. Aj tu je pros­tre­die v slo­ven­skej lo­ka­li­zá­cii.

Zdroj: PCR 6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter