Napaľovanie a stav disku

Ten­to me­siac má­me pre vás dva prog­ra­my. Kla­si­ka od As­ham­poo je ten­to­raz ur­če­ná pre na­pa­ľo­va­čov a všet­kých, kto­rí ma­jú stá­le v ob­ľu­be op­tic­ké dis­ky. Dru­hý prog­ram je ur­če­ný na mo­ni­to­ring pev­né­ho dis­ku. Ta­ké­to prog­ra­my si za­slú­žia mies­to pri neus­tá­lej kon­tro­le váš­ho úlo­žis­ka dát.

As­ham­poo Bur­ning Stu­dio

Na­pa­ľo­va­nie op­tic­kých mé­dií je stá­le čas­tá čin­nosť mno­hých z vás, či už ne­ve­rí­te dá­to­vým clou­dom, ale­bo chce­te mať tr­vác­nu zá­lo­hu dát do bu­dúc­nos­ti. Bur­ning Stu­dio po­mô­že s na­pá­le­ním dát na CD/DVD aj Blu-ray. Prog­ram pod­po­ru­je na­pa­ľo­va­nie dát aj ich ak­tua­li­zo­va­nie. To vte­dy, ak pou­ží­va­te pre­pi­so­va­teľ­né dis­ky. Sa­moz­rej­mos­ťou zos­tá­va pos­tup­né do­pa­ľo­va­nie ďal­ších dát na už raz na­pa­ľo­va­ný disk s eš­te voľ­nou ka­pa­ci­tou.

Burning.png

Roz­hra­nie po­čas príp­ra­vy audio CD - uka­zo­va­teľ v spod­nej čas­ti in­for­mu­je o pre­siah­nu­tom ča­so­vom li­mi­te skla­dieb

Na tú­to čin­nosť pou­ží­va od­de­le­né úlo­hy. Pou­ží­va­teľ si te­da vy­be­rá typ dát a pod­ľa to­ho sa prog­ram prep­ne do niek­to­ré­ho z up­ra­ve­ných roz­hra­ní. Bur­ning Stu­dio sa dá vy­užiť aj na na­pa­ľo­va­nie bež­ných dát vo for­me zá­lo­ho­va­nia. Dob­rá sprá­va pre tých, kto­rí sí­ce chcú zá­lo­ho­vať dá­ta cez tú­to ap­li­ká­ciu, no nech­cú ju umies­tniť na op­tic­ký disk, je vy­uži­tie umies­tne­nia na flash disk ale­bo iné mies­to na pev­nom dis­ku. Vý­rob­ca in­teg­ro­val aj auto­ma­tic­ké roz­de­le­nie zá­loh na men­šie cel­ky. Ta­kis­to sa dá ar­chív ochrá­niť hes­lom a pod­ľa vzo­ru iných ap­li­ká­cií mož­no pou­žiť kom­pre­siu.

Sa­mos­tat­nú ka­te­gó­riu tvo­rí príp­ra­va audio CD. Dá sa vy­tvo­riť z váš­ho zoz­na­mu skla­dieb MP3 ale­bo WMA a mať tak kom­pa­ti­bil­né CD so všet­ký­mi Hi-Fi sys­té­ma­mi a auto­rá­dia­mi. Ta­kis­to sa da­jú sklad­by ri­po­vať, te­da z audio CD pre­viesť na hu­dob­né sú­bo­ry do po­čí­ta­ča. Po zvo­le­ní ta­kej­to mož­nos­ti sa zob­ra­zí in­for­má­cia, koľ­ko skla­dieb mô­že­te eš­te na disk ulo­žiť, pre­to­že sa po­čí­ta ich zvo­le­ný čas, nie veľ­kosť dát. Rov­na­ko to pla­tí pri vy­tvá­ra­ní fil­mo­vé­ho DVD. Sa­moz­rej­me, mož­no vy­tvo­riť nie­koľ­ko for­má­tov ta­ké­ho­to ty­pu dis­ku. Pri pre­vo­de pou­ží­va­te­lia oce­nia aj mož­nosť pre­viesť sú­bo­ry na fil­mo­vé DVD z ad­re­sá­ro­vej štruk­tú­ry. Tú mô­že­te mať, ak ste ri­po­va­li fil­my z DVD.

V rám­ci dá­to­vých dis­kov sa da­jú vy­tvá­rať tie, kto­ré má­te ulo­že­né v po­čí­ta­či v tzv. ob­ra­zo­vých for­má­toch ISO, BIN ale­bo špe­ciál­nom for­má­te As­ham­poo. Ta­ké­to ob­ra­zy si mô­že­te vy­tvo­riť a mať tak nap­rík­lad in­šta­lá­cie hier na dis­ku vo for­me ob­ra­zov a tie po­tom pri­pá­jať k sys­té­mu vo for­me vir­tuál­nej me­cha­ni­ky. A na­ko­niec je tu k dis­po­zí­cii kla­sic­ké ko­pí­ro­va­nie 1:1.

Prog­ram oce­nia naj­mä za­čia­toč­ní­ci, kto­rí ne­ma­jú pres­né in­for­má­cie o for­má­toch a ka­pa­ci­tách, no chcú pra­co­vať s op­tic­ký­mi mé­dia­mi. Ap­li­ká­cia sa vždy vy­pý­ta ta­ký typ op­tic­ké­ho mé­dia, kto­rý je vhod­ný na da­nú úlo­hu. Ta­kis­to by ste sa ne­ma­li stret­núť s ne­kom­pa­ti­bi­li­tou. Vý­rob­ca to­tiž ga­ran­tu­je pod­po­ru viac ako 1700 ty­pov na­pa­ľo­va­čiek a mé­dií.

Re­gis­trá­cia

Ten­to prog­ram na roz­diel od os­tat­ných prog­ra­mov As­ham­poo net­re­ba re­gis­tro­vať. Vý­rob­ca ho prip­ra­vil tak, aby fun­go­val okam­ži­te po in­šta­lá­cii. Ok­no zob­ra­ze­né pri štar­te je ur­če­né na dob­ro­voľ­nú re­gis­trá­ciu, ne­bu­de sa neus­tá­le ob­ja­vo­vať.

Pá­či­lo sa nám:

  • De­le­nie úloh, tvor­ba audio a fil­mo­vých dis­kov, pod­po­ra Blu-ray, kom­pa­ti­bi­li­ta

Link: www.as­ham­poo.com
Ce­na: za­dar­mo

Hard Disk Sen­ti­nel

Ochra­na dis­ku je pre pou­ží­va­te­ľa prio­ri­ta čís­lo je­den. Hard Disk Sen­ti­nel je ur­če­ný na sle­do­va­nie je­ho sta­vu a upo­zor­ne­nie v prí­pa­de, že nie­čo nie je v po­riad­ku. Ide o je­den z naj­pok­ro­či­lej­ších prog­ra­mov na sle­do­va­nie sta­vu pev­ných dis­kov a in­for­má­cie o ich tech­nic­kých vlas­tnos­tiach a ak­tuál­nej čin­nos­ti.

Sentinel.png

Šta­tis­ti­ky a sle­do­va­nie rôz­nych pa­ra­met­rov dis­ku, aké sme už dl­ho ne­vi­de­li

Zá­kla­dom je mo­ni­to­ro­va­nie rých­los­ti a zdra­via. Oba tie­to pa­ra­met­re nav­zá­jom úz­ko sú­vi­sia a prog­ram si ich neur­ču­je len z ta­buľ­ky S.M.A.R.T., ale vy­po­čí­ta­va sa ich na zá­kla­de vlas­tné­ho benchmar­ku. Na zá­kla­de tes­tu sa doz­vie­te, ako dl­ho bu­de môcť byť disk v pre­vádz­ke a koľ­kok­rát sa už za­sta­vil a spus­til. Zis­tí­te aj údaj, ako dl­ho už disk je v pre­vádz­ke, a to v pre­poč­te na dni a ho­di­ny. Všet­ky úda­je sú me­ra­né po mi­nú­tach a zna­me­na­jú sku­toč­nú pre­vádz­ku dis­ku, nie do­bu je­ho pou­ží­va­nia po­vedz­me od ná­ku­pu.

Kaž­dý disk v po­čí­ta­či má zob­ra­ze­nú vlas­tnú šta­tis­ti­ku a rých­ly náh­ľad na je­ho ka­pa­ci­tu a stav. Pod­po­ro­va­né sú aj dis­ky SSD. Tie sú ana­ly­zo­va­né na svo­je tech­nic­ké pa­ra­met­re a prog­ram sa za­me­ria­va na vnú­tor­né al­go­rit­my, me­dziiným aj na fun­kciu TRIM. Špe­cia­li­tou je sle­do­va­nie tep­lo­ty. Ide o nao­zaj pod­rob­ný zá­znam, ob­sa­hu­jú­ci ak­tuál­nu tep­lo­tu, prie­mer tep­lo­ty za vy­bra­né dni a ta­kis­to hra­nič­né tep­lo­ty. Doz­vie­te sa, aká bo­la naj­vyš­šia a naj­niž­šia tep­lo­ta vô­bec, po ce­lý čas pou­ží­va­nia dis­ku. Všet­ky spo­mí­na­né úda­je sú ulo­že­né a zob­ra­zu­jú sa na gra­fe.

Vy­ze­rá to nao­zaj dob­re a na­vy­še má­te reál­ny preh­ľad o tom, či je váš disk ho­rú­ci ale­bo nie. V tej­to sú­vis­los­ti sme oce­ni­li pred­de­fi­no­va­né hod­no­ty alar­mov pri zvý­še­nej hra­ni­ci a pri kri­tic­kom ná­ras­te tep­lo­ty. Nie sú tu žiad­ne nez­my­sel­né hod­no­ty 30°, kto­ré má väč­ši­na ap­li­ká­cií. Po­tom pou­ží­va­te­ľo­vi to­tiž vy­ska­ku­jú upo­zor­ne­nia a prog­ra­my na sle­do­va­nie dis­ku pô­so­bia viac ru­ši­vo ako účel­ne. Vý­rob­com na­de­fi­no­va­né hod­no­ty sa v tom­to prí­pa­de da­jú me­niť. Z prog­ra­mu sa doz­vie­te aj ab­so­lút­ne de­tai­ly o pev­nom dis­ku. V zá­vis­los­ti od je­ho ty­pu sú zob­ra­ze­né a sprís­tup­ne­né zod­po­ve­da­jú­ce fun­kcie. Nap­rík­lad na roz­ší­re­nú sprá­vu na­pá­ja­nia dis­ku.

Dá sa zní­žiť ale­bo zvý­šiť, čo má do­sah aj na vý­kon. Ok­rem to­ho je tu ma­naž­ment akus­ti­ky. Dis­ky s otá­ča­jú­ci­mi sa plat­ňa­mi a po­hy­bu­jú­ce sa hla­vič­ky vy­dá­va­jú zvu­ky. Tou­to fun­kciou si vy­be­rie­te po­mer me­dzi hluč­nos­ťou/vy­šším vý­ko­nom a tich­ším, no me­nej vý­kon­ným dis­kom. Nao­zaj to fun­gu­je, od­po­rú­ča­me vy­skú­šať. Pre pev­né dis­ky s tzv. Free Fall sen­zo­rom je tu fun­kcia, kto­rá sa na ten­to sní­mač na­po­jí. Mu­sí ho mať disk za­bu­do­va­ný už od vý­ro­by, po­tom Sen­ti­nel roz­poz­ná­va orien­tá­ciu dis­ku a pri jej náh­lej zme­ne ale­bo pri pá­de za­par­ku­je hla­vič­ky. Za­ují­ma­vé je sle­do­va­nie šta­tis­tík o zá­pi­se a čí­ta­ní dát. Prog­ram beží na po­za­dí, a tak mô­že za­zna­me­ná­vať tie­to dva úda­je. Ide o hod­no­ty od in­šta­lá­cie prog­ra­mu, nie pou­ží­va­nia dis­ku. Aj tak sa však doz­vie­te, koľ­ko dát ste za­pí­sa­li do­ved­na a koľ­ko to vy­chá­dza prie­mer­ne na deň.

Pá­či­lo sa nám:

  • Prep­ra­co­va­nosť fun­kcií, na­po­je­nie na fun­kcie pev­ných dis­kov, sle­do­va­nie šta­tis­tic­kých dát, hod­no­te­nie zdra­via dis­ku, tep­lot­né úda­je na gra­fe

Link: www.hdsen­ti­nel.com
Ce­na: za­dar­mo vý­hrad­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE

Zdroj: PCR 6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter