cloud computing

Ako vám cloud môže uľahčiť život

V dneš­nej do­be exis­tu­je/vzni­ká mno­ho ma­lých fi­riem, kde ma­ji­teľ/ria­di­teľ a vý­kon­ný pra­cov­ník je tá is­tá oso­ba. Tí­to ľu­dia sa ži­via svo­jou prá­cou, či už ma­nuál­nou, ale­bo (vy­so­ko) od­bor­nou (ar­chi­tek­ti, práv­ni­ci, li­te­rá­ti, kon­zul­tan­ti a pod.) a ne­ma­jú nie­ko­ho, kto, ľu­do­vo po­ve­da­né, „rie­ši pa­pie­re a zá­le­ži­tos­ti IT".

Keď si uve­do­mí­me, že vo väč­ši­ne prí­pa­dov nej­de o fir­my s pod­ku­tý­mi IT od­bor­ník­mi, kto­rí si ve­dia sko­ro všet­ko uro­biť bez nut­nos­ti ob­jed­ná­va­nia (dra­hých) IT slu­žieb, je nao­zaj ne­vyh­nut­né nie­čo vy­my­slieť, čo by ve­ci po­moh­lo, ale veľ­mi to ne­za­ťa­žo­va­lo.

Ko­la­bo­ra­tív­ny cloud

Umož­ňu­je bez zby­toč­ných ri­zík spo­lup­rá­cu na pro­jek­toch s par­tner­mi, zá­kaz­ník­mi, zá­ujem­ca­mi, slo­vom so všet­ký­mi, s kto­rý­mi pot­re­bu­je­te zdie­ľať in­for­má­cie a mať ich pri­tom dob­re za­bez­pe­če­né (napr. dvoj­fak­to­ro­vá auten­ti­fi­ká­cia pri prih­la­so­va­ní). Po­sie­la­nie cit­li­vých do­ku­men­tov (ne­za­bez­pe­če­ným) e-mai­lom nie je dob­rý ná­pad. (V ko­la­bo­ra­tív­nom clou­de sa po­sie­la­jú iba lin­ky do za­bez­pe­če­né­ho pries­to­ru.) Ta­kis­to by mal „rásť s va­mi", byť audi­to­va­teľ­ný (aj keď to dnes tak­mer nik­to v tom­to seg­men­te fi­riem ne­vy­ža­du­je) a mal by mať pre­mys­le­ný kon­cept na tvor­bu prís­tu­po­vých práv. Hlav­ne keď sa pro­jek­ty roz­ras­tú, je to na ne­zap­la­te­nie. V ko­la­bo­ra­tív­nom clou­de je veľ­mi dô­le­ži­tá otáz­ka dô­ve­ry a iden­ti­fi­ká­cie dru­hej stra­ny, s kto­rou spo­lup­ra­cu­je­te. Ko­la­bo­ra­tív­ny cloud je ro­be­ný „pre oby­čaj­ných ľu­dí" (ale aj fir­my) s jed­no­du­chým a preh­ľad­ným ov­lá­da­ním, kde však bez­peč­nosť nie je na ved­ľaj­šej ko­ľa­ji.

Na­čo je cloud bro­ker?

Vý­ber clou­du a jed­not­li­vých slu­žieb tre­ba zve­riť nie­ko­mu, kto sa v tom vy­zná (a ko­mu dô­ve­ru­je­te), nie­ko­mu, kto vám vie vy­svet­liť a po­rov­nať via­ce­ro po­núk a ro­zu­mie váš­mu ty­pu biz­ni­su a je­ho od­po­rú­ča­nia mož­no brať váž­ne. Je schop­ný vám „vy­skla­dať" clou­do­vé služ­by pod­ľa va­šich po­trieb. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov je to aj vec osob­nej dô­ve­ry a za­kla­dá to dl­ho­do­bý vzťah za­lo­že­ný na dô­ve­re. Ta­kis­to mu nie sú cu­dzie otáz­ky oh­ľa­dom ochra­ny dát a mies­ta ich ulo­že­nia (u Euró­pa­nov už re­zo­nu­je do­sah škan­dá­lov NSA a ma­jú na vý­ber množ­stvo EU clou­dov).

Cloud bro­ker do­ká­že s klien­tom vy­hod­no­tiť do­sah vý­pad­kov da­nej služ­by na je­ho biz­nis a po­môcť pri roz­ho­do­va­ní. V za­hra­ni­čí si už zod­po­ved­né oso­by vo fir­mách ne­vy­be­ra­jú to, čo je naj­lac­nej­šie/za­dar­mo, ale chá­pu, že sa hod­no­tí aj úro­veň za­bez­pe­če­nia, pod­po­ry, ko­mu­ni­ká­cia v lo­kál­nom ja­zy­ku, rôz­ne no­ti­fi­ká­cie, dos­tup­nosť ap­li­ká­cií pre biz­nis atď. V ne­pos­led­nom ra­de je dob­ré, ak je k dis­po­zí­cii aj plán roz­vo­ja clou­du (no­vá fun­kcio­na­li­ta, za­bez­pe­če­nie atď.).

Ďalej by mal byť cloud bro­ker schop­ný upo­zor­niť aj na po­ten­ciál­ne ús­ka­lia a chý­ba­jú­ce us­ta­no­ve­nia v zmlu­ve. Pla­tí pouč­ka: „To, čo je vhod­né pre mňa ako súk­rom­nú oso­bu, ne­pos­ta­ču­je pre fir­mu." Na to­to už dop­la­ti­li via­ce­rí. Cloud bro­ker vie od­po­rú­čať aj služ­by, kto­ré sa na krat­ší čas da­jú vy­skú­šať za­dar­mo, resp. za niž­šiu ce­nu. Po­tom sa po­ten­ciál­ny klient roz­hod­ne, ako ďa­lej, či služ­ba „sad­la", či vy­ho­vu­je ce­na, zmluv­né pod­mien­ky a pod. Net­re­ba pod­ce­ňo­vať ani fakt, že pre­cho­dom do clou­du sa zme­ní aj kul­tú­ra spo­lup­rá­ce a ko­mu­ni­ká­cie vo fir­me aj mi­mo nej.

Na čo si tre­ba dať po­zor?

Dô­le­ži­té je, aby ste v da­nom clou­de „neuviaz­li" natr­va­lo. Ho­vo­rí sa to­mu „ven­dor lock-in" - do­dá­va­teľ je „pev­ne za­háč­ko­va­ný" a ne­mož­no ho (ale­bo len veľ­mi ťaž­ko či dra­ho) zme­niť v prí­pa­de pot­re­by. A pla­tí zla­té pra­vid­lo: „Kým sa pre­su­niem do clou­du, mal by som ve­dieť, ako sa dos­ta­nem k svo­jim dá­tam, keď bu­dem z ne­ho od­chá­dzať."

Naj­lac­nej­šie po­nu­ky ne­mu­sia byť v ko­neč­nom dôs­led­ku naj­vý­hod­nej­šie. Pre­to je ne­vyh­nut­né, aby sme neš­li do clou­du unáh­le­ne, ale ma­li nie­čo naš­tu­do­va­né, po­cho­pe­né a ma­li nie­ko­ho, na ko­ho sa mô­že­me s dô­ve­rou ob­rá­tiť a byť si is­tý, že nám bez oh­ľa­du na na­še po­žia­dav­ky nev­nú­ti nie­čo, čo pot­re­bu­je pre­dať.

Ju­raj Ze­le­nay, pre­zi­dent Euroc­loud Slo­va­kia

Zdroj: IW 5-6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter