cloud computing

Trendy a perspektívy

Na­priek to­mu, že vy­uží­va­nie clou­do­vých slu­žieb ras­tie rých­lej­šie ako trh en­terpri­se IT, do toh­to seg­men­tu stá­le sme­ru­je re­la­tív­ne ma­lý po­diel cel­ko­vých vý­dav­kov na IT. Pri stra­te­gic­kom plá­no­va­ní pre­to ne­mož­no ako pre­dik­tor bu­dú­ce­ho vý­vo­ja pou­žiť extra­po­lá­ciu do­te­raj­šej his­tó­rie a sú­čas­né­ho sta­vu.

cloud1.png

Dis­ku­sia o fi­rem­nej stra­té­gii vy­uži­tia clou­du čas­to pri­po­mí­na sláv­ny prí­beh o pia­tich mu­žoch, kto­rí zo za­via­za­ný­mi oča­mi skú­ma­jú slo­na a kaž­dý z nich má o sub­jek­te skú­ma­nia inú pred­sta­vu – od po­žiar­nic­kej ha­di­ce cez ho­ro­le­zec­kú ste­nu až po... (Zdroj: Gar­tner 2013)

Od­liš­ný poh­ľad na vy­uži­tie clou­du

Pro­fe­sio­ná­li v dá­to­vých cen­trách vní­ma­jú cloud ako spô­sob pos­ky­to­va­nia vý­poč­to­vých a úlož­ných ka­pa­cít rých­lej­šie a lac­nej­šie. Vý­vo­já­ri ho vní­ma­jú ako mož­nosť rých­lej­šie vy­tvá­rať a tes­to­vať no­vé ap­li­ká­cie. Kon­co­ví pou­ží­va­te­lia ma­jú ten­den­ciu sús­tre­diť sa na ľah­ko dos­tup­né fun­kcie. Iní vní­ma­jú cloud ako gi­gan­tic­ký zdroj dát a ob­sa­hu, za­tiaľ čo ma­naž­ment vi­dí príl­eži­tosť vy­čle­niť úlo­hy ale­bo do­kon­ca úpl­né ob­chod­né pro­ce­sy z fi­rem­nej infra­štruk­tú­ry.

Jed­not­li­vé mo­de­ly pos­ky­to­va­nia čo­ho­koľ­vek for­mou služ­by (skrat­ka s kon­cov­kou aaS) pos­ky­tu­jú rôz­ny po­mer roz­de­le­nia zod­po­ved­nos­ti za fun­go­va­nie slu­žieb me­dzi pos­ky­to­va­te­ľov a spot­re­bi­te­ľov clou­do­vých slu­žieb. Čím vy­ššie sa da­ný mo­del na­chá­dza v tak­zva­nom hod­no­to­vom re­ťaz­ci, tým je po­diel zod­po­ved­nos­ti spot­re­bi­te­ľa men­ší.

Ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť Gar­tner pred­pok­la­dá, že vplyv clou­du na biz­nis bu­de ove­ľa vy­šší, než by naz­na­čo­val sú­čas­ný stav. Pos­tu­pom ča­su sa zjed­no­du­ší a ze­fek­tív­ni fun­go­va­nie exis­tu­jú­cich pro­ce­sov, aby sa sta­li agil­nej­ší­mi a me­nej nák­lad­ný­mi. Pros­tred­níc­tvom zdie­ľa­nia ap­li­ká­cií, slu­žieb, pro­ce­sov a ob­sa­hu cloud uľah­čí aj spo­lup­rá­cu me­dzi pod­nik­mi. Hlav­ne v ob­las­tiach, kde cloud pod­po­ru­je spo­ji­tosť so­ciál­nych, mo­bil­ných a in­for­mač­ných ana­lýz, bu­de vplyv toh­to fe­no­mé­nu na pod­ni­ka­nie ove­ľa hl­bší než len urý­chle­nie, zlep­še­nie a zlac­ne­nie exis­tu­jú­cich pro­ce­sov.

Cloud umož­ňu­je pre­vádz­ko­vať nie­len po­mer­ne sta­bil­né pro­ce­sy s níz­kou frek­ven­ciou, nap­rík­lad me­sač­né spra­co­va­nie miezd, ale aj den­né, ho­di­no­vé ale­bo do­kon­ca frek­ven­to­va­nej­šie pro­ce­sy, ako nap­rík­lad in­di­vi­duál­ne plá­no­va­nie zá­siel­ky, plat­by a spra­co­va­nie fak­tu­rá­cie. Služ­by na vy­šších prieč­kach hod­no­to­vé­ho re­ťaz­ca zvlád­nu aj kom­plexnú fun­kcio­na­li­tu, nap­rík­lad ria­de­nie nák­la­dov či per­so­na­lis­ti­ku vrá­ta­ne ná­bo­ru a pri­jí­ma­nia.

IT líd­ri bu­dú mu­sieť zvá­žiť vý­ho­dy kom­plexných ap­li­ká­cií, čas­to vrá­ta­ne veľ­ké­ho množ­stva zdie­ľa­né­ho ob­sa­hu či do­kon­ca kom­plet­ných ob­chod­ných pro­ce­sov pro­ti ri­zi­ku zvý­še­nej zá­vis­los­ti od exter­ných pos­ky­to­va­te­ľov. Štan­dar­di­zá­cia na úrov­ni clou­do­vých slu­žieb niž­šej úrov­ne, nap­rík­lad IaaS, mô­že sí­ce zní­žiť zá­vis­losť, ri­zi­ko a zlo­ži­tosť, ale ta­kis­to mô­že od­strá­niť mno­ho po­ten­ciál­nych vý­hod, kto­ré po­nú­ka­jú clou­do­vé služ­by na vy­šších prieč­kach hod­no­to­vé­ho re­ťaz­ca.

cloud2.png

Hod­no­to­vý re­ťa­zec pre jed­not­li­vé mo­de­ly pos­ky­to­va­nia clou­do­vých slu­žieb

Zvý­še­nie vy­uži­tia clou­du by sa ma­lo reali­zo­vať pros­tred­níc­tvom tak­tic­kých ob­chod­ných rie­še­ní, nie náh­ra­dou stra­te­gic­kej infra­štruk­tú­ry.

Gar­tner v spo­lup­rá­ci s Cap­ge­mi­ni v ma­te­riá­li Best Prac­ti­ces for Im­ple­men­ting a Pa­ce-Layered Ap­pli­ca­tion Stra­te­gy ilus­tru­je stra­té­gie v ob­las­ti clou­do­vých rie­še­ní po­mo­cou ana­ló­gie s dop­rav­ný­mi pros­tried­ka­mi. Au­tá sa pou­ží­va­jú in­di­vi­duál­ne a krát­ko­do­bo, auto­bus, to už je služ­ba pre šir­ší ok­ruh a vy­ža­du­je plá­no­va­nie s dl­ho­do­bej­ším ho­ri­zon­tom. Vla­ky a hlav­ne že­lez­nič­né tra­te sa pou­ží­va­jú po ce­lé de­sať­ro­čia a vy­ža­du­jú se­rióz­ne a dl­ho­do­bé plá­no­va­nie vrá­ta­ne in­ves­tič­né­ho. Fir­my by ma­li plá­no­vať, že fi­rem­né ap­li­ká­cie sa bu­dú pou­ží­vať nas­le­du­jú­ce de­sať­ro­čie. Tak ako v sú­vis­los­ti s clou­dom ne­vyh­nut­ne do­chá­dza k rein­ži­nie­ro­va­niu tech­no­lo­gic­kých pro­ce­sov, ma­li by sa vy­ví­jať a zdo­ko­na­ľo­vať aj ob­chod­né pro­ce­sy na vy­uži­tie pl­né­ho po­ten­ciá­lu a vý­hod cloud com­pu­tin­gu.

cloud3.png

Gra­fic­ký prík­lad tran­sfor­má­cie por­tfó­lia in-hou­se pre­vádz­ko­va­ných ap­li­ká­cií a pro­ce­sov do clou­du. Fa­reb­né plo­chy zná­zor­ňu­jú roz­ma­ni­tosť, va­ria­bi­li­tu a kom­bi­na­to­ri­ku.

Dí­le­ri s clou­dom

Bu­do­va­nie a udr­žia­va­nie vzťa­hov me­dzi pos­ky­to­va­teľ­mi clou­du a zá­kaz­ník­mi si vy­ža­du­je ve­ľa prá­ce, ča­su a nák­la­dov, tak­že v mno­hých prí­pa­doch je nee­fek­tív­ne, aby to rie­šil pria­mo pos­ky­to­va­teľ. Pre­to spo­lu s clou­dom do­zrie­va a roz­ši­ru­je sa aj trh bro­ke­rov clou­do­vých slu­žieb, ozna­čo­va­ných poj­mom Cloud Servic­es Bro­ke­ra­ge (CSB). Clou­do­vý bro­ker je spros­tred­ko­va­teľ zjed­no­du­šu­jú­ci ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi pos­ky­to­va­te­ľom clou­du (pro­vi­de­rom) a kon­co­vým zá­kaz­ní­kom. Veľ­kí pos­ky­to­va­te­lia clou­du po­nú­ka­jú ši­ro­ké por­tfó­lio slu­žieb, tak­že lo­gic­ky ne­do­ká­žu kom­plexne spl­niť špe­ci­fic­ké po­žia­dav­ky jed­not­li­vých zá­kaz­ní­kov. Clou­do­ví bro­ke­ri clou­do­vé služ­by kom­bi­nu­jú, ag­re­gu­jú, in­teg­ru­jú a pris­pô­so­bu­jú. Zá­kaz­ník po­tom mô­že vy­uží­vať mix slu­žieb, kto­rý je pre ne­ho naj­vý­hod­nej­ší a naj­lac­nej­ší, nap­rík­lad Goog­le Apps na e-mail, Sa­les­for­ce.com na sprá­vu pre­daj­ných ak­ti­vít a Mic­ro­soft Of­fi­ce 365 ako PaaS. Pre iné­ho zá­kaz­ní­ka bu­de vzhľa­dom na je­ho pot­re­by op­ti­mál­ny úpl­ne iný mix slu­žieb. Ver­ti­ka­li­zá­ciou po­nu­ky do­ká­žu bro­ke­ri pos­kyt­núť di­fe­ren­ciá­ciu a ťa­žiť z ras­tu v špe­ci­fic­kých ob­las­tiach clou­do­vých slu­žieb.

21 cc.jpg

Pos­tup­ne sa pro­fi­lu­je kom­plexné súhr­nné tr­ho­vis­ko clou­do­vých slu­žieb. Hlav­nou pro­pa­gač­nou pá­kou pop­ri kom­bi­ná­cii slu­žieb na mie­ru kon­krét­ne­ho zá­kaz­ní­ka je ce­na. Mo­men­tál­ne prev­lá­da nie príl­iš priaz­ni­vá stra­té­gia ce­no­vých po­núk slú­žia­cich na pril­áka­nie zá­kaz­ní­kov. Roz­hod­nu­tia o pre­cho­de na clou­do­vé služ­by sú čas­to viac zá­vis­lé od roz­hod­nu­tia ľu­dí než od tech­no­lo­gic­kých pred­pok­la­dov. Tre­ba náj­sť správ­nu kom­bi­ná­ciu mar­ke­tin­go­vé­ho ja­zy­ka a mixu slu­žieb, kto­rý za­ru­čí ich vlast­ný rast.

V člán­ku sú pou­ži­té pod­kla­dy od ne­zá­vis­lej ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner.

Zdroj: IW 5-6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter