Rozhovor: JAn Denemark, ARBES Technologies

Komunikácia smeruje do on-line kanálov

Ban­ko­vý trh sa vý­raz­ne me­ní, po­pu­la­ri­ta kla­sic­kých bánk kle­sá a zá­kaz­ní­ci sa ob­ra­ca­jú k ban­kám, v kto­rých za ve­de­nie úč­tu nep­la­tia ni­ja­ký­pop­la­tok. Ab­sen­cia po­bo­čiek ani nut­nosť ov­lá­dať všet­ko cez inter­net im nep­re­ká­ža, skôr nao­pak.

Denemark_high1.jpg

Jan De­ne­mark, AR­BES Tech­no­lo­gies

Ako mô­že ten­to vý­voj pok­ra­čo­vať a čo re­tai­lo­vé ban­ky dnes pot­re­bu­jú na ús­pech, na to sme sa opý­ta­li Ja­na De­ne­mar­ka, ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti AR­BES Tech­no­lo­gies, kto­rá sa za­obe­rá in­for­mač­ný­mi sys­té­ma­mi pre fi­nan­čníc­tvo a ban­kov­níc­tvo.

On-li­ne ban­ky zís­ka­va­jú čo­raz viac klien­tov. Je to trend. Za­obí­de sa vô­bec ban­ka bez inter­ne­to­vé­ho ban­kov­níc­tva?

Jan De­ne­mark: Je prav­da, že v mi­nu­lých ro­koch doš­lo k mig­rá­cii zá­kaz­ní­kov sme­rom k on-li­ne ban­kám, kto­ré sta­va­jú svoj ob­chod­ný mo­del na lac­ných zá­klad­ných služ­bách, za­lo­že­ných na lac­nej pre­vádz­ke. Ok­rem vý­hod­ných pod­mie­nok „bež­né­ho úč­tu za­dar­mo" a napr. vy­šších úro­kov na spo­ria­cich úč­toch k to­mu pris­pe­li aj pra­vid­lá kó­dexu mo­bi­li­ty. To, že sa ban­ky sna­žia roz­ví­jať inter­ne­to­vý biz­nis viac než svo­je po­boč­ky, sú­vi­sí naj­mä s nák­lad­mi na pre­vádz­ku. Inak stá­le pla­tí, že ban­ka úpl­ne bez po­bo­čiek za­tiaľ ne­mô­že byť ús­peš­ná. V bu­dúc­nos­ti bu­de ur­či­te trend pre­su­nu „po­bo­čiek" na inter­net pok­ra­čo­vať. Sú­vi­sí to s tým, že sa do pro­duk­tív­ne­ho ve­ku dos­tá­va­jú mla­dé ge­ne­rá­cie, pre kto­ré je inter­net úpl­ne pri­ro­dze­ný ko­mu­ni­kač­ný a ob­chod­ný ka­nál. Re­tai­lo­vé ban­ky sa bu­dú sna­žiť upev­niť vzťah so zá­kaz­ník­mi, aby zní­ži­li ri­zi­ko cel­ko­vej re­ten­cie (od­cho­du zá­kaz­ní­kov). Pôj­de o rôz­ne prog­ra­my lo­ja­li­ty, kom­bi­nu­jú­ce ne­ban­ko­vé be­ne­fi­ty a vy­uži­tie ban­ko­vých slu­žieb. Ďalej to bu­de po­nu­ka no­vých ban­ko­vých, ale aj iných fi­nan­čných pro­duk­tov - jed­no­du­ché in­ves­tí­cie do ak­cií, po­die­lo­vých fon­dov a po­dob­ne.

Dô­le­ži­tá sú­časť bánk sú ich in­for­mač­né sys­té­my, kto­ré ma­jú čas­to ko­re­ne aj v po­lo­vi­ci mi­nu­lé­ho sto­ro­čia. Pri­ná­ša­jú ban­kám eš­te ne­ja­ké vý­ho­dy ale­bo skôr ne­vý­ho­dy?

Jan De­ne­mark:  Nao­zaj je tu stá­le ve­ľa bánk, kto­ré ma­jú za­sta­ra­né sys­té­my. Mys­lím, že je­di­ná vý­ho­da ta­kých­to sys­té­mov je sta­bi­li­ta pre­vádz­ky. Žiaľ, zme­na co­re­ban­kin­go­vé­ho sys­té­mu je ri­zi­ko­vá a nák­lad­ná.

Ne­vý­hod pre­vádz­ky ta­ké­ho­to sys­té­mu je ur­či­te via­cej. Naj­čas­tej­šie je to ma­lá flexibil­nosť sys­té­mu vzhľa­dom na no­vé po­žia­dav­ky a pot­re­by ban­ky. Ďal­šia ne­vý­ho­da pri pre­vádz­ke za­sta­ra­ných sys­té­mov je prob­lém s náj­de­ním do­dá­va­te­ľov zna­lých tech­no­ló­gií, na kto­rých je sys­tém za­lo­že­ný. To­to bý­va čas­to mo­ment, keď už ban­ka mu­sí se­rióz­ne rie­šiť vý­me­nu ban­ko­vé­ho sys­té­mu.

Aké po­žia­dav­ky by mal spĺňať a čo by mal ve­dieť dob­rý vý­vo­jár ban­ko­vých sys­té­mov? Po akých zna­los­tiach a skú­se­nos­tiach je a bu­de naj­väč­ší do­pyt?

Jan De­ne­mark:  Ak nao­zaj chce byť niek­to dob­rým vý­vo­já­rom ban­ko­vých sys­té­mov, nech prí­de do Ar­be­su. Nau­čí­me ho to, za­pla­tí­me ho a bu­de ro­biť veľ­mi za­ují­ma­vé ve­ci. Dnes je asi naj­väč­ší do­pyt po vý­vo­já­roch, kto­rí poz­na­jú mo­der­né fra­mewor­ky (Li­fe­ray, GWT a pod.) a prog­ra­mo­va­cie ja­zy­ky JA­VA a Ja­vaS­cript.

Kde vi­dí­te naj­väč­ší po­ten­ciál pre zá­kaz­ní­kov, čo je pre nich naj­zau­jí­ma­vej­šie a čo im to pri­ne­sie? Ide pri tej­to in­ves­tí­cii skôr o zvý­še­nie efek­ti­vi­ty pro­ce­sov ale­bo o re­duk­ciu nák­la­dov?

Jan De­ne­mark:  My sa za­obe­rá­me elek­tro­nic­ký­mi do­ku­men­tmi, resp. elek­tro­nic­kým ob­sa­hom, pre­to­že pred­pok­la­dá­me, že skôr či nes­kôr sa pre­su­nie väč­ši­na ko­mu­ni­ká­cie do on-li­ne ka­ná­lov. Lo­gic­ky po­tom ne­má zmy­sel v pro­ce­se to­ku in­for­má­cií a ob­sa­hu od zá­kaz­ní­ka do ban­ky a od ban­ky k zá­kaz­ní­ko­vi ge­ne­ro­vať „pa­pier". To, sa­moz­rej­me, pri­ná­ša ús­po­ry. Úspo­ry nák­la­dov na vy­tla­če­nie zmlu­vy, na ulo­že­nie do­ku­men­tu, ar­chi­vá­ciu, skar­tá­ciu a po­dob­ne. Sú­čas­ne s tým, že ne­mu­sí vzni­kať pa­pie­ro­vý do­ku­ment, čas­to spo­je­ný s pod­pi­som klien­ta, mož­no ce­lý pro­ces urý­chliť a zjed­no­du­šiť.

Zdroj: IW 5-6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter