Reportáž: Dell Enterprise Forum 2014

Dell: IT znamená Innovation Technology

V po­lo­vič­ke ap­rí­la sa vo Fran­kfur­te us­ku­toč­ni­lo po­du­ja­tie pre zá­kaz­ní­kov a par­tne­rov pod­ni­ko­vých rie­še­ní spo­loč­nos­ti Dell v re­gió­ne EMEA. Spo­loč­nosť preš­la reš­truk­tu­ra­li­zá­ciou a po od­cho­de z bur­zy sa Dell zno­vu stal súk­rom­ne vlas­tne­nous­po­loč­nos­ťou.Ten­to po­čin fir­mu os­lo­bo­dil od tla­ku zo stra­ny ak­cio­ná­rov, tak­že sa mô­že ve­no­vať dl­ho­do­bej stra­té­gii.

Na hlav­nej pred­náš­ke bol dek­la­ro­va­ný cieľ tran­sfor­mo­vať Dell na spo­loč­nosť s vy­vá­že­ným por­tfó­liom, za­me­ra­nú na har­dvér, sof­tvér a služ­by. „Skrat­ka IT v po­ní­ma­ní Del­lu zna­me­ná In­no­va­tion Tech­no­lo­gy," zdô­raz­nil vice­pre­zi­dent CSMB Dell EMEA Aon­gus He­gar­ty. Pred­sta­ve­ná súp­ra­va no­vých a ino­vo­va­ných pod­ni­ko­vých rie­še­ní má vý­raz­ne skrá­tiť do­bu reak­cie ap­li­ká­cií, po­sil­niť väz­by me­dzi tech­no­ló­gia­mi pre dá­to­vé cen­trá a zjed­no­du­šiť pre­vádz­ku IT.

Je­den z pros­tried­kov, po­mo­cou kto­rých sa sto­ra­geo­vá di­ví­zia Del­lu sna­ží zvý­šiť vý­kon svo­jich rie­še­ní, je Fluid Ca­che pre SAN. Cie­ľom je sús­tre­diť dá­ta bliž­šie k server­u, udr­žia­vať prie­bež­ne 11 TB úda­jov čo naj­bliž­šie k vý­poč­to­vým zdro­jom, čím sa zlep­šu­je vý­kon ap­li­ká­cií a skra­cu­je do­ba ich reak­cie. Tý­ka sa to hlav­ne ap­li­ká­cií na spra­co­va­nie on-li­ne tran­sak­cií (OLTP), dá­to­vých skla­dov, Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re (VDI) a clou­do­vých rie­še­ní. Fluid Ca­che pre SAN po­má­ha urý­chliť prís­tup k dá­tam pros­tred­níc­tvom zdie­ľa­nia a vy­uži­tia Dell PCI Express Flash dis­kov s níz­kou la­ten­ciou ca­che dát vnút­ri tra­dič­ných server­ov. Dell Fluid Ca­che pre SAN do­ká­že spra­co­vať až 5 mi­lió­nov ná­hod­ných vstu­pov a vý­stu­pov za se­kun­du (IOPS) a po­mô­že zní­žiť nák­la­dy na jed­né­ho pou­ží­va­te­ľa až o 71 %. Jed­not­ná infra­štruk­tú­ra dát Dell Fluid Ca­che pre SAN od­stra­ňu­je kom­pro­mi­sy me­dzi vý­kon­nos­ťou server­a a pl­no­hod­not­ný­mi vý­ho­da­mi SAN, ako je spo­ľah­li­vosť, mož­nos­ti sprá­vy a ochra­na osob­ných úda­jov.

Dell1.jpg

No­vin­ky v ob­las­ti sto­ra­geu pred­sta­vil vice­pre­zi­dent Alan At­kin­son

No­vý sof­tvér Dell Com­pellent Sto­ra­ge Cen­ter 6.5 umož­ňu­je op­ti­ma­li­zá­ciu pre flas­ho­vé úlo­žis­ko s in­te­li­gen­tným umies­tne­ním dát me­dzi pa­mä­ťou ca­che on­board server­a a tra­dič­ným dis­ko­vým po­ľom. Za­ve­de­nie tech­no­ló­gie blo­ko­vej kom­pre­sie umož­ní zá­kaz­ní­kom SAN uk­la­dať viac dát pri men­šom poč­te dis­kov s kom­pres­ným po­me­rom až 77 % .Vďa­ka tech­no­ló­gii Dell Da­ta Prog­res­sion mô­žu zá­kaz­ní­ci do­siah­nuť vý­kon tech­no­ló­gie Flash za ce­nu tech­no­ló­gie 15K dis­kov.

Dell roz­ši­ru­je svo­je por­tfó­lio na sprá­vu sys­té­mov o no­vé fun­kcie, kto­ré auto­ma­ti­zu­jú čin­nos­ti IT a zvy­šu­jú efek­ti­vi­tu, dos­tup­nosť a spo­ľah­li­vosť. Dell Open­Ma­na­ge Mo­bi­le je pr­vé mo­bil­né vrec­ko­vé rie­še­nie na tr­hu, kto­ré pos­ky­tu­je IT správ­com jed­not­ný prís­tup k viac za­ria­de­niam, sle­do­va­nie dá­to­vých cen­tier, server­ov, sto­ra­geu, sie­tí aj fi­rewallo­vých sys­té­mov ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek.

Pod­ľa tvr­de­nia vice­pre­zi­den­ta Del­lu pre sie­ťo­vé tech­no­ló­gie ras­tie tá­to spo­loč­nosť trik­rát rých­lej­šie než tr­ho­vý prie­mer. Dô­ve­ra zá­kaz­ní­kov k vir­tuál­nym sie­ťam sa po­sil­ňu­je a vďa­ka kon­cep­cii sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­ných dá­to­vých cen­tier sa ne­bo­ja na­ku­po­vať lac­nej­ší har­dvér, kto­rý umož­ní tie­to sie­te na­sa­dzo­vať.

Na po­du­ja­tí bo­li oh­lá­se­né aj zlep­še­nia mo­bil­nej server­ov­ej sta­ni­ce Dell PowerEd­ge VRTX. Ide o za­ria­de­nie, kto­ré v ma­lom ob­je­me kom­bi­nu­je server­y, dá­to­vé úlo­žis­ko a sie­ťo­vú infra­štruk­tú­ru. Umož­ňu­je tak ma­lým a stred­ným pod­ni­kom vy­uží­vať vý­ho­dy mo­der­ných tech­no­ló­gií, ako je cloud, vir­tua­li­zá­cia či šká­lo- va­teľ­nosť. Osa­de­nie sys­té­mu do­da­toč­ný­mi server­ov­ým­i jed­not­ka­mi vrá­ta­ne 4-soc­ke­to­vé­ho PowerEd­ge M820 roz­ši­ru­je mož­nos­ti pou­ži­tia o ap­li­ká­cie BI, ERP, CRM či SCM.

Fran­kfurt
Všet­ky nák­la­dy hra­di­la spo­loč­nosť Dell.

Zdroj: IW 5-6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter