Reportáž: EMC World 2014

Koniec starého IT, pripravte sa na tretiu platformu!

Ten­to rok bo­lo kľú­čo­vým hes­lom kon­fe­ren­cie EMC World 2014 (EMCW) mot­to „Re­de­fi­ne", ako vý­zva IT od­de­le­niam, kto­ré če­lia na­ras­ta­jú­cej mo­bi­li­te pou­ží­va­te­ľov, nás­tu­pu so­ciál­nych sie­tí, vy­uží­va­nia clou­do­vých slu­žieb a fe­no­mé­nu big da­ta.

Sú­čas­né sta­ré IT v pod­ni­koch sú orien­to­va­né naj­mä na sprá­vu dát, IT infra­štruk­tú­ra je uzav­re­tá v izo­lo­va­ných sys­té­moch, je ťaž­ko ma­na­žo­va­teľ­ná, po­ma­lá na pro­vi­sio­ning a IT zruč­nos­ti sa sús­tre­ďu­jú na re­por­to­va­nie his­to­ric­kých inter­ných dát. Infra­štruk­tú­ra aj ap­li­ká­cie sú navr­hnu­té pre inú his­to­ric­kú éru.

Do­ba je však už iná. Zá­kaz­ní­ci aj za­mes­tnan­ci chcú okam­ži­tý a jed­no­du­chý prís­tup k ap­li­ká­ciám a dá­tam z mo­bil­ných za­ria­de­ní. No­vé IT mu­sí umož­niť spra­co­vať dr­vi­vú väč­ši­nu dát zá­kaz­ní­kov a par­tne­rov v reál­nom ča­se a okam­ži­te vy­tvo­riť pre­dik­tív­ny mo­del bu­dú­cich po­žia­da­viek tr­hu. No­vé IT mu­sia byť adap­tív­ne, mu­sia pos­ky­to­vať okam­ži­tý prís­tup k nák­la­do­vo lac­nej a elas­tic­kej vý­poč­to­vej, úlož­nej a sie­ťo­vej infra­štruk­tú­re.

rep-14160266783_3e561da539_o.jpg

Sta­ré IT chce naj­mä vy­ho­vieť po­žia­dav­kám CFO, no­vé IT chce vy­tvá­rať no­vé ap­li­ká­cie so za­me­ra­ním na zá­kaz­ní­ka a veľ­mi rých­lo a pruž­ne ich pris­pô­so­bo­vať na zá­kla­de spät­nej väz­by od ko­mu­ni­ty. Na to všet­ko tre­ba zá­sad­ným spô­so­bom zme­niť - re­de­fi­no­vať - ar­chi­tek­tú­ru, stra­té­giu aj infra­štruk­tú­ru IT v pod­ni­koch. A o tom, ako to do­siah­nuť, bol toh­to­roč­ný EMC World 2014.

Hlav­ný­mi spík­ra­mi kon­fe­ren­cie bo­li Joe Tuc­ci (pre­zi­dent a CEO spo­loč­nos­ti EMC Corp.), Pat Gel­sin­ger (CEO spo­loč­nos­ti VMware), Paul Ma­ritz (CEO spo­loč­nos­ti Pi­vo­tal) či Da­vid Goul­den (CEO spo­loč­nos­ti EMC In­for­ma­tion Infra­struc­tu­re, pod kto­rú pat­rí aj VMware a Pi­vo­tal).

Aj keď si mno­hí eš­te stá­le spá­ja­jú EMC s veľ­ký­mi dis­ko­vý­mi po­ľa­mi, am­bi­cióz­ne ak­vi­zí­cie v pos­led­ných de­sia­tich ro­koch po­su­nu­li spo­loč­nosť do pia­tich kľú­čo­vých ob­las­tí IT: sto­ra­ge, server­y a sie­ťo­vá vir­tua­li­zá­cia (VMware), po­čí­ta­čo­vá bez­peč­nosť (RSA), clou­do­vé sof­tvé­ro­vé plat­for­my (Pi­vo­tal) a ap­li­kač­ný sof­tvér (Do­cu­men­tum a Syn­cpli­ci­ty). Na spres­ne­nie však tre­ba do­dať, že EMC eš­te stá­le ge­ne­ru­je 70 % ob­ra­tu a 60 % príj­mov zo sto­ra­geo­vé­ho biz­ni­su.

rep-13953643720_edcb554551_o.jpg

Da­vid Goul­den, CEO spo­loč­nos­ti EMC In­for­ma­tion Infra­struc­tu­re, pod kto­rú pat­rí aj VMware a Pi­vo­tal.

Fe­de­ra­tív­na or­ga­ni­zač­ná štruk­tú­ra

Na EMC je za­ují­ma­vá aj or­ga­ni­zač­ná štruk­tú­ra, keď svo­jim ob­chod­ným jed­not­kám pos­ky­tu­je znač­nú mie­ru auto­nó­mie. Kaž­dý z je­ho šty­roch seg­men­tov má svoj­ho vlas­tné­ho CEO a vý­kon­ný tím, plán uvá­dzania pro­duk­tov a par­tner­stvá s do­dá­va­teľ­mi , čo napr. ve­die k ob­čas­né­mu pre­lí­na­niu pro­duk­tov.

Štruk­tú­ra EMC je zvláš­tna aj tým, že VMware má ne­zá­vis­le ob­cho­do­va­né ak­cie, ho­ci EMC vlas­tní 80 % jej ak­cií a má kon­tro­lu nad pred­sta­ven­stvom a vý­kon­ným ma­naž­men­tom. Si­tuácia je eš­te oso­bi­tej­šia v spo­loč­nos­ti Pi­vo­tal, kde vlas­tníc­tvo (ho­ci spo­loč­nosť nie je ve­rej­ne ob­cho­do­va­teľ­ná) je roz­de­le­né me­dzi EMC (62 %), VMware (28 %) a Ge­ne­ral Elec­tric (10 %), čo dá­va EMC účin­nú kon­tro­lu nad tak­mer 85 % spo­loč­nos­ti.

rep-14140321645_3f3ef7845e_o.jpg

Joe Tuc­ci, pre­zi­dent a CEO spo­loč­nos­ti EMC Corp.

Vý­kon­ný tím spo­loč­nos­ti pro­pa­gu­je ta­kú­to štruk­tú­ru ako spô­sob na urý­chle­nie ino­vá­cií, mož­nosť lep­šie ob­slú­žiť rôz­ne seg­men­ty zá­kaz­ní­kov, tr­hov a príl­eži­tosť vy­rov­nať sa s čas­to od­liš­ný­mi vý­vo­jo­vý­mi cyk­la­mi pro­duk­tov. Ta­ký­to prís­tup však pri­ná­ša kon­ku­renč­ný stret, keď nap­rík­lad EMC pod­po­ru­je aj al­ter­na­tív­ne vir­tua­li­zač­né a clou­do­vé plat­for­my, ako Open­Stack a Hy­per-V, kto­ré sú pria­my­mi kon­ku­ren­tmi pre VMware. A nao­pak, VMware má svoj vlast­ný sof­tvér na vir­tua­li­zá­ciu sto­ra­geu (VSAN) s pod­po­rou pre dis­ko­vé po­lia hlav­ných kon­ku­ren­tov EMC, ako je Ne­tApp, HP a Dell. Joe Tuc­ci ob­ha­ju­je ta­kú­to fe­de­ra­tív­nu štruk­tú­ru spo­loč­nos­ti naj­mä z poh­ľa­du zá­kaz­ní­kov, kto­rí ma­jú mož­nosť vý­be­ru naj­mä pri pot­re­be in­teg­rá­cie star­šie­ho har­dvé­ru.

EMC do­ne­dáv­na ro­bi­lo veľ­ký biz­nis na pre­da­ji in­te­li­gen­tných úlož­ných sys­té­mov, ako je nap­rík­lad VMAX a dis­ko­vé po­lia VNX, ale ví­zia do bu­dúc­nos­ti je viac za­me­ra­ná na in­te­li­gent­ný sof­tvér na ich ria­de­nie ako na „že­le­zo". Pred­sta­vi­te­lia spo­loč­nos­ti pre­zen­to­va­li kon­cept, kto­rý ozna­ču­jú ako „tre­tia plat­for­ma". Tá po­zos­tá­va z vý­poč­to­vých zdro­jov pos­ta­ve­ných na clou­doch, mo­bil­ných rie­še­niach, veľ­kých dá­tach a so­ciál­nych sie­ťach. A ot­vo­re­ne dek­la­ru­jú, že sku­toč­né pe­nia­ze sú v sof­tvé­ri, kto­rý ich ria­di, a nie v že­le­ze. „EMC je v sku­toč­nos­ti sof­tvé­ro­vá spo­loč­nosť," po­ve­dal Da­vid Goul­den. Z hľa­dis­ka ku­mu­lo­va­né­ho ob­ra­tu EMC (5,6 mi­liar­dy USD) a VMware (4,8 mi­lar­dy USD) za sof­tvér sa „veľ­ké" EMC v ro­ku 2013 umies­tni­lo na 5. prieč­ke sof­tvé­ro­vých spo­loč­nos­tí hneď za SAP. Z viac ako 10 000 in­ži­nie­rov pra­cu­jú­cich pre spo­loč­nosť len nie­koľ­ko sto pra­cu­je na har­dvé­ri.

„Tre­tia plat­for­ma IT"

Od­de­le­nia IT mo­men­tál­ne pre­chá­dza­jú asi naj­väč­šou zme­nou za pos­led­nú de­ká­du. Na­ras­ta­jú­ca mo­bi­li­ta pou­ží­va­te­ľov, nás­tup so­ciál­nych sie­tí, vy­uží­va­nie clou­do­vých slu­žieb a fe­no­mén big da­ta pred­sta­vu­jú úpl­ne no­vé po­žia­dav­ky na infra­štruk­tú­ru, pro­ce­sy a ce­lú stra­té­giu IT v pod­ni­koch. Sú­čas­né od­de­le­nia IT vy­chá­dza­jú z éry stre­dis­ko­vej ar­chi­tek­tú­ry (main­fra­my) a klient-server­ov (nes­kor­šie po­me­no­va­né ako 1. a 2. plat­for­ma) a sú pre­važ­ne za­me­ra­né na pre­vádz­ku veľ­kých kom­plexných ap­li­ká­cií, vy­tvo­re­ných pre li­mi­to­va­ný po­čet pou­ží­va­te­ľov, so zlo­ži­tým ov­lá­da­ním a ná­roč­nou sprá­vou.

rep-1534301_10152418567530871_3301385497550832193_n.jpg

Paul Ma­ritz, CEO spo­loč­nos­ti Pi­vo­tal

Pou­ží­va­te­lia sú však pri mo­bil­ných ap­li­ká­ciách, kto­ré si sťa­hu­jú z ob­cho­dov App­le, Goog­le ale­bo Mic­ro­sof­tu, zvyk­nu­tí na iný sys­tém ov­lá­da­nia a ce­lej prá­ce. Slú­žia stov­kám, nie­ke­dy aj mi­lió­nom pou­ží­va­te­ľov a ge­ne­ru­jú ti­síc­ná­sob­ne viac in­for­má­cií než ich pred­chod­co­via. Tie­to ap­li­ká­cie si vy­ža­du­jú no­vú úlož­nú infra­štruk­tú­ru, no zá­ro­veň ich tre­ba spúš­ťať sú­bež­ne s pod­por­ný­mi ap­li­ká­cia­mi, kto­ré za­bez­pe­ču­jú chod pod­ni­ku.

Fi­rem­né IT od­de­le­nia tak pot­re­bu­jú pre­mos­tiť me­dze­ru me­dzi exis­tu­jú­ci­mi pod­ni­ko­vý­mi on-pre­mi­se ap­li­ká­cia­mi a ak­tuál­ny­mi oča­ká­va­nia­mi clou­do­vých a mo­bil­ných ap­li­ká­cií. No­vá ge­ne­rá­cia ap­li­ká­cií, vy­ví­ja­ná na zá­kla­de agil­ných prin­cí­pov, je tvo­re­ná na mie­ru a beží na flexibil­nej, auto­ma­ti­zo­va­nej, tzv. 3. plat­for­me.

Elas­tic Cloud Sto­ra­ge

Spo­mí­na­ná tak­zva­ná tre­tia plat­for­ma IT vy­ža­du­je no­vú úlož­nú infra­štruk­tú­ru, kto­rá umož­ňu­je pl­ne vy­užiť ana­lý­zu veľ­kých ob­je­mov dát, kto­ré tie­to ap­li­ká­cie ge­ne­ru­jú. Na EMCW bo­lo pred­sta­ve­né za­ria­de­nie ECS (Elas­tic Cloud Sto­ra­ge) Ap­plian­ce (skôr ozna­čo­va­né kó­do­vým náz­vom pro­jekt Ni­le). Ide o clou­do­vú úlož­nú infra­štruk­tú­ru, kto­rá spá­ja jed­no­du­ché ov­lá­da­nie a flexibi­li­tu ve­rej­né­ho clou­du s kon­tro­lou a za­bez­pe­če­ním pri­vát­ne­ho clou­du. Pri im­ple­men­tá­cii ob­jek­to­vé­ho úlo­žis­ka pri­tom po­nú­ka o 9 - 28 % niž­šie cel­ko­vé nák­la­dy na vlas­tníc­tvo než ve­rej­né clou­dy od Ama­zo­nu ale­bo Goog­lu. 

rep-14116883856_d7f7273bf3_o.jpg

Ov­lá­da­nie je jed­no­du­ché vďa­ka sa­moob­služ­ným fun­kciám, pl­noauto­ma­ti­zo­va­né­mu spre­vádz­ko­va­niu a dá­to­vým služ­bám pre ap­li­ká­cie no­vej ge­ne­rá­cie. Dá­ta zís­ka­va­né pou­ží­va­ním ap­li­ká­cií no­vej ge­ne­rá­cie v mo­bil­ných za­ria­de­niach pred­sta­vu­jú pre pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb i zá­kaz­ní­kov množ­stvo vý­ziev: ma­li by byť dos­tup­né, za­bez­pe­če­né a prip­ra­ve­né na ana­lý­zu. Úlož­ná infra­štruk­tú­ra mu­sí byť schop­ná rea­go­vať na prud­ký rast. Za­ria­de­nie ECS Ap­plian­ce je mo­du­lár­ne rie­še­nie ty­pu sca­le-out, vy­vi­nu­té tak, aby pos­ky­to­va­lo hus­to­tu až 2,9 pe­ta­baj­tu v je­di­nom re­gá­li. Mož­no ho zdru­žo­vať do klas­trov a do­siah­nuť úro­veň exabaj­tov, čo je pre tre­tiu plat­for­mu IT ne­vyh­nut­nosť.

Zá­kaz­ní­ci, kto­rí sa roz­hod­nú uk­la­dať svo­je dá­ta do pros­tre­dia ve­rej­né­ho clou­du, čas­to vní­ma­jú okam­ži­té prí­no­sy v po­do­be jed­no­du­ché­ho ov­lá­da­nia a mož­nos­ti šká­lo­vať. Mô­žu však po­cí­tiť aj ri­zi­ká, nap­rík­lad vý­pad­ky sys­té­mu a nák­la­dy na pre­ná­ša­nie dát do ve­rej­né­ho clou­du a späť. V mno­hých prí­pa­doch na­rá­ža­jú ta­kis­to na ťaž­kos­ti v ob­las­ti sú­la­du s pred­pis­mi, pre­to­že nie­ke­dy ne­ve­dia, kde sú ich dá­ta ulo­že­né ale­bo ako sú zá­lo­ho­va­né, prí­pad­ne či k nim ne­ma­jú prís­tup neop­ráv­ne­ní pou­ží­va­te­lia. Za­ria­de­nie EMC ECS Ap­plian­ce po­nú­ka rie­še­nie bez tých­to kom­pro­mi­sov, kto­ré sú vo ve­rej­ných clou­doch ne­vyh­nut­né.

Sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né úlo­žis­ko ViPR

Na EMCW bo­la pred­sta­ve­ná aj no­vá ver­zia sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­nej úlož­nej plat­for­my, rie­še­nie ViPR 2.0, kto­ré pred­sta­vu­je most k tre­tej plat­for­me, pre­to­že zá­kaz­ní­kom umož­ňu­je spra­vo­vať sú­čas­né i no­vé úlož­né infra­štruk­tú­ry jed­not­ne a s pl­nou auto­ma­ti­zá­ciou. Zá­ro­veň mož­no plat­for­mu ViPR pre­po­jiť s pok­ro­či­lej­ší­mi nás­troj­mi na sprá­vu a or­ches­trá­ciu od spo­loč­nos­tí VMware, Open­Stack a Mic­ro­soft.

Hod­no­ta sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­nej úlož­nej plat­for­my EMC ViPR spo­čí­va v tom, že to­to rie­še­nie od­de­ľu­je kon­trol­nú vrstvu od dá­to­vej vrstvy, čím zjed­no­du­šu­je sprá­vu in­te­li­gen­tných po­lí a zá­ro­veň vy­uží­va ich pod­kla­do­vé fun­kcie. Pra­cu­je úpl­ne auto­ma­ti­zo­va­ne na zá­kla­de nas­ta­ve­ných zá­sad. Sú­čas­ná im­ple­men­tá­cia ob­jek­to­vé­ho úlo­žis­ka a úlo­žis­ka HDFS je dopl­ne­ná o pod­po­ru bež­ných dis­kov spo­lu s blo­ko­vý­mi dá­to­vý­mi služ­ba­mi na bá­ze rie­še­nia EMC Sca­leIO.

V rie­še­ní ViPR 2.0 pri­bud­la pod­po­ra via­ce­rých lo­ka­lít, kto­rá vy­uží­va no­vé fun­kcie na uk­la­da­nie na­prieč geog­ra­fic­ký­mi ob­las­ťa­mi, za­bez­pe­ču­jú­ce prís­tup k dá­tam, ich in­teg­ri­tu, ochra­nu, geog­ra­fic­kú rep­li­ká­ciu a dis­tri­bú­ciu. No­vé služ­by ViPR Da­ta Servic­es tak pou­ží­va­te­ľom pos­ky­tu­jú prís­tup k dá­tam kde­koľ­vek a od­kiaľ­koľ­vek, ne­zá­vis­le od mies­ta ulo­že­nia tých­to dát.

ViPR Con­troller te­raz pod­po­ru­je bež­né dis­ko­vé po­lia a na­vy­še množ­stvo ďal­ších, či už na­tív­ne, ale­bo pros­tred­níc­tvom no­vé­ho mo­du­lu plu­gin Open­Stack Cin­der. Úpl­ný zoz­nam na­tív­ne pod­po­ro­va­ných dis­ko­vých po­lí za­hŕňa pro­duk­ty EMC, Hi­ta­chi Da­ta Sys­tems a Ne­tApp a ďa­lej bež­né úlo­žis­ká. Pros­tred­níc­tvom mo­du­lu plu­gin Open­Stack Cin­der po­tom plat­for­ma ViPR pod­po­ru­je úlož­né po­lia Dell, HP a IBM. Vďa­ka roz­ší­re­niu pod­po­ry je te­raz rie­še­nie ViPR kom­pa­ti­bil­né s veľ­kou väč­ši­nou úlož­ných po­lí, kto­ré sú dnes na tr­hu dos­tup­né. Pop­ri­tom rie­še­nie ViPR 2.0 pri­ná­ša pou­ží­va­te­ľom sprá­vu na jed­nom mies­te, kto­rá umož­ňu­je auto­ma­ti­zo­vať a štan­dar­di­zo­vať sprá­vu sú­čas­nej úlož­nej infra­štruk­tú­ry spo­lu s no­vou infra­štruk­tú­rou ria­de­nou zá­sa­da­mi.

rep-14185431715_b4b2122660_o.jpg

Po­sil­ne­nie po­zí­cie v ob­las­ti flas­ho­vých úlo­žísk

Na EMCW bo­la ozná­me­ná aj ak­vi­zí­cia spo­loč­nos­ti DSSD, kto­rá vy­vi­nu­la ino­va­tív­nu ar­chi­tek­tú­ru pre re­gá­lo­vé flas­ho­vé úlo­žis­ká. Pro­duk­ty za­lo­že­né na ar­chi­tek­tú­re DSSD pre flas­ho­vé úlo­žis­ká bu­dú op­ti­ma­li­zo­va­né na in-me­mo­ry da­ta­bá­zy (napr. SAP HA­NA, Gem­Fi­re atď.), ana­ly­tic­ké úlo­hy v reál­nom ča­se (napr. ria­de­nie ri­zík, de­tek­cia pod­vo­dov, ap­li­ká­cie s vy­so­kou frek­ven­ciou, Pi­vo­tal HD atď.) a ap­li­ká­cie s vy­so­kým vý­ko­nom, vy­uží­va­né vý­skum­ný­mi a ve­rej­nop­ráv­ny­mi in­šti­tú­cia­mi (napr. ge­no­mi­ka, roz­poz­ná­va­nie tvá­rí, ana­lý­za klí­my atď.).

Pro­duk­ty DSSD dopl­nia por­tfó­lio flas­ho­vých sys­té­mov a sof­tvé­ru spo­loč­nos­ti EMC. Tá na to­to po­le vstú­pi­la v ro­ku 2008, keď ako vô­bec pr­vá in­teg­ro­va­la do pod­ni­ko­vých úlož­ných po­lí jed­not­ky flash. Len za pr­vý štvrťrok 2014 pre­da­la spo­loč­nosť EMC flas­ho­vé úlo­žis­ká s cel­ko­vou ka­pa­ci­tou pre­sa­hu­jú­cou 17 pe­ta­baj­tov, čo pred­sta­vu­je viac ako 70-per­cent­ný ná­rast op­ro­ti pr­vé­mu štvrťro­ku 2013. Úlo­žis­ko EMC Xtre­mIO sa za ne­ce­lé dva me­sia­ce po tom, čo bo­lo v štvr­tom štvrťro­ku 2013 uvoľ­ne­né do pre­da­ja, ka­ta­pul­to­va­lo do če­la tr­hu a bez prob­lé­mov pre­ko­na­lo všet­ky os­tat­né vý­hrad­ne flas­ho­vé dis­ko­vé po­lia. Viac ako 70 % všet­kých sys­té­mov EMC VMAX a EMC VNX2 sa te­raz do­dá­va s čas­ťou jed­no­tiek flash.

Pred­sta­ve­ný bol aj pro­jekt Li­ber­ty - vir­tua­li­zo­va­ný úlož­ný sof­tvér vy­chá­dza­jú­ci z VNX, do­vo­ľu­jú­ci nap­rík­lad rých­lo spre­vádz­ko­vať nie­koľ­ko in­štan­cií vir­tuál­ne­ho úlož­né­ho po­ľa a urý­chliť tak vý­voj a tes­to­va­nie no­vých ap­li­ká­cií.

Las Ve­gas
Všet­ky nák­la­dy spo­je­né s účas­ťou na kon­fe­ren­cii hra­di­la spo­loč­nosť EMC.

Zdroj: IW 5-6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter